Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuInformacja

Array ( [0] => Array ( [0] => 757 [id] => 757 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nabór członków do komisji konkursowej [name] => Nabór członków do komisji konkursowej [3] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowej [url] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowej [4] => [img] => [5] =>

prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w roku 2015 zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U z 2014r., poz.1118) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwane dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny. 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (druk w załączeniu) do udziału w komisjach można składać do dnia 26.11.2014r. do godz. 15:00 .osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie(43-400) przy ul. Bobreckiej 29 lub przesłać pocztą na w/w adres PCPR (decyduje data wpływu zgłoszenia), z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs Ofert/Dotacje”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: (33) 4777 119.

formularz zgłoszeniowy.doc

[txt] =>

prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w roku 2015 zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U z 2014r., poz.1118) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwane dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny. 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (druk w załączeniu) do udziału w komisjach można składać do dnia 26.11.2014r. do godz. 15:00 .osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie(43-400) przy ul. Bobreckiej 29 lub przesłać pocztą na w/w adres PCPR (decyduje data wpływu zgłoszenia), z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs Ofert/Dotacje”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: (33) 4777 119.

formularz zgłoszeniowy.doc

[6] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 20 listopada br. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego [short_txt] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 20 listopada br. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego [7] => 2014-11-21 14:14:05 [date_add] => 2014-11-21 14:14:05 [8] => 1416575645 [date_add_stamp] => 1416575645 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2014-11-21 14:45:52 [data_mod] => 2014-11-21 14:45:52 [date_create] => 2014-11-21 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 756 [id] => 756 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej [name] => Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej [3] => konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej [url] => konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej [4] => [img] => [5] =>

prowadzeniu Punktu Interwencji Kryzysowej w roku 2015.

Ogłoszenie konkursowe oraz druk oferty znajdują się w załączeniu.

Ogłoszenie konkursu PIK na 2015r + karta oceny.pdf

wzór oferty.doc
 

[txt] =>

prowadzeniu Punktu Interwencji Kryzysowej w roku 2015.

Ogłoszenie konkursowe oraz druk oferty znajdują się w załączeniu.

Ogłoszenie konkursu PIK na 2015r + karta oceny.pdf

wzór oferty.doc
 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr 999/ZP/IV/14 z dnia 20 listopada br. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr 999/ZP/IV/14 z dnia 20 listopada br. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na [7] => 2014-11-20 12:32:56 [date_add] => 2014-11-20 12:32:56 [8] => 1416483176 [date_add_stamp] => 1416483176 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2014-11-20 13:22:12 [data_mod] => 2014-11-20 13:22:12 [date_create] => 2014-11-20 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 754 [id] => 754 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wyniki z wyborów do Rady Powiatu Cieszyńskiego [name] => Wyniki z wyborów do Rady Powiatu Cieszyńskiego [3] => wyniki-z-wyborow-do-rady-powiatu-cieszynskiego [url] => wyniki-z-wyborow-do-rady-powiatu-cieszynskiego [4] => [img] => [5] =>

 Wyniki z Wyborów 2014 do Rady Powiatu Cieszyńskiego (protokół z wyborów wraz z załącznikami) dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiat Cieszyńskiego (www.bip.powiat.cieszyn.pl) - menu główne, zakładka Wybory 2014.

Bezpośrednie odnośniki do:

[txt] =>

 Wyniki z Wyborów 2014 do Rady Powiatu Cieszyńskiego (protokół z wyborów wraz z załącznikami) dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiat Cieszyńskiego (www.bip.powiat.cieszyn.pl) - menu główne, zakładka Wybory 2014.

Bezpośrednie odnośniki do:

[6] => [short_txt] => [7] => 2014-11-18 21:46:17 [date_add] => 2014-11-18 21:46:17 [8] => 1416343577 [date_add_stamp] => 1416343577 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2014-11-18 23:19:57 [data_mod] => 2014-11-18 23:19:57 [date_create] => 2014-11-18 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 752 [id] => 752 [1] => 0 [crisis] => [2] => Dzień GIS-u w powiecie [name] => Dzień GIS-u w powiecie [3] => dzien-gis-u-w-powiecie [url] => dzien-gis-u-w-powiecie [4] => dsc05010resize.jpg [5] =>

wraz z opiekunami. Spotkanie prowadziła Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa, który był organizatorem dnia GIS-u. Na początku słowo do uczestników skierował Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk. Technologia daje nam obecnie wiele możliwości aby poznawać świat. Niewątpliwie wy umiecie z tego korzystać najlepiej. Chciałbym abyście też zapoznali się z naszym Systemem Informacji Przestrzennej, który jest bardzo wysoko oceniany - powiedział Starosta.  Podczas spotkania przedstawione zostały ciekawe prezentacje o tematyce GIS tj.:  Profesjonalny GIS dla wszystkich (Marcin Paź, ESRI Polska), Jak szukać i korzystać z danych GIS w Internecie? - (Marek Ścisły, KiM - Informacja Przestrzenna) oraz Nowe trendy w geoportalach (Maciej Bednarski, ISPIK S.A.). Następnie Naczelnik H. Bałys zaprosiła młodzież do udziału w II edycji konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem „Cieszyn znany i nieznany”, który jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi wykorzystaniem w życiu codziennym Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Konkurs będzie się składał  z dwóch etapów. W Etapie I przeprowadzona zostanie, przy współpracy firmy ESRI, gra terenowa o nazwie „GIS and GO” polegająca na odszukaniu, przez trzyosobowe zespoły, wyznaczonego punktu docelowego za pomocą mobilnych urządzeń GPS lub posługując się narzędziami dostępnymi w publicznej części Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Celem Etapu II będzie utworzenie w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego bazy obiektów położonych na obszarze Miasta Cieszyn, stanowiących dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze Ziemi Cieszyńskiej - poinformowała Naczelnik H. Bałys.

Dokładne zasady rywalizacji konkursowej podczas spotkania za pomocą prezentacji przedstawili dr Jacek Kozłowski oraz Bogusław Bujok. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć także na: sip.powiat.cieszyn.pl  w zakładce "Konkurs". Patronat Honorowy nad imprezą objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, który ufundował główną nagrodę w konkursie, a będzie nią wyjazd zwycięskiej drużyny wraz z opiekunem do Brukseli.

W 2011 roku został wdrożony System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego, który powstał w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod tytułem „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego”. System ułatwia dostęp do informacji pracownikom samorządowym, a także mieszkańcom naszego regionu i internautom, przyczyniając się tym samym do budowy społeczeństwa informatycznego na Śląsku Cieszyńskim i poza jego granicami.

 

[txt] =>

wraz z opiekunami. Spotkanie prowadziła Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa, który był organizatorem dnia GIS-u. Na początku słowo do uczestników skierował Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk. Technologia daje nam obecnie wiele możliwości aby poznawać świat. Niewątpliwie wy umiecie z tego korzystać najlepiej. Chciałbym abyście też zapoznali się z naszym Systemem Informacji Przestrzennej, który jest bardzo wysoko oceniany - powiedział Starosta.  Podczas spotkania przedstawione zostały ciekawe prezentacje o tematyce GIS tj.:  Profesjonalny GIS dla wszystkich (Marcin Paź, ESRI Polska), Jak szukać i korzystać z danych GIS w Internecie? - (Marek Ścisły, KiM - Informacja Przestrzenna) oraz Nowe trendy w geoportalach (Maciej Bednarski, ISPIK S.A.). Następnie Naczelnik H. Bałys zaprosiła młodzież do udziału w II edycji konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem „Cieszyn znany i nieznany”, który jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi wykorzystaniem w życiu codziennym Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Konkurs będzie się składał  z dwóch etapów. W Etapie I przeprowadzona zostanie, przy współpracy firmy ESRI, gra terenowa o nazwie „GIS and GO” polegająca na odszukaniu, przez trzyosobowe zespoły, wyznaczonego punktu docelowego za pomocą mobilnych urządzeń GPS lub posługując się narzędziami dostępnymi w publicznej części Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Celem Etapu II będzie utworzenie w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego bazy obiektów położonych na obszarze Miasta Cieszyn, stanowiących dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze Ziemi Cieszyńskiej - poinformowała Naczelnik H. Bałys.

Dokładne zasady rywalizacji konkursowej podczas spotkania za pomocą prezentacji przedstawili dr Jacek Kozłowski oraz Bogusław Bujok. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć także na: sip.powiat.cieszyn.pl  w zakładce "Konkurs". Patronat Honorowy nad imprezą objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, który ufundował główną nagrodę w konkursie, a będzie nią wyjazd zwycięskiej drużyny wraz z opiekunem do Brukseli.

W 2011 roku został wdrożony System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego, który powstał w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod tytułem „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego”. System ułatwia dostęp do informacji pracownikom samorządowym, a także mieszkańcom naszego regionu i internautom, przyczyniając się tym samym do budowy społeczeństwa informatycznego na Śląsku Cieszyńskim i poza jego granicami.

 

[6] => W cieszyńskim Starostwie już po raz drugi odbyły się obchody dnia GIS-u pod hasłem "GIS day w Cieszynie". W imprezie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego [short_txt] => W cieszyńskim Starostwie już po raz drugi odbyły się obchody dnia GIS-u pod hasłem "GIS day w Cieszynie". W imprezie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego [7] => 2014-11-18 18:22:22 [date_add] => 2014-11-18 18:22:22 [8] => 1416331342 [date_add_stamp] => 1416331342 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2014-11-20 08:34:06 [data_mod] => 2014-11-20 08:34:06 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc05010resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc05010resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc05010resize.jpg ) [date_create] => 2014-11-18 [edu] => ) )
Fundacja

© 2011 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X