Inwestycje

wróć

Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”.

Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” mgr inż. Dominika Ogrodowska, z siedzibą w Jankowicach.

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawuje: mgr. inż. Rafał Heller, R.H.KONtrakt
z siedzibą w Międzyświeciu.                                                                 

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu:  22 września 2023.

Planowany termin zakończenia zadania:  koniec czerwca 2024r.

Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.


Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. wykonanie jezdni wraz z jej konstrukcją 6,0m (2x3,0m) z poszerzeniami na łukach,
 2. wykonanie murów oporowych zabezpieczających pas drogowy,
 3. przebudowę zjazdów na posesje,
 4. przebudowę poboczy o szer. 1,0m,
 5. budowę kanału technologicznego,
 6. budowę chodników dla pieszych o szer. 2,0m,
 7. budowę zatok autobusowych – 3 szt.,
 8. przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych,
 9. budowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi),
 10. przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna i elektroenergetyczna),
 11. wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia. 

Wartość zadania wynosi 10,7 mln zł,

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 5,8 mln zł,

Wartość dofinansowania Gminy Hażlach 1,18 mln zł.

Wkład własny Powiatu: 3,72 mln zł.

 

Zaawansowanie rzeczowe zadania na dzień dzisiejszy wynosi ok.:  1,3 mln zł, co stanowi ok. 12,5 % całości inwestycji.

 

Etapowanie robót znajduje się TUTAJ

Harmonogram prac TUTAJ

 

    

   

 1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu”.

 

Wartość zadania wynosi: 7.230.600,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.708.377,05 zł
Budżet Powiatu: 3.522.222,95 zł

Zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 900 m od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania
z ulicą Stara Droga.

Rozbudowa polega na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z nową nawierzchnią, budowie chodnika o szerokości 2,0-2,30 m, wykonaniu poboczy o szerokości 1 m, przebudowie istniejących zjazdów i dojść do przyległych posesji, budowie dwóch zatok autobusowych, budowie sieci kanalizacji deszczowej, przepustów oraz przebudowie kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu.

 

 1. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle.”

 

Wartość zadania wynosi: 1.700.000 zł
Dofinansowanie z Regionalnego Systemu Ostrzegania: 850.000 zł
Budżet Powiatu: 850.000 zł

Zadanie dotyczy rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle. Zadanie obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego mostu, budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu, wykonanie odwodnienia mostu i dojazdu, wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, wykonanie jednostronnego chodnika, ułożenie elementów ulic, ułożenie elementów zabezpieczających, zabudowę elementów bezpieczeństwa ruchu, umocnienie koryta potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym, docelową organizację ruchu oraz roboty wykończeniowe.

 

 1. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu.”

 

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 7.140.467,92 zł,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu: Polski Ład: 5.000.000,00 zł,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2.140.467,92zł

Zadanie polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu. Zakres poszczególnych robót obejmuje: rozbiórkę konstrukcji mostu wraz z przyczółkami i podporami, budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych, korektę dojazdów do obiektu wraz
z wykonaniem jednostronnego chodnika i przebudową istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi, wykonanie nowego oświetlenia obiektu, ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego, przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa), wdrożenie nowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), wykonanie urządzeń BRD: barieroporęczy i balustrad.

 

 1. Remonty dróg powiatowych z podziałem na etapy (nakładki)

 

1) Remont drogi powiatowej 2637 S Chybie - Zaborze (ul. Darwina i ul. Świerkowa w Zaborzu) na odcinku około 1 km.

 • Wartość powykonawcza: 495.945,84 zł, w tym:
 • Budżet Powiatu: 355.945,84 zł
 • Pomoc finansowa Gminy Chybie: 140.000,00 zł.

 

 

2) Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce (ul. Dębowiecka w Ochabach) na odcinku ok. 1 km.

 • Wartość umowna: 721.467,32 zł, w tym:
 • Budżet Powiatu: 360.733,66 zł
 • Pomoc finansowa Gminy Skoczów: 360.733,66 zł.


 

3) Remont drogi powiatowej 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończycach Małych) na odcinku ok. 0,9 km.

 • Wartość powykonawcza: 463.395,93 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu.

 

4) Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec - Międzyświeć (ul. Spółdzielcza w Dębowcu) na odcinku około 1 km.

 • Wartość umowna: 775.972,38 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu 

 

 

5) Remont drogi powiatowej 2613 S Międzyświeć - Goleszów (ul. Wolności w Goleszowie) na odcinku około 1 km.

 • Wartość umowna: 794.372,61 zł, w tym:
 • Budżet Powiatu: 594.372,61 zł
 • Pomoc finansowa Gminy Goleszów: 200.000,00 zł

 

6) Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec - Skoczów (ul. Ks. Olszaka w Kończycach Wielkich) na odcinku około 800 m.

 • Wartość ofertowa: 736.570,69 zł, w tym:
 • Budżet Powiatu: 471.570,69 zł
 • Pomoc finansowa Gminy Hażlach: 265.000,00 zł.

 

 

 

W ramach wyżej wymienionych zadań remontowych zostanie wykonane m.in.

 • frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
 • remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
 • lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/ uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
 • dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
 • zabudowa krawężników betonowych;
 • remont poboczy;
 • w przypadku zadania w Zbytkowie remontowany będzie również istniejący chodnik wraz
  z kanalizacją deszczową.

 

 1. Poprawa efektywności energetycznej – hala sportowa przy ZST w Cieszynie.

W ramach zadania wykonano:

- termomodernizację budynku hali sportowej, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie połaci dachowych nad salą gimnastyczną, ocieplenie styropianem stropodachu pełnego nad częścią zaplecza socjalnego wraz z pokryciem oraz wymiana stolarki okiennej
i  drzwiowej,

- system wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz
z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u.,

- instalację fotowoltaiczną oraz wymianę oświetlenia na LED wraz z instalacją elektryczną,

- montaż 3 zewnętrznych aluminiowych drabin.


Koszt: ok. 2.565.000 zł
Termin realizacji: wrzesień 2021 r. – maj 2022 r.

 

 

 1. Gruntowny remont wnętrza hali sportowej przy ZST w Cieszynie.

W ramach zadania zrealizowano malowanie ścian i sufitu hali. W trakcie są prace związane z  cyklinowaniem i lakierowaniem drewnianej posadzki wraz z odtworzeniem kolorowych linii boisk sportowych.

 Koszt zadania:

- malowanie hali: 48.795 zł

- remont posadzki (na podstawie zawartej umowy): 77.777 zł.

 Termin realizacji:

- malowanie hali: czerwiec 2022 r. – sierpień 2022 t.,

- remont posadzki: sierpień 2022 r.

 

 1. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu.

W ramach zadania realizuje się:

termomodernizację budynku ZST w Ustroniu, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego na warsztatami, docieplenie stropodachu drewnianego nad II piętrem, docieplenie stropodachu drewnianego nad II piętrem, docieplenie stropu drewnianego nad I piętrem, wymiana stolarki (wewnętrznej i zewnętrznej) okiennej wraz z parapetami i drzwiowej, malowanie pomieszczeń,

wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o., wod. – kan. w budynku,

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej w budynku.

 

Całkowity koszt zadania (na podstawie zawartych umów): 7.641.000 zł

Termin realizacji: styczeń 2022 r. – wrzesień 2022 r.

 

 

 1. Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,

W ramach zadania wykonano:

- remont dachu nad salką gimnastyczną oraz pomieszczeniem gospodarczym wraz z montażem rynien dachowych i rur spustowych,

- doraźne uszczelnienie dachu wysokiego.

 

Koszt zadania:

- remont dachu niskiego: ok. 25.800 zł

- doraźne uszczelnienie dachu wysokiego: ok. 14.600 zł,

Termin realizacji:

- remont dachu niskiego: luty 2022 r. – maj 2022 r.,

- uszczelnienie dachu wysokiego: 2 czerwiec 2022 r -  15 czerwiec 2022 r.

 

 

 1. Modernizacja internatu ZS w Cieszynie,

W ramach zadania wykonano:

- roboty budowlane w zakresie przebudowy i remontu pomieszczeń na II i III piętrze (wymiana stolarki drzwiowej na ppoż., zabudowa klap oddymiających i okien napowietrzających na klatkach schodowych, wymiana stolarki okiennej w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach budynku, wymiana stolarki drzwiowej do pokoi mieszkalnych, zabudowa stolarki drzwiowej do sanitariatów, rozebranie starych posadzek i wykonanie nowych we wszystkich pomieszczeniach oraz w korytarzach II i III p., wykonanie tynków i okładzin ściennych, wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitów),

- instalację wodno-kanalizacyjną, hydrantową i instalację centralnego ogrzewania,

- wewnętrzną instalacje elektryczną pomieszczeń i korytarzy II i III p. oraz klatek schodowych, instalację oddymiania klatek schodowych, oświetlenia awaryjnego, instalację niskoprądową – sieci strukturalnej,

- instalację pożarowego wyłącznika prądu,

- instalację wentylacji II i III p.

- wyposażenie klatki schodowej pomiędzy I a II p. w platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem zezwolenia Urzędu Dozoru Technicznego na jej eksploatację.

 

Koszt: ok. 2.487.000 zł

Termin realizacji: kwiecień 2021 r. – maj 2022 r.

 

 

 

 1. Modernizacja betonowego chodnika przed budynkiem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i internatu ZS w Cieszynie.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie chodnika o wymiarach ok. 75 m x 1,5 m z betonowej kostki brukowej, wykonanie obrzeży betonowych oraz podbudowy chodnika.

Koszt: ok. 28.000 zł

Termin realizacji: październik 2021 r. – grudzień 2022 r.

 

 

 1. Remont 3 węzłów sanitarnych w internacie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

 W ramach zadania wykonano:

- remont węzła sanitarnego na I piętrze internatu,

- remontu węzła sanitarnego na II piętrze internatu.

W trakcie – remont węzła sanitarnego na półpiętrze internatu.

    Zakres prac remontowych dwóch węzłów sanitarnych obejmował m.in.:

 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • rozbiórkę i zabudowę nowych ścianek działowych oraz wydzielenie kabin ustępowych
  i natryskowych,
 • rozbiórkę istniejących okładzin ściennych oraz wykonanie nowych tynków, okładziny
  i oblicowania,
 • obudowę rur kanalizacyjnych i stelaży sanitarnych,
 • roboty malarskie i posadzkowe,
 • wykonanie wentylacji pomieszczeń,
 • wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej,
 • montaż armatury i urządzeń sanitarnych,
 • wyposażenie pomieszczeń sanitarnych,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • wykonanie instalacji oświetleniowej

 Koszt:

- remont węzła sanitarnego na I piętrze: ok. 94.100 zł,

- remont węzła sanitarnego na II piętrze ok. 102.600 zł.

- remont węzła sanitarnego na półpiętrze (wg zawartej umowy) ok. 129.000 zł.

Termin realizacji:

- remont węzła sanitarnego na I piętrze: czerwiec 2021 r. – sierpień 2021 r.,

- remont węzła sanitarnego na II piętrze: lipiec 2021 r. – październik 2021 r.

- remont węzła sanitarnego na półpiętrze: sierpień 2022 r. – wrzesień 2022 r.


 

 

 1. Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w budynku dydaktycznym nr 1 w ZS im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 11

Zakres prowadzonych prac:

- prace budowlane posadzkarskie, tynkarskie i malarskie, położenie wykładziny podłogowej, zabudowanie instalacji komputerowej i elektrycznej, doprowadzenie do sali światłowodowej sieci internetowej. Wyposażenie w sprzęt komputerowy i meble po stronie szkoły.

Koszt (bez mebli i sprzętu komputerowego): 88.560 zł.

Termin realizacji: lipiec 2022 r. – sierpień 2022 r.

 

Stałe miejsce do prowadzenia kontroli przez służby mundurowe na terenie byłego przejścia granicznego w Cieszynie Boguszowicach

Na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach zostało wydzielone miejsce (plac) o pow. 1106 m2. który został przeznaczony do prowadzenia działań kontrolnych przez służby mundurowe, zarówno w zakresie kontroli ruchu granicznego jak również transportu drogowego. 

Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 181.399 zł i zostały poniesione ze środków własnych Powiatu Cieszyńskiego. 

Część elementów infrastruktury technicznej takie jak: elektryczne skrzynki zasilające, płyta betonowa stanowiska kontrolnego do ważenia pojazdów czy też wygrodzenie i oświetlenie terenu, wykonane w ramach adaptacji terenu zgodnie z wymogami organów kontrolnych, będzie wykorzystywana tylko do prowadzenia czynności kontrolnych. 

Zestawienie zrealizowanych robót remontowo - inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2020r., wykraczających poza standardowe bieżące utrzymanie dróg "Zestawienie zrealizowanych robót remontowo - inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2020r., wykraczających poza standardowe bieżące utrzymanie dróg - dokument sporządzony na wewnętrzne potrzeby PZDP" do pobrania znajduje się TUTAJ. 

Remonty i modernizacje realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku 2020r. – Wydział Inwestycji – dokumentacja zdjęciowa

Modernizacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności…” (kontynuacja)

Zakres robót obejmował:

 • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania,
 • roboty murarskie -naprawy i uzupełnienia,
 • roboty blacharsko-dekarskie (wymianę wszystkich obróbek blacharskich),
 • wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych,
 • roboty malarskie,
 • renowację detali architektonicznych,
 • renowację cokołu kamiennego,
 • roboty remontowe różne w tym wymianę instalacji odgromowej,
 • wymianę daszków nad schodami i wejściami do budynku,
 • renowację bramy zewnętrznej.

Zadanie realizowane było przez firmę F.H.U. Remgips 2 Piotr Broczek.

Roboty realizowano w terminie od 13.06.2019 r. do 30.10.2020 r.

Całkowity koszt zadania (2019 r. i 2020 r.): 2.400.000 zł brutto.

 

Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu zrealizowano zadanie dotyczące wykonania prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych  w pracowniach zawodowych nr 4 i 47 ZST w Cieszynie.

 Zakres prac instalacyjnych i budowlanych obejmował:

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilających urządzenia,

- wykonanie instalacji komputerowych,

- wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych,

- zabudowanie tablic rozdzielczo-bezpiecznikowych oraz punktów dystrybucyjnych i elektryczno-logicznych sieci komputerowych,

- malowanie ścian i sufitów,

- remont podłogi,

- montaż rolet i klimatyzacji,

- prace wykończeniowe (parapety wewnętrzne w sali nr 4, maskowanie drzwi).

 Zarówno roboty elektryczne jak i roboty budowlane i wykończeniowe realizowane były przez firmę Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek.

Termin realizacji:

- roboty elektryczne: od 25.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

- roboty budowlane i wykończeniowe: od 25.08.2020 r. do 30.10.2020 r.

Koszt zadania:

- roboty elektryczne: 102.350 zł brutto,

- roboty budowlane i wykończeniowe: 56.735 zł brutto.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie.

Zakres robót obejmował:

 • prace przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200 mm o długości 92,6 m wraz ze studniami kontrolno – rewizyjnymi,
 • wykonanie próby szczelności kanalizacji,
 • wykonanie niezbędnych prac towarzyszących, w tym przekroczenie elementów uzbrojenia podziemnego, zasypanie szamba przeznaczonego do likwidacji,
 • odtworzenie terenu po robotach,
 • obsługa geodezyjna, w tym wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Powyższe prace wykonane zostały przez firmę EKOBUD Spółka Jawna Anna Rojek i Marek Gałosz.

Termin realizacji: od 13.08.2020 r. do 30.10.2020 r.

Koszt robót budowlanych: 56.949 zł brutto.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowalnych w Cieszynie – docieplenie elewacji zewnętrznych

W 2020 r. zakończono realizację zadania związanego z wykonaniem docieplenia elewacji zewnętrznych Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie.

Zakres robót obejmował:

- naprawę ubytków tynków zewnętrznych, brakujących fragmentów profilowania portali i gzymsów, przygotowanie podłoża do malowania,

- oczyszczenie i zagruntowanie (konserwacja) cokołu z piaskowca,

- docieplenie ścian zewnętrznych (od ul. Ratuszowej i Pl. Dominikańskiego) poprzez pomalowanie farbą termoceramiczną,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku (od podwórza) styropianem z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

- zabezpieczenie otworów strychowych poprzez zamontowanie kratek wentylacyjnych oraz wymianę drewnianej podbitki w przybudówce nad biblioteką,

- wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,

- wymianę żaluzji wentylacyjnych na elewacjach: północno-wschodniej i południowo-wschodniej,

- wymianę drzwiczek rewizyjnych metalowych do piwnicy,

- wymianę instalacji odgromowej zewnętrznej.

Roboty wykonane zostały przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa „BEATA” Beata Grzesik.

Termin realizacji: od 11.07.2019 r. – 28.05.2020 r.

Koszt robót budowlanych (2019 r. i 2020 r.): 660.000 zł brutto.

 

Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach – remont posadzki w pracowni chłodnictwa w CKZ w Bażanowicach, przy ul. Cieszyńskiej 11.

 Zakres prac obejmował:

- oczyszczenie podłoża betonowego – ok. 44m2,

- zerwanie cokolika cementowego – ok. 26m,

- demontaż nieczynnej kratki ściekowej – 1 szt.,

- gruntowanie podłoża – ok. 44 m2,

- wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej – ok. 44 m2,

- wykonanie posadzki z płytek gresowych układanej na kleju wraz z cokolikami z płytek.

 Roboty realizowane były przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wisła.

Termin realizacji: od. 16.11.2020 r. do 04.12.2020 r.

Koszt zadania: 10.800 zł brutto.

 

Dostawa i montaż poręczy w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie na klatce schodowej oraz podestów podjazdowych dla wózków inwalidzkich w wybranych szkołach Powiatu Cieszyńskiego

Zakres prac obejmował:

- wykonanie drewnianej poręczy w klatce schodowej w budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie z I piętra na II piętro,

- wykonanie podestów dla wózków inwalidzkich, przenośnych z ogranicznikami krawędziowymi w budynkach ZSB im. Grota- Roweckiego, I LO im. A. Osuchowskiego oraz II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Prace wykonane zostały przez firmę MADOX Magdalena Maciążek.

Termin realizacji: od 29.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Koszt zadania: 5.600 zł brutto.

Remont podłogi w pracowni technologii i wielkości fizycznych (sala nr 30) Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48

Zakres prac obejmował:

- usunięcie zniszczonej wykładziny oraz jej utylizacją,

- ustabilizowanie istniejących podkładów w postaci płyt (kołkowanie wkrętami), szpachlowanie połączeń, szlifowanie płyt,

- położenie nowej wykładziny obiektowej rulonowej PVC.

 Zadanie realizowane od 10 do 23 stycznia 2020 r.

Prace wykonane zostały przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa SPECTRUM Agnieszka Kluczewska.

Koszt zadania: 9.573,09 zł brutto.

 

W roku 2020 wykonano remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i ocieplenia kominów na budynkach mieszkalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu za kwotę ponad 142 000 zł.

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Cieszynie wykonana została instalacja odgromowa za kwotę 19 482zł.

W Domu Dziecka w Cieszynie zostało zaś wymienione ogrodzenie, na wykonanie którego przeznaczono kwotę 16 900 zł. 

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Feniks" przeprowadzono remont łazienek.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Rewitalizacja sali multimedialno-warsztatowej w ZSGH Wisła.

W czasie pandemii w wiślańskim Patelnioku wykonaliśmy prace remontowe mające na celu przekształcenie dawnej świetlicy na przestrzeń multimedialno-warsztatową połączoną ze strefą relaksu.

Dzięki zburzeniu ścian pomieszczenie świetlicy połączyliśmy bezpośrednio z biblioteką, tworząc nowoczesną przestrzeń biblioteczną ze strefą czytelniczą oraz strefą wyciszenia dla uczniów. Zarówno w tej części szkoły, jak i w głównym holu, w którym jest recepcja i lobby hotelowe, będą mogły docelowo odbywać się atrakcyjne warsztaty z fachowcami różnych branż lub zajęcia praktyczne dla uczniów. Pierwszym wydarzeniem, które miało miejsce w odnowionej sali jest wystawa na temat twórczości Stanisława Lema.

Wszystkie prace wykonali pracownicy obsługi przy wsparciu i zaangażowaniu pracowników administracji i biblioteki. Prace zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz fundację zagraniczną, której celem statutowym jest rozwój szkolnictwa zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

 

 

 

Przed rewitalizacją sali multimedialno-warsztatowej w ZSGH Wisła
- przed-remontem-1: Pobierz plik ( JPEG, 2,38MB)
- przed-remontem-2: Pobierz plik ( JPEG, 3,24MB)
- przed-remontem-3: Pobierz plik ( JPEG, 3,15MB)
- przed-remontem-4: Pobierz plik ( JPEG, 2,91MB)
- przed-remontem-5: Pobierz plik ( JPEG, 2,81MB)
- przed-remontem-6: Pobierz plik ( JPEG, 2,84MB)
- przed-remontem-7: Pobierz plik ( JPEG, 3,00MB)

Pokoje po remoncie

Szkolne Schronisko Młodzieżow "GRANIT" w Wiśle Malince z dniem 31.05.2021 roku zostaje ponownie otwarte.

Serdecznie zapraszamy Szanownych Gości do wyremontowanych pokoi.

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy