Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuNieruchomości


NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO


1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Międzyświeciu, oznaczona jako działka 215/25 o pow. 0,3237 ha, objęta KW BB1C/00066946/1

Działka położona jest w pobliżu ul. Cieszyńskiej, bez urządzonego zjazdu, przygrodzona – płotem siatkowym z nieruchomością sąsiednią. Posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta i w miarę płaskie ukształtowanie terenu. Częściowo, od strony południowo – zachodniej ma utwardzoną nawierzchnię. Przez nieruchomość, wzdłuż południowo – zachodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna z posadowionymi trzema słupami. Przy granicy północno – zachodniej przebiega sieć telekomunikacyjna i kanalizacyjna. W środkowej części parceli, w poprzek przebiega sieć gazowa oraz wodociąg po linii łamanej. Poprzecznie w narożniku południowo – wschodnim działki biegnie kanalizacja deszczowa Ø300.

Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu i nie jest przedmiotem innych obciążeń ani zobowiązań wobec osób trzecich. Na dzień sprzedaży trwały zarząd zostanie wygaszony.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp zostanie zapewniony poprzez służebność gruntową ustanowioną na rzecz każdoczesnego właściciela działki 215/25 po działce 251/19 i działce 215/24.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzyświeć pgr 215/25 położona w Międzyświeciu znajduje się w jednostkach : „UO” – usługi oświaty, „1 UHS” zabudowa handlowo – usługowa.

Cena wywoławcza: WKRÓTCE NA SPRZEDAŻ!

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424 


2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Bażanowicach, oznaczona jako działka 232/2 o pow. 0,1427 ha, objęta KW BB1C/00072537/6.

 Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt przypominający literę „L” i w miarę płaskie ukształtowanie terenu, jest częściowo ogrodzona. Przez nieruchomość przebiegają: wodociąg, napowietrzna linia telekomunikacyjna i energetyczna. Sieć uzbrojenia technicznego przebiegająca przez nieruchomość znacznie ogranicza możliwość zagospodarowania terenu pod względem obiektów kubaturowych. Nieruchomość usytuowana jest przy skrzyżowaniu drogi powiatowej – ul. Cieszyńska, z drogą gminną – ul. Folwarczna.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w następujących jednostkach strukturalnych: 10.4 Uc/Up – usługi komercyjne, publiczne; KZ ½ - tereny układu komunikacyjnego, ulice zbiorcze; SKB – strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza: WKRÓTCE NA SPRZEDAŻ!

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 422 


3. Nieruchomość zabudowana, położona w Cieszynie, obręb 24, oznaczonej jako działka 4/75 oraz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka 4/66

 Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są położone w Cieszynie, obręb 24 i składają się z zabudowanej działki 4/75 oraz niezabudowanej działki 4/66. Działka 4/75 zabudowana jest budynkiem byłych warsztatów szkolnych oraz budynkiem magazynowym. Budynek byłych warsztatów wybudowany w 1956 roku, jest podpiwniczony, parterowy, konstrukcji mieszanej (żelbetonowo-murowany), dach kryty papą na deskowaniu, ściany zewnętrzne tynkowane, tynki cementowo-wapienne. Ogrzewanie kondygnacji nadziemnej z nagrzewnic gazowych. Powierzchnia zabudowy wynosi 1088 m2. Drugi budynek, zlokalizowany na działce 4/75, to budynek magazynowy. Budynek ten jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym, strop drewniany, kryty papą i blacha. Powierzchnia zabudowy wynosi 196 m2. Z kolei druga nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, to niezabudowana działka 4/66, położona przy ul. Krzywej. Na działce znajduje się dawna brama wjazdowa. Brama ta nie jest użytkowana ze względu na brak możliwości zjazdu z ul. Krzywej, spowodowany znaczna różnicą wysokości pomiędzy drogą a poziomem terenu działki 4/75.  

Cena wywoławcza: 700 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 422

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 


NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Lokal mieszkalny w Chybiu w budynku przy ul. Bielskiej 50.

 Do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego został przeznaczony lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 2106/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności dz. 255/38 o powierzchni 0,1085 ha, objętej KW BB1C/00031125/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni 4,03 m2. Lokal znajduje się na piętrze budynku wielorodzinnego po lewej stronie korytarza od strony wejścia z klatki schodowej, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chybie Nr XVIII/125/2012 z dnia 3 lipca 2012r., działka 255/38 znajduje się 

w jednostce A7MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz pasem szerokości ok. 1 m w jednostce 2KDZ -  pas drogowy drogi publicznej klasy zbiorczej.  

Cena wywoławcza: WKRÓTCE NA SPRZEDAŻ

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424 


2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako  dz.: 188, 203, 213.

 Nieruchomość jest niezabudowana, ma nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, jest porośnięta samosiejkami drzew i  krzewów. Działki nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, nie są uzbrojone, położone są w niewielkiej odległości od siebie, w pobliżu dz. 188 przebiega linia wysokiego napięcia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w następujących jednostkach strukturalnych: 

- dz. 188 i dz. 213 położone są w jednostce „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych,

- dz. 203 mieści się w jednostce „58a/RL,ZP” – tereny lasu i zieleni parkowej, postuluje się powiększenie zasobów leśnych oraz na terenie zieleni parkowej realizację obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej. 

Cena wywoławcza: WKRÓTCE NA SPRZEDAŻ!

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424


3. Nieruchomość położona w Ustroniu obręb Hermanice, oznaczona jako dz. 585/54 o powierzchni 0,0512 ha.

Nieruchomość położona w Ustroniu obręb Hermanice, oznaczona jako dz. 585/54 o powierzchni 0,0512 ha, użytek gruntowy: PsIV – pastwisko trwałe o klasie gleboznawczej gruntu IV, objęta KW BB1C/00058174/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia ma nieregularny, wydłużony kształt i płaską powierzchnię, stanowi teren zielony z pojedynczymi samosiejkami drzew i krzewów, zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 24,30 m2. Na ww. działce znajduje się również altana konstrukcji drewnianej i wędzarnia. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza: 46 300,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 


4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszynie obr. 33.

Do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego została przeznaczona  dz.14/1 o powierzchni 0,0859  ha, położona w Cieszynie obr. 33, objęta KW BB1C/00051603/7. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej, stanowi wewnętrzna drogę dojazdową z płyt betonowych.

Na obszarze, na którym położona jest powyższa działka, nie obowiązuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, uchwalonym przez Radę Miasta Cieszyna uchwałą nr XXXIII/338/13 z dnia 27 czerwca 2013r., działka 14/1 obr. 33 położona jest w terenie o symbolu D 2 MU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w kierunku funkcji śródmiejskich.

Cena wywoławcza: WKRÓTCE NA SPRZEDAŻ!

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X