Deklaracja dostępności

wróć

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.powiat.cieszyn.pl/.

Niniejsze Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie o nazwie „Powiat Cieszyński dla Mieszkańców” http://www.powiat.cieszyn.pl

Data publikacji i aktualizacji:2018-10-03

Data ostatniej aktualizacji 2024-05-24 oraz przeglądu: 2024-05-24

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia są nadawane na żywo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

 1. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-06-09
 2. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
 3. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2023-07-10

Skróty klawiaturowe

Do poruszania się na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: klawisz Tab
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia: kombinacja klawiszy Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji / wciśnięcie przycisku OK: klawisz Enter
 • Przewijanie widocznej części strony: przy pomocy strzałek góra / dół

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, osobą odpowiedzialną jest Sylwia Pieczonka, adres poczty elektronicznej s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 33 47 77 207. Powyższą drogą można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Starostwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://bip.brpo.gov.pl/pl.”

Dostępność architektoniczna:

I Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia,
 • Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,
 • Wydział Organizacyjny,
 • Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa,
 • Wydział Inwestycji,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Wydział Edukacji,
 • Biuro Transportu i Organizacji Ruchu,
 • Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia,
 • Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami,
 • Biuro Skarg i Kontroli,
 • Biuro do Spraw Pracowniczych,
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 • Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

1) Opis dostępności wejścia do budynku:

budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać do wewnątrz budynku wprost z poziomu terenu. Główne wejście nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie. Drugie wejście od strony parkingu jest wejściem służbowym, nie jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet:

w budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Klawisze w windzie posiadają napisy w alfabecie brajla, jest udźwiękowiona. Toaleta dla osób z szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze, oznaczona kontrastowymi znakami dla osób słabowidzących. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

w niedalekiej odległości od wejścia głównego (około 30 m) wyznaczono jedno miejsce, przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojście z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) W każdym budynku Starostwa jest zatrudniona osoba, która została przeszkolona z polskiego języka migowego na poziomie podstawowym A1 oraz poziomie średniozaawansowanym B1.

7) Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) powinna zgłosić się do punktu obsługi osób Głuchych, który znajduje się w:

- Kancelarii Ogólnej, ul. Bobrecka 29,

- Kancelarii Ogólnej ,ul. Szeroka 13,

- Informacji, ul. Graniczna 79  

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

Obsługa klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Bobrecka 29:

poniedziałek-środa: 9:00-15:00

czwartek: 10:00 - 16:30

piątek: 7:30-10:00

Usługa dla klientów Starostwa jest bezpłatna i natychmiastowa.

II Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Wydział Nieruchomości,
 • Wydział Architektury i Budownictwa,
 • Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Geolog Powiatowy,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek wzniesiono początkiem XIX w. i jest wpisany do rejestru zabytków.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

1) Opis dostępności wejścia do budynku: wejścia do budynku nie są dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet: w budynku nie ma windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych: w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W pomieszczeniu obsługi klientów Wydziału Geodezji informacje o kolejce wyświetlane są na ekranie oraz podawane są głosowo.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami: brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) W każdym budynku Starostwa pracuje osoba przeszkolona z polskiego języka migowego na poziomie podstawowym A1 oraz poziomie średniozaawansowanym B1.

7) Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) powinna zgłosić się do punktu obsługi osób Głuchych, który znajduje się w:

- Kancelarii Ogólnej ,ul. Szeroka 13,

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

Usługa dla klientów Starostwa jest bezpłatna i natychmiastowa.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. W związku z barierami architektonicznymi znajdującymi się w budynku prosimy o poinformowanie o planowanej wizycie telefonicznie lub mailowo.  

Po zawiadomieniu pracowników kancelarii ogólnej, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, zostanie powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej, który zejdzie do klienta.

III Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Granicznej 79, w którym znajduje się następująca komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji.

1) Opis dostępności wejścia do budynku:

budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać wprost z poziomu terenu, nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie oraz drugie — służbowe, z poziomu terenu — tylko dla pracowników.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet: cały Wydział został ulokowany na jednym poziomie z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma barier architektonicznych. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na obok poczekalni. W Wydziale informacja o stanie kolejki jest wyświetlana na ekranach oraz jest podawana głosowo.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych: w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: w niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce, przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojście z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) W każdym budynku Starostwa pracuje osoba przeszkolona z polskiego języka migowego na poziomie podstawowym A1 oraz poziomie średniozaawansowanym B1.

7) Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) powinna zgłosić się do punktu obsługi osób Głuchych, który znajduje się w:

- Informacji, ul. Graniczna 79  

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

Usługa dla klientów Starostwa jest bezpłatna i natychmiastowa.

Po zawiadomieniu pracowników informacji, znajdującej się w poczekalni Wydziału, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, zostanie powiadomiony pracownik merytoryczny, który podejdzie do klienta.

10. Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Cieszynie:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

nr tel.: 33 47 77 144 (centrala),

nr faksu: 33 47 77 333.

Pobierz wnioski:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy