Obsługa osób z niepełnosprawnościami

wróć

Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) powinna zgłosić się do punktu obsługi osób Głuchych, który znajduje się w:

- Kancelarii Ogólnej, ul. Bobrecka 29,

- Kancelarii Ogólnej ,ul. Szeroka 13,

- Informacji, ul. Graniczna 79  

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

 

Obsługa klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Bobrecka 29:

poniedziałek-środa: 9:00-15:00

czwartek: 10:00 - 16:30

piątek: 7:30-10:00

Usługa dla klientów Starostwa jest bezpłatna i natychmiastowa.

Link do strony znajduje się tutaj

11 luty 2021 r. 

Z okazji Światowego Dnia Chorego (11.02) wszystkim Mieszkańcom Powiatu Cieszyńskiego doświadczonym przez cierpienie wywołane chorobą, życzymy wiary, siły, wytrwałości oraz szybkiego powrotu do zdrowia.
Przekazujemy Państwu słowa wsparcia, otuchy i zrozumienia. 
Chcemy przywrócić Wam ufność, potrzebną w czasie choroby bardziej niż kiedykolwiek wcześniej oraz radość z kolejnych dni!
Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński, Janina Żagan Wicestarosta 

5 luty 2021 r. 

Nowy AUTOBUS pozwoli dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną dotrzeć do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Bażanowicach.

Naszą prośbę kierujemy do osób, które zechciałyby wesprzeć Stowarzyszenie zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami od narodzenia do późnej starości, którzy zbyt często w naszym społeczeństwie bywają niezauważani, a nawet „niewidzialni”.

Nasze Stowarzyszenie podjęło się wyremontowania zdewastowanego zabytkowego budynku w Bażanowicach z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, chcąc poprawiać warunki lokalowe oraz funkcjonowanie naszych podopiecznych. Dzięki ludziom dobrej woli odpowiednio wyposażyliśmy Ośrodek, dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim pokonaliśmy brak wiary otoczenia w powodzenie naszej misji.

Dziś z nowego budynku korzysta 40 podopiecznych. Głównym założeniem naszych placówek jest przygotowanie uczestników do życia w społeczeństwie, co w konsekwencji przynosi ogromną poprawę ich jakości życia, pozwala pokonywać własne słabości i dysfunkcje oraz jak najlepiej przygotować do samodzielnego życia.

Ciągle jednak borykamy się z problemami finansowymi, a największym z nich jest zapewnienie transportu naszym podopiecznym.

Obecnie Stowarzyszenie dysponuje trzema środkami transportu, ale dwa z nich to bardzo stare i wyeksploatowane samochody, które z powodu dużej awaryjności – a co za tym idzie ogromnych kosztów utrzymania – wymagają wymiany.

Planujemy zakup autobusu ze środków PFRON jednak potrzebujemy środków na wkład własny.

Koszt nowego autobusu przystosowanego do przewozu 11 osób z niepełnosprawnościami (w tym 3 miejsca na wózki) wynosi ok. 189 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków PFRON to 104 tysiące. Posiadamy 20 tysięcy środków własnych i brakuje nam jeszcze 65 tysięcy

W sytuacji, gdy nie uda się zgromadzić brakującej kwoty do 31.03.2021 r. będziemy zmuszeni zrezygnować z dofinansowania PFRON i zakupu upragnionego pojazdu, co w konsekwencji może skutkować zmniejszeniem liczby osób z niepełnosprawnościami w naszych placówkach oraz znaczne ograniczenia naszych podopiecznych w dostępie do kultury, przestrzeni publicznej oraz w wycieczkach krajoznawczo turystycznych

Drodzy czytelnicy, którym nieobojętny jest los osób niepełnosprawnych!

Uczestnicy i pracownicy Ośrodka, Szkoły oraz Zarząd Koła PSONI w Cieszynie zwracają się z ogromną prośbą o pomoc. Nawet najmniejsze wsparcie finansowe pomoże rozwiązać tę niezwykle trudną sytuację, w jakiej znalazły się nasze placówki.

8 stycznia 2021 r. 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o., ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24, 43-430 Skoczów w terminie 01.11.2020r. – 30.04.2022r. realizuje projekt pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie” w skrócie DDOM (nr RPSL.09.02.06-24-0616/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie 12 zdeinstytucjonalizowanych miejsc świadczenia usług zdrowotnych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Skoczowie (powiat cieszyński, woj. śląskie) dla 36 mieszkańców powiatu cieszyńskiego (22 kobiet, 14 mężczyzn) w szczególności w wieku 65+, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką POZ, jednak nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w ośrodku stacjonarnym.

DDOM będzie funkcjonował we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Uczestnikami projektu mogą być:

- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wszystkie usługi oferowane w ramach projektu są nieodpłatne.

Regulamin organizacyjny oraz dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się na stronie internetowej Beneficjenta projektu oraz w siedzibie NWZOZ Piotr Gruszczyk w Skoczowie, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 24: http://gruszczyk.pl/?m=ddom

Wartość projektu wynosi: 1 060 958,40 zł,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 986 691,31 zł.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 733-222-609.

Dokumenty do pobrania - link.

Gdzie znajdziesz pomoc w naszym Starostwie

Budynek przy ul. Bobreckiej 29

W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia,
 • Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,
 • Wydział Organizacyjny,
 • Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa,
 • Wydział Inwestycji,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Wydział Edukacji,
 • Biuro Transportu i Organizacji Ruchu,
 • Biuro Rady Powiatu,
 • Biuro Skarg i Kontroli,
 • Biuro Zarządu Powiatu,
 • Biuro do Spraw Pracowniczych,
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zdrowia,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Po zawiadomieniu pracowników kancelarii ogólnej, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnościami, powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej schodzi do klienta.

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

W budynku znajduje się udźwiękowiona winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze, a więc istnieje bezpośrednia możliwość dotarcia do każdego z biur. Klawisze w windzie posiadają napisy w alfabecie brajla.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze po obu stronach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Budynek przy ul. Granicznej 79

W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Granicznej 79, w którym znajduje się następująca komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać wprost z poziomu terenu nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie oraz drugie – służbowe, z poziomu terenu - tylko dla pracowników.

Cały Wydział został ulokowany na jednym poziomie z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma barier architektonicznych. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na obok poczekalni. W Wydziale informacja o stanie kolejki jest wyświetlana na ekranach oraz jest podawana głosowo.

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Po zawiadomieniu pracowników Informacji, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik Wydziału podchodzi do klienta.


Budynek przy ul. Szerokiej 13

W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Wydział Nieruchomości,
 • Wydział Architektury i Budownictwa,
 • Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek wzniesiono początkiem XIX w. i jest wpisany do rejestru zabytków.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. W związku z barierami architektonicznymi znajdującymi się w budynku, prosimy o poinformowanie o planowanej wizycie telefonicznie lub mailowo.   

Po zawiadomieniu pracowników kancelarii ogólnej, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej schodzi do klienta.

 


Publikujemy bardzo przydatne w chwili kryzysu numery telefonów.

 

 
 

Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) powinna zgłosić się do punktu obsługi osób Głuchych, który znajduje się w:

- Kancelarii Ogólnej, ul. Bobrecka 29,

- Kancelarii Ogólnej ,ul. Szeroka 13,

- Informacji, ul. Graniczna 79  

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

 

Obsługa klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Bobrecka 29:

poniedziałek-środa: 7:00-15:30

czwartek: 10:00 - 16:30

piątek: 7:30-10:00

Usługa dla klientów Starostwa jest bezpłatna i natychmiastowa.

https://pzgomaz.com/notLogged?customer=Starostwo_Powiatowe_Cieszyn

Witamy w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przy ulicy Bobreckiej 29. 

Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy w obsłudze strony internetowej zadzwoń pod numer 533 328 871.  

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku. 

Godziny pracy:

Wydział Geodezji - udostępnianie danych z zasobu:

Poniedziałek - Środa 730 - 1400
Czwartek 800 - 1630
Piątek 800 - 1400
 

UWAGA!

Zmiana lokalizacji -
ul. Graniczna 79

Wydział Komunikacji i kasa:

Poniedziałek - Środa 730 - 1500
Czwartek 800 - 1700
Piątek 800 - 1430

 

UWAGA! Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji tutaj.

                                                        

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

Poniedziałek - Środa 730 - 1530
Czwartek 800 - 1700
Piątek nieczynne
 

Pozostałe Wydziały:

Poniedziałek - Środa 730 - 1530
Czwartek 800 - 1700
Piątek 800 - 1500

PODSTAWA PRAWNA:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.511 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy starostwie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo – doradczego.

ZADANIA RADY:

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
 • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,
  • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady. Zadania przewodniczącego określa § 3 w/w rozporządzenia.

Przewodniczący rady, w szczególności:

 1. ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
 2. przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
 3. reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
 4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;
 5. inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół. Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie na lata 2020-2024 zostali powołani Zarządzeniem nr WO.120.30.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 04.06.2020r. oraz Zarządzeniem nr WO.120.66.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 15.12.2020r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Cieszynie.

 W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY - Pan Dawid Świniarski

WICEPRZEWODNICZĄCY – Pan Janusz Morawiec

SEKRETARZ – Pani Jadwiga Rycko

CZŁONEK – Pani Wiesława Kopoczek

CZŁONEK – Pani Bożena Cuber

KONTAKT:

Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie prosimy kierować na adres:

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CIESZYNIE

 1. Bobrecka 29  43-400 Cieszyn  (pok. 117)

Tel. 33 47 77 117 e-mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl

 

O Zespole

Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński Zarządzeniem Nr WO.120.58.2023 z dnia 27 października 2023 r. wyznaczył nowego Koordynatora oraz powołał nowy zespół do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Koordynatora ds. dostępności: Beata Szymańska,

Skład zespołu ds. dostępności: 

- Sylwia Pieczonka - Rzecznik Prasowy,

- Adam Swakoń - Wydział Inwestycji,

- Beata Domagała - Wydział Organizacyjny,

- Kinga Konieczny - Wydział Organizacyjny,

- Maria Holeksa - Wydział Organizacyjny,

- Wiktor Jonasz - Wydział Organizacyjny,

- Wojciech Szaton - Wydział Organizacyjny.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu, o którym mowa powyżej należą w szczególności zadania związane z: wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i powiatowe jednostki organizacyjne, przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej, jak również monitorowaniem działalności Starostwa Powiatowego w Cieszynie i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator w zakresie realizowanych zadań podlega Staroście.

Zarządzenie Starosty zostało opublikowane TUTAJ

                                                                                                   

Kontakt

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego

Beata Szymańska Inspektor ds. Promocji Zdrowia 

tel. 33 47 77 216, e-mail: koordynator@powiat.cieszyn.pl

Skład Zespołu: 

1. Beata Domagała Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

odpowiedzialna za dostępność informacyjną

tel. 33 4777 211  e-mail: b.domagala@powiat.cieszyn.pl

2. Kinga Konieczny Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 

odpowiedzialna za dostępność informacyjną 

tel. 33 4777 210 e-mail: k.konieczny@powiat.cieszyn.pl 

3. Sylwia Pieczonka Inspektor ds. mediów internetowych, Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa

odpowiedzialna za dostępność cyfrową 

tel. 33 4777 207 e-mail: s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl 

O Zespole

DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 

INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

ORAZ

KART PARKINGOWYCH

 

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r. poz. 2768)* informujemy, iż:

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem: 09 MARCA 2020 r.** - 29 WRZEŚNIA 2024 r. - zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa w pkt 1 zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

*Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. - 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

*** Zgodnie z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.): Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.

 

 

 

 

UWAGA!!!

ZMIANA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKU O KARTĘ PARKINGOWĄ


Od dnia 29.09.2023 r. wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany OSOBIŚCIE przez osobę niepełnosprawną* do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

* Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku placówki wniosek składa osoba upoważniona do jej reprezentowania do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

 Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

 

 

Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie informuje, iż w związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852) *

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 9 marca 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. ** oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie   zachowują ważność do dnia: 31 grudnia 2023 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r. oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie zachowują ważność do dnia: 31 marca 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem: 1 styczna 2022 r. - 5 sierpnia 2023 r. oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie zachowują ważność do dnia: 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)

* Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.

* * Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod  warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. - 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pod nr tel. 33 47 77 125, 33 47 77 126.

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

DANE KONTAKTOWE:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
tel. 33 47 77 125, 33 47 77 126
e-mail: pzoon@powiat.cieszyn.pl

Przyjmowanie stron odbywa się na parterze obok kancelarii ogólnej w godzinach:

poniedziałek 9:00 – 15:00
wtorek 9:00 – 15:00
środa 9:00 – 15:00
czwartek 10:00 - 16:30
piątek 7:30 - 10:00

KIEROWNICTWO:

Przewodnicząca PZOON – Katarzyna Strządała
tel. 33 47 77 126

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Orzecznictwo pozarentowe, tj.:

 • orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia
 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia
 • orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
 • wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do posiadania karty parkingowej.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2021 poz. 573)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. 2021 poz. 85)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 11/99 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 czerwca 1999r. w sprawie powołania powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruch drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 988).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. 2022 poz. 1611).
 • Ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1589)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015r. mieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015r. poz. 691).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014r. poz. 818).

Wnioski o Wydanie Orzeczenia

UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA, UZYSKANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany przez rodzica, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego, lub
 2. wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej - wypełniony i podpisany  przez osobę składającą wniosek , a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez jednego z rodziców,
 3. oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/i specjalistę pod opieką którego znajduje się wnioskodawca, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Załączniki:

 • kserokopie i oryginały posiadanej dokumentacji medycznej tj. kart wypisowych ze szpitala, sanatorium;
 • posiadane aktualne wyniki badań specjalistycznych (opisy;  TK, MR, RTG, USG, EKG, EEG; spirometrię, audiogram) lub uwierzytelnioną kserokopię w/w dokumentacji medycznej tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył),
 • kserokopie kartotek lekarskich potwierdzonych przez lekarza lub pielęgniarkę za zgodność z oryginałem pieczątką poradni (z ostatnich 2 – 3 lat leczenia) bądź orgin
 • oryginały aktualnych opinii: psychologiczna, logopedyczna – jeśli osoba lub dziecko korzysta z pomocy psychologa lub logopedy,
 • kserokopię (oryginał do wglądu) poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (jeśli było wydane w innym Zespole) lub orzeczenie  ZUS, KRUS,
 • kserokopię wyroku sądu (oryginał do wglądu) – w przypadku, gdy wnioskodawca jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony.

Ważne:

 • Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo występującego w jego sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym.
 • Dokumentacja medyczna, której oryginalność nie jest uwierzytelniona za zgodność z oryginale, nie będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, parter budynku obok kancelarii ogólnej w godzinach:

poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 9.00-15.00
środa 9.00-15.00
czwartek 10.00-16.30

piątek 7.30-10.00

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów, w szczególnych przypadkach powyżej miesiąca.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie lub telefonicznie o terminie posiedzenia komisji orzekającej.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia komisji.

Orzeczenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres.

Osoby posiadające ważne orzeczenie - ponowny wniosek o wydanie orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia.

OPŁATY:

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie - bez opłat.

DODATKOWE INFORMACJE:

Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach, badanie może się odbyć zaocznie (bez obecności Wnioskodawcy).

Uwaga! Posiadane zdjęcia RTG wnioskodawca nie składa wraz z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności lecz przynosi ze sobą w dniu, w którym skład orzekający będzie rozpatrywał jego sprawę.

UZYSKANIE ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej - wypełniony i podpisany  przez osobę składającą wniosek.

Załączniki:

 • posiadane ważne orzeczenie organu rentowego  (oryginał i kserokopię),
 • posiadaną dokumentację medyczną, potwierdzającą konieczność korzystania z ulg i uprawnień (oryginały i kserokopie).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, parter budynku obok kancelarii ogólnej w godzinach:

poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 9.00-15.00
środa 9.00-15.00
czwartek 10.00-16.30

piątek 7.30-10.00

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów, w szczególnych przypadkach powyżej miesiąca.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie lub telefonicznie o terminie posiedzenia komisji orzekającej.
Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia komisji.
Orzeczenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres.

OPŁATY:

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak możliwości odwołania się.

DODATKOWE INFORMACJE:

Orzeczenie może być wydane wnioskodawcy, który posiada ważne orzeczenie KIZ, KRUS, MON, MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998r. oraz orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS wydane po 1 stycznia 1998 r.

 

 Druki Wniosków:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci poniżej 16 r. ż. - plik do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 r.ż. - plik do pobrania

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia do ulg i uprawnień - plik do pobrania

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego (dla osób które mają nowy dowód osobisty) - plik do pobrania

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania - plik do pobrania

Zaswiadczenie_lekarskie_wydane_dla_ZOON.doc - plik do pobrania

Skala Barthel - plik do pobrania


Karty Parkingowe

Wydanie Karty Parkingowej Dla Osoby Niepełnosprawnej

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 Wniosek o wydanie karty parkingowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od dnia 10 czerwca 2021 r.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.
 3. Jedna fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 4. Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.

Uwaga! Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, parter budynku obok kancelarii ogólnej w godzinach:

poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 9.00-15.00
środa 9.00-15.00
czwartek 10.00-16.30

piątek 7.30-10.00

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zespół informuje o terminie odbioru karty pisemnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ALBO przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemne pełnomocnictwo do odbioru karty.
Karta parkingowa może być przesłana za pośrednictwem poczty polskiej.

OPŁATY:

Opłata w wysokości 21 zł, płatna przelewem na rachunek bankowy:

Dane odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Numer rachunku do przelewu: 26 1560 0013 2015 1834 3000 0009
Kwota: 21,00 zł
Tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej dla (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.

Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).

Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.

Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

Objaśnienia znaków:
B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35 – „zakaz postoju”
B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.

Kartę parkingową wydaje się na czas trwania orzeczenia, maksymalnie na okres 5 lat.

 


Wydanie Karty Parkingowe Dla Placówki Zajmującej Się Opieką, Rehabilitacją lub Edukacją Osób Niepełnosprawnych

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.
 3. Do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
 4. Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 5. Oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

 Wniosek o wydanie karty parkingowej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, parter budynku obok kancelarii ogólnej.

Złożenie dokumentów: OSOBIŚCIE przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki.

poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 9.00-15.00
środa 9.00-15.00
czwartek 10.00-16.30

piątek 7.30-10.00

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Kartę dla placówki należy odebrać osobiście przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

OPŁATY:

Opłata w wysokości 21 zł, płatna przelewem na rachunek bankowy:
Dane odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Numer rachunku do przelewu: 26 1560 0013 2015 1834 3000 0009
Kwota: 21,00 zł
Tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej dla (dane placówki, nr rejestracyjny samochodu)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE:

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodnicząca zespołu wzywa placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodnicząca zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodnicząca zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Kartę parkingową wydaje się na okres 3 lat.

 


Legitymacje Osób Niepełnosprawnych

UZYSKANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie legitymacji według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej – wypełniony i podpisany przez osobę składającą wniosek.
 2. aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm.
 3. dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18 roku życia do wglądu.
 4. prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub Wyrok Sądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty doręczenia orzeczenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, parter budynku obok kancelarii ogólnej w godzinach:

poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 9.00-15.00
środa 9.00-15.00
czwartek 10.00-16.30

piątek 7.30-10.00

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 47 77 125, 33 47 77 126.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Ustalany indywidualnie.
Legitymacja nie może być wydana jeżeli złożono odwołanie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Legitymację należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ALBO przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemne pełnomocnictwo do odbioru karty.
Legitymacja może być przesłana za pośrednictwem poczty polskiej.

OPŁATY:

Brak.

W przypadku wydania duplikatu legitymacji, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE:

Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania,  zobowiązane są dostarczyć potwierdzenie zameldowania na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

 

DRUKI:

Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - plik pdf do pobrania

 

 


Praca w PZOON dla lekarzy

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie poszukuje Lekarzy do pracy w charakterze lekarzy orzeczników w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o niepełnosprawności (PZOON).

Lekarz orzecznik winien posiadać specjalizację co najmniej I stopnia:

 • lekarz chorób wewnętrznych,
 • neurolog.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni medycznej o kierunku lekarskim,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji co najmniej I stopnia.

Do zadań lekarza orzecznika należy:

 • przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności,
 • sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej,
 • stosowanie trybu samokontroli poprzez analizę wniesionych przez wnioskodawcę odwołań i sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem 43-400 Cieszyn, ul Bobrecka 29, w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Niezbędnym warunkiem podjęcia współpracy jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim w Katowicach oraz zaliczenie testu sprawdzającego, celem uzyskania zaświadczenia uprawniającego do orzekania.

Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach. Aktualnie rozważany jest tryb on-line.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt pod nr tel. 33-4777-125 lub 33-4777-126.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 


Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Mariusz Piotrowiak. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.cieszyn.pl,
 • pod numerem telefonu: 33 47 77 226
 • pisemnie na adres siedziby: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński i Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29. Starosta Cieszyński - tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl, Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 33 47 77 126, adres e-mail: pzoon@powiat.cieszyn.pl,

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można także kontaktować się z wyznaczonym wspólnie przez współadministratorów Inspektorem Ochrony Danych – tel. tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl,

3) współadministratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wynikających z przepisów prawa dotyczących m.in.:

a) ubiegania się o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, oraz do ulg i uprawnień,

b) wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych,

c) wydawania kart parkingowych,

d) archiwizacji posiadanych dokumentów oraz danych.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych,

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora,  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, o ile inne przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej,

8) osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i żądania ograniczenia ich przetwarzania,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy,

11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

12) współadministratorzy uregulowali zasady współpracy w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w drodze porozumienia. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jako współadministrator ustala zakres danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji jego zadań ustawowych oraz przetwarza dane osobowe w celach z nimi związanych. Starosta Cieszyński określa i zapewnia fizyczne, techniczne i organizacyjne warunki przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony służące zapewnieniu im właściwego poziomu bezpieczeństwa. Starosta Cieszyński odpowiada także za realizację celów archiwalnych. Treść uzgodnień wynikających z porozumienia jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 


Zasadnicza treść uzgodnień

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami Starostą Cieszyńskim i Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Starosta Cieszyński oraz Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mający siedzibę w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 działając na podstawie art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w dniu 25 sierpnia 2021 r. zawarli porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi. Współadministratorzy danych osobowych ustalili, że dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób i dotyczą realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej i wspierania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przez Starostę Cieszyńskiego. W wyniku uzgodnień przyjęli na siebie niżej wymienione zadania w procesie przetwarzania danych osobowych.

1.      Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jako współadministrator:

 •  ustala kategorie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji jego zadań ustawowych oraz przetwarza dane osobowe w celach z nimi związanych,
 • stosuje środki fizyczne, techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych,
 • realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 oraz 14 RODO wobec podmiotów danych,
 •  zapewnienia skuteczne wykonywanie przez podmioty danych przysługujących im praw określonych w rozdziale III RODO,
 • zawiera umowę w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami zapewniającymi wsparcie dla systemu informatycznego „Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych,
 • przeprowadza ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art. 35 RODO.

  2.      Starosta Cieszyński jako współadministrator:

 • określa, zapewnia i stosuje fizyczne, techniczne i organizacyjne warunki przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony służące zapewnieniu im właściwego poziomu bezpieczeństwa,
 • odpowiada za prawidłową realizację celów archiwalnych,
  zawiera umowy w sprawach powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności z podmiotami zapewniającymi wsparcie systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,
 • wspiera Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania podmiotów danych, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w tym prawa dostępu do danych,
 • wspiera Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy dokonywaniu oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art. 35 RODO,
 • przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania.

3. Niezależnie od w/w uzgodnień, osoby których dane dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.

4. Przekazywanie danych osobowych oraz komunikacja pomiędzy współadministratorami odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Cieszynie zasadami wykonywania czynności kancelaryjnych, ochrony danych osobowych i dokumentacją bezpieczeństwa informacji oraz funkcjonowania archiwum zakładowego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez żadnego ze współadministratorów.

6. W przypadku wystąpienia sytuacji powodującej naruszenie ochrony danych współadministratorzy wspólnie prowadzą postępowanie wyjaśniające okoliczności i przyczyny naruszenia oraz dokonują oceny jego skutków dla ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

7. Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pracownik Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 33 47 77 226, e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

8. Każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.


Placówki medyczne świadczące usługi stomatologiczne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności:

1. Prywatna Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna JAWI-MED-MACURA, Ruda Śląska, ul. Pokoju 8a, tel. 32 24 42 043, https://www.jawi-med.pl/

2."Rudziński i partnerzy" lekarze stomatolodzy, ul.Andersena 1, Częstochowa, tel. 34 32 54 703, https://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=751167

3. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Świętochłowice, ul. Katowicka 11, tel. 539 024 773, http://www.nzozpmr.pl/

4. Pediatryczne Centrum Zabiegowe M.M. Gwinner- ul.Cyniarska 24, Bielsko-Biała, tel. 33 47 42 821, https://www.pczbielsko.pl/pl/kontakt/ 

 

 

Placówki medyczne świadczące usługi stomatologiczne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności:

1. Prywatna Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna JAWI-MED-MACURA, Ruda Śląska, ul. Pokoju 8a, tel. 32 24 42 043, https://www.jawi-med.pl/

2."Rudziński i partnerzy" lekarze stomatolodzy, ul.Andersena 1, Częstochowa, tel. 34 32 54 703, https://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=751167

3. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Świętochłowice, ul. Katowicka 11, tel. 539 024 773, http://www.nzozpmr.pl/

4. Pediatryczne Centrum Zabiegowe M.M. Gwinner- ul.Cyniarska 24, Bielsko-Biała, tel. 33 47 42 821, https://www.pczbielsko.pl/pl/kontakt/ 

 

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy