Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1. Nieruchomość położona w Międzyświeciu, oznaczona jako dz. 172/3 o powierzchni 0,9536 ha

Powyższa działka zlokalizowana jest po północnej stronie ( starej ) drogi relacji Cieszyn- Skoczów, w sąsiedztwie skrzyżowania tej drogi z ulicą Promykową. W odległości ok. 50 m. na północ od wycenianej nieruchomości przebiega droga ekspresowa S 52; działka to teren z lekko pofałdowaną powierzchnią, w części południowo-zachodniej znajduje się niewielki teren ogrodzony trwałym ogrodzeniem z siatki plecionej, zabudowany obiektem stacji redukcyjno - pomiarowej gazu z gazomierzem; od stacji w kierunku półn.-wsch. odchodzi gazociąg g150; przez działkę przebiega wodociąg, równolegle do wschodniej granicy ok. 20 m na zachód od niej, na działce znajduje się jeden z hydrantów; przez działkę biegnie gazociąg gs 63 wzdłuż południowej granicy.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: „1 UHS” oraz częściowo „G”
i „L” ( uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIII/439/2001 z dnia 31.08.2001r. opublikowana w Dz.Urz. Woj.Śl. nr 84, poz.2159 ):   

- tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 1÷3UHS przeznacza się pod zabudowę handlowo-usługową’

- dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się tereny dróg publicznych wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: G- tereny dróg głównych klasy G, o szerokościach w liniach rozgraniczających 25,0 m i L- tereny dróg lokalnych klasy L,
o szerokościach w liniach rozgraniczających 15,0m.

Cena wywoławcza: 450.000 zł

Termin przetargu: 31.01.2020r. godz. 1000

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21.

 

 

 

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Nieruchomość położona w Skoczowie obręb 1, oznaczona jako dz. 886/4 o powierzchni 0,3090 ha.

Powyższa działka nie jest uzbrojona, ma nieregularny kształt oraz częściowo nierówne ukształtowanie terenu, porośnięta jest zadrzewieniem, samosiejkami drzew i krzewów, usytuowana jest w sąsiedztwie nasypu drogi ekspresowej S52 i linii kolejowej relacji Skoczów – Ustroń. Działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Rury magistrali ciepłowniczej przebiegają w gruncie przez środek działki w kierunku północ – południe, po wschodniej stronie działki równolegle do magistrali ciepłowniczej przebiega linia teletechniczna (t).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 1 i 4, działka 886/4 znajduje się w jednostce strukturalnej planu „ZP” – tereny zieleni urządzonej oraz
w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej „B”- obejmująca pozostałą część miasta.

Cena wywoławcza: 30.000,00 zł

Termin przetargu: 31.01.2020r. o godz. : 9:00

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

 

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Nieruchomość położona w Cieszynie przy Al. J. Łyska 8, oznaczona jako dz. nr 105/3 obręb 44 o pow. 0,2371 ha, objęta KW BB1C/00053513/3, zabudowana obiektem byłego przejścia granicznego – Most Wolności.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o pow. 66,93 m2, przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej lub usługowej (z wyłączeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do już prowadzonej w obiektach zlokalizowanych przy Al. Łyska 8 i 10) oraz pomieszczenia o łącznej powierzchni 24,41 m2 przeznaczone na magazyny i sanitariaty. W pomieszczeniach konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych, a znajdujące się w nich wyeksploatowane urządzenia chłodnicze oraz wyposażenie wymagają usunięcia i utylizacji. 

Okres obowiązywania umowy:

umowa najmu obowiązywać będzie na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia jej zawarcia, z możliwością jej przedłużenia.

Cena wywoławcza stawki czynszu najmu wynosi:

10,00 zł netto miesięcznie za 1m2 wynajmowanej powierzchni przeznaczonej na działalność handlową lub usługową, tj. za 66,93 m2, przy czym stawka czynszu za 1 m2 powierzchni przeznaczonej na magazyny i sanitariaty tj. za 24,41 m2, będzie stanowić 70 % wylicytowanej stawki czynszu za powierzchnie przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

Termin przetargu: 27 stycznia 2020r. godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 22, 33 477 74 23

Cieszyńskie Travel