Deklaracja dostępności

wróć

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Wstęp Deklaracji:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

      2.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie o nazwie „Powiat Cieszyński dla Mieszkańców” www.powiat.cieszyn.pl

 1. Data publikacji i aktualizacji:2018-10-03. 
 2. Data ostatniej aktualizacji 2022-06-06 oraz przeglądu: 2022-06-06
 3. Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia są nadawane na żywo.
 1. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

1) Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-04.

2) Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

3) Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2021-04-06.

 1. Skróty klawiaturowe

Do poruszania się na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: klawisz Tab
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia: kombinacja klawiszy Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji / wciśnięcie przycisku OK: klawisz Enter
 • Przewijanie widocznej części strony: przy pomocy strzałek góra / dół
 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, osobą odpowiedzialną jest Sylwia Pieczonka, adres poczty elektronicznej s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 33 47 77 207. Powyższą drogą można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 1. Informacje na temat procedury:

1) każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji,

2) Starostwo Powiatowe w Cieszynie realizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Cieszynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Cieszynie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji,

3) w przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Cieszynie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie,

4) po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 1. Dostępność architektoniczna:

I Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia,
 • Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,
 • Wydział Organizacyjny,
 • Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa,
 • Wydział Inwestycji,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Wydział Edukacji,
 • Biuro Transportu i Organizacji Ruchu,
 • Wydział ds. Rady, Zarządu i Kontaktu z Mediami,
 • Biuro Skarg i Kontroli,
 • Biuro do Spraw Pracowniczych,
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zdrowia,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności 
 • Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

1) Opis dostępności wejścia do budynku:

budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać wprost z poziomu terenu oraz drugie od parkingu. Najbardziej dogodne wejście znajduje się od wejścia głównego: nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet:

w budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Klawisze w windzie posiadają napisy w alfabecie brajla. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na II piętrze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

w niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

7) Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Cieszynie wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgłoszenie może odbywać się:

 1. osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
 2. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
 3. telefonicznie bądź faxem na nr tel. 33 47 77 144, nr faksu: 33 47 77 333.
 4. SMS na nr tel. 533 328 871
 5. poprzez platformę ePuap - Adres Skrytki: /pzcieszyn/skrytka.  

Po zawiadomieniu pracowników kancelarii ogólnej, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, zostanie powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej, który zejdzie do klienta.

II Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Wydział Nieruchomości,
 • Wydział Architektury i Budownictwa,
 • Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Geolog Powiatowy,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek wzniesiono początkiem XIX w. i jest wpisany do rejestru zabytków.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.

1) Opis dostępności wejścia do budynku:

wejścia do budynku nie są dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet:

w budynku nie ma windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W pomieszczeniu obsługi klientów Wydziału Geodezji informacje o kolejce wyświetlane są na ekranie oraz podawane są głosowo.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

7) Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Cieszynie wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgłoszenie może odbywać się:

 1. osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
 2. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
 3. telefonicznie bądź faxem na nr tel. 33 47 77 144, nr faksu: 33 47 77 333.
 4. SMS na nr tel. 533 328 871
 5. poprzez platformę ePuap - Adres Skrytki: /pzcieszyn/skrytka.  

Starostwo Powiatowe w Cieszynie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. W związku z barierami architektonicznymi znajdującymi się w budynku, prosimy o poinformowanie o planowanej wizycie telefonicznie lub mailowo.  

Po zawiadomieniu pracowników kancelarii ogólnej, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, zostanie powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej, który zejdzie do klienta.

III Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Granicznej 79, w którym znajduje się następująca komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji.

1) Opis dostępności wejścia do budynku:

budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać wprost z poziomu terenu nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie oraz drugie – służbowe, z poziomu terenu - tylko dla pracowników.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet:

cały Wydział został ulokowany na jednym poziomie z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma barier architektonicznych. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na obok poczekalni. W Wydziale informacja o stanie kolejki jest wyświetlana na ekranach oraz jest podawana głosowo.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

w niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

7) Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Cieszynie wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgłoszenie może odbywać się:

 1. osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
 2. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
 3. telefonicznie bądź faxem na nr tel. 33 47 77 144, nr faksu: 33 47 77 333.
 4. SMS na nr tel. 533 328 871
 5. poprzez platformę ePuap - Adres Skrytki: /pzcieszyn/skrytka.  

Po zawiadomieniu pracowników informacji, znajdującej się w poczekalni Wydziału, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, zostanie powiadomiony pracownik merytoryczny, który podejdzie do klienta.

10. Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Cieszynie:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

nr tel.: 33 47 77 144 (centrala),

nr faksu: 33 47 77 333.

Szybkie menu

Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy