Geodezja

wróć

Uprzejmie informujemy, że stan weryfikacji operatu technicznego oraz weryfikację dokumentu udostępnionego z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (np. licencji) można przeprowadzić korzystając z poniższych linków: 

 1. Weryfikacja zgłoszenia pracy geodezyjnej: https://weryfikacja.geoportal2.pl/zgwer.php,
 2. Weryfikacja dokumentu: https://cieszyn.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php.

Za pośrednictwem e-usług można składać m.in. wnioski w sprawie:

1. Udostępniania map (na formularzach od P+P1 do P+P7).
2. Udostępniania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (na formularzu EGiB).
3. Uzgadniania przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Nieodpłatnego udostępniania danych w oparciu o art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Instrukcja do korzystania z serwisu Geoportal jest dostępna w formie pomocy pod adresem https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/pomoc oraz w formie „instrukcji obsługi” bezpośrednio w opisie modułów np. „Udostępnianie materiałów zasobu” https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-publiczne .”

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem e-usług należy:
1. Wejść na stronę: https://cieszyn.geoportal2.pl/.
2. Po prawej stronie znajduje się okno „wnioski o udostępnianie materiałów zasobu (mapy/wypisy)”.
3. Po kliknięciu w okno przechodzi się do okna logowania. Przy pierwszym logowaniu należy założyć bezpłatne konto (Nowe konto->Załóż konto). Jedno konto umożliwia korzystanie z różnego typu wniosków.
5. Wnioski EGiB wymagają uwierzytelnienia przez ePUAP.
6. Wybierając formę udostępnienia danych we wniosku, prosimy o wybieranie opcji dokumentów elektronicznych lub wysyłki na adres wskazany we wniosku.
7. Automatyczna obsługa wniosku jest możliwa po wybraniu elektronicznej formy dokumentu z opcją „pobieranie bezpośrednio ze strony”. W takim przypadku po opłaceniu wniosku przez płatności internetowe realizowane za pośrednictwem: Paybynet lub PayU zamówione dokumenty będą od razu udostępnione na koncie założonym przez Państwa w serwisie Geoportal.
8. Jeżeli zostanie wybrana inna forma przekazania dokumentów (np. wersja drukowana dokumentów, lub przekazanie dokumentów na wskazany adres e-mail) będzie to wymagało obsługi pracownika wydziału co wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji wniosku.
9. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać logując się do swojego konta w Geoportalu. Po zalogowaniu się do konta w bocznym menu widoczne są informacje o opłacie (DOO), licencja, udostępnione dane oraz instrukcja udostępniania danych z zasobu.
10. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przekazanych automatycznie dokumentach uzupełnienie brakującej dokumentacji będzie możliwe po zgłoszeniu tego faktu na adres mailowy wg@powiat.cieszyn.pl.
11. W serwisie Geoprtal istnieje również możliwość korzystania z modułów w trybie chronionym, dedykowanych konkretnej grupie użytkowników https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-chronione. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz złożeniu wniosku i umowy, których wzór stanowi załącznik nr 1, 2a-2e oraz 3 do Zarządzenia Nr WO.120.24.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego https://bip.powiat.cieszyn.pl/zarzadzenie/14413/zarzadzenie-nr-wo-120-024-2020), użytkownik otrzymuje dostęp do modułu (np. zgłoszenia prac geodezyjnych, dane z rejestru cen nieruchomości).

Ponadto informujemy, iż sposoby załatwiania spraw w tutejszym urzędzie opisano na stronie https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?keyword=&case=&category_id=1&unit_id=3 .
Poniżej znajduje się wykaz spraw załatwianych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:
• Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1)
• Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2)
• Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3)
• Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4)
• Rejestr Cen i Nieruchomości (WG-5)
• Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6)
• Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (WG-7)

 

2021-10-26

Informujemy, że dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240310_5 Skoczów obszar wiejski została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT500 (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).

2021-07-27

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240305_2 Chybie została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT500 (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).

14-10-2020 r.

Przypominamy, iż od dnia 24.06 br. Wykonawca prac geodezyjnych po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na wykonanej dla zamawiającego mapie oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 12b ust.5a).

Usługa firmy GEOBID polegająca na weryfikacji statusu zgłoszenia pracy geodezyjnej, zgłoszonej do tut. organu, dostępna jest pod adresem: https://weryfikacja.geoportal2.pl

2020-10-05

Od dnia 1 października br. obowiązującym formatem wymiany danych w tutejszym ODGiK, jest format gml lub format zgodny z programem EWMAPA.

Pliki przekazywane przez Geoportal należy nazywać zgodnie z poniższym schematem:

                               IDZ_BDOT500.gml – dla obiektów topograficznych,

                               IDZ_GESUT.gml – dla punktów sieci uzbrojenia terenu,

                               IDZ_EGIB_N.txt – dla punktów granicznych nowych,

                               IDZ_EGIB_S.txt – dla punktów granicznych starych (którym zmieniono atrybuty),

                               IDZ_Współrzędne.txt – dla pozostałych punktów bazy EGiB (w tym użytki, budynki).

Ponadto:

 1. Do prac zgłoszonych przed 31.07 br. a niezakończonych, od 1 października br.  Wykonawca jest zobowiązany oddać plik modyfikujący (GML), zawierający nowe lub zmodyfikowane w wyniku pomiaru obiekty. Plik powinien również zawierać informację o obiektach usuniętych.
  W powyższym przypadku należy na zasadach obowiązujących do „starych zgłoszeń” pobrać
  w ramach zgłoszenia uzupełniającego plik GML (do modyfikacji),
 1. W przypadku jednostek ewidencyjnych, na których nadal prowadzona jest mapa hybrydowa tj. Gmina Skoczów, Chybie oraz Istebna nie ma potrzeby przekazywania do PZGiK elementów zwektoryzowanych/zobiektowanych przez Państwa na potrzeby wykonania mapy dla zleceniodawcy. Ta część mapy w PZGiK będzie rastrowa do czasu pomiaru tych obiektów 
  w terenie lub utworzenia przez Starostę baz danych BDOT500 i GESUT. Do części obiektowej obowiązują zasady jak w pkt 1. 

2020-09-24

Miło nam poinformować o wdrożeniu nowej funkcjonalności w Geoportalu powiatu cieszyńskiego. Zarówno w trybie publicznym, jak i niepublicznym system umożliwia obecnie odczyt i wizualizację danych przestrzennych pobieranych przez usługę sieciową WFS  http://cieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php

Jeśli geoportal dysponuje usługą pobierania danych WFS dotyczącą działek i budynków, to warstwy te dodają się automatycznie na listę i nie trzeba znać adresu usługi WFS. Każdą warstwę można skonfigurować pod względem wyświetlania, a także pobrać informacje o wskazanym obiekcie.

Ważną funkcjonalnością jest możliwość zapisu tak pobranych danych do formatu shapefile (SHP).

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w aktualnościach firmy GEOBID.

2020-09-23

DOKŁADNOŚCI SERWISÓW STOSOWANYCH W POMIARACH KINEMATYCZNYCH GNSS

Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie zawierające dane dla wszystkich systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju.

Lp.

Nazwa systemu pozycjonowania

Dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK

Link do informacji na stronie www

1

ASG-EUPOS

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=serv&sub=gen

2

NADOWSKI NET

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://nadowski.pl/nadowski-net/czym-nadowski-net/

3

TPI NETpro

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

https://www.tpinet.pl/opis-systemu

4

VRSNet

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://vrsnet.pl/uslugi_dokladosci.html

5

SmartNet

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

https://www.smartnetleica.pl/smartnet/nasze-uslugi/siec-rtn/

6

RtkNet

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

https://gnss68.wixsite.com/art-geo/rtknet


Tym samym wszyscy operatorzy systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju deklarują spełnienie przepisów § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).

Źródło: www.geoportal.gov.pl

2020-09-11

Serwis mapowy Geoportalu powiatu cieszyńskiego został wzbogacony o funkcję odczytu i wizualizacji plików GML o strukturze zgodnej z rozporządzeniami ws. GESUT, BDOT500 oraz EGiB. Dzięki temu zawartość pliku można wyświetlić na tle map udostępnianych w geoportalu w trybie publicznym i chronionym.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w aktualnościach firmy GEOBID.

2020-09-03

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240306_2 Dębowiec została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).

2020-07-27  

ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH – DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

W związku z koniecznością ujednolicenia zasad kompletowania i przekazywania operatów technicznych do PZGiK oraz w celu osiągnięcia obopólnych korzyści wynikających z usprawnienia procesu komunikacji wykonawcy z ODGiK jak również uproszczenia procesu weryfikacji i ewidencjonowania operatu technicznego w systemie PZGiK, opracowano niniejsze zalecenia oparte na obowiązujących przepisach prawa.

Generalna zasada wynikająca z § 62 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572) polega na tym, że jeśli dokument wchodzący w skład operatu technicznego został przez wykonawcę wytworzony w oryginale jako dokument elektroniczny (np. dziennik pomiarowy GPS, sprawozdanie techniczne wytworzone w edytorze tekstu, szkic polowy wytworzony w aplikacji graficznej), to niedopuszczalne jest przekazywanie analogowej wersji dokumentu do PZGiK.

§ 62 Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych utrwala się w postaci dokumentów elektronicznych, a w przypadkach, gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych.

§ 29 ust. 6 Wykonawcy przekazują do PZGiK dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym.

Dokumenty elektroniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych sporządza się w jednym z formatów określonych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 z późn. zm.), np.: txt, pdf, doc, xls, csv, gml, dxf;

 1. Poprzez podpis elektroniczny należy rozumieć kwalifikowany podpis elektroniczny, o którym mowa w rozporządzeniu UE nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
  i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym i ustawie
  z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. 2019 poz. 162);
 1. Zaleca się zamieszczanie w treści dokumentów elektronicznych adnotacji o treści: „dokument podpisano elektronicznie”.
 1. Do potwierdzenia zgodności z autentycznością podpisu cyfrowego ODGiK wykorzystuje System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego – SZAFIR dostępny pod adresem https://www.elektronicznypodpis.pl/
 1. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych. Wobec powyższego w przypadku, gdy w skład operatu technicznego wchodzą kopie dokumentów analogowych (np. kopie protokołów, kopie dowodów wezwań) zaleca się ich przekazanie w postaci elektronicznej (skan);
 1. Dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego, w tym dokumenty elektroniczne, muszą być podpisane przez odpowiednie osoby oraz zawierać w treści odpowiednie informacje przewidziane przepisami prawa, zgodnie z poniższą tabelą nr 1.
 1. W celu ujednolicenia nazewnictwa przekazywanych plików, rekomenduje się oznaczenia plików zgodnie z tabelą nr 2.
 1. Zaleca się, aby operat techniczny, w którego skład wchodzą wyłącznie dokumenty elektroniczne, był przekazywany do PZGiK za pośrednictwem geoportalu w trybie chronionym znajdującym się pod adresem https://cieszyn.geoportal2.pl. Zaleca się, aby maksymalny rozmiar przesłanego pojedynczego pliku nie przekraczał 20 MB; był skompresowany do formatu „.zip” i opisany numerem zgłoszenia np. WGD.6640.1000.2020_OPERAT.ZIP
 1. Dokumenty wielostronicowe (np. dziennik pomiarowy, wykaz współrzędnych) tworzą jeden plik wielostronicowy, natomiast każdy szkic polowy jest odrębnym dokumentem;
 1. Wymagane jest, aby materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne przekazywane w wersji elektronicznej, do opatrzenia klauzulą urzędową, zapisane były w formacie „pdf” i zawierały w swojej treści podpis elektroniczny Wykonawcy prac.
 1. W przypadku weryfikacji operatu zakończonej wynikiem negatywnym, skutkującej koniecznością wytworzenia nowej wersji dokumentów elektronicznych, należy ponownie przekazać cały operat jako kolejną wersję np. WGD.6640.1000.2020_OPERAT_1.ZIP
 1. Przed oddaniem operatu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do kolejnego pobrania plików z aktualnymi bazami danych do modyfikacji. Zaleca się, aby okres pomiędzy pobraniem danych z baz danych ODGiK, a przekazaniem do weryfikacji roboczych baz danych i operatu technicznego był nie dłuższy niż 3 dni.
 1. Zaleca się, aby wyniki prac geodezyjnych w postaci zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, przekazywano w operacie, według spisu treści:
 • Sprawozdanie techniczne
 • Szkic polowy
 • Mapa wywiadu terenowego
 • Mapa wynikowa
 • Protokoły ustalenia/wznowienia/wyznaczenia/przyjęcia
 • Dowody doręczeń zawiadomień/kopie doręczeń wezwań (każdy dokument zanumerowany oddzielnie)
 • Wykazy zmian danych ewidencyjnych
 • Obliczenia/dzienniki pomiarowe
 • Porównanie współrzędnych/wykazy współrzędnych
 • Dane z odgik
 • Opisy topograficzne
 1. Dla operatów przekazywanych w formie hybrydy (tradycyjna część analogowa + część cyfrowa), spis dokumentów powinien zawierać numerację stron dla analogowych dokumentów w postaci papierowej oraz numerację plików.
 1. Jednocześnie informuję, że od dnia 1 października br. obowiązującym formatem wymiany danych będzie format gml lub format zgodny z programem EWMAPA. Pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych przekazane przez Geoportal należy nazwać zgodnie z poniższym schematem

                               IDZ_BDOT500.txt – dla obiektów topograficznych,

                               IDZ_GESUT.txt – dla punktów sieci uzbrojenia terenu,

                               IDZ_EGIB_N.txt – dla punktów granicznych nowych,

                               IDZ_EGIB_S.txt – dla punktów granicznych starych (którym zmieniono współrzędne),

                               IDZ_Współrzędne.txt – dla pozostałych punktów bazy EGiB (w tym użytki, budynki).

ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH znajduje się TUTAJ. 

Tabela nr 1 

Tabela nr 2 

2020-07-24

Informujemy, iż w dniach 31 lipca -3 sierpnia br. będą trwały prace mające na celu wdrożenie nowej wersji aplikacji dziedzinowej systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W związku z powyższym obsługa bezpośrednia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie (udostępnianie danych z zasobu) jak również dostęp do serwisu Geoportal będzie niemożliwy. W tych dniach wnioski należy składać na biurze podawczym.

2020-06-17

W dniach 22, 23 czerwca br. będą trwały prace mające na celu wdrożenie nowej wersji aplikacji EWMAPA (wersja 13) oraz konwersję baz danych PZGiK. W związku z powyższym dostęp do serwisu Geoportal będzie niemożliwy.
Przepraszamy za utrudnienia.

2020-05-18

Informujemy, że z dniem 18.05.2020 zmieniły się dokumenty zapewniające dostęp do Geoportalu. Nowy wniosek, umowa oraz regulamin znajdują się pod linkiem:
https://bip.powiat.cieszyn.pl/zarzadzenie/14413/zarzadzenie-nr-wo-120-024-2020

 

2021-04-12

Miło nam poinformować o nowościach w geoportalu:
- w trybie chronionym, podczas wyszukiwania podmiotów dodano opcję wyszukiwania podmiotów grupowych po nazwie; opcja działa zarówno przy wyszukiwaniu na mapie jak i w panelu EWOPISu,
- w module zamawiania materiałów zasobu zniesiono ograniczenie na jedną jednostkę ewidencyjną przy zamawianiu wypisu/wyrysu,
- dokonano szeregu wnioskowanych przez użytkowników zmian w module zamawiania zasobu, m.in.: zmieniono tytuł opcji zamawiania wypisu/wyrysu, dodano informację, że opłata ma być wniesiona dopiero po otrzymaniu DOO
- w module RCiWN pozmieniano nazwy na RCN i usunięto możliwość filtrowania po typie transakcji (pojawiają się tylko transakcje oznaczona jako obrót)

2020-09-11

Serwis mapowy Geoportalu powiatu cieszyńskiego został wzbogacony o funkcję odczytu i wizualizacji plików GML o strukturze zgodnej z rozporządzeniami ws. GESUT, BDOT500 oraz EGiB. Dzięki temu zawartość pliku można wyświetlić na tle map udostępnianych w geoportalu w trybie publicznym i chronionym.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w aktualnościach firmy GEOBID.

2020-09-03

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240306_2 Dębowiec została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).

2020-07-31

Informujemy, iż w dniach 31 lipca -3 sierpnia br. będą trwały prace mające na celu wdrożenie nowej wersji aplikacji dziedzinowej systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W związku z powyższym obsługa bezpośrednia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie (udostępnianie danych z zasobu) jak również dostęp do serwisu Geoportal będzie niemożliwy. W tych dniach wnioski należy składać na biurze podawczym.

Za pośrednictwem e-usług można składać m.in. wnioski w sprawie:

1. Udostępniania map (na formularzach od P+P1 do P+P7).
2. Udostępniania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (na formularzu EGiB).
3. Uzgadniania przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Nieodpłatnego udostępniania danych w oparciu o art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Instrukcja do korzystania z serwisu Geoportal jest dostępna w formie pomocy pod adresem https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/pomoc oraz w formie „instrukcji obsługi” bezpośrednio w opisie modułów np. „Udostępnianie materiałów zasobu” https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-publiczne .”

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem e-usług należy:
1. Wejść na stronę: https://cieszyn.geoportal2.pl/.
2. Po prawej stronie znajduje się okno „wnioski o udostępnianie materiałów zasobu (mapy/wypisy)”.
3. Po kliknięciu w okno przechodzi się do okna logowania. Przy pierwszym logowaniu należy założyć bezpłatne konto (Nowe konto->Załóż konto). Jedno konto umożliwia korzystanie z różnego typu wniosków.
5. Wnioski EGiB wymagają uwierzytelnienia przez ePUAP.
6. Wybierając formę udostępnienia danych we wniosku, prosimy o wybieranie opcji dokumentów elektronicznych lub wysyłki na adres wskazany we wniosku.
7. Automatyczna obsługa wniosku jest możliwa po wybraniu elektronicznej formy dokumentu z opcją „pobieranie bezpośrednio ze strony”. W takim przypadku po opłaceniu wniosku przez płatności internetowe realizowane za pośrednictwem: Paybynet lub PayU zamówione dokumenty będą od razu udostępnione na koncie założonym przez Państwa w serwisie Geoportal.
8. Jeżeli zostanie wybrana inna forma przekazania dokumentów (np. wersja drukowana dokumentów, lub przekazanie dokumentów na wskazany adres e-mail) będzie to wymagało obsługi pracownika wydziału co wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji wniosku.
9. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać logując się do swojego konta w Geoportalu. Po zalogowaniu się do konta w bocznym menu widoczne są informacje o opłacie (DOO), licencja, udostępnione dane oraz instrukcja udostępniania danych z zasobu.
10. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przekazanych automatycznie dokumentach uzupełnienie brakującej dokumentacji będzie możliwe po zgłoszeniu tego faktu na adres mailowy wg@powiat.cieszyn.pl.
11. W serwisie Geoprtal istnieje również możliwość korzystania z modułów w trybie chronionym, dedykowanych konkretnej grupie użytkowników https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-chronione. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz złożeniu wniosku i umowy, których wzór stanowi załącznik nr 1, 2a-2e oraz 3 do Zarządzenia Nr WO.120.24.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego https://bip.powiat.cieszyn.pl/zarzadzenie/14413/zarzadzenie-nr-wo-120-024-2020), użytkownik otrzymuje dostęp do modułu (np. zgłoszenia prac geodezyjnych, dane z rejestru cen nieruchomości).

Ponadto informujemy, iż sposoby załatwiania spraw w tutejszym urzędzie opisano na stronie https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?keyword=&case=&category_id=1&unit_id=3 .
Poniżej znajduje się wykaz spraw załatwianych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:
• Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1)
• Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2)
• Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3)
• Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4)
• Rejestr Cen i Nieruchomości (WG-5)
• Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6)
• Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (WG-7)

 

Szybkie menu

Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Opieka Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM