Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1. Nieruchomość położona w Międzyświeciu, oznaczona jako dz. 172/3 o powierzchni 0,9536 ha

Powyższa działka zlokalizowana jest po północnej stronie ( starej ) drogi relacji Cieszyn- Skoczów, w sąsiedztwie skrzyżowania tej drogi z ulicą Promykową. W odległości ok. 50 m. na północ od wycenianej nieruchomości przebiega droga ekspresowa S 52; działka to teren z lekko pofałdowaną powierzchnią, w części południowo-zachodniej znajduje się niewielki teren ogrodzony trwałym ogrodzeniem z siatki plecionej, zabudowany obiektem stacji redukcyjno - pomiarowej gazu z gazomierzem; od stacji w kierunku półn.-wsch. odchodzi gazociąg g150; przez działkę przebiega wodociąg, równolegle do wschodniej granicy ok. 20 m na zachód od niej, na działce znajduje się jeden z hydrantów; przez działkę biegnie gazociąg gs 63 wzdłuż południowej granicy.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: „1 UHS” oraz częściowo „G”
i „L” ( uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIII/439/2001 z dnia 31.08.2001r. opublikowana w Dz.Urz. Woj.Śl. nr 84, poz.2159 ):   

- tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 1÷3UHS przeznacza się pod zabudowę handlowo-usługową’

- dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się tereny dróg publicznych wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: G- tereny dróg głównych klasy G, o szerokościach w liniach rozgraniczających 25,0 m i L- tereny dróg lokalnych klasy L,
o szerokościach w liniach rozgraniczających 15,0m.

Cena wywoławcza: 400.000,00 zł

Termin przetargu: 26.06.2020r. o godz. : 10:00

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja do przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21.

 

2. Nieruchomości położone w Cieszynie obręb 24, oznaczone jako zabudowana dz. 4/75 o powierzchni 0,2757 ha i niezabudowana dz. 4/66 o powierzchni 0,0125 ha.

Pierwsza nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest położona w Cieszynie, obręb 24 i składa się z zabudowanej działki 4/75 oraz niezabudowanej działki 4/66. Działka 4/75 zabudowana jest budynkiem byłych warsztatów szkolnych oraz budynkiem magazynowym. Powierzchnia użytkowa wynosi 1170 m2. Drugi budynek, zlokalizowany na działce 4/75, to budynek magazynowy. Budynek ten jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym, strop drewniany, kryty papą i blacha. Powierzchnia użytkowa wynosi 135 m2. Nieruchomość oznaczona jako działka 4/75 obr. 24, znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie, objęta jest również umową najmu na czas nieoznaczony.

Druga nieruchomość, to niezabudowana działka 4/66, położona przy ul. Krzywej. Na działce znajduje się dawna brama wjazdowa. Brama ta nie jest użytkowana ze względu na brak możliwości zjazdu z ul. Krzywej, spowodowany znaczną różnicą wysokości pomiędzy drogą a poziomem terenu działki 4/75.  

Zgodnie z uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna przez Radę Miasta Cieszyna uchwałą nr XXXIII/338/13 z dnia 27 czerwca 2013r., działka 4/75 obr. 24 położna jest w terenie o symbolu: D7U, tj. tereny usług różnych. 

Natomiast zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2009 roku nr XXXI/323/09 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78/2009, poz. 1763 z dnia 11 maja 2009 roku, działka 4/66 obr. 24, położona jest w jednostce planu 30MN, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 600.000,00 zł

Termin przetargu: 31.07.2020 r. o godz. : 10:00

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja do przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21.

 

3. Nieruchomość położona w Strumieniu, obręb Drogomyśl oznaczona jako dz. 1871/6 o powierzchni 0,1181 ha

Nieruchomość gruntowa położona w gminie Strumień, obręb Drogomyśl oznaczona jako dz. 1871/6, o powierzchni 0,1181 ha, w sąsiedztwie skrzyżowania DK 81 z drogą powiatową o nazwie ul. Główna, Działka nie jest zajęta pod pas drogowy drogi powiatowej 2627S ul. Głównej. Działka 1871/6 posiada wydłużony kształt oraz płaską powierzchnię o długości ok. 120 m, szerokości ok. 9,5 m. Około 6-6,5 m pasa tego gruntu stanowi zniszczona asfaltowa nawierzchnia dawnej drogi publicznej. Pozostała część to pobocze drogi.

Pobocze jest porośnięte samosiejkami drzew i krzewów. Wzdłuż nieruchomości rośnie kilka wysokich drzew liściastych (dęby). Po stronie południowej działki znajdują się grunty rolne. Od strony północnej, pomiędzy  działką 1871/6, a drogą powiatową relacji Pruchna – Drogomyśl, znajduje się utwardzony teren. Na wschodzie znajduje się dwujezdniowa droga krajowa DK 81 (ul. Wiślańska), oddzielona pasem rowu i trwałą stalową barierą.

Teren w tej części posiada możliwość podstawowego uzbrojenia. Przez nieruchomość biegnie sieć wodociągowa oraz gazociąg. Sieć energetyczna znajduje się kilkanaście metrów od działki, po jej północnej stronie.

Nieruchomość oznaczona jako dz. 1871/6 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strumień obejmującego obszar sołectwa Drogomyśl w części leży w jednostce strukturalnej – 16U – tereny usług i urządzenia usługowo – produkcyjne, a w części w jednostce O2G – droga główna wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Działka nr 1871/6 leży w strefie technicznej napowietrznej linii energetycznej EE220.

Cena wywoławcza: 99.000,00 zł

Termin przetargu: 31.07.2020 r. o godz.: 10:30

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21.

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Nieruchomość położona w Skoczowie obręb 1, oznaczona jako dz. 886/4 o powierzchni 0,3090 ha.

Powyższa działka nie jest uzbrojona, ma nieregularny kształt oraz częściowo nierówne ukształtowanie terenu, porośnięta jest zadrzewieniem, samosiejkami drzew i krzewów, usytuowana jest w sąsiedztwie nasypu drogi ekspresowej S52 i linii kolejowej relacji Skoczów – Ustroń. Działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Rury magistrali ciepłowniczej przebiegają w gruncie przez środek działki w kierunku północ – południe, po wschodniej stronie działki równolegle do magistrali ciepłowniczej przebiega linia teletechniczna (t).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 1 i 4, działka 886/4 znajduje się w jednostce strukturalnej planu „ZP” – tereny zieleni urządzonej oraz
w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej „B”- obejmująca pozostałą część miasta.

Cena wywoławcza : 25.000,00 zł

Termin przetargu: 10.07.2020r. o godz. 10:00

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

 

2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako dz.: 188 o pow. 0,1460 ha, dz. 203 o pow. 0,4704 ha objęta KW BB1C/00050884/3.

Działki będące przedmiotem sprzedaży są niezabudowane, mają nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, są porośnięte drzewami oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działki te nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, nie są uzbrojone, położone są w niewielkiej odległości od siebie. Nad dz. 188 przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia,
a zachodnia część dz. 203 to teren podmokły z roślinnością bagienną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki znajdują się w następujących jednostkach strukturalnych:

- dz. 188 położona jest w jednostce „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych,

- dz. 203 mieści się w jednostce „58a/RL,ZP” – tereny lasu i zieleni parkowej, postuluje się powiększenie zasobów leśnych oraz na terenie zieleni parkowej realizację obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza: 26.000,00 zł

Termin przetargu: 26.06.2020r. o godz. : 10:30

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja do przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

 

3. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako dz. 213 o powierzchni 0,1054 ha, objętej KW BB1C/00050884/3.

Działka przeznaczona do sprzedaży jest niezabudowana, ma nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, w środkowej części tej działki znajduje się obniżenie terenu (jar), dz. 213 nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, porośnięta jest zadrzewieniem, samosiejkami drzew i  krzewów, działka nie jest uzbrojona.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Wilamowice ww. działka objęta jest jednostką strukturalną planu „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych.

Cena wywoławcza: 4.000,00 zł

Termin przetargu: 24.07.2020r. o godz. 10:00

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja do przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Nieruchomość położona w Cieszynie obręb 44 przy Al. Łyska 8, oznaczona jako dz. 105/3, zabudowana obiektem byłego przejścia granicznego – Most Wolności

 Przedmiotem najmu są 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 112,43 m2, przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej lub usługowej (z wyłączeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do już prowadzonej w obiektach zlokalizowanych przy Al. Łyska 8 i 10).  

Cena wywoławcza stawki czynszu najmu :10,00 zł netto miesięcznie za 1mwynajmowanej powierzchni

Termin przetargu: 29.06.2020r. o godz. 10:00

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 22, 33 477 74 23.

 pełna treść ogłoszenia 

Cieszyńskie Travel