Inwestycje

wróć

Stałe miejsce do prowadzenia kontroli przez służby mundurowe na terenie byłego przejścia granicznego w Cieszynie Boguszowicach

Na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach zostało wydzielone miejsce (plac) o pow. 1106 m2. który został przeznaczony do prowadzenia działań kontrolnych przez służby mundurowe, zarówno w zakresie kontroli ruchu granicznego jak również transportu drogowego. 

Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 181.399 zł i zostały poniesione ze środków własnych Powiatu Cieszyńskiego. 

Część elementów infrastruktury technicznej takie jak: elektryczne skrzynki zasilające, płyta betonowa stanowiska kontrolnego do ważenia pojazdów czy też wygrodzenie i oświetlenie terenu, wykonane w ramach adaptacji terenu zgodnie z wymogami organów kontrolnych, będzie wykorzystywana tylko do prowadzenia czynności kontrolnych. 

Zestawienie zrealizowanych robót remontowo - inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2020r., wykraczających poza standardowe bieżące utrzymanie dróg "Zestawienie zrealizowanych robót remontowo - inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2020r., wykraczających poza standardowe bieżące utrzymanie dróg - dokument sporządzony na wewnętrzne potrzeby PZDP" do pobrania znajduje się TUTAJ. 

Remonty i modernizacje realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku 2020r. – Wydział Inwestycji – dokumentacja zdjęciowa

Modernizacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności…” (kontynuacja)

Zakres robót obejmował:

 • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania,
 • roboty murarskie -naprawy i uzupełnienia,
 • roboty blacharsko-dekarskie (wymianę wszystkich obróbek blacharskich),
 • wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych,
 • roboty malarskie,
 • renowację detali architektonicznych,
 • renowację cokołu kamiennego,
 • roboty remontowe różne w tym wymianę instalacji odgromowej,
 • wymianę daszków nad schodami i wejściami do budynku,
 • renowację bramy zewnętrznej.

Zadanie realizowane było przez firmę F.H.U. Remgips 2 Piotr Broczek.

Roboty realizowano w terminie od 13.06.2019 r. do 30.10.2020 r.

Całkowity koszt zadania (2019 r. i 2020 r.): 2.400.000 zł brutto.

 

Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu zrealizowano zadanie dotyczące wykonania prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych  w pracowniach zawodowych nr 4 i 47 ZST w Cieszynie.

 Zakres prac instalacyjnych i budowlanych obejmował:

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilających urządzenia,

- wykonanie instalacji komputerowych,

- wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych,

- zabudowanie tablic rozdzielczo-bezpiecznikowych oraz punktów dystrybucyjnych i elektryczno-logicznych sieci komputerowych,

- malowanie ścian i sufitów,

- remont podłogi,

- montaż rolet i klimatyzacji,

- prace wykończeniowe (parapety wewnętrzne w sali nr 4, maskowanie drzwi).

 Zarówno roboty elektryczne jak i roboty budowlane i wykończeniowe realizowane były przez firmę Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek.

Termin realizacji:

- roboty elektryczne: od 25.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

- roboty budowlane i wykończeniowe: od 25.08.2020 r. do 30.10.2020 r.

Koszt zadania:

- roboty elektryczne: 102.350 zł brutto,

- roboty budowlane i wykończeniowe: 56.735 zł brutto.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie.

Zakres robót obejmował:

 • prace przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200 mm o długości 92,6 m wraz ze studniami kontrolno – rewizyjnymi,
 • wykonanie próby szczelności kanalizacji,
 • wykonanie niezbędnych prac towarzyszących, w tym przekroczenie elementów uzbrojenia podziemnego, zasypanie szamba przeznaczonego do likwidacji,
 • odtworzenie terenu po robotach,
 • obsługa geodezyjna, w tym wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Powyższe prace wykonane zostały przez firmę EKOBUD Spółka Jawna Anna Rojek i Marek Gałosz.

Termin realizacji: od 13.08.2020 r. do 30.10.2020 r.

Koszt robót budowlanych: 56.949 zł brutto.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowalnych w Cieszynie – docieplenie elewacji zewnętrznych

W 2020 r. zakończono realizację zadania związanego z wykonaniem docieplenia elewacji zewnętrznych Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie.

Zakres robót obejmował:

- naprawę ubytków tynków zewnętrznych, brakujących fragmentów profilowania portali i gzymsów, przygotowanie podłoża do malowania,

- oczyszczenie i zagruntowanie (konserwacja) cokołu z piaskowca,

- docieplenie ścian zewnętrznych (od ul. Ratuszowej i Pl. Dominikańskiego) poprzez pomalowanie farbą termoceramiczną,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku (od podwórza) styropianem z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

- zabezpieczenie otworów strychowych poprzez zamontowanie kratek wentylacyjnych oraz wymianę drewnianej podbitki w przybudówce nad biblioteką,

- wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,

- wymianę żaluzji wentylacyjnych na elewacjach: północno-wschodniej i południowo-wschodniej,

- wymianę drzwiczek rewizyjnych metalowych do piwnicy,

- wymianę instalacji odgromowej zewnętrznej.

Roboty wykonane zostały przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa „BEATA” Beata Grzesik.

Termin realizacji: od 11.07.2019 r. – 28.05.2020 r.

Koszt robót budowlanych (2019 r. i 2020 r.): 660.000 zł brutto.

 

Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach – remont posadzki w pracowni chłodnictwa w CKZ w Bażanowicach, przy ul. Cieszyńskiej 11.

 Zakres prac obejmował:

- oczyszczenie podłoża betonowego – ok. 44m2,

- zerwanie cokolika cementowego – ok. 26m,

- demontaż nieczynnej kratki ściekowej – 1 szt.,

- gruntowanie podłoża – ok. 44 m2,

- wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej – ok. 44 m2,

- wykonanie posadzki z płytek gresowych układanej na kleju wraz z cokolikami z płytek.

 Roboty realizowane były przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wisła.

Termin realizacji: od. 16.11.2020 r. do 04.12.2020 r.

Koszt zadania: 10.800 zł brutto.

 

Dostawa i montaż poręczy w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie na klatce schodowej oraz podestów podjazdowych dla wózków inwalidzkich w wybranych szkołach Powiatu Cieszyńskiego

Zakres prac obejmował:

- wykonanie drewnianej poręczy w klatce schodowej w budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie z I piętra na II piętro,

- wykonanie podestów dla wózków inwalidzkich, przenośnych z ogranicznikami krawędziowymi w budynkach ZSB im. Grota- Roweckiego, I LO im. A. Osuchowskiego oraz II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Prace wykonane zostały przez firmę MADOX Magdalena Maciążek.

Termin realizacji: od 29.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Koszt zadania: 5.600 zł brutto.

Remont podłogi w pracowni technologii i wielkości fizycznych (sala nr 30) Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48

Zakres prac obejmował:

- usunięcie zniszczonej wykładziny oraz jej utylizacją,

- ustabilizowanie istniejących podkładów w postaci płyt (kołkowanie wkrętami), szpachlowanie połączeń, szlifowanie płyt,

- położenie nowej wykładziny obiektowej rulonowej PVC.

 Zadanie realizowane od 10 do 23 stycznia 2020 r.

Prace wykonane zostały przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa SPECTRUM Agnieszka Kluczewska.

Koszt zadania: 9.573,09 zł brutto.

 

W roku 2020 wykonano remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i ocieplenia kominów na budynkach mieszkalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu za kwotę ponad 142 000 zł.

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Cieszynie wykonana została instalacja odgromowa za kwotę 19 482zł.

W Domu Dziecka w Cieszynie zostało zaś wymienione ogrodzenie, na wykonanie którego przeznaczono kwotę 16 900 zł. 

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Feniks" przeprowadzono remont łazienek.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Rewitalizacja sali multimedialno-warsztatowej w ZSGH Wisła.

W czasie pandemii w wiślańskim Patelnioku wykonaliśmy prace remontowe mające na celu przekształcenie dawnej świetlicy na przestrzeń multimedialno-warsztatową połączoną ze strefą relaksu.

Dzięki zburzeniu ścian pomieszczenie świetlicy połączyliśmy bezpośrednio z biblioteką, tworząc nowoczesną przestrzeń biblioteczną ze strefą czytelniczą oraz strefą wyciszenia dla uczniów. Zarówno w tej części szkoły, jak i w głównym holu, w którym jest recepcja i lobby hotelowe, będą mogły docelowo odbywać się atrakcyjne warsztaty z fachowcami różnych branż lub zajęcia praktyczne dla uczniów. Pierwszym wydarzeniem, które miało miejsce w odnowionej sali jest wystawa na temat twórczości Stanisława Lema.

Wszystkie prace wykonali pracownicy obsługi przy wsparciu i zaangażowaniu pracowników administracji i biblioteki. Prace zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz fundację zagraniczną, której celem statutowym jest rozwój szkolnictwa zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

 

 

 

Przed rewitalizacją sali multimedialno-warsztatowej w ZSGH Wisła
- przed-remontem-1: Pobierz plik ( JPEG, 2,38MB)
- przed-remontem-2: Pobierz plik ( JPEG, 3,24MB)
- przed-remontem-3: Pobierz plik ( JPEG, 3,15MB)
- przed-remontem-4: Pobierz plik ( JPEG, 2,91MB)
- przed-remontem-5: Pobierz plik ( JPEG, 2,81MB)
- przed-remontem-6: Pobierz plik ( JPEG, 2,84MB)
- przed-remontem-7: Pobierz plik ( JPEG, 3,00MB)

Pokoje po remoncie

Szkolne Schronisko Młodzieżow "GRANIT" w Wiśle Malince z dniem 31.05.2021 roku zostaje ponownie otwarte.

Serdecznie zapraszamy Szanownych Gości do wyremontowanych pokoi.

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM