Rzecznik Konsumentów

wróć

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

pokój 311
telefon: 33 4777311
e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl

 

GODZINY PRACY BIURA:

PONIEDZIAŁEK   7.30-15.30

WTOREK              7.30-15.30

ŚRODA                 7.30-15.30

CZWARTEK          8.00-17.00

 

 

KOMUNIKAT

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na czas pandemii zostają wprowadzone ograniczenia w obsłudze klientów.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, mailowo, pocztą lub za pomocą platformy ePUAP.

Prosimy, aby do biura przychodzić wyłącznie w sprawach pilnych, które wymagają osobistego stawiennictwa. Wewnątrz biura może przebywać tylko jeden interesant (ograniczenie dotyczy także rodzin i bliskich).

Sugerujemy, by przed przyjściem do urzędu umówić wizytę telefonicznie, co pozwoli na uniknięcie kolejek i sprawniejszą obsługę. Pierwszeństwo wejścia do biura mają osoby, które umówiły się telefonicznie na określoną godzinę.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk i zachowania dwumetrowego dystansu między osobami.

 

SPRAWY KONSUMENCKIE

I. Rzecznik Konsumentów udziela porad i działa wyłącznie na rzecz konsumentów w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca powinien mieć zarejestrowaną działalność, w zależności od jej formy, w rejestrze CEIDG lub w KRS.

II. Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
 • umów o świadczenie usług:
 • telekomunikacyjnych;
 • turystycznych;
 • przewozowych i pocztowych;
 • bankowych;
 • energetycznych;
 • związanych z obrotem nieruchomościami;
 • edukacyjnych.

 


PORADY I INFORMACJE W SPRAWACH KONSUMENCKICH

PORADY I INFORMACJE

I. Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego (konsumenci) mogą bezpłatnie zasięgnąć porady i informacji w sprawach konsumenckich osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy biura.

II. W przypadku wizyty osobistej w biurze nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się i nie są prowadzone w tym celu zapisy.

 Zgłaszając się po poradę należy dostarczyć wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).

III. Zapytania drogą elektroniczną powinny zawierać:

 • Imię i nazwisko i adres zamieszkania konsumenta
 • Opis sprawy

 

 

>> >> Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie  działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu cieszyńskiego.

Osoby mieszkające poza powiatem cieszyńskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/.ZASADY SKŁADANIA SKARG/ WNIOSKÓW

I. W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą na podjęciu interwencji u przedsiębiorcy powinien złożyć wniosek wraz z dokumentacją sprawy.

Wniosek o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy należy składać wyłącznie na piśmie /można skorzystać ze wzoru dostępnym do pobrania w zakładce Wzory pism/.

Wniosek można wypełnić i złożyć podczas osobistej wizyty w biurze Rzecznika, przesłać drogą pocztową, mailową albo przesłać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego EPUAP).

II. Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania konsumenta
 • Dane przedsiębiorcy
 • Opis sprawy, w szczególności:
 1. informacje dotyczące zawartej umowy (np. data zawarcia umowy, cena, sposób zawarcia umowy itp.)
 2. opis produktu lub usługi
 3. opis problemu (np. brak dostawy towaru, wadliwy produkt)
 4. informacje dotyczące przeprowadzonej procedury reklamacyjnej (termin złożenia reklamacji, podstawa reklamacji, termin otrzymania odpowiedzi)
 5. zarzuty względem przedsiębiorcy (np. co wykonał niezgodnie z umową; dlaczego odrzucenie reklamacji jest bezpodstawne)
 • Określenie roszczeń konsumenta (np. naprawa, dostarczenie towaru,dokończenie umowy)
 • Kserokopie dokumentacji sprawy

 

Forma składania skargi drogą elekrotniczną– informacje techniczne:

 1. Wniosek należy przesłać w formie JEDNEGO maila, zawierającego w treści opis problemu oraz załączniki.
 2. Dokumentację sprawy należy przesyłać wyłącznie w formie ZAŁĄCZNIKÓW w formacie PDF, WORD, JPG lub EXCEL.
 3. Jakość załączników powinna umożliwiać odczytanie ich zawartości.
 4. Prosimy o przekazywanie korespondencji z przedsiębiorcą w formie załączonego pliku WORD, PDF lub JPG. E-maile wysłane w trybie „przekaż dalej”, mogą nie zostać odczytane przez system.
 5. Maila należy zatytułować jako "Wniosek".

 

III. W przypadku sprawy bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć odpowiednie upoważnienie (wzór do pobrania z zakładki Wzory pism)

IV. Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty lub informacje.

 

 


PROCEDURA PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

>> Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu. Przeciętny czas rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni.

>> Występując do przedsiębiorcy rzecznik wyznacza 14 dniowy termin na odpowiedź.

>>  W przypadku pozostawienia przez przedsiębiorcę pisma rzecznika bez odpowiedzi w wyznaczonym czternastodniowym terminie, przesyłane jest pismo ponaglające z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu na odpowiedź. W przypadku dalszej bezczynności przedsiębiorcy, rzecznik kieruje do sądu wniosek o jego ukaranie karą grzywny nie mniejszą niż 2 000 złotych.

>> W razie nierozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny konsument ma prawo skierować sprawę na drogę sądową przed sądem powszechnym bądź przed sądem polubownym (po wyrażeniu zgody przez obydwie strony na taką formę rozstrzygnięcia sporu).


Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Przetwarzanie danych osobowych- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, składających wnioski do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Cieszynie jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29,: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
 • W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych. Kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw i interesów konsumenta wynikających z przepisów prawa - ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora; 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie kategorią archiwalną wynikającą z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i prawo ograniczenia przetwarzania;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym ze złożeniem wniosku do rzecznika konsumentów w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw i interesów konsumenta wynikających z ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów; Jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość rozpatrzenia złożonego wniosku i prowadzenia postępowania w sprawie;
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów dostępny jest na:

1. Stronie prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/koronawirus

2. Stronie z poradami przygotowanej przez Stowarzyszenie Aquila:  PYTANIA-I-ODPOWIEDZI.pdf

3. Stronie prowadzonej przez Europejskie Centrum Konsumenckie: https://konsument.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-a-prawa-konsumenta/


 

 

 

 

 

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.
Cieszyńskie Travel