Rzecznik Konsumentów

wróć

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

pokój 11 parter
telefon: 33 4777311
e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl

 

GODZINY PRACY BIURA:

PONIEDZIAŁEK   7.30-15.30

WTOREK              7.30-15.30

ŚRODA                 7.30-15.30

CZWARTEK          8.00-17.00

 PIĄTEK               ZAMKNIĘTE

 

SPRAWY KONSUMENCKIE

I. Rzecznik Konsumentów udziela porad i działa wyłącznie na rzecz konsumentów w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca powinien mieć zarejestrowaną działalność, w zależności od jej formy, w rejestrze CEIDG lub w KRS.

II. Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
 • umów o świadczenie usług np. :
 • telekomunikacyjnych;
 • turystycznych;
 • przewozowych i pocztowych;
 • energetycznych;
 • edukacyjnych.

ZADANIA I UPRAWNIENIA RZECZNIKA

 • Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielaniem porad i informacji prawnych o charakterze konsumenckim.
 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców. Przedsiębiorca musi mieć siedzibę (oddział) na terytorium Polski.
 • Rzecznik Konsumentów nie posiada kompetencji do rozstrzygania sporów o charakterze cywilnoprawnym między konsumentem a przedsiębiorcą, jak również ustawowych środków pozwalających zobowiązać przedsiębiorcę do zachowania zgodnego z roszczeniem konsumenta. Rzecznik Konsumentów nie dysponuje zatem ustawowymi środkami mogącymi zmusić przedsiębiorcę do spełnienia roszczeń konsumenta.
 • Rzecznik Konsumentów nie ma też uprawnień władczych wobec przedsiębiorcy (nadzorczych i kontrolnych) i nie może nakazać mu zachowania się w sposób oczekiwany przez konsumenta np. poprzez uznanie reklamacji, ani też wymusić zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami czy żądaniem konsumenta.

PORADY I INFORMACJE W SPRAWACH KONSUMENCKICH

PORADY I INFORMACJE

I. Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego (konsumenci) mogą bezpłatnie zasięgnąć porady i informacji w sprawach konsumenckich osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy biura.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie udziela porad wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu cieszyńskiego.

Osoby mieszkające poza powiatem cieszyńskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/.

II. W przypadku wizyty osobistej w biurze nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się i nie są prowadzone w tym celu zapisy.

 Zgłaszając się po poradę należy dostarczyć wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).

III. Zapytania drogą elektroniczną powinny zawierać:

 • Imię i nazwisko i adres zamieszkania konsumenta
 • Opis sprawy

ZASADY SKŁADANIA SKARG/ WNIOSKÓW

I. W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą na podjęciu interwencji u przedsiębiorcy powinien złożyć wniosek wraz z dokumentacją sprawy.

Wniosek o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy należy składać wyłącznie na piśmie /można skorzystać ze wzoru dostępnym do pobrania w zakładce Wzory pism/.

Wniosek można wypełnić i złożyć podczas osobistej wizyty w biurze Rzecznika, przesłać drogą pocztową, mailową albo przesłać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego EPUAP).

II. Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania konsumenta
 • Dane przedsiębiorcy
 • Opis sprawy, w szczególności:
 1. informacje dotyczące zawartej umowy (np. data zawarcia umowy, cena, sposób zawarcia umowy itp.)
 2. opis produktu lub usługi
 3. opis problemu (np. brak dostawy towaru, wadliwy produkt)
 4. informacje dotyczące przeprowadzonej procedury reklamacyjnej (termin złożenia reklamacji, podstawa reklamacji, termin otrzymania odpowiedzi)
 5. zarzuty względem przedsiębiorcy (np. co wykonał niezgodnie z umową; dlaczego odrzucenie reklamacji jest bezpodstawne)
 • Określenie roszczeń konsumenta (np. naprawa, dostarczenie towaru,dokończenie umowy)
 • Kserokopie dokumentacji sprawy

 

Forma składania skargi drogą elekrotniczną– informacje techniczne:

 1. Wniosek należy przesłać w formie JEDNEGO maila, zawierającego w treści opis problemu oraz załączniki.
 2. Dokumentację sprawy należy przesyłać wyłącznie w formie ZAŁĄCZNIKÓW w formacie PDF, WORD, JPG lub EXCEL.
 3. Jakość załączników powinna umożliwiać odczytanie ich zawartości.
 4. Prosimy o przekazywanie korespondencji z przedsiębiorcą w formie załączonego pliku WORD, PDF lub JPG. E-maile wysłane w trybie „przekaż dalej”, mogą nie zostać odczytane przez system.
 5. Maila należy zatytułować jako "Wniosek".

 

III. W przypadku sprawy bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć odpowiednie upoważnienie (wzór do pobrania z zakładki Wzory pism)

IV.  Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zgłoszenia reklamacyjne.

V. Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty lub informacje.

 

 

PROCEDURA PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

>> Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu. Przeciętny czas rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni. W przypadku podjęcia interwencji przez Rzecznika, ostateczny termin załatwienia sprawy uzależniony jest od udzielenia odpowiedzi przez przedsiębiorcę lub inną stronę w sprawie.

>> Występując do przedsiębiorcy rzecznik wyznacza 14 dniowy termin na odpowiedź.

>>  W przypadku pozostawienia przez przedsiębiorcę pisma rzecznika bez odpowiedzi w wyznaczonym czternastodniowym terminie, przesyłane jest pismo ponaglające z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu na odpowiedź. W przypadku dalszej bezczynności przedsiębiorcy, rzecznik kieruje do sądu wniosek o jego ukaranie karą grzywny nie mniejszą niż 2 000 złotych.

>> W razie nierozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny konsument ma prawo skierować sprawę na drogę sądową przed sądem powszechnym bądź przed sądem polubownym (po wyrażeniu zgody przez obydwie strony na taką formę rozstrzygnięcia sporu).

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Mariusz Piotrowiak. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.cieszyn.pl,
 • pod numerem telefonu: 33 47 77 226
 • pisemnie na adres siedziby: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Klauzula informacyjna

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński i Powiatowy Rzecznik Konsumentów z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29. Starosta Cieszyński - tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl, Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 33 47 77 311, adres e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl,

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można także kontaktować się z wyznaczonym wspólnie przez współadministratorów Inspektorem Ochrony Danych – tel. tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl,

3) cele przetwarzania danych osobowych zostały określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną interesów konsumentów przez Rzecznika Konsumentów oraz zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej i wspierania Rzecznika Konsumentów przez Starostę Cieszyńskiego. W przypadku danych podawanych dobrowolnie podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora,  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile inne przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej,

7) osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania  i żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto w odniesieniu do danych podawanych dobrowolnie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo żądania usunięcia tych danych. Prawa te można wykonywać wobec każdego ze współadministratorów,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) podanie danych – za wyjątkiem danych oznaczonych jako nieobowiązkowe – jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Konsument jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe (w tym nr telefonu, adres poczty elektronicznej) lub innych danych przekazanych do sprawy przez konsumenta z własnej inicjatywy jest całkowicie dobrowolne. Współadministratorzy przyjmują, że jeżeli osoba podaje te dane to jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celu określonego w pkt. 3, przy czym dla danych szczególnych kategorii (np. dotyczących stanu zdrowia) wymagane jest wyrażenie zgody w formie pisemnej,

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11) współadministratorzy uregulowali zasady współpracy w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w drodze porozumienia. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jako współadministrator ustala zakres danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji jego zadań ustawowych oraz przetwarza dane osobowe w celach z nimi związanych. Starosta Cieszyński określa i zapewnia fizyczne, techniczne i organizacyjne warunki przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony służące zapewnieniu im właściwego poziomu bezpieczeństwa. Starosta Cieszyński odpowiada także za realizację celów archiwalnych. Treść uzgodnień wynikających z porozumienia jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 

Zasadnicza treść uzgodnień

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami Starostą Cieszyńskim i Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Starosta Cieszyński oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów mający siedzibę w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 działając na podstawie art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w dniu 25 sierpnia 2021 r. zawarli porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi. Współadministratorzy danych osobowych ustalili, że dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną interesów konsumentów przez Rzecznika Konsumentów oraz zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej i wspierania Rzecznika Konsumentów przez Starostę Cieszyńskiego. W wyniku uzgodnień przyjęli na siebie niżej wymienione zadania w procesie przetwarzania danych osobowych.

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jako współadministrator:

 • ustala kategorie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji jego zadań ustawowych oraz przetwarza dane osobowe w celach z nimi związanych,
 • stosuje środki fizyczne, techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych,
 • realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 oraz 14 RODO wobec podmiotów danych,
 • zapewnienia skuteczne wykonywanie przez podmioty danych przysługujących im praw określonych w rozdziale III RODO,
 • przeprowadza ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art. 35 RODO.


2. Starosta Cieszyński jako współadministrator:

 • określa, zapewnia i stosuje fizyczne, techniczne i organizacyjne warunki przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony służące zapewnieniu im właściwego poziomu bezpieczeństwa,
 • odpowiada za prawidłową realizację celów archiwalnych,
  zawiera umowy w sprawach powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności z podmiotami zapewniającymi wsparcie systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,
 • wspiera Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania podmiotów danych, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w tym prawa dostępu do danych,
 • wspiera Powiatowego Rzecznika Konsumentów przy dokonywaniu oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art. 35 RODO,
 • przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania.


3. Niezależnie od w/w uzgodnień, osoby których dane dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z  RODO.

4. Przekazywanie danych osobowych oraz komunikacja pomiędzy współadministratorami odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Cieszynie zasadami wykonywania czynności kancelaryjnych, ochrony danych osobowych i zarządzania systemami informatycznymi oraz funkcjonowania archiwum zakładowego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez żadnego ze współadministratorów.

6. W przypadku wystąpienia sytuacji powodującej naruszenie ochrony danych współadministratorzy wspólnie prowadzą postępowanie wyjaśniające okoliczności i przyczyny naruszenia oraz dokonują oceny jego skutków dla ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

7. Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pracownik Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 33 47 77 226, e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

8. Każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy