Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1638 [id] => 1638 [1] => 0 [crisis] => [2] => Uczcili pamięć Marszałka [name] => Uczcili pamięć Marszałka [3] => uczcili-pamiec-marszalka [url] => uczcili-pamiec-marszalka [4] => img8125resize.jpg [5] =>

5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się  Marszałek Józef Piłsudski, jeden z ojców polskiej niepodległości, żołnierz i mąż stanu, którego  dokonania uznawane są za jedne z najważniejszych symboli odrodzenia niepodległej Polski  w 1918 roku. Pamięć wielkiego wodza uczciła dziś delegacja Powiatu Cieszyńskiego w składzie: Starosta Janusz Król, Wicestarosta Maria Cieślar oraz Sekretarz Józef Waschut, składając kwiaty pod  tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego na ulicy Głębokiej w Cieszynie. 

[txt] =>

5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się  Marszałek Józef Piłsudski, jeden z ojców polskiej niepodległości, żołnierz i mąż stanu, którego  dokonania uznawane są za jedne z najważniejszych symboli odrodzenia niepodległej Polski  w 1918 roku. Pamięć wielkiego wodza uczciła dziś delegacja Powiatu Cieszyńskiego w składzie: Starosta Janusz Król, Wicestarosta Maria Cieślar oraz Sekretarz Józef Waschut, składając kwiaty pod  tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego na ulicy Głębokiej w Cieszynie. 

[6] => Dzisiaj przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Pamięć Marszałka nazywanego ojcem niepodległości uczciły Władze Powiatu Cieszyńskiego. [short_txt] => Dzisiaj przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Pamięć Marszałka nazywanego ojcem niepodległości uczciły Władze Powiatu Cieszyńskiego. [7] => 2017-12-05 13:05:55 [date_add] => 2017-12-05 13:05:55 [8] => 1512475555 [date_add_stamp] => 1512475555 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-05 14:00:49 [data_mod] => 2017-12-05 14:00:49 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8125resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8125resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8125resize.jpg ) [date_create] => 2017-12-05 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1637 [id] => 1637 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nabór członków do komisji konkursowych opiniujących oferty [name] => Nabór członków do komisji konkursowych opiniujących oferty [3] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty [url] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty [4] => [img] => [5] =>

 - realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

- realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (Formularz nr 1 lub 2) do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 07 grudnia 2017 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl

[txt] =>

 - realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

- realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (Formularz nr 1 lub 2) do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 07 grudnia 2017 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl

[6] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na: [short_txt] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na: [7] => 2017-12-01 10:33:41 [date_add] => 2017-12-01 10:33:41 [8] => 1512120821 [date_add_stamp] => 1512120821 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.4.234.89 [IP] => 83.4.234.89 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-01 10:35:42 [data_mod] => 2017-12-01 10:35:42 [date_create] => 2017-12-01 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1636 [id] => 1636 [1] => 0 [crisis] => [2] => Otwarte konkursy ofert [name] => Otwarte konkursy ofert [3] => otwarte-konkursy-ofert [url] => otwarte-konkursy-ofert [4] => [img] => [5] =>

 obejmujących:

1) realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

2) realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

 Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert

 

[txt] =>

 obejmujących:

1) realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

2) realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018,

 Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert

 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałami nr 764/ZP/V/17 oraz 765/ZP/V/17 z dnia 30.11. br. ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałami nr 764/ZP/V/17 oraz 765/ZP/V/17 z dnia 30.11. br. ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej [7] => 2017-12-01 08:47:44 [date_add] => 2017-12-01 08:47:44 [8] => 1512114464 [date_add_stamp] => 1512114464 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.4.212.87 [IP] => 83.4.212.87 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-01 08:54:20 [data_mod] => 2017-12-01 08:54:20 [date_create] => 2017-12-01 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1635 [id] => 1635 [1] => 0 [crisis] => [2] => Czytelnicy z powiatu wybrali [name] => Czytelnicy z powiatu wybrali [3] => czytelnicy-z-powiatu-wybrali [url] => czytelnicy-z-powiatu-wybrali [4] => img8106resize.jpg [5] =>

Już po raz trzeci Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej i Starostwo Powiatowe w Cieszynie byli organizatorami Konkursu na Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017.

Istotnym celem konkursu było wyłonienie bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością
i wyjątkową aktywnością, nowatorskimi pomysłami, realizacją ciekawych przedsięwzięć, pozyskaniem środków na cele biblioteczne, pracą dla społeczności lokalnej, ciekawymi inicjatywami w sektorze książki i czytelnictwa.

Konkurs składał się z 3 etapów. Najpierw czytelnicy zgłaszali do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej kandydatury bibliotekarzy do konkursu, następnie Organizatorzy weryfikowali je pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustalali listę nominowanych osób do tytułu „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017”. Ostatnim etapem konkursu było głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Decyzją czytelników Tytuł Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017 otrzymała KATARZYNA GAWLAS z Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

Pani Katarzyna Gawlas od 11 lat pracuje w Wypożyczalni dla dorosłych  Biblioteki Publicznej
w Skoczowie.  Oprócz udostępniania książek, zajmuje się również organizacją imprez i spotkań autorskich. Z powodzeniem pozyskuje środki na działalność kulturalną skoczowskiej biblioteki. Zrealizowała m.in. projekty dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[txt] =>

Już po raz trzeci Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej i Starostwo Powiatowe w Cieszynie byli organizatorami Konkursu na Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017.

Istotnym celem konkursu było wyłonienie bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością
i wyjątkową aktywnością, nowatorskimi pomysłami, realizacją ciekawych przedsięwzięć, pozyskaniem środków na cele biblioteczne, pracą dla społeczności lokalnej, ciekawymi inicjatywami w sektorze książki i czytelnictwa.

Konkurs składał się z 3 etapów. Najpierw czytelnicy zgłaszali do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej kandydatury bibliotekarzy do konkursu, następnie Organizatorzy weryfikowali je pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustalali listę nominowanych osób do tytułu „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017”. Ostatnim etapem konkursu było głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Decyzją czytelników Tytuł Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017 otrzymała KATARZYNA GAWLAS z Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

Pani Katarzyna Gawlas od 11 lat pracuje w Wypożyczalni dla dorosłych  Biblioteki Publicznej
w Skoczowie.  Oprócz udostępniania książek, zajmuje się również organizacją imprez i spotkań autorskich. Z powodzeniem pozyskuje środki na działalność kulturalną skoczowskiej biblioteki. Zrealizowała m.in. projekty dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[6] => Katarzyna Gawlas z Biblioteki Publicznej w Skoczowie decyzją czytelników z powiatu cieszyńskiego zdobyła Tytuł Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017. [short_txt] => Katarzyna Gawlas z Biblioteki Publicznej w Skoczowie decyzją czytelników z powiatu cieszyńskiego zdobyła Tytuł Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017. [7] => 2017-11-29 09:42:21 [date_add] => 2017-11-29 09:42:21 [8] => 1511944941 [date_add_stamp] => 1511944941 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-11-29 14:17:55 [data_mod] => 2017-11-29 14:17:55 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8106resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8106resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8106resize.jpg ) [date_create] => 2017-11-29 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1634 [id] => 1634 [1] => 0 [crisis] => [2] => Uczniowie „Stalmacha” w Rezydencji Prezydenta [name] => Uczniowie „Stalmacha” w Rezydencji Prezydenta [3] => uczniowie-stalmacha-w-rezydencji-prezydenta [url] => uczniowie-stalmacha-w-rezydencji-prezydenta [4] => iia-1resize.jpg [5] =>

obchodzonym przez szkolną społeczność corocznie w listopadzie. Dzięki uprzejmości Kierownictwa Rezydencji, Dyrektor naszego Liceum Joanny Sobczyk oraz pomysłowości nauczycielek – Beaty Mendrek oraz Renaty Sikory, młodzież mogła zaznajomić się z ciekawą historią regionu oraz kraju. Następnie klasy rywalizowały ze sobą w zadaniach dotyczących wiedzy o Pawle Stalmachu, naszym Liceum, jak i Rezydencji Prezydenta. Uczniowie zmierzyli się także z językiem polskim, pisząc dyktando. Na zakończenie zwiedzania każdy uczestnik mógł spróbować specjału kawiarni – ciastka z jabłkiem, ufundowanego przez Szkołę. Wycieczka z pewnością pozostanie miłym wspomnieniem, a młodzież naszego Liceum nie zapomni dzięki niej, skąd pochodzi i z czego słynie nasza Mała Ojczyzna.

[txt] =>

obchodzonym przez szkolną społeczność corocznie w listopadzie. Dzięki uprzejmości Kierownictwa Rezydencji, Dyrektor naszego Liceum Joanny Sobczyk oraz pomysłowości nauczycielek – Beaty Mendrek oraz Renaty Sikory, młodzież mogła zaznajomić się z ciekawą historią regionu oraz kraju. Następnie klasy rywalizowały ze sobą w zadaniach dotyczących wiedzy o Pawle Stalmachu, naszym Liceum, jak i Rezydencji Prezydenta. Uczniowie zmierzyli się także z językiem polskim, pisząc dyktando. Na zakończenie zwiedzania każdy uczestnik mógł spróbować specjału kawiarni – ciastka z jabłkiem, ufundowanego przez Szkołę. Wycieczka z pewnością pozostanie miłym wspomnieniem, a młodzież naszego Liceum nie zapomni dzięki niej, skąd pochodzi i z czego słynie nasza Mała Ojczyzna.

[6] => Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle mieli okazję zwiedzić Rezydencję Prezydenta RP. Wyjazd miał miejsce w związku z Dniem Patrona Szkoły, [short_txt] => Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle mieli okazję zwiedzić Rezydencję Prezydenta RP. Wyjazd miał miejsce w związku z Dniem Patrona Szkoły, [7] => 2017-11-28 11:55:41 [date_add] => 2017-11-28 11:55:41 [8] => 1511866541 [date_add_stamp] => 1511866541 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-11-28 12:00:28 [data_mod] => 2017-11-28 12:00:28 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_iia-1resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_iia-1resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_iia-1resize.jpg ) [date_create] => 2017-11-28 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1633 [id] => 1633 [1] => 0 [crisis] => [2] => XX MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO [name] => XX MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO [3] => xx-miedzywojewodzki-turniej-tenisa-stolowego [url] => xx-miedzywojewodzki-turniej-tenisa-stolowego [4] => imgp2261resize.jpg [5] =>

 Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie.
Swoją obecnością wydarzenie  zaszczycili:
p. Ryszard Macura - Burmistrz Miasta Cieszyna;
p. Maria Cieślar - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego;
p. Ludwik Kuboszek - Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego;
p. Cezary Cieńciała - Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego;
p. Przemysław Żebrok - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
W turnieju wzięli także udział niepełnosprawni tenisiści ze Słowacji z miejscowości OKOČ.

W klasyfikacji DRUŻYNOWEJ trzy najlepsze zespoły otrzymały okolicznościowe puchary:
I m-ce – STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „EUROBESKIDY” - ŁODYGOWICE
II m-ce – STOWARZYSZENIE REHABILITACJI KULTURY FIZYCZNEJ TURYSTYKI I INTEGRACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CIESZYN
III m-ce – INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „SILESIA” - KATOWICE

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych wyraża gorące podziękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym dzięki którym to przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

[txt] =>

 Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie.
Swoją obecnością wydarzenie  zaszczycili:
p. Ryszard Macura - Burmistrz Miasta Cieszyna;
p. Maria Cieślar - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego;
p. Ludwik Kuboszek - Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego;
p. Cezary Cieńciała - Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego;
p. Przemysław Żebrok - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
W turnieju wzięli także udział niepełnosprawni tenisiści ze Słowacji z miejscowości OKOČ.

W klasyfikacji DRUŻYNOWEJ trzy najlepsze zespoły otrzymały okolicznościowe puchary:
I m-ce – STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „EUROBESKIDY” - ŁODYGOWICE
II m-ce – STOWARZYSZENIE REHABILITACJI KULTURY FIZYCZNEJ TURYSTYKI I INTEGRACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CIESZYN
III m-ce – INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „SILESIA” - KATOWICE

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych wyraża gorące podziękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym dzięki którym to przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

[6] => Po raz kolejny, w sobotę 18 listopada 2017 r., w Hali Sportowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie został rozegrany XX Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego [short_txt] => Po raz kolejny, w sobotę 18 listopada 2017 r., w Hali Sportowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie został rozegrany XX Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego [7] => 2017-11-28 08:19:48 [date_add] => 2017-11-28 08:19:48 [8] => 1511853588 [date_add_stamp] => 1511853588 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-11-28 08:29:40 [data_mod] => 2017-11-28 08:29:40 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_imgp2261resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_imgp2261resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_imgp2261resize.jpg ) [date_create] => 2017-11-28 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1632 [id] => 1632 [1] => 0 [crisis] => [2] => „Żyj bez uzależnień” Finałowy przegląd teatralny [name] => „Żyj bez uzależnień” Finałowy przegląd teatralny [3] => zyj-bez-uzaleznien-finalowy-przeglad-teatralny [url] => zyj-bez-uzaleznien-finalowy-przeglad-teatralny [4] => dsc7863resize.jpg [5] =>

behawioralnym (od komputera, sieci, zakupów itp.). Składała się z kilku części: szkolenia tematycznego dla nauczycieli, konkursu teatralnego dla uczniów oraz finałowego przeglądu scenek z oceną Jury i rozdaniem nagród laureatom. Istotnym celem konkursu prócz profilaktyki uzależnień było modelowanie zachowań uczniów za pomocą scenek socjoterapeutycznych oraz motywowanie do prozdrowotnego stylu życia. Nie mniej ważne było nagrodzenie i wypromowanie pozytywnych, szkolnych liderów. Po raz pierwszy na konkurs teatralny wpłynęło tak dużo zgłoszeń, że finałowy przegląd scenek odbył się w trzech grupach wiekowych w dwóch różnych terminach, co stanowiło
wyzwanie organizacyjne dla Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, które przygotowało łącznie, aż 42 nagrody oraz katering w postaci jarskich bułek, kołaczyków z serem i napojów dla 140 osób. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie Bożena Cholewa - udostępniła aulę szkolną na finał w dniach 23 i 24 listopada br wraz z obsługą uczniów oraz wsparciem pedagoga i nauczycieli szkoły. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych występowali na prawdziwej scenie z nagłośnieniem i światłami reflektorów.
Do konkursu zgłoszono 22 scenki. Tematyka zgłoszonych scenek, obejmowała różne zagadnienia, dotyczące profilaktyki uzależnień. Istotne było podkreślenie w każdej scence - przesłania ważnego dla zdrowia. W barwnym i przejmującym widowisku, rozgrywającym się z pomocą słów, mimiki i gestów, przy akompaniamencie muzyki, na tle ciekawej scenografii, podkreślono tematy: uzależnień od telefonów komórkowych, sieci internetowej, portali społecznościowych, pojawiły się zagadnienia takie, jak : palenie tytoniu prowadzące do nowotworów, psychozy w wyniku picia alkoholu, a także kompulsywane zakupy, objadanie się, prowadzące do miażdżycy i wiele innych. W scenkach była mowa o istotnych życiowych potrzebach i wartościach w codziennym życiu, takich jak miłość i przyjaźń, wsparcie w rodzinie i szkole itp.. Scenki teatralne oceniało Jury, w stałym składzie: Anna Suchanek - Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; Barbara Karnas - Greń z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie- Sekcji Promocji Zdrowia; Daria Czarnecka - Inspektor Wydziału Edukacji starostwa oraz dnia 23 listopada: dr Mirosława Pindór z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i mgr Włodzimierz Pilch -Specjalista ds Uzależnień, zaś dnia 24 listopada członkami Jury byli także: mgr Jolanta Gisman-Stoch z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Małgorzata Krótki Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Aneta Szydłowska-Kaleta – Kierownik Dziennego Oddziału Wsparcia w Cieszynie oraz z instytucji wspierających kampanię- Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej- Tomasz Pniok, zaś Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie- Aspirant Tomasz Pszczółka. Funkcję Przewodniczącej Jury i koordynatora całości imprezy pełniła Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie Każda scenka została oceniona w skali od 0-3(bdb) wg trzech grup kryteriów, uwzględniających, takie elementy, jak : zagadnienia merytoryczne, przesłanie zdrowotne, gra aktorska, dykcja, ruch, scenografia, oprawa muzyczna i efekty dźwiękowe. W całej kampanii, nie mniej ważne, prócz edukacji i wychowania zdrowotnego było nagrodzenie i wypromowanie pozytywnych, szkolnych liderów, dlatego organizator przygotował atrakcyjne nagrody i dyplomy. Członkowie Jurorzy oddali swoje głosy w formie pisemnej, po czym wszystkie punkty podsumowano i Jury podjęło ostateczną decyzję końcową o wyborze laureatów. Wyniki ogłosiła Barbara Kłosowska, a Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar wręczyła laureatom wszystkich trzech kategorii oraz wyróżnionym opiekunom szkolnym nagrody rzeczowe i dyplomy. Były kwiaty i upominki z podziękowaniem dla członków Jury, Dyrekcji ZST i osób wspierających konkurs, także dodatkowe nagrody pocieszenia.
Finał zakończyła sesja zdjęciowa, w wykonaniu Pana Stanisława Konopki z Portalu OX.PL.


„Żyj bez uzależnień” Finałowy przegląd teatralny 2017


WYNIKI KOŃCOWE - GRUPA MŁODSZA:

I miejsce zdobyła scenka: „W sieci” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie, w składzie: Karolina Boruta, Antonina Kania, Mateusz Pońc, Ryszard Rybczyński
Opiekun Bożena Hoffmann-Lizończyk
II miejsce zdobyła scenka: „O królewnie Śnieżce, bajka inaczej” grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu, w składzie: Klaudia Biernat, Kornelia Stokłosa, Anna Pudełko, Katarzyna Sierny , Opiekun Beata Mulczyńska
III miejsce zdobyła scenka: „Leń- wersja współczesna” grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu, w składzie: Joanna Klimek, Marta Pustelnik, Martyna Sajdok, Kornelia Waliczek, Opiekun Beata Mulczyńska.
Wyróżnienie specjalne otrzymała Pani Bożena Hoffmann - Lizończyk z SP nr 7 w Cieszynie,
a wyróżnienia za dekoracje otrzymały: Pani Gabriela Urbaś i Pani Jolanta Urbaniec Mołek z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie.

WYNIKI KOŃCOWE - GRUPA STARSZA:
I miejsce zdobyła scenka: „Zła godzina” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie, w składzie: Natalia Waleczek, Zuzanna Klocek, Jakub Pietrasina, Emilia Heller, Opiekun Pani Anna Karosek - zdobyła także wyróżnienie;
II miejsce zdobyła scenka: scenka „Wybierz życia” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie, w składzie: Gabriela Farian, Emilia Heller, Wiktoria Domagała, Dawid Mojeścik, Opiekun Pani Anna Karosek;
III miejsce zdobyła scenka: „Spętani” grupy uczniów Gimnazjum nr 2 w Ustroniu: Kamil Faron, Martyna Tesarczyk, Wiktoria Pszczółka, Jan Szewieczek, opiekunem była Pani Małgorzata Gil.
 
 
WYNIKI KOŃCOWE - GRUPA MŁODZIEŻ:
I miejsce zdobyła scenka : ”Wyjdź” grupy uczniów Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie, w składzie: Natalia Romejko, Julia Gucwa, Zuzanna Szklorz, Grzegorz Śliwka , opiekunem była Pani Natalia Piekarek, która otrzymała także wyróżnienie;
II miejsce zdobyła scenka: „Muzyka dobra na wszystko” grupy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, w składzie: Łukasz Juroszek, Łukasz Kukuczka, Paweł Legierski, Kacper Legierski;
III miejsce zdobyła scenka: „Rodzinny koszmar” grupy uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół w Cieszynie, w składzie: Wiktoria Ćmiel, Agnieszka Węglorz, Liliana Gąska, Aleksandra Tęgowska, opiekunem była Pani Elżbieta Kiedroń-Fałat.
 
 

[txt] =>

behawioralnym (od komputera, sieci, zakupów itp.). Składała się z kilku części: szkolenia tematycznego dla nauczycieli, konkursu teatralnego dla uczniów oraz finałowego przeglądu scenek z oceną Jury i rozdaniem nagród laureatom. Istotnym celem konkursu prócz profilaktyki uzależnień było modelowanie zachowań uczniów za pomocą scenek socjoterapeutycznych oraz motywowanie do prozdrowotnego stylu życia. Nie mniej ważne było nagrodzenie i wypromowanie pozytywnych, szkolnych liderów. Po raz pierwszy na konkurs teatralny wpłynęło tak dużo zgłoszeń, że finałowy przegląd scenek odbył się w trzech grupach wiekowych w dwóch różnych terminach, co stanowiło
wyzwanie organizacyjne dla Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, które przygotowało łącznie, aż 42 nagrody oraz katering w postaci jarskich bułek, kołaczyków z serem i napojów dla 140 osób. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie Bożena Cholewa - udostępniła aulę szkolną na finał w dniach 23 i 24 listopada br wraz z obsługą uczniów oraz wsparciem pedagoga i nauczycieli szkoły. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych występowali na prawdziwej scenie z nagłośnieniem i światłami reflektorów.
Do konkursu zgłoszono 22 scenki. Tematyka zgłoszonych scenek, obejmowała różne zagadnienia, dotyczące profilaktyki uzależnień. Istotne było podkreślenie w każdej scence - przesłania ważnego dla zdrowia. W barwnym i przejmującym widowisku, rozgrywającym się z pomocą słów, mimiki i gestów, przy akompaniamencie muzyki, na tle ciekawej scenografii, podkreślono tematy: uzależnień od telefonów komórkowych, sieci internetowej, portali społecznościowych, pojawiły się zagadnienia takie, jak : palenie tytoniu prowadzące do nowotworów, psychozy w wyniku picia alkoholu, a także kompulsywane zakupy, objadanie się, prowadzące do miażdżycy i wiele innych. W scenkach była mowa o istotnych życiowych potrzebach i wartościach w codziennym życiu, takich jak miłość i przyjaźń, wsparcie w rodzinie i szkole itp.. Scenki teatralne oceniało Jury, w stałym składzie: Anna Suchanek - Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; Barbara Karnas - Greń z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie- Sekcji Promocji Zdrowia; Daria Czarnecka - Inspektor Wydziału Edukacji starostwa oraz dnia 23 listopada: dr Mirosława Pindór z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i mgr Włodzimierz Pilch -Specjalista ds Uzależnień, zaś dnia 24 listopada członkami Jury byli także: mgr Jolanta Gisman-Stoch z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Małgorzata Krótki Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Aneta Szydłowska-Kaleta – Kierownik Dziennego Oddziału Wsparcia w Cieszynie oraz z instytucji wspierających kampanię- Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej- Tomasz Pniok, zaś Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie- Aspirant Tomasz Pszczółka. Funkcję Przewodniczącej Jury i koordynatora całości imprezy pełniła Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie Każda scenka została oceniona w skali od 0-3(bdb) wg trzech grup kryteriów, uwzględniających, takie elementy, jak : zagadnienia merytoryczne, przesłanie zdrowotne, gra aktorska, dykcja, ruch, scenografia, oprawa muzyczna i efekty dźwiękowe. W całej kampanii, nie mniej ważne, prócz edukacji i wychowania zdrowotnego było nagrodzenie i wypromowanie pozytywnych, szkolnych liderów, dlatego organizator przygotował atrakcyjne nagrody i dyplomy. Członkowie Jurorzy oddali swoje głosy w formie pisemnej, po czym wszystkie punkty podsumowano i Jury podjęło ostateczną decyzję końcową o wyborze laureatów. Wyniki ogłosiła Barbara Kłosowska, a Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar wręczyła laureatom wszystkich trzech kategorii oraz wyróżnionym opiekunom szkolnym nagrody rzeczowe i dyplomy. Były kwiaty i upominki z podziękowaniem dla członków Jury, Dyrekcji ZST i osób wspierających konkurs, także dodatkowe nagrody pocieszenia.
Finał zakończyła sesja zdjęciowa, w wykonaniu Pana Stanisława Konopki z Portalu OX.PL.


„Żyj bez uzależnień” Finałowy przegląd teatralny 2017


WYNIKI KOŃCOWE - GRUPA MŁODSZA:

I miejsce zdobyła scenka: „W sieci” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie, w składzie: Karolina Boruta, Antonina Kania, Mateusz Pońc, Ryszard Rybczyński
Opiekun Bożena Hoffmann-Lizończyk
II miejsce zdobyła scenka: „O królewnie Śnieżce, bajka inaczej” grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu, w składzie: Klaudia Biernat, Kornelia Stokłosa, Anna Pudełko, Katarzyna Sierny , Opiekun Beata Mulczyńska
III miejsce zdobyła scenka: „Leń- wersja współczesna” grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu, w składzie: Joanna Klimek, Marta Pustelnik, Martyna Sajdok, Kornelia Waliczek, Opiekun Beata Mulczyńska.
Wyróżnienie specjalne otrzymała Pani Bożena Hoffmann - Lizończyk z SP nr 7 w Cieszynie,
a wyróżnienia za dekoracje otrzymały: Pani Gabriela Urbaś i Pani Jolanta Urbaniec Mołek z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie.

WYNIKI KOŃCOWE - GRUPA STARSZA:
I miejsce zdobyła scenka: „Zła godzina” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie, w składzie: Natalia Waleczek, Zuzanna Klocek, Jakub Pietrasina, Emilia Heller, Opiekun Pani Anna Karosek - zdobyła także wyróżnienie;
II miejsce zdobyła scenka: scenka „Wybierz życia” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie, w składzie: Gabriela Farian, Emilia Heller, Wiktoria Domagała, Dawid Mojeścik, Opiekun Pani Anna Karosek;
III miejsce zdobyła scenka: „Spętani” grupy uczniów Gimnazjum nr 2 w Ustroniu: Kamil Faron, Martyna Tesarczyk, Wiktoria Pszczółka, Jan Szewieczek, opiekunem była Pani Małgorzata Gil.
 
 
WYNIKI KOŃCOWE - GRUPA MŁODZIEŻ:
I miejsce zdobyła scenka : ”Wyjdź” grupy uczniów Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie, w składzie: Natalia Romejko, Julia Gucwa, Zuzanna Szklorz, Grzegorz Śliwka , opiekunem była Pani Natalia Piekarek, która otrzymała także wyróżnienie;
II miejsce zdobyła scenka: „Muzyka dobra na wszystko” grupy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, w składzie: Łukasz Juroszek, Łukasz Kukuczka, Paweł Legierski, Kacper Legierski;
III miejsce zdobyła scenka: „Rodzinny koszmar” grupy uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół w Cieszynie, w składzie: Wiktoria Ćmiel, Agnieszka Węglorz, Liliana Gąska, Aleksandra Tęgowska, opiekunem była Pani Elżbieta Kiedroń-Fałat.
 
 

[6] => Zakończyła się Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień”. Przyświecał jej ważny cel, czyli zapobieganie uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu oraz uzależnieniom [short_txt] => Zakończyła się Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień”. Przyświecał jej ważny cel, czyli zapobieganie uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu oraz uzależnieniom [7] => 2017-11-28 07:32:51 [date_add] => 2017-11-28 07:32:51 [8] => 1511850771 [date_add_stamp] => 1511850771 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-11-28 08:56:07 [data_mod] => 2017-11-28 08:56:07 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc7863resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc7863resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc7863resize.jpg ) [date_create] => 2017-11-28 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1631 [id] => 1631 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej [name] => Wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej [3] => wyniki-otwartych-konkursow-ofert-na-rok-2018-z-zakresu-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej [url] => wyniki-otwartych-konkursow-ofert-na-rok-2018-z-zakresu-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej [4] => [img] => [5] =>

 
1) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Cieszyn” Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji TRIANON PL (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4).
Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

2) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Chybie” Fundacji Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych (siedziba: 44-100 Gliwice,
ul. Studzienna 6).
Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

3) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Hażlach” Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji TRIANON PL (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4).
Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

4) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Zebrzydowice” Stowarzyszeniu na rzecz Integracji TRIANON PL (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4).
Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

 

[txt] =>

 
1) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Cieszyn” Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji TRIANON PL (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4).
Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

2) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Chybie” Fundacji Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych (siedziba: 44-100 Gliwice,
ul. Studzienna 6).
Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

3) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Hażlach” Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji TRIANON PL (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4).
Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

4) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Zebrzydowice” Stowarzyszeniu na rzecz Integracji TRIANON PL (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4).
Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 23 listopada 2017 r. zlecił realizację zadania publicznego pt.: [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 23 listopada 2017 r. zlecił realizację zadania publicznego pt.: [7] => 2017-11-27 07:52:47 [date_add] => 2017-11-27 07:52:47 [8] => 1511765567 [date_add_stamp] => 1511765567 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-11-27 07:53:42 [data_mod] => 2017-11-27 07:53:42 [date_create] => 2017-11-27 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X