Inwestycje

wróć

Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”.

Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” mgr inż. Dominika Ogrodowska, z siedzibą w Jankowicach.

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawuje: mgr. inż. Rafał Heller, R.H.KONtrakt
z siedzibą w Międzyświeciu.                                                                 

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu:  22 września 2023.

Planowany termin zakończenia zadania:  koniec czerwca 2024r.

Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.


W dniu 20 maja 2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie podpisano umowę oraz przekazano plac budowy nowemu Wykonawcy, wyłonionemu w postępowaniu na dokończenie zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.

Wykonawca robót: Inter-Service sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku – Białej, przy ul. Browarnej 17 lok. 2, 43-300 Bielsko-Biała.

Nadzór inwestorski: mgr. inż. Rafał Heller, R.H.KONtrakt z siedzibą w Międzyświeciu.                                                                  

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu:  20 maja 2024.

Planowany termin zakończenia zadania:  30.11.2024r.

Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.


Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. wykonanie jezdni wraz z jej konstrukcją 6,0m (2x3,0m) z poszerzeniami na łukach,
 2. wykonanie murów oporowych zabezpieczających pas drogowy,
 3. przebudowę zjazdów na posesje,
 4. przebudowę poboczy o szer. 1,0m,
 5. budowę kanału technologicznego,
 6. budowę chodników dla pieszych o szer. 2,0m,
 7. budowę zatok autobusowych – 3 szt.,
 8. przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych,
 9. budowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi),
 10. przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna i elektroenergetyczna),
 11. wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia.

 

Wartość zadania wynosi 11,8 mln zł,

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 5,76 mln zł,

Wartość dofinansowania Gminy Hażlach 1,2 mln zł.

Wkład własny Powiatu: 4,84 mln zł.

 

Aktualny Harmonogram Prac 1

Aktualny Harmonogram Prac 2

 

  

 

 

 

 

    

   

1. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu”

Ostateczne zakończenie inwestycji i dokonanie czynności odbiorowych nastąpiło w dniu: 22.02.2023 r.

Zadanie polegało na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu. Zakres poszczególnych robót obejmował: rozbiórkę konstrukcji mostu wraz z przyczółkami i podporami, budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T, korektę dojazdów do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika i przebudową istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi W1 i W2, wykonanie nowego oświetlenia obiektu, ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego, przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa), wdrożenie nowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), wykonanie urządzeń BRD: barieroporęczy i balustrad.

Koszt: 7 473 381,02 zł brutto

w tym: –  2 473 381,02 zł — dofinansowanie z programu RFIL, 5 000 000,00 zł — dofinansowanie z programu Polski Ład. 

 

 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.05.2022 r.

Ostateczne zakończenie inwestycji i dokonanie czynności odbiorowych nastąpiło dnia 11.01.2023 r.

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie kosztów kwalifikowanych. W dniu 18.05.2022r. podpisano umowę o udzieleniu dofinansowania w kwocie 3 773 771,65 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 55 % wydatków kwalifikowanych. W dniu 06.07.2022 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy dofinansowania w wysokości 3 708 377,05 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą robót budowlanych w wyniku przetargu nieograniczonego.

Zadanie dotyczyło rozbudowy drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga. Rozbudowa polegała na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni, skrzyżowań i zatok autobusowych oraz wykonaniu nowego pakietu warstw bitumicznych, budowie chodnika o szerokości wynoszącej 2,0-2,30m, wykonaniu poboczy z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m, przebudowie istniejących zjazdów i dojść do przyległych posesji, budowie dwóch zatok autobusowych, budowie wyspy przejezdnej, ułożeniu elementów drogowych, zabezpieczeniu i umocnieniu skarp i rowów, przebudowie rowów, budowie sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, przepustów ze ściankami czołowymi, zabezpieczeniu istniejącej sieci teletechnicznej, wymianie sieci gazowej w śladzie przebudowywanej jezdni, regulacji i wymianie włazów urządzeń obcych, przebudowie słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią, rozbiórce słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią w ramach przebudowy, przebudowie słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią, rozbiórce słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią w ramach przebudowy; przebudowie linii kablowej teletechnicznej; rozbiórce sieci kablowej teletechnicznej w ramach przebudowy; wykonaniu nasadzeń; montażu elementów bezpieczeństwa ruchu, wdrożeniu docelowej organizacji ruchu oraz wykonaniu robót wykończeniowych (zakup i montaż dwóch wiat autobusowych, humusowanie, plantowanie, wykonanie trawników).

Koszt zadania:–  6 683 676,22 zł (brutto)

w tym: 2 975 299,17 zł - budżet Powiatu Cieszyńskiego; 3 708 377,05 zł - dofinansowanie z programu RFRD.

 

 

Zestawienie inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2023 r.

1. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego - budynek administracyjny „Dwór” na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu przy ul. Zamek 132.

Część 1: Wykonanie przebudowy (termomodernizacji) polegającej na dociepleniu ścian i stropów 2 piętra.

Część 2: Wykonanie remontu i przebudowy systemu grzewczego z zastosowaniem pompy ciepła wraz z instalacją elektryczną, gazową, c.o., instalacją ciepłej wody użytkowej.

Termin realizacji: lipiec 2022 r. – marzec 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji: 882.488 zł.

 

2. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego – budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul. Modrzewiowa 1.

 • Remont i termomodernizacja,
 • Wykonanie instalacji zasilanej pompami ciepła oraz kotłem gazowym, wykonanie instalacji gazowej i instalacji zimnej wody użytkowej,
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej.

Termin realizacji: maj 2022 r. – lipiec 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji ok. 4.700 000 zł.

 

3. Malowanie pomieszczeń budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej 1.

W ramach zadania wykonano malowanie pomieszczeń budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu - odtworzenie po robotach budowlanych i sanitarnych.

Termin realizacji: sierpień 2023 r.– grudzień 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji ok. 82.800 zł.

4. Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie.

Zadanie obejmowało wykonanie robót związanych z uszczelnieniem 2 wieżyczek zlokalizowanych na dachu przedmiotowego budynku, w tym:

 • demontaż istniejących obróbek blacharskich,
 • wykonanie nowych koryt odwadniających wieżyczki,
 • zabezpieczenie wszystkich obróbek,
 • demontaż blachy na rąbek,
 • wymiana uszkodzonej konstrukcji + deskowanie,

Termin realizacji: lipiec 2023 r. – sierpień 2023 r.

Koszt inwestycji ok. 123.500 zł.

5. Dostawa i montaż odpowiedniej siatki ochronnej z akcesoriami w budynku hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 38

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż odpowiedniej siatki ochronnej z akcesoriami do budynku hali sportowej, która ma zapewnić ochronę lamp sufitowych oraz rur wentylacyjnych na suficie i ścianach przed uderzeniami piłką, a także przed osadzaniem się piłek na rurach wentylacyjnych.

Termin realizacji: czerwiec 2023 r. – sierpień 2023 r.

Koszt inwestycji: 24.600 zł.

6. Wykonanie ogrodzenia wokół pompy ciepła zlokalizowanej przy ZST w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15.

Zadanie obejmowało:

 • wykarczowanie krzewów wokół pompy ciepła,
 • montaż ogrodzenia,
 • wyrównanie terenu.

Termin realizacji: wrzesień 2023 r.

Koszt inwestycji: 14.500 zł.

7. Dostosowanie istniejącej instalacji hydrantowej do aktualnych wymogów ppoż. w budynku internatu i stołówki oraz węzła technicznego przy sali gimnastycznej ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie.

Zadanie obejmowało wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową, obejmującą swoim zasięgiem całość obiektu oraz obudowanie ze wszystkich stron osłonami, przewody wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych.

Termin realizacji: czerwiec 2023 r. – lipiec 2023 r.

Koszt inwestycji: ok. 48.300zł.

   

8. Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (ruiny) zlokalizowanego w Bażanowicach, przy ul. Cieszyńskiej.

W związku z planowanym zaprojektowaniem instalacji fotowoltaicznej oraz koniecznością opracowania map do celów projektowych, konieczna była rozbiórka budynku (ruiny).

Zakres prac obejmował:

 • rozbiórkę istniejącego budynku,
 • wywóz i utylizację elementów rozebranego budynku,
 • rozplantowanie i wyrównanie terenu.

Termin realizacji: sierpień 2023 r.

Koszt inwestycji: 9.840 zł.

 

 9. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego – PDPS „Feniks” Skoczów, ul. Sportowa 13

Zadanie obejmowało:

 • wykonanie remontu - termomodernizacji i wymiany stolarki w budynkach segmentu nr 1 i nr 3 (w tym: remont drewnianych zadaszeń, remont pokrycia dachowego, remont rynien i rur spustowych, remont balustrad, schodów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynków, docieplenie stropu, wykonanie wzmocnień elementów więźby dachowej pod montaż paneli fotowoltaicznych, impregnacja więźby dachowej w budynku segmentu nr 1, montaż okna wyłazowego dachowego na dachu budynku segmentu nr 1).
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnej w budynkach segmen- tu nr 1 i nr 3, wymiana kotła c.o. na kaskadę 4 kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z przebudową instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni w budynku głównym, roboty budowlane i elektryczne w kotłowni.
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku segmentu nr 1 (w tym: prace przygotowawcze i demontaże istniejących instalacji, montaż konstrukcji wsporczych, montaż paneli FV, falownika, rozdzielni instalacji fotowoltaicznej, wykonanie okablowania, trasy kablowe, wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, oprogramowanie).

Zadanie było realizowane w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji: marzec 2023 r. - luty 2024 r.

Koszt zadania: 3 286 208 zł.

 

10. Rewitalizacja Zabytkowego Budynku Spichlerza – Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „U KOSSAKÓW” w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 12

W ramach zadania w 2023 r. rozpoczęto remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania Spichlerza Dworskiego na budynek kultury z częścią gastronomiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wykonano:

 • wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, ziemnych, podbicie fundamentów, wykonanie fundamentów windy i kotłowni, izolacja fundamentów,
 • wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy,
 • wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych;
 • wykonanie stropów międzykondygnacyjnych,
 • wyburzenia i wykonanie fragmentów sklepień,
 • wykonanie schodów wewnętrznych żelbetowych,
 • wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 • skucie tynków zewnętrznych elewacji,
 • wykonanie przyłącza wodociągowego.

Termin rozpoczęcia prac: maj 2023 r.
Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2025 r.

Koszt zadania poniesiony w 2023 r.: 1 362 979 zł

  

11. Modernizację pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 - Etap II:

 • roboty rozbiórkowe,
 • remont podłóg,
 • wymiana istniejących drzwi,
 • wykonanie ścianek działowych
 • malowanie ścian i sufitów pomieszczeń,
 • wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej poprzez modernizację instalacji gniazd 230V, infrastruktury sieciowej, wymianę oświetlenia podstawowego na energooszczędne lampy ze źródłami LED.

Termin realizacji: marzec – czerwiec 2023r.

Koszt zadania poniesiony w 2023r.: 228 351 zł.

  

12. Instalacja wyłącznika ppoż. w internacie ZSGH Wisła, ul. Reymonta 2

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego przyłącza zasilającego budynek internatu oraz zabudowę certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. w obiekcie należącym do ZSGH.

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2023 r.

Koszt zadania: 49 221 zł.

 

 

 

 

 1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu”.

 

Wartość zadania wynosi: 7.230.600,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.708.377,05 zł
Budżet Powiatu: 3.522.222,95 zł

Zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 900 m od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania
z ulicą Stara Droga.

Rozbudowa polega na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z nową nawierzchnią, budowie chodnika o szerokości 2,0-2,30 m, wykonaniu poboczy o szerokości 1 m, przebudowie istniejących zjazdów i dojść do przyległych posesji, budowie dwóch zatok autobusowych, budowie sieci kanalizacji deszczowej, przepustów oraz przebudowie kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu.

 

 1. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle.”

 

Wartość zadania wynosi: 1.700.000 zł
Dofinansowanie z Regionalnego Systemu Ostrzegania: 850.000 zł
Budżet Powiatu: 850.000 zł

Zadanie dotyczy rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle. Zadanie obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego mostu, budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu, wykonanie odwodnienia mostu i dojazdu, wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, wykonanie jednostronnego chodnika, ułożenie elementów ulic, ułożenie elementów zabezpieczających, zabudowę elementów bezpieczeństwa ruchu, umocnienie koryta potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym, docelową organizację ruchu oraz roboty wykończeniowe.

 

 1. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu.”

 

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 7.140.467,92 zł,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu: Polski Ład: 5.000.000,00 zł,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2.140.467,92zł

Zadanie polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu. Zakres poszczególnych robót obejmuje: rozbiórkę konstrukcji mostu wraz z przyczółkami i podporami, budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych, korektę dojazdów do obiektu wraz
z wykonaniem jednostronnego chodnika i przebudową istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi, wykonanie nowego oświetlenia obiektu, ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego, przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa), wdrożenie nowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), wykonanie urządzeń BRD: barieroporęczy i balustrad.

 

 1. Remonty dróg powiatowych z podziałem na etapy (nakładki)

 

1) Remont drogi powiatowej 2637 S Chybie - Zaborze (ul. Darwina i ul. Świerkowa w Zaborzu) na odcinku około 1 km.

 • Wartość powykonawcza: 495.945,84 zł, w tym:
 • Budżet Powiatu: 355.945,84 zł
 • Pomoc finansowa Gminy Chybie: 140.000,00 zł.

 

 

2) Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce (ul. Dębowiecka w Ochabach) na odcinku ok. 1 km.

 • Wartość umowna: 721.467,32 zł, w tym:
 • Budżet Powiatu: 360.733,66 zł
 • Pomoc finansowa Gminy Skoczów: 360.733,66 zł.


 

3) Remont drogi powiatowej 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończycach Małych) na odcinku ok. 0,9 km.

 • Wartość powykonawcza: 463.395,93 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu.

 

4) Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec - Międzyświeć (ul. Spółdzielcza w Dębowcu) na odcinku około 1 km.

 • Wartość umowna: 775.972,38 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu 

 

 

5) Remont drogi powiatowej 2613 S Międzyświeć - Goleszów (ul. Wolności w Goleszowie) na odcinku około 1 km.

 • Wartość umowna: 794.372,61 zł, w tym:
 • Budżet Powiatu: 594.372,61 zł
 • Pomoc finansowa Gminy Goleszów: 200.000,00 zł

 

6) Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec - Skoczów (ul. Ks. Olszaka w Kończycach Wielkich) na odcinku około 800 m.

 • Wartość ofertowa: 736.570,69 zł, w tym:
 • Budżet Powiatu: 471.570,69 zł
 • Pomoc finansowa Gminy Hażlach: 265.000,00 zł.

 

 

 

W ramach wyżej wymienionych zadań remontowych zostanie wykonane m.in.

 • frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
 • remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
 • lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/ uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
 • dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
 • zabudowa krawężników betonowych;
 • remont poboczy;
 • w przypadku zadania w Zbytkowie remontowany będzie również istniejący chodnik wraz
  z kanalizacją deszczową.

5. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 4.08.2022r.

Ostateczne zakończenie inwestycji i dokonanie czynności odbiorowych nastąpiło w dniu: 21.12.2022r.

Zadanie dotyczy rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle. Zadanie obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórkę istniejącego i tymczasowego mostu), budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu, wykonanie odwodnienia mostu i dojazdu, wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, wykonanie jednostronnego chodnika, ułożenie elementów ulic, ułożenie elementów zabezpieczających, zabudowę elementów bezpieczeństwa ruchu, umocnienie koryta potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym, docelową organizację ruchu oraz roboty wykończeniowe.

Koszt zadania: 1 885 486,94 zł (brutto)

w tym: 1 035 486,94 zł - budżet Powiatu Cieszyńskiego; 850 000,00 zł - dofinansowanie z programu RSO.

 

 

 1. Poprawa efektywności energetycznej – hala sportowa przy ZST w Cieszynie.

W ramach zadania wykonano:

- termomodernizację budynku hali sportowej, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie połaci dachowych nad salą gimnastyczną, ocieplenie styropianem stropodachu pełnego nad częścią zaplecza socjalnego wraz z pokryciem oraz wymiana stolarki okiennej
i  drzwiowej,

- system wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz
z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u.,

- instalację fotowoltaiczną oraz wymianę oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną,

- montaż 3 zewnętrznych aluminiowych drabin.


Koszt: ok. 2.565.000 zł
Termin realizacji: wrzesień 2021 r. – maj 2022 r.

 

 

 1. Gruntowny remont wnętrza hali sportowej przy ZST w Cieszynie.

W ramach zadania zrealizowano malowanie ścian i sufitu hali. W trakcie są prace związane z  cyklinowaniem i lakierowaniem drewnianej posadzki wraz z odtworzeniem kolorowych linii boisk sportowych.

 Koszt zadania:

- malowanie hali: 48.795 zł

- remont posadzki (na podstawie zawartej umowy): 77.777 zł.

 Termin realizacji:

- malowanie hali: czerwiec 2022 r. – sierpień 2022 t.,

- remont posadzki: sierpień 2022 r.

 

 1. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu.

W ramach zadania realizuje się:

termomodernizację budynku ZST w Ustroniu, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego na warsztatami, docieplenie stropodachu drewnianego nad II piętrem, docieplenie stropodachu drewnianego nad II piętrem, docieplenie stropu drewnianego nad I piętrem, wymiana stolarki (wewnętrznej i zewnętrznej) okiennej wraz z parapetami i drzwiowej, malowanie pomieszczeń,

wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o., wod. – kan. w budynku,

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej w budynku.

 

Całkowity koszt zadania (na podstawie zawartych umów): 7.641.000 zł

Termin realizacji: styczeń 2022 r. – wrzesień 2022 r.

 

 

 1. Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,

W ramach zadania wykonano:

- remont dachu nad salką gimnastyczną oraz pomieszczeniem gospodarczym wraz z montażem rynien dachowych i rur spustowych,

- doraźne uszczelnienie dachu wysokiego.

 

Koszt zadania:

- remont dachu niskiego: ok. 25.800 zł

- doraźne uszczelnienie dachu wysokiego: ok. 14.600 zł,

Termin realizacji:

- remont dachu niskiego: luty 2022 r. – maj 2022 r.,

- uszczelnienie dachu wysokiego: 2 czerwiec 2022 r -  15 czerwiec 2022 r.

 

 

 1. Modernizacja internatu ZS w Cieszynie,

W ramach zadania wykonano:

- roboty budowlane w zakresie przebudowy i remontu pomieszczeń na II i III piętrze (wymiana stolarki drzwiowej na ppoż., zabudowa klap oddymiających i okien napowietrzających na klatkach schodowych, wymiana stolarki okiennej w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach budynku, wymiana stolarki drzwiowej do pokoi mieszkalnych, zabudowa stolarki drzwiowej do sanitariatów, rozebranie starych posadzek i wykonanie nowych we wszystkich pomieszczeniach oraz w korytarzach II i III p., wykonanie tynków i okładzin ściennych, wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitów),

- instalację wodno-kanalizacyjną, hydrantową i instalację centralnego ogrzewania,

- wewnętrzną instalacje elektryczną pomieszczeń i korytarzy II i III p. oraz klatek schodowych, instalację oddymiania klatek schodowych, oświetlenia awaryjnego, instalację niskoprądową – sieci strukturalnej,

- instalację pożarowego wyłącznika prądu,

- instalację wentylacji II i III p.

- wyposażenie klatki schodowej pomiędzy I a II p. w platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem zezwolenia Urzędu Dozoru Technicznego na jej eksploatację.

 

Koszt: ok. 2.487.000 zł

Termin realizacji: kwiecień 2021 r. – maj 2022 r.

 

 

 

 1. Modernizacja betonowego chodnika przed budynkiem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i internatu ZS w Cieszynie.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie chodnika o wymiarach ok. 75 m x 1,5 m z betonowej kostki brukowej, wykonanie obrzeży betonowych oraz podbudowy chodnika.

Koszt: ok. 28.000 zł

Termin realizacji: październik 2021 r. – grudzień 2022 r.

 

 

 1. Remont 3 węzłów sanitarnych w internacie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

 W ramach zadania wykonano:

- remont węzła sanitarnego na I piętrze internatu,

- remontu węzła sanitarnego na II piętrze internatu.

W trakcie – remont węzła sanitarnego na półpiętrze internatu.

    Zakres prac remontowych dwóch węzłów sanitarnych obejmował m.in.:

 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • rozbiórkę i zabudowę nowych ścianek działowych oraz wydzielenie kabin ustępowych
  i natryskowych,
 • rozbiórkę istniejących okładzin ściennych oraz wykonanie nowych tynków, okładziny
  i oblicowania,
 • obudowę rur kanalizacyjnych i stelaży sanitarnych,
 • roboty malarskie i posadzkowe,
 • wykonanie wentylacji pomieszczeń,
 • wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej,
 • montaż armatury i urządzeń sanitarnych,
 • wyposażenie pomieszczeń sanitarnych,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • wykonanie instalacji oświetleniowej

 Koszt:

- remont węzła sanitarnego na I piętrze: ok. 94.100 zł,

- remont węzła sanitarnego na II piętrze ok. 102.600 zł.

- remont węzła sanitarnego na półpiętrze (wg zawartej umowy) ok. 129.000 zł.

Termin realizacji:

- remont węzła sanitarnego na I piętrze: czerwiec 2021 r. – sierpień 2021 r.,

- remont węzła sanitarnego na II piętrze: lipiec 2021 r. – październik 2021 r.

- remont węzła sanitarnego na półpiętrze: sierpień 2022 r. – wrzesień 2022 r.


 

 

 1. Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w budynku dydaktycznym nr 1 w ZS im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 11

Zakres prowadzonych prac:

- prace budowlane posadzkarskie, tynkarskie i malarskie, położenie wykładziny podłogowej, zabudowanie instalacji komputerowej i elektrycznej, doprowadzenie do sali światłowodowej sieci internetowej. Wyposażenie w sprzęt komputerowy i meble po stronie szkoły.

Koszt (bez mebli i sprzętu komputerowego): 88.560 zł.

Termin realizacji: lipiec 2022 r. – sierpień 2022 r.

 

Stałe miejsce do prowadzenia kontroli przez służby mundurowe na terenie byłego przejścia granicznego w Cieszynie Boguszowicach

Na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach zostało wydzielone miejsce (plac) o pow. 1106 m2. który został przeznaczony do prowadzenia działań kontrolnych przez służby mundurowe, zarówno w zakresie kontroli ruchu granicznego jak również transportu drogowego. 

Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 181.399 zł i zostały poniesione ze środków własnych Powiatu Cieszyńskiego. 

Część elementów infrastruktury technicznej takie jak: elektryczne skrzynki zasilające, płyta betonowa stanowiska kontrolnego do ważenia pojazdów czy też wygrodzenie i oświetlenie terenu, wykonane w ramach adaptacji terenu zgodnie z wymogami organów kontrolnych, będzie wykorzystywana tylko do prowadzenia czynności kontrolnych. 

Zestawienie zrealizowanych robót remontowo - inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2020r., wykraczających poza standardowe bieżące utrzymanie dróg "Zestawienie zrealizowanych robót remontowo - inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2020r., wykraczających poza standardowe bieżące utrzymanie dróg - dokument sporządzony na wewnętrzne potrzeby PZDP" do pobrania znajduje się TUTAJ. 

Remonty i modernizacje realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku 2020r. – Wydział Inwestycji – dokumentacja zdjęciowa

Modernizacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności…” (kontynuacja)

Zakres robót obejmował:

 • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania,
 • roboty murarskie -naprawy i uzupełnienia,
 • roboty blacharsko-dekarskie (wymianę wszystkich obróbek blacharskich),
 • wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych,
 • roboty malarskie,
 • renowację detali architektonicznych,
 • renowację cokołu kamiennego,
 • roboty remontowe różne w tym wymianę instalacji odgromowej,
 • wymianę daszków nad schodami i wejściami do budynku,
 • renowację bramy zewnętrznej.

Zadanie realizowane było przez firmę F.H.U. Remgips 2 Piotr Broczek.

Roboty realizowano w terminie od 13.06.2019 r. do 30.10.2020 r.

Całkowity koszt zadania (2019 r. i 2020 r.): 2.400.000 zł brutto.

 

Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu zrealizowano zadanie dotyczące wykonania prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych  w pracowniach zawodowych nr 4 i 47 ZST w Cieszynie.

 Zakres prac instalacyjnych i budowlanych obejmował:

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilających urządzenia,

- wykonanie instalacji komputerowych,

- wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych,

- zabudowanie tablic rozdzielczo-bezpiecznikowych oraz punktów dystrybucyjnych i elektryczno-logicznych sieci komputerowych,

- malowanie ścian i sufitów,

- remont podłogi,

- montaż rolet i klimatyzacji,

- prace wykończeniowe (parapety wewnętrzne w sali nr 4, maskowanie drzwi).

 Zarówno roboty elektryczne jak i roboty budowlane i wykończeniowe realizowane były przez firmę Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek.

Termin realizacji:

- roboty elektryczne: od 25.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

- roboty budowlane i wykończeniowe: od 25.08.2020 r. do 30.10.2020 r.

Koszt zadania:

- roboty elektryczne: 102.350 zł brutto,

- roboty budowlane i wykończeniowe: 56.735 zł brutto.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie.

Zakres robót obejmował:

 • prace przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200 mm o długości 92,6 m wraz ze studniami kontrolno – rewizyjnymi,
 • wykonanie próby szczelności kanalizacji,
 • wykonanie niezbędnych prac towarzyszących, w tym przekroczenie elementów uzbrojenia podziemnego, zasypanie szamba przeznaczonego do likwidacji,
 • odtworzenie terenu po robotach,
 • obsługa geodezyjna, w tym wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Powyższe prace wykonane zostały przez firmę EKOBUD Spółka Jawna Anna Rojek i Marek Gałosz.

Termin realizacji: od 13.08.2020 r. do 30.10.2020 r.

Koszt robót budowlanych: 56.949 zł brutto.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowalnych w Cieszynie – docieplenie elewacji zewnętrznych

W 2020 r. zakończono realizację zadania związanego z wykonaniem docieplenia elewacji zewnętrznych Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie.

Zakres robót obejmował:

- naprawę ubytków tynków zewnętrznych, brakujących fragmentów profilowania portali i gzymsów, przygotowanie podłoża do malowania,

- oczyszczenie i zagruntowanie (konserwacja) cokołu z piaskowca,

- docieplenie ścian zewnętrznych (od ul. Ratuszowej i Pl. Dominikańskiego) poprzez pomalowanie farbą termoceramiczną,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku (od podwórza) styropianem z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

- zabezpieczenie otworów strychowych poprzez zamontowanie kratek wentylacyjnych oraz wymianę drewnianej podbitki w przybudówce nad biblioteką,

- wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,

- wymianę żaluzji wentylacyjnych na elewacjach: północno-wschodniej i południowo-wschodniej,

- wymianę drzwiczek rewizyjnych metalowych do piwnicy,

- wymianę instalacji odgromowej zewnętrznej.

Roboty wykonane zostały przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa „BEATA” Beata Grzesik.

Termin realizacji: od 11.07.2019 r. – 28.05.2020 r.

Koszt robót budowlanych (2019 r. i 2020 r.): 660.000 zł brutto.

 

Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach – remont posadzki w pracowni chłodnictwa w CKZ w Bażanowicach, przy ul. Cieszyńskiej 11.

 Zakres prac obejmował:

- oczyszczenie podłoża betonowego – ok. 44m2,

- zerwanie cokolika cementowego – ok. 26m,

- demontaż nieczynnej kratki ściekowej – 1 szt.,

- gruntowanie podłoża – ok. 44 m2,

- wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej – ok. 44 m2,

- wykonanie posadzki z płytek gresowych układanej na kleju wraz z cokolikami z płytek.

 Roboty realizowane były przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wisła.

Termin realizacji: od. 16.11.2020 r. do 04.12.2020 r.

Koszt zadania: 10.800 zł brutto.

 

Dostawa i montaż poręczy w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie na klatce schodowej oraz podestów podjazdowych dla wózków inwalidzkich w wybranych szkołach Powiatu Cieszyńskiego

Zakres prac obejmował:

- wykonanie drewnianej poręczy w klatce schodowej w budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie z I piętra na II piętro,

- wykonanie podestów dla wózków inwalidzkich, przenośnych z ogranicznikami krawędziowymi w budynkach ZSB im. Grota- Roweckiego, I LO im. A. Osuchowskiego oraz II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Prace wykonane zostały przez firmę MADOX Magdalena Maciążek.

Termin realizacji: od 29.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Koszt zadania: 5.600 zł brutto.

Remont podłogi w pracowni technologii i wielkości fizycznych (sala nr 30) Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48

Zakres prac obejmował:

- usunięcie zniszczonej wykładziny oraz jej utylizacją,

- ustabilizowanie istniejących podkładów w postaci płyt (kołkowanie wkrętami), szpachlowanie połączeń, szlifowanie płyt,

- położenie nowej wykładziny obiektowej rulonowej PVC.

 Zadanie realizowane od 10 do 23 stycznia 2020 r.

Prace wykonane zostały przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa SPECTRUM Agnieszka Kluczewska.

Koszt zadania: 9.573,09 zł brutto.

 

W roku 2020 wykonano remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i ocieplenia kominów na budynkach mieszkalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu za kwotę ponad 142 000 zł.

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Cieszynie wykonana została instalacja odgromowa za kwotę 19 482zł.

W Domu Dziecka w Cieszynie zostało zaś wymienione ogrodzenie, na wykonanie którego przeznaczono kwotę 16 900 zł. 

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Feniks" przeprowadzono remont łazienek.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Rewitalizacja sali multimedialno-warsztatowej w ZSGH Wisła.

W czasie pandemii w wiślańskim Patelnioku wykonaliśmy prace remontowe mające na celu przekształcenie dawnej świetlicy na przestrzeń multimedialno-warsztatową połączoną ze strefą relaksu.

Dzięki zburzeniu ścian pomieszczenie świetlicy połączyliśmy bezpośrednio z biblioteką, tworząc nowoczesną przestrzeń biblioteczną ze strefą czytelniczą oraz strefą wyciszenia dla uczniów. Zarówno w tej części szkoły, jak i w głównym holu, w którym jest recepcja i lobby hotelowe, będą mogły docelowo odbywać się atrakcyjne warsztaty z fachowcami różnych branż lub zajęcia praktyczne dla uczniów. Pierwszym wydarzeniem, które miało miejsce w odnowionej sali jest wystawa na temat twórczości Stanisława Lema.

Wszystkie prace wykonali pracownicy obsługi przy wsparciu i zaangażowaniu pracowników administracji i biblioteki. Prace zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz fundację zagraniczną, której celem statutowym jest rozwój szkolnictwa zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

 

 

 

Przed rewitalizacją sali multimedialno-warsztatowej w ZSGH Wisła
- przed-remontem-1: Pobierz plik ( JPEG, 2,38MB)
- przed-remontem-2: Pobierz plik ( JPEG, 3,24MB)
- przed-remontem-3: Pobierz plik ( JPEG, 3,15MB)
- przed-remontem-4: Pobierz plik ( JPEG, 2,91MB)
- przed-remontem-5: Pobierz plik ( JPEG, 2,81MB)
- przed-remontem-6: Pobierz plik ( JPEG, 2,84MB)
- przed-remontem-7: Pobierz plik ( JPEG, 3,00MB)

Pokoje po remoncie

Szkolne Schronisko Młodzieżow "GRANIT" w Wiśle Malince z dniem 31.05.2021 roku zostaje ponownie otwarte.

Serdecznie zapraszamy Szanownych Gości do wyremontowanych pokoi.

Szybkie menu

Biuro Rzeczy Znalezionych Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory E-SESJA transmisje z sesji E-urząd ePUAP Geodezja Powiat Cieszyński Geoportal E-Usługi Herb Powiatu Cieszyńskiego Inspektor Ochrony Danych Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Inwestycje w powiecie cieszyńskim Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Jak zastrzec dokumenty? Kompetencje Wydziałów Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Patronaty Starosty Cieszyńskiego Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Promocja zdrowia Starostowie Cieszyńscy Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim Turystyka Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Zarządzanie kryzysowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy