Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuZasady przyznawania Nagrody im. Leopolda Jana Szersznika

 

 
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:
 § 1
W uchwale nr XV/129/08 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wprowadzić następującą zmianę:
w § 3 skreślić „2.500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)”, wpisać „3.000 zł (słownie trzy tysiące złotych)”.
 §2
 
 Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.
 
 §3
 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 
 
 
 
 
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustanawia się doroczną nagrodę Powiatu Cieszyńskiego im. ks. Leopolda Jana Szersznika za osiągnięcia w kategoriach:
1) twórczości artystycznej,
2) upowszechniania kultury
3) ochrony kultury.
2. Zasady przyznawania nagród określa niniejsza uchwała.
§ 2
Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym lub osobom prawnym i innym podmiotom, których działalność w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury miała znaczenie dla kultury na terenie powiatu cieszyńskiego, na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
§ 3
Nagroda ma charakter finansowy, a jej wysokość wynosi 2.500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych) w każdej z kategorii wymienionych w § 1 ust. 1.
 
§ 4
1. Nagrodę przyznaje Zarząd Powiatu, na podstawie propozycji pięcioosobowej Komisji, powoływanej przez Zarząd Powiatu na czas trwania kadencji organów powiatu, spośród osób posiadających istotną wiedzę i kompetencje w zakresie kultury, zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego.
2. Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami, wybiera Komisja spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
3. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 3 jej członków, w tym przewodniczący.
4. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu.
 
§ 5
1. Komisja proponuje laureatów nagrody spośród zgłoszonych kandydatur.
2. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: Komisja Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Cieszyńskiego, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, gminy powiatu cieszyńskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, instytucje kultury i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej działające na terenie powiatu cieszyńskiego oraz stowarzyszenia twórców i artystów.
3. Zgłoszenie kandydatury do nagrody powinno zawierać:
 1. dane osobowe kandydata (kandydatów) lub nazwę podmiotu i jego adres,
 2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana,
 3. uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie lokalnego bądź ponadlokalnego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenie dla kultury.
§ 6
1. Zgłoszeń kandydatur do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia każdego roku.
2. Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego powiadamia przez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego o terminie i sposobie zgłaszania kandydatur.
§ 7
1. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i proponuje laureatów nagród, kierując się kryteriami opisanymi w § 2.
2. W każdym roku przyznaje się do 3 nagród.
3. Ta sama osoba lub ten sam podmiot może otrzymać nagrodę tylko jeden raz.
4. Komisja jest zobowiązana ocenić zgłoszone kandydatury i zaproponować laureatów nagród najpóźniej do 31 maja każdego roku. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nie przyznaniem żadnej nagrody.
§ 8
1. Proponowanych laureatów Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu, który w formie uchwały przyznaje nagrody.
2. Nagrody wręczane są przez Starostę Cieszyńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu.
 
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 10
 
Traci moc uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLV/332/02 z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 

 

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X