Internetowa rezerwacja terminów

wróć

Informujemy, że do Referatu Rejestracji Pojazdów tutejszego Wydziału Komunikacji obowiązuje jedna kategoria kalendarza - niezależnie od rodzaju załatwianej sprawy.
Klienci, którzy dokonali rezerwacji terminu, proszeni są o osobiste stawiennictwo i okazanie potwierdzenia rezerwacji (SMS lub e-mail).

W Wydziale Komunikacji oprócz internetowej rezerwacji terminu wizyty oferujemy Państwu, również możliwość rezerwacji telefonicznej lub osobistej. Po przybyciu do urzędu mogą Państwo zarezerwować termin w Punkcie Informacji Wydziału Komunikacji. Nasi urzędnicy pomogą w wyborze dogodnego terminu i dokonają rezerwacji wizyty.

Telefoniczna rezerwacja terminu wizyty

Tel. 33 47 77 347

W przypadku telefonicznej rezerwacji wizyty należy się kontaktować pod podanym numerem telefonu. Rezerwując termin przez telefon obowiązuje ta sama procedura realizacji wizyty w Wydziale, jak w przypadku rezerwacji internetowej. Kod, który otrzymują Państwo w momencie rezerwacji należy wpisać w automacie biletowym znajdującym się w placówce, a następnie z wygenerowanym biletem prosimy oczekiwać na wywołanie numeru. Na wizytę należy przybyć przed umówioną godziną, bowiem spóźnienie kasuje dokonaną rezerwację.

W przypadku rezygnacji z terminu wizyty należy skontaktować się z Wydziałem. Informujemy jednocześnie, że dokonując rezerwacji telefonicznej oświadczają Państwo, że zapoznali się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
  2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany Inspektor Ochrony Danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu usprawnienia procesu realizacji zadania publicznego tj. rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia następnego po dniu zarezerwowanej wizyty;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwia skorzystanie z niniejszej usługi rezerwacji terminu wizyty;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Jeżeli stan kolejki nie jest widoczny poniżej - skorzystaj z linku: STAN KOLEJKI

Cieszyńskie Travel