Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego.

 Szanowni Państwo,
celem utworzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych
w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, zwanej dalej „Listą”, w imieniu Starosty Cieszyńskiego zapraszam rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na Listę.
1. Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy spełniają określone niżej kryteria:
1) posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości, liczone do dnia złożenia wniosku o wpis na Listę;
2) wykazują się należytym wykonaniem operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę,
w ilości co najmniej 30 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych, dla co najmniej 3 różnych celów, o których mowa w Regulaminie powoływania i wynagradzania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego.
2. Wymagane dokumenty:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu;
3) dokumenty pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej potwierdzające, że w okresie nie dłuższym niż 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wpis na Listę, rzeczoznawca wykonał w sposób prawidłowy co najmniej 30 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych, dla co najmniej 3 różnych celów, o których mowa w Regulaminie powoływania i wynagradzania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego;
4) oświadczenie o akceptacji zapisów Regulaminu;
5) oświadczenie o akceptacji określonej wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego – tzw. Cennika, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr WO.120.18.2018 Starosty Cieszyńskiego z dnia 13 marca 2018r.
Oświadczenia wymienione w punkcie 4 i 5 zawarte są we wniosku o wpisanie na Listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych.
Wnioski o wpis na Listę wraz z dokumentami należy składać do dnia 12.04.2018r. do godz. 13:00, bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Cieszynie lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie „wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych”. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Złożenie wniosku po wyznaczonym wyżej terminie, stanowić będzie podstawę do odmowy wpisu na Listę.


Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest cennik – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu powoływania i wynagradzania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Wykonanie operatów szacunkowych będzie powierzane sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Organu, na podstawie postanowień, wydanych w trybie art. 123 w związku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego w postępowaniach administracyjnych, w których będzie określony przedmiot wyceny oraz termin wykonania operatu szacunkowego.
Z zarządzeniem nr WO.120.18.2018 Starosty Cieszyńskiego z dnia 13 marca 2018r.
w sprawie biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego, można zapoznać się również na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Cieszynie: www.bip.powiat.cieszyn.pl.
W razie wątpliwości i pytań, proszę kontaktować się pod nr telefonu 33 4777 - 421 lub
33 4777 - 424.

 

Załączniki:

1. Regulamin,
2. Cennik,
3. Wniosek o wpisanie na Listę ,
4. Lista sprawdzająca.
 

 

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X