Geodezja

wróć

Uprzejmie informujemy, że stan weryfikacji operatu technicznego oraz weryfikację dokumentu udostępnionego z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (np. licencji) można przeprowadzić korzystając z poniższych linków: 

 1. Weryfikacja zgłoszenia pracy geodezyjnej: https://weryfikacja.geoportal2.pl/zgwer.php,
 2. Weryfikacja dokumentu: https://cieszyn.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php.

Za pośrednictwem e-usług można składać m.in. wnioski w sprawie:

1. Udostępniania map (na formularzach od P+P1 do P+P7).
2. Udostępniania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (na formularzu EGiB).
3. Uzgadniania przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Nieodpłatnego udostępniania danych w oparciu o art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Instrukcja do korzystania z serwisu Geoportal jest dostępna w formie pomocy pod adresem https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/pomoc oraz w formie „instrukcji obsługi” bezpośrednio w opisie modułów np. „Udostępnianie materiałów zasobu” https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-publiczne .”

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem e-usług należy:
1. Wejść na stronę: https://cieszyn.geoportal2.pl/.
2. Po prawej stronie znajduje się okno „wnioski o udostępnianie materiałów zasobu (mapy/wypisy)”.
3. Po kliknięciu w okno przechodzi się do okna logowania. Przy pierwszym logowaniu należy założyć bezpłatne konto (Nowe konto->Załóż konto). Jedno konto umożliwia korzystanie z różnego typu wniosków.
5. Wnioski EGiB wymagają uwierzytelnienia przez ePUAP.
6. Wybierając formę udostępnienia danych we wniosku, prosimy o wybieranie opcji dokumentów elektronicznych lub wysyłki na adres wskazany we wniosku.
7. Automatyczna obsługa wniosku jest możliwa po wybraniu elektronicznej formy dokumentu z opcją „pobieranie bezpośrednio ze strony”. W takim przypadku po opłaceniu wniosku przez płatności internetowe realizowane za pośrednictwem: Paybynet lub PayU zamówione dokumenty będą od razu udostępnione na koncie założonym przez Państwa w serwisie Geoportal.
8. Jeżeli zostanie wybrana inna forma przekazania dokumentów (np. wersja drukowana dokumentów, lub przekazanie dokumentów na wskazany adres e-mail) będzie to wymagało obsługi pracownika wydziału co wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji wniosku.
9. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać logując się do swojego konta w Geoportalu. Po zalogowaniu się do konta w bocznym menu widoczne są informacje o opłacie (DOO), licencja, udostępnione dane oraz instrukcja udostępniania danych z zasobu.
10. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przekazanych automatycznie dokumentach uzupełnienie brakującej dokumentacji będzie możliwe po zgłoszeniu tego faktu na adres mailowy wg@powiat.cieszyn.pl.
11. W serwisie Geoprtal istnieje również możliwość korzystania z modułów w trybie chronionym, dedykowanych konkretnej grupie użytkowników https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-chronione. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz złożeniu wniosku i umowy, których wzór stanowi załącznik nr 1, 2a-2e oraz 3 do Zarządzenia Nr WO.120.24.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego https://bip.powiat.cieszyn.pl/zarzadzenie/14413/zarzadzenie-nr-wo-120-024-2020), użytkownik otrzymuje dostęp do modułu (np. zgłoszenia prac geodezyjnych, dane z rejestru cen nieruchomości).

Ponadto informujemy, iż sposoby załatwiania spraw w tutejszym urzędzie opisano na stronie https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?keyword=&case=&category_id=1&unit_id=3 .
Poniżej znajduje się wykaz spraw załatwianych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:
• Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1)
• Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2)
• Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3)
• Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4)
• Rejestr Cen i Nieruchomości (WG-5)
• Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6)
• Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (WG-7)

 

1.06.2023

Przekazujemy uszczegółowienie stanowiska Głównego Geodety Kraju w sprawie procedury zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Pismo - sprostowanie do pobrania

29.05.2023

Zamieszczamy pismo Głównego Geodety Kraju dotyczące zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Pismo do pobrania

2022-12-20

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240309_2 Istebna została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT500 (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000). Tym samym zostały zakończone prace związane z zakładaniem baz danych GESUT oraz BDOT500 dla obszaru całego powiatu cieszyńskiego (z wyłączeniem miasta Cieszyna, dla którego zadania z zakresu geodezji i kartografii, na zasadach porozumienia, realizuje Burmistrz miasta Cieszyna).

2022-03-24

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY UKŁADU WYSOKOŚCIOWEGO

Informuję, iż na terenie powiatu cieszyńskiego (z wyłączeniem miasta Cieszyna) zakończono modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej.

Potrzeba modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz przeliczenie wysokości (rzędnych) szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do układu PL-EVRF2007NH wynika z § 24 ust.1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji bazy danych osnów szczegółowych, w zakresie osnowy wysokościowej, w tym opisów topograficznych, które zawierają wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH. Natomiast w dniach 24-25 marca planowane jest przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno-wysokościowych w powiatowych bazach danych GESUT i BDOT500 do obowiązującego układu wysokościowego.

Ponadto informuję, iż do bazy szczegółowych osnów poziomych dodano 74 punkty osnowy dwufunkcyjnej z wysokościami określonymi w układzie PL-EVRF2007NH. Natomiast pozostałe punkty osnowy poziomej posiadają nadal wysokości w układzie Kronsztad 60 i Kronsztad 86. Prace w zakresie modernizacji osnowy poziomej przewidziane są na lata 2022-2023.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC GEODEZYJNYCH

Uprzejmie informuję, iż prace geodezyjne zgłoszone po transformacji układu wysokościowego należy realizować w układzie PL-EVRF2007-NH.

Prace geodezyjne rozpoczęte i niezakończone przed konwersją baz, mogą być składane do weryfikacji w układzie PL-KRON86-NH lub w układzie PL-EVRF2007-NH, po obowiązkowej i jednoznacznej identyfikacji układu wysokościowego w składanych materiałach, poprzez umieszczenie stosownej informacji:

 1. w sprawozdaniu technicznym,
 2. w wykazach współrzędnych,
 3. na dokumentach dla Zamawiającego.

Ponadto, informuję, iż od dnia 1 maja br. wszystkie zgłoszone prace geodezyjne (niezależnie od daty zgłoszenia) należy przekazywać do weryfikacji w układzie współrzędnych PL-EVRF2007-NH. Od tego dnia, jedynie operaty techniczne zawierające wysokości w tym układzie, będą mogły stanowić podstawę do aktualizacji baz GESUT i BDOT500.

Jednocześnie zwracam szczególną uwagę na fakt, iż na terenie jednostki ewidencyjnej Istebna nadal obowiązuje mapa zasadnicza w postaci rastrowo-obiektowej. Co za tym idzie nie jest możliwe automatyczne przeliczenie rzędnych na podkładzie rastrowym. Dlatego proszę zwrócić szczególną uwagę na to, iż rzędne umieszczone na mapie rastrowej pozostały w układzie Kronsztad 86. Fakt ten należy uwzględnić zwłaszcza przy opracowywaniu mapy do celów projektowych w tym rejonie.

Aktualnie trwają prace dotyczące założenia baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Istebna i potrwają do grudniu br.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKÓW O SKOORDYNOWANIE NA NARADACH KOORDYNACYJNYCH PROJEKTOWANYCH SIECI.

Informuję, iż wdrożenie na terenie powiatu cieszyńskiego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w bazach danych GESUT i BDOT500 wymusiło konieczność stosowania na mapach stanowiących załącznik do wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci, układu wysokościowego
PL-EVRF2007-NH.

Organ dopuszcza możliwość skoordynowania projektowanej sieci na aktualnej mapie do celów projektowych wykonanej w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH lub Kronsztad 86 (po umieszczeniu na mapie informacji w którym układzie prezentowane są wysokości) jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia br. W przypadku utraty aktualności mapy do celów projektowych, będącej załącznikiem do wniosku o naradę koordynacyjną, wykonanej w układzie wysokościowym Kronsztad 86 lub PL-KRON86-NH, należy sporządzić aktualną mapę w obowiązującym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

Cieszyn, 24.03.2022 r.

2021-10-26

Informujemy, że dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240310_5 Skoczów obszar wiejski została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT500 (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).

2021-07-27

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240305_2 Chybie została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT500 (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).

14-10-2020 r.

Przypominamy, iż od dnia 24.06 br. Wykonawca prac geodezyjnych po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na wykonanej dla zamawiającego mapie oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 12b ust.5a).

Usługa firmy GEOBID polegająca na weryfikacji statusu zgłoszenia pracy geodezyjnej, zgłoszonej do tut. organu, dostępna jest pod adresem: https://weryfikacja.geoportal2.pl

2020-10-05

Od dnia 1 października br. obowiązującym formatem wymiany danych w tutejszym ODGiK, jest format gml lub format zgodny z programem EWMAPA.

Pliki przekazywane przez Geoportal należy nazywać zgodnie z poniższym schematem:

                               IDZ_BDOT500.gml – dla obiektów topograficznych,

                               IDZ_GESUT.gml – dla punktów sieci uzbrojenia terenu,

                               IDZ_EGIB_N.txt – dla punktów granicznych nowych,

                               IDZ_EGIB_S.txt – dla punktów granicznych starych (którym zmieniono atrybuty),

                               IDZ_Współrzędne.txt – dla pozostałych punktów bazy EGiB (w tym użytki, budynki).

Ponadto:

 1. Do prac zgłoszonych przed 31.07 br. a niezakończonych, od 1 października br.  Wykonawca jest zobowiązany oddać plik modyfikujący (GML), zawierający nowe lub zmodyfikowane w wyniku pomiaru obiekty. Plik powinien również zawierać informację o obiektach usuniętych.
  W powyższym przypadku należy na zasadach obowiązujących do „starych zgłoszeń” pobrać
  w ramach zgłoszenia uzupełniającego plik GML (do modyfikacji),
 1. W przypadku jednostek ewidencyjnych, na których nadal prowadzona jest mapa hybrydowa tj. Gmina Skoczów, Chybie oraz Istebna nie ma potrzeby przekazywania do PZGiK elementów zwektoryzowanych/zobiektowanych przez Państwa na potrzeby wykonania mapy dla zleceniodawcy. Ta część mapy w PZGiK będzie rastrowa do czasu pomiaru tych obiektów 
  w terenie lub utworzenia przez Starostę baz danych BDOT500 i GESUT. Do części obiektowej obowiązują zasady jak w pkt 1. 

2020-09-24

Miło nam poinformować o wdrożeniu nowej funkcjonalności w Geoportalu powiatu cieszyńskiego. Zarówno w trybie publicznym, jak i niepublicznym system umożliwia obecnie odczyt i wizualizację danych przestrzennych pobieranych przez usługę sieciową WFS  http://cieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php

Jeśli geoportal dysponuje usługą pobierania danych WFS dotyczącą działek i budynków, to warstwy te dodają się automatycznie na listę i nie trzeba znać adresu usługi WFS. Każdą warstwę można skonfigurować pod względem wyświetlania, a także pobrać informacje o wskazanym obiekcie.

Ważną funkcjonalnością jest możliwość zapisu tak pobranych danych do formatu shapefile (SHP).

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w aktualnościach firmy GEOBID.

2020-09-23

DOKŁADNOŚCI SERWISÓW STOSOWANYCH W POMIARACH KINEMATYCZNYCH GNSS

Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie zawierające dane dla wszystkich systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju.

Lp.

Nazwa systemu pozycjonowania

Dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK

Link do informacji na stronie www

1

ASG-EUPOS

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=serv&sub=gen

2

NADOWSKI NET

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://nadowski.pl/nadowski-net/czym-nadowski-net/

3

TPI NETpro

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

https://www.tpinet.pl/opis-systemu

4

VRSNet

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://vrsnet.pl/uslugi_dokladosci.html

5

SmartNet

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

https://www.smartnetleica.pl/smartnet/nasze-uslugi/siec-rtn/

6

RtkNet

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

https://gnss68.wixsite.com/art-geo/rtknet


Tym samym wszyscy operatorzy systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju deklarują spełnienie przepisów § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).

Źródło: www.geoportal.gov.pl

2020-09-11

Serwis mapowy Geoportalu powiatu cieszyńskiego został wzbogacony o funkcję odczytu i wizualizacji plików GML o strukturze zgodnej z rozporządzeniami ws. GESUT, BDOT500 oraz EGiB. Dzięki temu zawartość pliku można wyświetlić na tle map udostępnianych w geoportalu w trybie publicznym i chronionym.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w aktualnościach firmy GEOBID.

2020-09-03

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240306_2 Dębowiec została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).

2020-07-27  

ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH – DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

W związku z koniecznością ujednolicenia zasad kompletowania i przekazywania operatów technicznych do PZGiK oraz w celu osiągnięcia obopólnych korzyści wynikających z usprawnienia procesu komunikacji wykonawcy z ODGiK jak również uproszczenia procesu weryfikacji i ewidencjonowania operatu technicznego w systemie PZGiK, opracowano niniejsze zalecenia oparte na obowiązujących przepisach prawa.

Generalna zasada wynikająca z § 62 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572) polega na tym, że jeśli dokument wchodzący w skład operatu technicznego został przez wykonawcę wytworzony w oryginale jako dokument elektroniczny (np. dziennik pomiarowy GPS, sprawozdanie techniczne wytworzone w edytorze tekstu, szkic polowy wytworzony w aplikacji graficznej), to niedopuszczalne jest przekazywanie analogowej wersji dokumentu do PZGiK.

§ 62 Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych utrwala się w postaci dokumentów elektronicznych, a w przypadkach, gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych.

§ 29 ust. 6 Wykonawcy przekazują do PZGiK dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym.

Dokumenty elektroniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych sporządza się w jednym z formatów określonych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 z późn. zm.), np.: txt, pdf, doc, xls, csv, gml, dxf;

 1. Poprzez podpis elektroniczny należy rozumieć kwalifikowany podpis elektroniczny, o którym mowa w rozporządzeniu UE nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
  i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym i ustawie
  z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. 2019 poz. 162);
 1. Zaleca się zamieszczanie w treści dokumentów elektronicznych adnotacji o treści: „dokument podpisano elektronicznie”.
 1. Do potwierdzenia zgodności z autentycznością podpisu cyfrowego ODGiK wykorzystuje System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego – SZAFIR dostępny pod adresem https://www.elektronicznypodpis.pl/
 1. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych. Wobec powyższego w przypadku, gdy w skład operatu technicznego wchodzą kopie dokumentów analogowych (np. kopie protokołów, kopie dowodów wezwań) zaleca się ich przekazanie w postaci elektronicznej (skan);
 1. Dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego, w tym dokumenty elektroniczne, muszą być podpisane przez odpowiednie osoby oraz zawierać w treści odpowiednie informacje przewidziane przepisami prawa, zgodnie z poniższą tabelą nr 1.
 1. W celu ujednolicenia nazewnictwa przekazywanych plików, rekomenduje się oznaczenia plików zgodnie z tabelą nr 2.
 1. Zaleca się, aby operat techniczny, w którego skład wchodzą wyłącznie dokumenty elektroniczne, był przekazywany do PZGiK za pośrednictwem geoportalu w trybie chronionym znajdującym się pod adresem https://cieszyn.geoportal2.pl. Zaleca się, aby maksymalny rozmiar przesłanego pojedynczego pliku nie przekraczał 20 MB; był skompresowany do formatu „.zip” i opisany numerem zgłoszenia np. WGD.6640.1000.2020_OPERAT.ZIP
 1. Dokumenty wielostronicowe (np. dziennik pomiarowy, wykaz współrzędnych) tworzą jeden plik wielostronicowy, natomiast każdy szkic polowy jest odrębnym dokumentem;
 1. Wymagane jest, aby materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne przekazywane w wersji elektronicznej, do opatrzenia klauzulą urzędową, zapisane były w formacie „pdf” i zawierały w swojej treści podpis elektroniczny Wykonawcy prac.
 1. W przypadku weryfikacji operatu zakończonej wynikiem negatywnym, skutkującej koniecznością wytworzenia nowej wersji dokumentów elektronicznych, należy ponownie przekazać cały operat jako kolejną wersję np. WGD.6640.1000.2020_OPERAT_1.ZIP
 1. Przed oddaniem operatu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do kolejnego pobrania plików z aktualnymi bazami danych do modyfikacji. Zaleca się, aby okres pomiędzy pobraniem danych z baz danych ODGiK, a przekazaniem do weryfikacji roboczych baz danych i operatu technicznego był nie dłuższy niż 3 dni.
 1. Zaleca się, aby wyniki prac geodezyjnych w postaci zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, przekazywano w operacie, według spisu treści:
 • Sprawozdanie techniczne
 • Szkic polowy
 • Mapa wywiadu terenowego
 • Mapa wynikowa
 • Protokoły ustalenia/wznowienia/wyznaczenia/przyjęcia
 • Dowody doręczeń zawiadomień/kopie doręczeń wezwań (każdy dokument zanumerowany oddzielnie)
 • Wykazy zmian danych ewidencyjnych
 • Obliczenia/dzienniki pomiarowe
 • Porównanie współrzędnych/wykazy współrzędnych
 • Dane z odgik
 • Opisy topograficzne
 1. Dla operatów przekazywanych w formie hybrydy (tradycyjna część analogowa + część cyfrowa), spis dokumentów powinien zawierać numerację stron dla analogowych dokumentów w postaci papierowej oraz numerację plików.
 1. Jednocześnie informuję, że od dnia 1 października br. obowiązującym formatem wymiany danych będzie format gml lub format zgodny z programem EWMAPA. Pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych przekazane przez Geoportal należy nazwać zgodnie z poniższym schematem

                               IDZ_BDOT500.txt – dla obiektów topograficznych,

                               IDZ_GESUT.txt – dla punktów sieci uzbrojenia terenu,

                               IDZ_EGIB_N.txt – dla punktów granicznych nowych,

                               IDZ_EGIB_S.txt – dla punktów granicznych starych (którym zmieniono współrzędne),

                               IDZ_Współrzędne.txt – dla pozostałych punktów bazy EGiB (w tym użytki, budynki).

ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH znajduje się TUTAJ. 

Tabela nr 1 

Tabela nr 2 

2020-07-24

Informujemy, iż w dniach 31 lipca -3 sierpnia br. będą trwały prace mające na celu wdrożenie nowej wersji aplikacji dziedzinowej systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W związku z powyższym obsługa bezpośrednia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie (udostępnianie danych z zasobu) jak również dostęp do serwisu Geoportal będzie niemożliwy. W tych dniach wnioski należy składać na biurze podawczym.

2020-06-17

W dniach 22, 23 czerwca br. będą trwały prace mające na celu wdrożenie nowej wersji aplikacji EWMAPA (wersja 13) oraz konwersję baz danych PZGiK. W związku z powyższym dostęp do serwisu Geoportal będzie niemożliwy.
Przepraszamy za utrudnienia.

2020-05-18

Informujemy, że z dniem 18.05.2020 zmieniły się dokumenty zapewniające dostęp do Geoportalu. Nowy wniosek, umowa oraz regulamin znajdują się pod linkiem:
https://bip.powiat.cieszyn.pl/zarzadzenie/14413/zarzadzenie-nr-wo-120-024-2020

2022-02-11

Projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”

W dniu 30 grudnia 2021r. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

Projekt ten został przygotowany i zrealizowany w partnerstwie siedmiu samorządów: Powiat Bielski- Lider, Miasto Bielsko – Biała, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice – Dziedzice, Powiat Żywiecki oraz Województwo Śląskie i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA II Cyfrowe śląskie, DZIAŁANIE 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Założenia  projektu zostały osiągnięte przez następujące działania:

 - cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych

-  modernizację i rozbudowę baz danych geodezyjnych

 - budowę infrastruktury do świadczenia dla mieszkańców e-usług geodezyjnych dostępnych na Geoportalu powiatu cieszyńskiego.

Odbiorcy e-usług mogą korzystać z systemu informatycznego i dostępnych za jego pośrednictwem zmodernizowanych baz geodezyjnych, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci Internet. Powstałe w ramach projektu rozwiązania teleinformatyczne pozwalają mieszkańcom partnerskich samorządów na załatwienie najpopularniejszych spraw o charakterze geodezyjnym, jak wypis, wyrys, mapa ewidencyjna etc. bez wychodzenia z domu i otrzymanie zamówionych materiałów w wybranej formie, w tym elektronicznie.

Wypracowane w ramach projektu narzędzia skierowane są do szerokiego katalogu odbiorców: od geodetów począwszy, przez rzeczoznawców majątkowych, projektantów, aż po osoby fizyczne. Poza możliwością przeglądania i wyszukiwania map geodezyjnych w dużej skali, istnieje możliwość zgłaszania nowych prac geodezyjnych przez firmy geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowi otrzymali możliwość wglądu do aktów notarialnych i zamawiania szczegółowych danych z rejestru cen nieruchomości, a projektanci mają możliwość np. złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci.

Każdy mieszkaniec może przeglądać na stronie internetowej mapy geodezyjne w dużej skali (mapa ewidencyjna i zasadnicza), a także ma możliwość zamówienia odpowiednich w tym zakresie materiałów (np. wypisy z rejestru, wyrysy z mapy, dokumenty zasobu geodezyjnego).

Dzięki możliwości wnoszenia opłat administracyjnych on-line, po złożeniu odpowiedniego wniosku i wykonaniu płatności elektronicznej, po prostu oczekujemy aż dokumenty dotrą
w postaci elektronicznej lub w formie papierowej wprost do naszego domu za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Klienci bardziej zaawansowani informatycznie, korzystający z danych wektorowych, po opłaceniu zamówienia, otrzymują natychmiast automatycznie wygenerowane pliki GML lub pliki w natywnym formacie EWMAPY.

Osoby zajmujące się danymi przestrzennymi mogą korzystać z bezpłatnych usług sieciowych korzystając z serwisu WMS lub WFS.

Widać zatem, że bez wychodzenia z domu czy też z firmy, można składać wnioski i uzyskiwać dokumenty geodezyjne/mapowe, a także mieć dostęp do danych niezbędnych zarówno w procesie inwestycyjnym jak i w zwykłych sprawach życiowych np. przy dokonywaniu darowizn działek czy też ich sprzedaży (dokumentacja konieczna do aktu notarialnego). Poszczególne moduły systemu są intuicyjne, a sam system przyjazny w obsłudze.

Ważną kwestią, która pozwoli w pełni wykorzystać możliwości Portalu jest posiadanie Profilu Zaufanego, czyli rodzaju podpisu elektronicznego wykorzystywanego również w ePUAP lub Pacjent.gov.pl. Profil zaufany każdy może założyć samodzielnie i potwierdzić urzędowo np. w urzędzie gminy lub wykorzystując bankowość elektroniczną (w tym przypadku nie ma konieczności odwiedzania urzędu).

Całkowita wartość projektu oszacowano we wniosku na kwotę 42 209 270,30  PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wynosiło 85 % tj. 35 651 939,27 PLN, pozostała kwota stanowiła wkład własny partnerów.

Wykonanie wszystkich prac objętych projektem od fazy koncepcyjnej po rzeczowe zakończenie zajęło łącznie osiem lat i trwało w okresie od 2014 do 2021roku.

Kwota wydatków Powiatu Cieszyńskiego wyniosła ogółem 9 696 564 PLN,
przy współfinansowaniu z EFRR w wysokości 85% i wkładzie własnym na poziomie 15%.

2021-04-12

Miło nam poinformować o nowościach w geoportalu:
- w trybie chronionym, podczas wyszukiwania podmiotów dodano opcję wyszukiwania podmiotów grupowych po nazwie; opcja działa zarówno przy wyszukiwaniu na mapie jak i w panelu EWOPISu,
- w module zamawiania materiałów zasobu zniesiono ograniczenie na jedną jednostkę ewidencyjną przy zamawianiu wypisu/wyrysu,
- dokonano szeregu wnioskowanych przez użytkowników zmian w module zamawiania zasobu, m.in.: zmieniono tytuł opcji zamawiania wypisu/wyrysu, dodano informację, że opłata ma być wniesiona dopiero po otrzymaniu DOO
- w module RCiWN pozmieniano nazwy na RCN i usunięto możliwość filtrowania po typie transakcji (pojawiają się tylko transakcje oznaczona jako obrót)

2020-09-11

Serwis mapowy Geoportalu powiatu cieszyńskiego został wzbogacony o funkcję odczytu i wizualizacji plików GML o strukturze zgodnej z rozporządzeniami ws. GESUT, BDOT500 oraz EGiB. Dzięki temu zawartość pliku można wyświetlić na tle map udostępnianych w geoportalu w trybie publicznym i chronionym.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w aktualnościach firmy GEOBID.

2020-09-03

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240306_2 Dębowiec została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).

2020-07-31

Informujemy, iż w dniach 31 lipca -3 sierpnia br. będą trwały prace mające na celu wdrożenie nowej wersji aplikacji dziedzinowej systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W związku z powyższym obsługa bezpośrednia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie (udostępnianie danych z zasobu) jak również dostęp do serwisu Geoportal będzie niemożliwy. W tych dniach wnioski należy składać na biurze podawczym.

Za pośrednictwem e-usług można składać m.in. wnioski w sprawie:

1. Udostępniania map (na formularzach od P+P1 do P+P7).
2. Udostępniania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (na formularzu EGiB).
3. Uzgadniania przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Nieodpłatnego udostępniania danych w oparciu o art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Instrukcja do korzystania z serwisu Geoportal jest dostępna w formie pomocy pod adresem https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/pomoc oraz w formie „instrukcji obsługi” bezpośrednio w opisie modułów np. „Udostępnianie materiałów zasobu” https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-publiczne .”

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem e-usług należy:
1. Wejść na stronę: https://cieszyn.geoportal2.pl/.
2. Po prawej stronie znajduje się okno „wnioski o udostępnianie materiałów zasobu (mapy/wypisy)”.
3. Po kliknięciu w okno przechodzi się do okna logowania. Przy pierwszym logowaniu należy założyć bezpłatne konto (Nowe konto->Załóż konto). Jedno konto umożliwia korzystanie z różnego typu wniosków.
5. Wnioski EGiB wymagają uwierzytelnienia przez ePUAP.
6. Wybierając formę udostępnienia danych we wniosku, prosimy o wybieranie opcji dokumentów elektronicznych lub wysyłki na adres wskazany we wniosku.
7. Automatyczna obsługa wniosku jest możliwa po wybraniu elektronicznej formy dokumentu z opcją „pobieranie bezpośrednio ze strony”. W takim przypadku po opłaceniu wniosku przez płatności internetowe realizowane za pośrednictwem: Paybynet lub PayU zamówione dokumenty będą od razu udostępnione na koncie założonym przez Państwa w serwisie Geoportal.
8. Jeżeli zostanie wybrana inna forma przekazania dokumentów (np. wersja drukowana dokumentów, lub przekazanie dokumentów na wskazany adres e-mail) będzie to wymagało obsługi pracownika wydziału co wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji wniosku.
9. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać logując się do swojego konta w Geoportalu. Po zalogowaniu się do konta w bocznym menu widoczne są informacje o opłacie (DOO), licencja, udostępnione dane oraz instrukcja udostępniania danych z zasobu.
10. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przekazanych automatycznie dokumentach uzupełnienie brakującej dokumentacji będzie możliwe po zgłoszeniu tego faktu na adres mailowy wg@powiat.cieszyn.pl.
11. W serwisie Geoprtal istnieje również możliwość korzystania z modułów w trybie chronionym, dedykowanych konkretnej grupie użytkowników https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-chronione. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz złożeniu wniosku i umowy, których wzór stanowi załącznik nr 1, 2a-2e oraz 3 do Zarządzenia Nr WO.120.24.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego https://bip.powiat.cieszyn.pl/zarzadzenie/14413/zarzadzenie-nr-wo-120-024-2020), użytkownik otrzymuje dostęp do modułu (np. zgłoszenia prac geodezyjnych, dane z rejestru cen nieruchomości).

Ponadto informujemy, iż sposoby załatwiania spraw w tutejszym urzędzie opisano na stronie https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj?keyword=&case=&category_id=1&unit_id=3 .
Poniżej znajduje się wykaz spraw załatwianych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:
• Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1)
• Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2)
• Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3)
• Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4)
• Rejestr Cen i Nieruchomości (WG-5)
• Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6)
• Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (WG-7)

 

Szybkie menu

Biuro Rzeczy Znalezionych Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory E-SESJA transmisje z sesji E-urząd ePUAP Geodezja Powiat Cieszyński Geoportal E-Usługi Herb Powiatu Cieszyńskiego Inspektor Ochrony Danych Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Inwestycje w powiecie cieszyńskim Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Jak zastrzec dokumenty? Kompetencje Wydziałów Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Patronaty Starosty Cieszyńskiego Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Promocja zdrowia Starostowie Cieszyńscy Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim Turystyka Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Zarządzanie kryzysowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy