Obsługa osób niepełnosprawnych

wróć

11 luty 2021 r. 

Z okazji Światowego Dnia Chorego (11.02) wszystkim Mieszkańcom Powiatu Cieszyńskiego doświadczonym przez cierpienie wywołane chorobą, życzymy wiary, siły, wytrwałości oraz szybkiego powrotu do zdrowia.
Przekazujemy Państwu słowa wsparcia, otuchy i zrozumienia. 
Chcemy przywrócić Wam ufność, potrzebną w czasie choroby bardziej niż kiedykolwiek wcześniej oraz radość z kolejnych dni!
Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński, Janina Żagan Wicestarosta 

5 luty 2021 r. 

Nowy AUTOBUS pozwoli dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną dotrzeć do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Bażanowicach.

Naszą prośbę kierujemy do osób, które zechciałyby wesprzeć Stowarzyszenie zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami od narodzenia do późnej starości, którzy zbyt często w naszym społeczeństwie bywają niezauważani, a nawet „niewidzialni”.

Nasze Stowarzyszenie podjęło się wyremontowania zdewastowanego zabytkowego budynku w Bażanowicach z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, chcąc poprawiać warunki lokalowe oraz funkcjonowanie naszych podopiecznych. Dzięki ludziom dobrej woli odpowiednio wyposażyliśmy Ośrodek, dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim pokonaliśmy brak wiary otoczenia w powodzenie naszej misji.

Dziś z nowego budynku korzysta 40 podopiecznych. Głównym założeniem naszych placówek jest przygotowanie uczestników do życia w społeczeństwie, co w konsekwencji przynosi ogromną poprawę ich jakości życia, pozwala pokonywać własne słabości i dysfunkcje oraz jak najlepiej przygotować do samodzielnego życia.

Ciągle jednak borykamy się z problemami finansowymi, a największym z nich jest zapewnienie transportu naszym podopiecznym.

Obecnie Stowarzyszenie dysponuje trzema środkami transportu, ale dwa z nich to bardzo stare i wyeksploatowane samochody, które z powodu dużej awaryjności – a co za tym idzie ogromnych kosztów utrzymania – wymagają wymiany.

Planujemy zakup autobusu ze środków PFRON jednak potrzebujemy środków na wkład własny.

Koszt nowego autobusu przystosowanego do przewozu 11 osób z niepełnosprawnościami (w tym 3 miejsca na wózki) wynosi ok. 189 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków PFRON to 104 tysiące. Posiadamy 20 tysięcy środków własnych i brakuje nam jeszcze 65 tysięcy

W sytuacji, gdy nie uda się zgromadzić brakującej kwoty do 31.03.2021 r. będziemy zmuszeni zrezygnować z dofinansowania PFRON i zakupu upragnionego pojazdu, co w konsekwencji może skutkować zmniejszeniem liczby osób z niepełnosprawnościami w naszych placówkach oraz znaczne ograniczenia naszych podopiecznych w dostępie do kultury, przestrzeni publicznej oraz w wycieczkach krajoznawczo turystycznych

Drodzy czytelnicy, którym nieobojętny jest los osób niepełnosprawnych!

Uczestnicy i pracownicy Ośrodka, Szkoły oraz Zarząd Koła PSONI w Cieszynie zwracają się z ogromną prośbą o pomoc. Nawet najmniejsze wsparcie finansowe pomoże rozwiązać tę niezwykle trudną sytuację, w jakiej znalazły się nasze placówki.

8 stycznia 2021 r. 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o., ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24, 43-430 Skoczów w terminie 01.11.2020r. – 30.04.2022r. realizuje projekt pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie” w skrócie DDOM (nr RPSL.09.02.06-24-0616/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie 12 zdeinstytucjonalizowanych miejsc świadczenia usług zdrowotnych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Skoczowie (powiat cieszyński, woj. śląskie) dla 36 mieszkańców powiatu cieszyńskiego (22 kobiet, 14 mężczyzn) w szczególności w wieku 65+, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką POZ, jednak nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w ośrodku stacjonarnym.

DDOM będzie funkcjonował we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Uczestnikami projektu mogą być:

- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wszystkie usługi oferowane w ramach projektu są nieodpłatne.

Regulamin organizacyjny oraz dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się na stronie internetowej Beneficjenta projektu oraz w siedzibie NWZOZ Piotr Gruszczyk w Skoczowie, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 24: http://gruszczyk.pl/?m=ddom

Wartość projektu wynosi: 1 060 958,40 zł,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 986 691,31 zł.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 733-222-609.

Dokumenty do pobrania - link.

Gdzie znajdziesz pomoc w naszym Starostwie

Budynek przy ul. Bobreckiej 29

W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia,
 • Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,
 • Wydział Organizacyjny,
 • Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa,
 • Wydział Inwestycji,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Wydział Edukacji,
 • Biuro Transportu i Organizacji Ruchu,
 • Biuro Rady Powiatu,
 • Biuro Skarg i Kontroli,
 • Biuro Zarządu Powiatu,
 • Biuro do Spraw Pracowniczych,
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zdrowia,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Po zawiadomieniu pracowników kancelarii ogólnej, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej schodzi do klienta.

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

W budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze, a więc istnieje bezpośrednia możliwość dotarcia do każdego z biur. Klawisze w windzie posiadają napisy w alfabecie brajla.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na II piętrze.

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Budynek przy ul. Granicznej 79

W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Granicznej 79, w którym znajduje się następująca komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać wprost z poziomu terenu nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie oraz drugie – służbowe, z poziomu terenu - tylko dla pracowników.

Cały Wydział został ulokowany na jednym poziomie z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma barier architektonicznych. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na obok poczekalni. W Wydziale informacja o stanie kolejki jest wyświetlana na ekranach oraz jest podawana głosowo.

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Po zawiadomieniu pracowników Informacji, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik Wydziału podchodzi do klienta.


Budynek przy ul. Szerokiej 13

W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Wydział Nieruchomości,
 • Wydział Architektury i Budownictwa,
 • Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek wzniesiono początkiem XIX w. i jest wpisany do rejestru zabytków.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. W związku z barierami architektonicznymi znajdującymi się w budynku, prosimy o poinformowanie o planowanej wizycie telefonicznie lub mailowo.   

Po zawiadomieniu pracowników kancelarii ogólnej, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej schodzi do klienta.

 


Publikujemy bardzo przydatne w chwili kryzysu numery telefonów.

 

 
 

Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Cieszynie wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

 1. Zgłoszenie może odbywać się: osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
 2. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
 3. telefonicznie bądź faxem na nr tel. 33 47 77 144,
 4. SMS na nr tel. 533 328 871,
 5. poprzez platformę ePuap - Adres Skrytki: /pzcieszyn/skrytka .

 

Witamy w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przy ulicy Bobreckiej 29. 

Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy w obsłudze strony internetowej zadzwoń pod numer 533 328 871.  

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku. 

Godziny pracy:

Wydział Geodezji - udostępnianie danych z zasobu:

Poniedziałek - Środa 730 - 1400
Czwartek 800 - 1630
Piątek 800 - 1400
 

UWAGA!

Zmiana lokalizacji -
ul. Graniczna 79

Wydział Komunikacji i kasa:

Poniedziałek - Środa 730 - 1500
Czwartek 800 - 1700
Piątek 800 - 1430

 

UWAGA! Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji tutaj.

                                                        

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

Poniedziałek - Środa 730 - 1530
Czwartek 800 - 1700
Piątek nieczynne
 

Pozostałe Wydziały:

Poniedziałek - Środa 730 - 1530
Czwartek 800 - 1700
Piątek 800 - 1500

PODSTAWA PRAWNA:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.511 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy starostwie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo – doradczego.

ZADANIA RADY:

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
 • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,
  • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady. Zadania przewodniczącego określa § 3 w/w rozporządzenia.

Przewodniczący rady, w szczególności:

 1. ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
 2. przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
 3. reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
 4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;
 5. inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół. Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie na lata 2020-2024 zostali powołani Zarządzeniem nr WO.120.30.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 04.06.2020r. oraz Zarządzeniem nr WO.120.66.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 15.12.2020r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Cieszynie.

 W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY - Pan Dawid Świniarski

WICEPRZEWODNICZĄCY – Pan Janusz Morawiec

SEKRETARZ – Pani Jadwiga Rycko

CZŁONEK – Pani Wiesława Kopoczek

CZŁONEK – Pani Bożena Cuber

KONTAKT:

Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie prosimy kierować na adres:

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CIESZYNIE

 1. Bobrecka 29  43-400 Cieszyn  (pok. 117)

Tel. 33 47 77 117 e-mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl

 

O Zespole

Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński Zarządzeniem Nr WO.120.31.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. wyznaczył Koordynatora oraz powołał zespół do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Funkcję koordynatora pełni Adam Swakoń, a w skład zespołu weszły Beata Domagała, Kinga Konieczny oraz Sylwia Pieczonka.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu, o którym mowa powyżej należą w szczególności zadania związane z: wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i powiatowe jednostki organizacyjne, przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej, jak również monitorowaniem działalności Starostwa Powiatowego w Cieszynie i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator w zakresie realizowanych zadań podlega Staroście.

Zarządzenie Starosty zostało opublikowane TUTAJ. 

                                                                                                   

Kontakt

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego

Adam Swakoń Naczelnik Wydziału Inwestycji 

odpowiedzialny za dostępność architektoniczną 

tel. 33 4777 215, e-mail: a.swakon@powiat.cieszyn.pl 

Skład Zespołu: 

1. Beata Domagała Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

odpowiedzialna za dostępność informacyjną

tel. 33 4777 211  e-mail: b.domagala@powiat.cieszyn.pl

2. Kinga Konieczny Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 

odpowiedzialna za dostępność informacyjną 

tel. 33 4777 210 e-mail: k.konieczny@powiat.cieszyn.pl 

3. Sylwia Pieczonka Inspektor ds. mediów internetowych, Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa

odpowiedzialna za dostępność cyfrową 

tel. 33 4777 207 e-mail: s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl 

O zespole

DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Posiedzenia składów orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie począwszy od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania zostają wznowione w formie określonej zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2020 poz. 534).

To znaczy:

Orzeczenie o niepełnosprawności (wydawane do 16 r. ż.), o stopniu niepełnosprawności (wydawane powyżej 16 r.ż.) i orzeczenie do ulg i uprawnień (wydawane na podstawie innych orzeczeń) może być obecnie wydane bez bezpośredniego badania osoby, która o nie wnioskuje, jeżeli lekarz przewodniczący komisji orzeczniczej uzna złożoną dokumentację za wystarczającą, do wydania oceny o stanie zdrowia - tzw. "orzekanie zaoczne".

Pracownicy Zespołu będą kontaktować się telefonicznie najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem komisji celem poinformowania osoby, lub przedstawiciela ustawowego dziecka o terminie komisji.

Co z ważnością dotychczasowych orzeczeń:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). - tzw. "tarcza antykryzysowa"

Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy:

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

Co z ważnością dotychczasowych kart parkingowych:

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, ważność kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym ulega wydłużeniu do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pod nr tel. 33 47 77 125, 33 47 77 126.

Prosimy o załatwianie spraw w formie listownej, elektronicznej (ePUAP) lub telefonicznej.

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

DANE KONTAKTOWE:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
tel. 33 47 77 125, 33 47 77 126
e-mail: pzoon@pcpr.cieszyn.pl

Przyjmowanie stron odbywa się na parterze (w biurach, gdzie wcześniej znajdował się Wydział Komunikacji) obok kancelarii ogólnej w godzinach:

poniedziałek 9:00 – 15:00
wtorek 9:00 – 13:00
środa 9:00 – 13:00
czwartek 10:00- 15:30
piątek NIECZYNNE

KIEROWNICTWO:

Przewodniczący PZOON – Kazimiera Kawulok
tel. 33 47 77 126

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Orzecznictwo pozarentowe, tj.:

 • orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia
 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia
 • orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
 • wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do posiadania karty parkingowej.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 127, Poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. 2015r. poz. 1110)
 • Zarządzenie nr 11/99 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 czerwca 1999r. w sprawie powołania powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
   

 

 


Wnioski o Wydanie Orzeczenia

UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA, UZYSKANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany przez rodzica, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego, lub
 2. wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej - wypełniony i podpisany  przez osobę składającą wniosek , a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez jednego z rodziców,
 3. oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/i specjalistę pod opieką którego znajduje się wnioskodawca, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Załączniki:

 • dowód osobisty do wglądu,
 • aktualny odpis aktu urodzenia dziecka (dotyczy wniosku dziecka do 16 r. ż.);
 • kserokopie i oryginały posiadanej dokumentacji medycznej tj. kart wypisowych ze szpitala, sanatorium;
 • posiadane aktualne wyniki badań specjalistycznych (opisy;  TK, MR, RTG, USG, EKG, EEG; spirometrię, audiogram) lub uwierzytelnioną kserokopię w/w dokumentacji medycznej tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył),
 • kserokopie kartotek lekarskich potwierdzonych przez lekarza lub pielęgniarkę za zgodność z oryginałem pieczątką poradni (z ostatnich 2 – 3 lat leczenia) bądź orgin
 • oryginały aktualnych opinii: psychologiczna, logopedyczna – jeśli osoba lub dziecko korzysta z pomocy psychologa lub logopedy,
 • kserokopię (oryginał do wglądu) poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (jeśli było wydane w innym Zespole) lub orzeczenie  ZUS, KRUS,
 • kserokopię wyroku sądu (oryginał do wglądu) – w przypadku, gdy wnioskodawca jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony.

Ważne:

 • Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo występującego w jego sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym.
 • Dokumentacja medyczna, której oryginalność nie jest uwierzytelniona za zgodność z oryginale, nie będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, parter budynku (biura, gdzie wcześniej znajdował się Wydział Komunikacji) obok kancelarii ogólnej

Złożenie dokumentów:  – poniedziałek – piątek 7.30-15.30. W budynku znajduje się winda.

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów, w szczególnych przypadkach powyżej miesiąca.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia komisji orzekającej.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia komisji.

Orzeczenie można odebrać osobiście w godz. 7.30-15.30 w ustalonym terminie w pokoju 125/126 lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres.

Osoby posiadające ważne orzeczenie - ponowny wniosek o wydanie orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia.

OPŁATY:

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie - bez opłat.

DODATKOWE INFORMACJE:

Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach, badanie może się odbyć zaocznie (bez obecności Wnioskodawcy).

Uwaga! Posiadane zdjęcia RTG wnioskodawca nie składa wraz z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności lecz przynosi ze sobą w dniu, w którym skład orzekający będzie rozpatrywał jego sprawę.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1110)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162 z późn. zm.)

UZYSKANIE ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej - wypełniony i podpisany  przez osobę składającą wniosek.

Załączniki:

 • posiadane ważne orzeczenie organu rentowego  (oryginał i kserokopię),
 • posiadaną dokumentację medyczną, potwierdzającą konieczność korzystania z ulg i uprawnień (oryginały i kserokopie),
 • kserokopia dowodu osobistego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, parter budynku (biura, gdzie wcześniej znajdował się Wydział Komunikacji) obok kancelarii ogólnej
Złożenie dokumentów: parter budynku (biura, gdzie wcześniej znajdował się Wydział Komunikacji) obok kancelarii ogólnej – poniedziałek – piątek 7.30-15.30, w czwartki do 17.00. W budynku znajduje się winda.
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów, w szczególnych przypadkach powyżej miesiąca.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia komisji orzekającej.
Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia komisji.
Orzeczenie można odebrać osobiście w godz. 7.30-15.30 w ustalonym terminie w pokoju 125/126 lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres.

OPŁATY:

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak możliwości odwołania się.

DODATKOWE INFORMACJE:

Orzeczenie może być wydane wnioskodawcy, który posiada ważne orzeczenie KIZ, KRUS, MON, MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998r. oraz orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS wydane po 1 stycznia 1998 r.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1110)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
   

 Druki Wniosków:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci do 16 r. ż. - plik do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - pow. 16 r. ż. - plik do pobrania

Wniosek w sprawnie wydania orzeczenia do ulg i uprawnień - plik do pobrania

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego (dla osób które mają nowy dowód osobisty) - plik do pobrania

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania - plik do pobrania

Zaswiadczenie_lekarskie_wydane_dla_ZOON.doc, Zaświadczenie lekarskie


Karty Parkingowe

Wydanie Karty Parkingowej Dla Osoby Niepełnosprawnej

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

wniosek_o_wydanie_karty_parkingowej.pdf, Wniosek o wydanie karty parkingowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł(opłaty dokonuje się w kasie Starostwa).
 3. Jedna fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 4. Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.

Uwaga! Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, parter budynku (biura, gdzie wcześniej znajdował się Wydział Komunikacji) obok kancelarii ogólnej

Złożenie dokumentów: OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę II piętro, pokój 125-126 - poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30, w czwartki dyżur do 17.00. W budynku funkcjonuje winda.
Informacja telefoniczna: 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zespół informuje o terminie odbioru karty pisemnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ALBO przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemne pełnomocnictwo do odbioru karty.

OPŁATY:

Opłata w wysokości 21 zł, płatna przelewem na rachunek bankowy:

Dane odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Numer rachunku do przelewu: 26 1560 0013 2015 1834 3000 0009
Kwota: 21,00 zł
Tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej dla (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.

Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).

Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.

Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

Objaśnienia znaków:
B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35 – „zakaz postoju”
B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.

Kartę parkingową wydaje się na czas trwania orzeczenia, maksymalnie na okres 5 lat.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz. 870 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1589)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015r. mieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015r. poz. 691).
   

 


Wydanie Karty Parkingowe Dla Placówki Zajmującej Się Opieką, Rehabilitacją lub Edukacją Osób Niepełnosprawnych

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (opłaty dokonuje się w kasie Starostwa).
 3. Do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
 4. Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 5. Oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, parter budynku (biura, gdzie wcześniej znajdował się Wydział Komunikacji) obok kancelarii ogólnej 

Złożenie dokumentów: OSOBIŚCIE przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki, parter budynku (biura, gdzie wcześniej znajdował się Wydział Komunikacji) obok kancelarii ogólnej- poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30, w czwartki dyżur do 17.00. W budynku funkcjonuje winda.

Informacja telefoniczna: 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od dnia złożenia  kompletu dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Kartę dla placówki należy odebrać osobiście przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

OPŁATY:

Opłata w wysokości 21 zł, płatna przelewem na rachunek bankowy:
Dane odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Numer rachunku do przelewu: 26 1560 0013 2015 1834 3000 0009
Kwota: 21,00 zł
Tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej dla (dane placówki, nr rejestracyjny samochodu)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE:

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Kartę parkingową wydaje się na okres 3 lat.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz. 870 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014r. poz. 818).

Ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1589)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015r. poz. 691).

 


Legitymacje Osób Niepełnosprawnych

UZYSKANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie legitymacji według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej – wypełniony i podpisany przez osobę składającą wniosek.
 2. aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm.
 3. dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18 roku życia do wglądu.
 4. prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub Wyrok Sądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty doręczenia orzeczenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, II piętro, pokój 125-126, 43-400 Cieszyn

Złożenie dokumentów: parter budynku (biura, gdzie wcześniej znajdował się Wydział Komunikacji) obok kancelarii ogólnej – poniedziałek – piątek 7.30-15.30, w czwartki do 17.00. W budynku funkcjonuje winda.

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Ustalany indywidualnie.
Legitymacja nie może być wydana jeżeli złożono odwołanie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Legitymacja przesyłana jest wnioskodawcy za pośrednictwem poczty polskiej. Istnieje również możliwość jej osobistego odbioru w pokoju 125-126 (po uprzednim poinformowaniu pracownika zespołu o zamiarze skorzystania z tej możliwości).

OPŁATY:

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE:

Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania,  zobowiązane są  dostarczyć potwierdzenie zameldowania na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 127, Poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MPIPS z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (tj. Dz.U. 2015r. poz. 1110) 

 

DRUKI:

Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - plik pdf do pobrania

 

 


Ochrona Danych Osobowych w PZOON

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ulicy Bobreckiej 29, reprezentowane przez Przewodniczącego (nr tel.: 33 47 77 126  adres e-mail: pzoon@pcpr.cieszyn.pl).

2. W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pani Natalia Pawłowska, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 518-442-215 w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 – 15.30 lub adresem e-mail: inspektor@pcpr.cieszyn.pl.

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa dotyczących m.in.:
ubieganie się o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

 • wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych,
 • wydawania kart parkingowych,
 • archiwizacja posiadanych dokumentów oraz danych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 


Praca w PZOON dla lekarzy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie poszukuje Lekarzy do pracy w charakterze lekarzy orzeczników w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o niepełnosprawności (PZOON).

Lekarz orzecznik winien posiadać specjalizację co najmniej I stopnia:

 • psychiatra,
 • lekarz chorób wewnętrznych,
 • neurolog.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni medycznej o kierunku lekarskim,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji co najmniej I stopnia.

Do zadań lekarza orzecznika należy:

 • przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności,
 • sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej,
 • stosowanie trybu samokontroli poprzez analizę wniesionych przez wnioskodawcę odwołań i sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem 43-400 Cieszyn, ul Bobrecka 29, w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Niezbędnym warunkiem podjęcia współpracy jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim w Katowicach oraz zaliczenie testu sprawdzającego, celem uzyskania zaświadczenia uprawniającego do orzekania.

Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach. Aktualnie rozważany jest tryb on-line.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt pod nr tel. 33-4777-125 lub 33-4777-126.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

W dniu 11 stycznia 2021 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

 roku 2021 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił elektroniczne nabory wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) w Programie „Aktywny Samorząd”.

POMOC FINANSOWA W 2021 ROKU

Moduł I:

 • Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, maksymalna kwota dofinansowania 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł, udział własny wnioskodawcy 15% ceny brutto zakupu/usługi,
 • Obszar A Zadanie 2 / Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy maksymalna kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

udział własny wnioskodawcy 25% ceny brutto zakupu/usługi,

 • Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, maksymalna kwota dofinansowania 4.000 zł, udział własny wnioskodawcy 15% ceny brutto zakupu/usługi,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, maksymalna kwota dofinansowania
 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,

udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu/usługi,

 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, maksymalna kwota dofinansowania:
 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 • Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, maksymalna kwota dofinansowania 7.500 zł, udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, maksymalna kwota dofinansowania 4.000 zł, udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • Obszar B Zadanie 5 - pomoc w - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, maksymalna kwota dofinansowania 1.500 zł; udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania maksymalna kwota dofinansowania 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł, udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, maksymalna kwota dofinansowania:

–             w zakresie ręki – 12.000 zł,

–             przedramienia – 26.000 zł,

–             ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,

–             na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł,

–             na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,

–             uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu/usługi,

 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), maksymalna kwota dofinansowania do 30% kwot, o których mowa w Obszarze C Zadaniu 3, udział własny wnioskodawcy 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, maksymalna kwota dofinansowania maksymalna kwota dofinansowania 7.500 zł, udział własny wnioskodawcy 25% ceny brutto zakupu/usługi,
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), maksymalna kwota dofinansowania 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną, udział własny wnioskodawcy 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Wnioski w ramach Modułu I są przyjmowane od 1 marca do 31 sierpnia bieżącego roku.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wnioski w ramach Modułu II będą przyjmowane:

- semestr letni od 1 marca do 31 marca bieżącego roku,

- semestr zimowy od 1 września do 10 października bieżącego roku.

W 2021 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

(Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. - M.P. 2020, poz. 852), według wzoru: [(3.244 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO WNIOSKODAWCY (W KOSZTACH CZESNEGO):

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy,

którzy nie są 

zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

WARUNKI ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca uzyskał średnią ocen za poprzedni semestr na poziomie min. 4,5 (zwiększenie dodatku nie obejmuje studentów rozpoczynających naukę na pierwszym semestrze),
 • 400 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 • 500 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 • z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wnioski o dofinansowanie powyższego zadania można składać w terminie od 15 do 26 marca 2021 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do tut. Centrum.

Ponadto Rada Powiatu Cieszyńskiego w dniu 23 lutego 2021 r. podjęła uchwałę NR XXVI/231/21 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2021, w której określono iż dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku 2021 nie otrzymają osoby, które są mieszkańcami domów pomocy społecznej. 

W przypadku niewystarczającej wysokości środków PFRON dofinansowania nie otrzymają również osoby dorosłe, które w roku ubiegłym tj. 2020, otrzymały dofinansowanie do udziału w turnusie.

Zasady realizacji przedmiotowego zadania oraz wnioski dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie www.pcprcieszyn.ox.pl/turnusy-rehabilitacyjne 

Więcej informacji pod nr telefonu 33 47 77 115. 

 

 

Szybkie menu

Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa i poród w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM