Komunikaty

wróć
Zdjęcie

ZMIANA PRZEPISÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

Starosta Cieszyński informuje, iż w dniu 5 września 2018r. weszła w życie ustawa
z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018r. poz. 1592).

Ustawa ta wprowadza szereg zmian w zakresie gospodarki odpadami, w tym nakłada na posiadacza odpadów, który przed dniem wejścia w życie tej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji zawierającego:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
  w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy
  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.).

Do w/w wniosku należy dołączyć:

 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 w/w ustawy o odpadach;
 • postanowienie Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 • zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a ustawy
  o odpadach.

Termin złożenia w/w wniosku o zmianę posiadanej decyzji upływa w dniu 5 września 2019r.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży w/w wniosku w terminie do dnia 5 września 2019r.
zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice