Rzecznik Konsumentów

wróć

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

pokój 311
telefon: 33 4777311
e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl

 

GODZINY PRACY BIURA:

PONIEDZIAŁEK   7.30-15.30

WTOREK              7.30-15.30

ŚRODA                 7.30-15.30

CZWARTEK          8.00-17.00

PIĄTEK               ---------------

 

ZADANIA I UPRAWNIENIA RZECZNIKA

>> Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.

Podstawę prawną działania  Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1667)

> Do zadań rzecznika należy w szczególności

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
 • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

> Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

> Rzecznik Konsumentów nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania ustaleń faktycznych i rozstrzygania o przedmiocie sporu, gdyż w świetle obowiązującego stanu prawnego jest to uprawnienie niezawisłych sądów powszechnych.

> Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczną z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów  czy urządzeń, a tym samym nie może wydawać opinii rzeczoznawczych.


SPRAWY KONSUMENCKIE

>>> Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca powinien mieć zarejestrowaną działalność, w zależności od jej formy, w rejestrze CEIDG lub w KRS.

>>> Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
 • umów o świadczenie usług:
 • telekomunikacyjnych;
 • turystycznych;
 • przewozowych i pocztowych;
 • bankowych;
 • energetycznych;
 • związanych z obrotem nieruchomościami;
 • edukacyjnych.

 


PORADY I INFORMACJE W SPRAWACH KONSUMENCKICH

PORADY I INFORMACJE

 >> Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego (konsumenci) mogą bezpłatnie zasięgnąć porady i informacji w sprawach konsumenckich osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

>> W przypadku wizyty osobistej w biurze nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się i nie są prowadzone w tym celu zapisy.

 >> Zgłaszając się po poradę należy dostarczyć wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).

 >> Zapytania pocztą elektroniczną wymagają podania danych kontaktowych.

>> >> Porady udzielane są w godzinach pracy biura.

 

>> >> Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie  działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu cieszyńskiego.

Osoby mieszkające poza powiatem cieszyńskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/.ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Rzecznik występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

 

 • Wniosek o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy należy składać wyłącznie na piśmie /można skorzystać ze wzoru/.
 • W przypadku sprawy bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć odpowiednie upoważnienie.
 • Wniosek można wypełnić i złożyć podczas osobistej wizyty w biurze Rzecznika, przesłać drogą pocztową, mailową albo przesłać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego EPUAP).
 • Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty albo od przeprowadzenia z konsumentem osobistej rozmowy.

 


PROCEDURA PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

>> Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu. Przeciętny czas rozpatrzenia wniosku wynosi 1 miesiąc.

>>  Występując do przedsiębiorcy rzecznik wyznacza 14 dniowego termin na odpowiedź.

>>  W przypadku pozostawienia przez przedsiębiorcę pisma rzecznika bez odpowiedzi w wyznaczonym czternastodniowym terminie, przesyłane jest pismo ponaglające z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu na odpowiedź. W przypadku dalszej bezczynności przedsiębiorcy, rzecznik kieruje do sądu wniosek o jego ukaranie karą grzywny nie mniejszą niż 2 000 złotych.

>> W razie nierozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny konsument ma prawo skierować sprawę na drogę sądową przed sądem powszechnym bądź przed sądem polubownym (po wyrażeniu zgody przez obydwie strony na taką formę rozstrzygnięcia sporu).


Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych. Kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw i interesów konsumenta wynikających z przepisów prawa - ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2018r. poz 798);

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przedsiębiorcy wskazani we wniosku;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie kategorią archiwalną wynikającą z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i prawo ograniczenia przetwarzania;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym ze złożeniem wniosku do rzecznika konsumentów w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw i interesów konsumenta wynikających z ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2018r. poz 798); Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość rozpatrzenia złożonego wniosku i prowadzenia postępowania w sprawie;

>>>>> Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów dostępny jest na:

1. Stronie prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/koronawirus

2. Stronie z poradami przygotowanej przez Stowarzyszenie Aquila:  PYTANIA-I-ODPOWIEDZI.pdf

3. Stronie prowadzonej przez Europejskie Centrum Konsumenckie: https://konsument.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-a-prawa-konsumenta/


 

 

 

Źródło UOKIK

Cieszyńskie Travel