Pomoc Prawna

wróć

Z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, iż podjęto decyzję o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej tylko i wyłącznie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Tym samym, celem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i osobom udzielającym pomocy, do odwołania nie będzie realizowane bezpośrednie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 

Aby skorzystać z pomocy udzielanej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość należy zarejestrować się pod numerem telefonu 33 47 77 239 lub pod linkiem podanym w treści poniższego artykułu.

W wyznaczonym terminie i uzgodnionej podczas rejestracji formie skontaktuje się z Państwem prawnik.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Istebna, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze (w tym również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku).

 

REJESTRACJA

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) bądź elektronicznie pod linkiem: https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/cieszy%C5%84ski

rejestracja

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:

 • inicjałów osoby uprawnionej,
 • nr telefonu osoby uprawnionej,
 • preferowanej daty i godziny wizyty
 • adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i trudnościami w komunikowaniu się.

Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu, wiąże się z potrzebą kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia pracownika Starostwa pod nr telefonu (33) 4777 239.

 

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta Cieszyński sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.

W przypadku stwierdzenia przez prawnika udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej, iż przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie wyłącznie charakteru prawnego, wówczas oferta danej jednostki nieodpłatnego poradnictwa może zostać przekazana osobie uprawnionej.

Aktualny plik listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa można pobrać pod linkiem:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

lista

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA JAKO POMOC DE MINIMIS

 1. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis.

 2. Podmiot ubiegający się o pomoc prawną przed uzyskaniem pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, powinien przedstawić:
  a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych
  lub oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2020 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 3. Po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów należy dokonać rejestracji telefonicznej 33 4777 239 lub elektronicznej.

 4. Po udzielonej pomocy beneficjentowi zostanie wydane zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

  Pouczenia:

  1. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pomoc publiczna jest monitorowana. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

  2. Zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, fakt udzielenia pomocy jest upubliczniany przez udostępnienie wymaganych danych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:

 • umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji lub
 • telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy wo@powiat.cieszyn.pl lub
 • listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).

 

Wykaz lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Cieszyńskiego wraz z informacją kto świadczy pomoc oraz godzinami otwarcia punktów znajduje się w harmonogramie.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO

L.p.

Lokalizacja
punktu

Kto świadczy
pomoc prawną

Godziny
otwarcia

1a.

GMINA WISŁA

Pl. B. Hoffa 3 lokal 6

budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ADWOKAT
Joanna Mrowiec (identyfikator: PC/1a/1)

Remigiusz Buchalik (identyfikator: PC/1a/2)

 

wtorek 1100 – 1600

środa 800 – 1300

1b.

GMINA ISTEBNA

Istebna 550

budynek Zespołu Szkół w Istebnej

ADWOKAT
Jakub Niesłanik (identyfikator: PC/1b/1)

Ewelina Broy (identyfikator: PC/1b/2)

poniedziałek 800 – 1300

piątek 1300 – 1800

2.

GMINA GOLESZÓW

ul. Cieszyńska 29 lokal 22

budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

RADCA PRAWNY
mediator Anna Górka (identyfikator: PC/2b/1)

Danuta Kubica (identyfikator: PC/2b/2)

poniedziałek 900 – 1400

piątek 900 – 1400

 

3.

GMINA BRENNA
Górki Małe, ul. Zalesie 3

budynek Ośrodka Zdrowia


ADWOKAT
mediator Sonia Mojeścik-Soczewica (identyfikator: PC/2a/1)

mediator Bartłomiej Wiecheć (identyfikator: PC/2a/2)

środa 1000 – 1500

piątek 900 – 1400

 

 

4.

GMINA SKOCZÓW

ul. Mickiewicza 9 lokal 3

budynek Miejskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej

RADCA PRAWNY

Paweł Lorenc (identyfikator: PC/3/1)

Karolina Ryncarz (identyfikator: PC/3/2)

Rafał Palion (identyfikator: PC/3/3)

mediator Piotr Banach (identyfikator: PC/3/4)

mediator Jacek Sularz (identyfikator: PC/3/5)

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 800 – 1200

środa 1200 – 1600

czwartek 800 – 1200

piątek 800 –1200

5A.

 

 

 

 

5B.

GMINA HAŻLACH

Hażlach ul. Główna 37

budynek Gminnej Biblioteki Publicznej


Pogwizdów ul. Katowicka 5

budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie na rzecz Integracji TRIANON PL

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4

adwokat - Mikołaj Zięba (identyfikator: PC/6/1)

adwokat - Krzysztof Zagóra (identyfikator: PC/6/2)

adwokat - Igor Bocheński (identyfikator: PC/6/3)

adwokat - Bartłomiej Wiecheć (identyfikator: PC/6/4)

 

adwokat - Ewa Lanc (identyfikator: PC/6/5)

adwokat - Kinga Michalczyk (identyfikator: PC/6/6)

adwokat - Przemysław Piotrowski (identyfikator: PC/6/7)

radca prawny - Michał Massalski (identyfikator: PC/6/8)

poniedziałek 1500 – 1900

wtorek 1500 – 1900

środa 1500 – 1900

 

 

środa 1400 – 1800

piątek 1400 – 1800

 

6.

GMINA CHYBIE
ul. Bielska 78

budynek Urzędu Gminy

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie na rzecz Integracji TRIANON PL

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4

adwokat - Karolina Machajska (identyfikator: PC/7/1)

adwokat - Igor Bocheński (identyfikator: PC/7/2)

adwokat - Kinga Michalczyk (identyfikator: PC/7/3)

 

adwokat - Krzysztof Zagóra (identyfikator: PC/7/4)

radca prawny - Michał Massalski (identyfikator: PC/7/5)

adwokat - Przemysław Piotrowski (identyfikator: PC/7/6)

adwokat - Bartłomiej Wiecheć (identyfikator: PC/7/7)

adwokat - Mikołaj Zięba (identyfikator: PC/7/8)

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 1230 – 1630

środa 1100 – 1500

czwartek 800 – 1200

piątek 800 – 1200

 

7.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

Budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie Sursum Corda

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11

 

adwokat - Michalina Wąsowska-Żak (identyfikator: PC/4/1)

adwokat - Wojciech Kała (identyfikator: PC/4/2)

adwokat - Maciej Kościelniak (identyfikator: PC/4/3)

adwokat - Kinga Kopeć-Pychyńska (identyfikator: PC/4/4)

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 800 – 1200

środa 1400 – 1800

czwartek 800 – 1200

piątek 1300 – 1700

 

8.

CIESZYN

ul. Bobrecka 29

budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4

adwokat - Igor Bocheński (identyfikator: PC/5/1)

radca prawny - Michał Massalski (identyfikator: PC/5/2)

adwokat/mediator - Bartłomiej Wiecheć (identyfikator: PC/5/3)

 

radca prawny/mediator Ewa Rytek (identyfikator: PC/5/4)

adwokat - Przemysław Piotrowski (identyfikator: PC/5/5)

adwokat - Mikołaj Zięba (identyfikator: PC/5/6)

adwokat - Ewa Lanc (identyfikator: PC/5/7)

adwokat - Kinga Michalczyk (identyfikator: PC/5/8)

poniedziałek 1500 – 1900

wtorek 1500 – 1900

środa 1500 – 1900

czwartek 1500 – 1900 (specjalizacja nieodpłatna mediacja)

piątek 800 – 1200

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

 

 1. Lokalizacja punktów NPP- rozmieszczenie na mapie powiatu
 2. Informacja o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
 3. Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się
 4. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
 5. Wzór karty informacyjnej poradnictwa
 6. Wzór opinii osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
 7. Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych RODO)
 8. Pomoc de minimis- wzór oświadczenia
 9. Pomoc de minimis- wzór formularza informacji
 10. Pomoc de minimis- instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza
 11. Pomoc de minimis- wzór formularza informacji (usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym)

 

Szybkie menu

Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.
Cieszyńskie Travel