Aktualności

wróć
brak zdjęcia

Budżet Powiatu 2019

05.02.2019
 1. Uchwalony po raz 21-szy budżet Powiatu Cieszyńskiego, wynosi po stronie prognozowanych dochodów 235 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 247 mln zł i jest wyższy od budżetu 2018 o 34 mln zł.
 2. Główne źródła dochodów budżetu stanowią:
 • subwencja oświatowa – 68,4 mln zł (2018 – 61,3 mln zł)
 • udział w podatku dochodowym os. fizycznych – 49,3 mln zł (2018 – 46,3 mln zł).

 

 1. W zakresie dochodów własnych zwracają uwagę utrzymujące się na wysokim poziomie wpływy z opłaty komunikacyjnej 4,1 mln zł, dzierżawy nieruchomości Boguszowice 1,5 mln zł, opłat geodezyjnych 1,2 mln zł, podatek dochodowy od osób prawnych 1,4 mln zł, czy też dochody    DPS- ów – 10,8 mln zł, które jednak w całości dedykowane są bieżącemu utrzymaniu tych jednostek.

 

 1. Relacja wydatków majątkowych (82,3 mln zł) do ogółu wydatków wynosi 33,3% (2018 – 25,5 % 52,4 mln zł).

 

 1. Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

 

 • drogi powiatowe:  
 1. zadanie unijne 2-letnie „Przebudowa ul. Czarne w Wiśle” na odc. 1,4 km – plan 15 mln zł, z czego 7,4 mln zł– środki unijne, 3,8 mln zł – oczekiwana pomoc finansowa M.Wisła,
 2. 2 zadania inwestycyjne dofinansowane środkami krajowymi PRGiPID w zakresie rozbudowy dróg powiatowych, łącznie 1,3 km, ul. Zamkowa w Dzięgielowie” oraz Główna w Pruchnej - plan łączny 5,6 mln. zł, z czego dofinansowanie 2,75 mln zł,
 3. zadanie unijne „Rozbudowa drogi powiatowej 2602 S – ul. Górecka w Skoczowie” na odc. 1,2 km, - plan 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł -  środki unijne,
 4. przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S - plan 8 mln zł, w tym 4 mln zł - Rezerwa Subwencji Ogólnej,
 5. 3 zadania powierzone do realizacji Gminie Cieszyn w zakresie modernizacji odcinków ul. Katowickiej, ul. Frysztackiej i ul. Hallera- plan łączny 3,16 mln zł, finansowane po 50% przez Powiat i Miasto,
 6. 1 zadanie powierzone do realizacji Gminie Skoczów „Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie” - plan łączny 1,75 mln zł, finansowane po 50% przez Powiat i Miasto,
 7. opracowanie 10 dokumentacji projektowych modernizacji dróg – łączny plan 1,2 mln zł,

 

 • oświata:
 1. zadanie unijne „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (I LO, II LO, ZSB i CKPiZ) 8,5 mln zł, w tym 6,3 mln – środki unijne
 2. zadanie unijne „Poprawa efektywności energetycznej budynku ZST w Ustroniu” 3,5 mln zł, w tym 2,9 mln – środki unijne + roboty budowlane w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej ZST Ustroń - 180 tys. zł
 3. malowanie obiektu I LO Osuchowskiego, plan 100 tys. zł - I etap
 4. dotacja dla UŚ na modernizację basenu w Cieszynie– 250 tys. zł
 5. oprojektowanie budowy hali sportowej w Cieszynie – 150 tys. zł,

 

 • kultura:
 1. „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle” – kontynuacja, plan 500 tys. zł, z czego 425 tys. zł - środki unijne
 2. „Adaptacja strychu Pałacu Larischów”, oczekujemy na decyzję o przyznaniu dofinansowania w wys. 1,3 mln zł, plan łączny 1,5 mln,

 

 • pomoc społeczna:
 1. Utworzenie domu samotnej matki, plan 3 mln zł, z czego 1,5 mln wnioskowane dofinansowanie w ramach programu krajowego „Za życiem”
 2. Wykonanie instalacji sygnalizacji ppoż. w DPS „Feniks” Skoczów – plan 135 tys. zł
 3. Modernizacja elewacji OPDiR Międzyświeć – 100 tys. zł

 

 • geodezja
 1. zadanie unijne w zakresie budowy nowych geodezyjnych baz danych i digitalizacji istniejących – kontynuacja, plan 5,8 mln, z czego 4,5 mln środki unijne

 

 1. Zaplanowano 3 mln zł na nakładki na drogach powiatowych
 1. Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne i krajowe na łączną kwotę 32 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową, dotacje z Powiatów i Gmin w wys. 13,9 mln zł.

      9. Zarezerwowano 320 tys. zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych jak w latach poprzednich

 

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice