Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuInformacja

Array ( [0] => Array ( [0] => 758 [id] => 758 [1] => 0 [crisis] => [2] => Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Cieszyńskiego [name] => Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Cieszyńskiego [3] => pierwsza-sesja-nowo-wybranej-rady-powiatu-cieszynskiego [url] => pierwsza-sesja-nowo-wybranej-rady-powiatu-cieszynskiego [4] => [img] => [5] =>

 Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Cieszyńskiego, pierwsza sesja odbędzię się 28.11.2014 r. (piątek), godzina 13:00, w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego,
 3. Złożenia ślubowania przez radnych,
 4. Stwierdzenie prawomocności sesji,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego,
 7. Zakończenie.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej z dnia 25.11.2014 

[txt] =>

 Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Cieszyńskiego, pierwsza sesja odbędzię się 28.11.2014 r. (piątek), godzina 13:00, w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego,
 3. Złożenia ślubowania przez radnych,
 4. Stwierdzenie prawomocności sesji,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego,
 7. Zakończenie.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej z dnia 25.11.2014 

[6] => 28 listopada 2014 r. (piątek) odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Cieszyńskiego. [short_txt] => 28 listopada 2014 r. (piątek) odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Cieszyńskiego. [7] => 2014-11-26 08:32:43 [date_add] => 2014-11-26 08:32:43 [8] => 1416987163 [date_add_stamp] => 1416987163 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2014-11-26 13:36:09 [data_mod] => 2014-11-26 13:36:09 [date_create] => 2014-11-26 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 743 [id] => 743 [1] => 0 [crisis] => [2] => BEZPŁATNE konsultacje i porady dotyczące zdrowia seniorów [name] => BEZPŁATNE konsultacje i porady dotyczące zdrowia seniorów [3] => bezplatne-konsultacje-i-porady-dotyczace-zdrowia-seniorow [url] => bezplatne-konsultacje-i-porady-dotyczace-zdrowia-seniorow [4] => plakat-porady-geriatryczne.jpg [5] => [txt] => [6] => Zapraszamy 2 grudnia od godz. 16.00 do 18.00 do sali konferencyjnej ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie na BEZPŁATNE konsultacje i porady dla osób zainteresowanych tematem zdrowia seniorów. [short_txt] => Zapraszamy 2 grudnia od godz. 16.00 do 18.00 do sali konferencyjnej ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie na BEZPŁATNE konsultacje i porady dla osób zainteresowanych tematem zdrowia seniorów. [7] => 2014-11-25 10:44:54 [date_add] => 2014-11-25 10:44:54 [8] => 1416908694 [date_add_stamp] => 1416908694 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 1 [show_in_health] => 1 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2014-11-25 12:12:43 [data_mod] => 2014-11-25 12:12:43 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_plakat-porady-geriatryczne.jpg [small] => ./files/news/s163x108_plakat-porady-geriatryczne.jpg [full] => ./files/news/s800x600_plakat-porady-geriatryczne.jpg ) [date_create] => 2014-11-25 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 757 [id] => 757 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nabór członków do komisji konkursowej [name] => Nabór członków do komisji konkursowej [3] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowej [url] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowej [4] => [img] => [5] =>

prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w roku 2015 zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U z 2014r., poz.1118) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwane dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny. 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (druk w załączeniu) do udziału w komisjach można składać do dnia 26.11.2014r. do godz. 15:00 .osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie(43-400) przy ul. Bobreckiej 29 lub przesłać pocztą na w/w adres PCPR (decyduje data wpływu zgłoszenia), z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs Ofert/Dotacje”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: (33) 4777 119.

formularz zgłoszeniowy.doc

[txt] =>

prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w roku 2015 zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U z 2014r., poz.1118) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwane dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny. 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (druk w załączeniu) do udziału w komisjach można składać do dnia 26.11.2014r. do godz. 15:00 .osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie(43-400) przy ul. Bobreckiej 29 lub przesłać pocztą na w/w adres PCPR (decyduje data wpływu zgłoszenia), z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs Ofert/Dotacje”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: (33) 4777 119.

formularz zgłoszeniowy.doc

[6] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 20 listopada br. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego [short_txt] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 20 listopada br. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego [7] => 2014-11-21 14:14:05 [date_add] => 2014-11-21 14:14:05 [8] => 1416575645 [date_add_stamp] => 1416575645 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2014-11-21 14:45:52 [data_mod] => 2014-11-21 14:45:52 [date_create] => 2014-11-21 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 756 [id] => 756 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej [name] => Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej [3] => konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej [url] => konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej [4] => [img] => [5] =>

prowadzeniu Punktu Interwencji Kryzysowej w roku 2015.

Ogłoszenie konkursowe oraz druk oferty znajdują się w załączeniu.

Ogłoszenie konkursu PIK na 2015r + karta oceny.pdf

wzór oferty.doc
 

[txt] =>

prowadzeniu Punktu Interwencji Kryzysowej w roku 2015.

Ogłoszenie konkursowe oraz druk oferty znajdują się w załączeniu.

Ogłoszenie konkursu PIK na 2015r + karta oceny.pdf

wzór oferty.doc
 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr 999/ZP/IV/14 z dnia 20 listopada br. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr 999/ZP/IV/14 z dnia 20 listopada br. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na [7] => 2014-11-20 12:32:56 [date_add] => 2014-11-20 12:32:56 [8] => 1416483176 [date_add_stamp] => 1416483176 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2014-11-20 13:22:12 [data_mod] => 2014-11-20 13:22:12 [date_create] => 2014-11-20 [edu] => ) )
Fundacja

© 2011 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X