Rzecznik Konsumentów

wróć

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie: Klaudia Bohucka

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

pokój 311
telefon: 33 4777311
e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl

Infolinia Konsumencka: 801 440 220

Godziny pracy biura:

Poniedziałek:  7.30 – 15.30       
Wtorek:  7.30 – 15.30       
Środa:    7.30 – 15.30       
Czwartek:  8.00 – 17.00


 
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę praw i interesów konsumentów.
3. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
4. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom (konsumentom) powiatu cieszyńskiego.
Osoby mieszkające poza powiatem cieszyńskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.

Rzecznik udziela porad bezpośrednio w biurze, telefonicznie oraz mailowo.

Kierując się po poradę do Powiatowego Rzecznika Konsumenta należy ze sobą zabrać wszystkie dokumenty w sprawie.
UWAGA! Zapytania i wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Cieszynie nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu konsumenta pozostawiane będą bez rozpoznania.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym w sporach między indywidualnym konsumentem a przedsiębiorcą. Rzecznik nie udziela zatem porad przedsiębiorcom.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.
Sprawy konsumenckie - to sporne sprawy między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik Konsumentów udziela porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których  konsument znalazł się w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą.

 Wnioski i formularze do pobrania:


 Przydatne linki:

www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Poznaj 4 bezpieczne zasady


 

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy  ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2)    W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych. Kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw i interesów konsumenta wynikających z przepisów prawa - ustawy  z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2018r. poz 798); 
4)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przedsiębiorcy wskazani we wniosku.
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie kategorią archiwalną wynikającą     z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i prawo ograniczenia przetwarzania;
8)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym ze złożeniem wniosku do rzecznika konsumentów w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw i interesów konsumenta wynikających z ustawy  z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2018r. poz 798); Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość rozpatrzenia złożonego wniosku i prowadzenia postępowania w sprawie; 

 

Cieszyńskie Travel