Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1. Nieruchomość rolna położona w Goleszowie, obręb Bażanowice, oznaczona jako dz. 236/1 o powierzchni 4,6009 ha i dz. 234/4 o powierzchni 0,2039 ha

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w Goleszowie, obręb Bażanowice, powiat cieszyński i składa się niezabudowanych działek 236/1 oraz 234/4. Przedmiotowe działki stanowią niezabudowany, zwarty teren pomiędzy ulicą Folwarczną w Bażanowicach, a ciekiem wodnym (rzeka Bobrówka) przepływającym około 200 m na zachód od ul. Folwarcznej. Przez nieruchomość biegnie napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia  przecinająca grunt w kierunku wschód – zachód, w jego środkowej części Nieruchomość oznaczona jako działka 236/1 oraz 234/4, znajduje się w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia  Zawodowego w Bażanowicach, objęta jest również umową najmu na czas nieoznaczony. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny w księdze wieczystej nr BB1C/00073830/7, w dziale III w rubryce: treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia widnieje zapis o odpłatnej służebność przesyłu. Zgodnie z uchwałą Nr 0007.43.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice – część B opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 września 2017 r. poz. 5098 oraz zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 26 października 2017 r. Nr IFIII.4131.1.96.2017, nieruchomość położona w Goleszowie, obręb Bażanowice oznaczona jako dz. 236/1 znajduje się w jednostkach strukturalnych : 1 PU – tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów  i usług, 11R - tereny rolnicze oraz 7KDW – drogi wewnętrzne wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, natomiast dz. 234/4 położona jest w całości w jednostce 11R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza: 1.800.000,00 zł

Termin przetargu: 25.09.2020 r. o godz.: 10:00

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21.

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

2. Nieruchomość położona w Międzyświeciu, oznaczona jako dz. 172/3 o powierzchni 0,9536 ha

Powyższa działka zlokalizowana jest po północnej stronie ( starej ) drogi relacji Cieszyn- Skoczów, w sąsiedztwie skrzyżowania tej drogi z ulicą Promykową. W odległości ok. 50 m. na północ od wycenianej nieruchomości przebiega droga ekspresowa S 52; działka to teren z lekko pofałdowaną powierzchnią, w części południowo-zachodniej znajduje się niewielki teren ogrodzony trwałym ogrodzeniem z siatki plecionej, zabudowany obiektem stacji redukcyjno - pomiarowej gazu z gazomierzem; od stacji w kierunku półn.-wsch. odchodzi gazociąg g150; przez działkę przebiega wodociąg, równolegle do wschodniej granicy ok. 20 m na zachód od niej, na działce znajduje się jeden z hydrantów; przez działkę biegnie gazociąg gs 63 wzdłuż południowej granicy.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: „1 UHS” oraz częściowo „G”
i „L” ( uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIII/439/2001 z dnia 31.08.2001r. opublikowana w Dz.Urz. Woj.Śl. nr 84, poz.2159 ):   

- tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 1÷3UHS przeznacza się pod zabudowę handlowo-usługową’

- dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się tereny dróg publicznych wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: G- tereny dróg głównych klasy G, o szerokościach w liniach rozgraniczających 25,0 m i L- tereny dróg lokalnych klasy L,
o szerokościach w liniach rozgraniczających 15,0m.

Cena wywoławcza: 350.000,00 zł

Termin przetargu: 23.10.2020r. o godz. : 10:00

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21

 

3. Nieruchomość położona w Strumieniu, obręb Drogomyśl oznaczona jako dz. 1871/6 o powierzchni 0,1181 ha

Nieruchomość gruntowa położona w gminie Strumień, obręb Drogomyśl oznaczona jako dz. 1871/6, o powierzchni 0,1181 ha, w sąsiedztwie skrzyżowania DK 81 z drogą powiatową o nazwie ul. Główna, Działka nie jest zajęta pod pas drogowy drogi powiatowej 2627S ul. Głównej. Działka 1871/6 posiada wydłużony kształt oraz płaską powierzchnię o długości ok. 120 m, szerokości ok. 9,5 m. Około 6-6,5 m pasa tego gruntu stanowi zniszczona asfaltowa nawierzchnia dawnej drogi publicznej. Pozostała część to pobocze drogi.

Pobocze jest porośnięte samosiejkami drzew i krzewów. Wzdłuż nieruchomości rośnie kilka wysokich drzew liściastych (dęby). Po stronie południowej działki znajdują się grunty rolne. Od strony północnej, pomiędzy  działką 1871/6, a drogą powiatową relacji Pruchna – Drogomyśl, znajduje się utwardzony teren. Na wschodzie znajduje się dwujezdniowa droga krajowa DK 81 (ul. Wiślańska), oddzielona pasem rowu i trwałą stalową barierą.

Teren w tej części posiada możliwość podstawowego uzbrojenia. Przez nieruchomość biegnie sieć wodociągowa oraz gazociąg. Sieć energetyczna znajduje się kilkanaście metrów od działki, po jej północnej stronie.

Nieruchomość oznaczona jako dz. 1871/6 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strumień obejmującego obszar sołectwa Drogomyśl w części leży w jednostce strukturalnej – 16U – tereny usług i urządzenia usługowo – produkcyjne, a w części w jednostce O2G – droga główna wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Działka nr 1871/6 leży w strefie technicznej napowietrznej linii energetycznej EE220.

Cena wywoławcza: 50.000,00 zł

Termin przetargu: 23.10.2020 r. o godz.: 10:30

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21.

 

4. Nieruchomości położone w Cieszynie obręb 24, oznaczone jako zabudowana dz. 4/75 o powierzchni 0,2757 ha i niezabudowana dz. 4/66 o powierzchni 0,0125 ha.

Pierwsza nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest położona w Cieszynie, obręb 24 i składa się z zabudowanej działki 4/75 oraz niezabudowanej działki 4/66. Działka 4/75 zabudowana jest budynkiem byłych warsztatów szkolnych oraz budynkiem magazynowym. Powierzchnia użytkowa wynosi 1170 m2. Drugi budynek, zlokalizowany na działce 4/75, to budynek magazynowy. Budynek ten jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym, strop drewniany, kryty papą i blacha. Powierzchnia użytkowa wynosi 135 m2. Nieruchomość oznaczona jako działka 4/75 obr. 24, znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie, objęta jest również umową najmu na czas nieoznaczony.

Druga nieruchomość, to niezabudowana działka 4/66, położona przy ul. Krzywej. Na działce znajduje się dawna brama wjazdowa. Brama ta nie jest użytkowana ze względu na brak możliwości zjazdu z ul. Krzywej, spowodowany znaczną różnicą wysokości pomiędzy drogą a poziomem terenu działki 4/75.  

Zgodnie z uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna przez Radę Miasta Cieszyna uchwałą nr XXXIII/338/13 z dnia 27 czerwca 2013r., działka 4/75 obr. 24 położna jest w terenie o symbolu: D7U, tj. tereny usług różnych. 

Natomiast zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2009 roku nr XXXI/323/09 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78/2009, poz. 1763 z dnia 11 maja 2009 roku, działka 4/66 obr. 24, położona jest w jednostce planu 30MN, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 450.000,00 zł

Termin przetargu: 20.11.2020 r. o godz. : 10:00

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21.

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako dz.: 188 o pow. 0,1460 ha, dz. 203 o pow. 0,4704 ha objęta KW BB1C/00050884/3.

Działki będące przedmiotem sprzedaży są niezabudowane, mają nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, są porośnięte drzewami oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działki te nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, nie są uzbrojone, położone są w niewielkiej odległości od siebie. Nad dz. 188 przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia,
a zachodnia część dz. 203 to teren podmokły z roślinnością bagienną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki znajdują się w następujących jednostkach strukturalnych:

- dz. 188 położona jest w jednostce „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych,

- dz. 203 mieści się w jednostce „58a/RL,ZP” – tereny lasu i zieleni parkowej, postuluje się powiększenie zasobów leśnych oraz na terenie zieleni parkowej realizację obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza: 15.000,00 zł

Termin przetargu: 27.11.2020r. godz. 10.30

Ogłoszenie o drugim przetargu

Dodatkowe warunki drugiego przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako dz. 213 o powierzchni 0,1054 ha, objętej KW BB1C/00050884/3.

Działka przeznaczona do sprzedaży jest niezabudowana, ma nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, w środkowej części tej działki znajduje się obniżenie terenu (jar), dz. 213 nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, porośnięta jest zadrzewieniem, samosiejkami drzew i  krzewów, działka nie jest uzbrojona.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Wilamowice ww. działka objęta jest jednostką strukturalną planu „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych.

Cena wywoławcza: 3.000,00 zł

Termin przetargu: 27.11.2020r. godz. 10.00

Ogłoszenie o drugim przetargu

Dodatkowe warunki drugiego przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 września 2020r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym-dz. 219/1 o pow.1,7248 ha Simoradzu

Wykaz

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONE DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Nieruchomość położona w Cieszynie obręb 74 przy ul. Harcerskiej , oznaczona jako dz. 19/2, o powierzchni 4,3374 ha, objęta KW BB1C/00100799/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się  w terenach ; 6KDL – tereny dróg klasy lokalnej, 6ZL – tereny lasów, 1UP –tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów oraz w obszarze chronionego krajobrazu Strefy C.  

Pełna treść ogłoszenia

Przeznaczenie: cele rolnicze, trwałe użytki zielone dostarczające paszę dla zwierza hodowlanych.

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawy: 250,00 zł za 1 ha dzierżawionej powierzchni rocznie.

Termin przetargu: 11.09.2020 godz.9.00

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 22, 33 477 74 23.

 

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.
Cieszyńskie Travel