Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

wróć

 

 

Zakres zadania obejmuje m.in.:

 • Roboty rozbiórkowe krawężników, części kap chodnikowych wraz z gzymsami oraz nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach;
 • Oczyszczenie poprzez piaskowanie powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic w miejscach przeznaczonych do wykonania napraw PCC,
 • Wykonanie powierzchniowych napraw zaprawami typu PCC powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic, skrzydeł obiektu,
 • Remont kap chodnikowych i gzymsów (fragmentaryczne skucie i wykonanie nowej zabudowy chodnika wraz z krawężnikami),
 • Wymianę istniejącej balustrady na barieroporęcz,
 • Remont istniejącej izolacji płyty pomostowej,
 • Remont nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach do obiektu,
 • Wykonanie dylatacji bitumicznej,
 • Remont istniejących umocnień skarp potoku,
 • Wymianę istniejących mocowań gazociągu.

 

DOFINANSOWANIE: 842.924,35 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 887.288,79 zł.

 

Powiat Cieszyński rozpoczyna rzeczową realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu.”

Wykonawcą robót jest firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich a Nadzór Inwestorski sprawować będzie firma R.H.KONtrakt mgr. inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzyświeciu.                                                             

W dniu 19.05.2022 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy ww. zadania.

Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada 2022 r.

Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.


Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 2. b) wycinkę drzew i krzewów;
 3. c) roboty ziemne;
 4. d) wymianę warstw konstrukcyjnych jezdni, skrzyżowań, zatok autobusowych;
 5. e) budowę chodnika o szerokości wynoszącej 2,0-2,30m,
 6. f) wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m,
 1. g) przebudowę istniejących zjazdów i dojść do przyległych posesji,
 2. h) budowę dwóch zatok autobusowych,
 3. i) budowę wyspy przejezdnej,
 4. j) ułożenie elementów drogowych;
 5. k) zabezpieczenie i umocnienie skarp i rowów;
 6. l) przebudowę rowów;
 7. m) budowę sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, przepustów ze ściankami

        czołowymi;

 1. n) zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej;
 2. o) wymianę sieci gazowej w śladzie przebudowywanej jezdni;
 3. p) regulację i wymianę włazów urządzeń obcych;
 4. q) przebudowę słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią,
 5. r) rozbiórkę słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią w ramach

       przebudowy;

 1. s) przebudowę słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią;
 2. t) rozbiórkę słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią w ramach przebudowy;
 3. u) przebudowę linii kablowej teletechnicznej;
 4. v) rozbiórkę sieci kablowej teletechnicznej w ramach przebudowy;
 5. w) wykonanie nasadzeń;
 6. x) elementy bezpieczeństwa ruchu;
 7. y) docelową organizację ruchu;
 8. z) roboty wykończeniowe (zakup i montaż dwóch wiat autobusowych, humusowanie, plantowanie, wykonanie trawników).

Wartość zadania wynosi ok. 7,23 mln zł, z czego 3,7 mln zł brutto stanowić będzie dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022 w zakresie kosztów kwalifikowalnych.

W kwestii organizacji robót informujemy, że w związku z realizacją ww. zadania, na czas prowadzenia robót ruch samochodowy poprowadzony będzie wahadłowo zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją przedmiotowego zadania będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Gminy w Brennej.

 

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”

Dofinansowanie: 1.502.005,31 zł

Całkowita Wartość: 3.569.525,96 zł

Opis zadania:

Zadanie remontowe składa się z 3 części tj.:

 • Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej remontu drogi obejmuje m.in.:
 1. remont drogi powiatowej po istniejącym śladzie na odcinku od km 0+020,50 do km 0+357,05 oraz od km 0+469,90 do km 0+635,48 wraz z jej przebudową na pozostałym odcinku (zmiana przebiegu w planie i łuków na skrzyżowaniu z placem Stary Targ), poprzez wykonanie dla całego odcinka drogi nowej konstrukcji jezdni na długości 0,635km i szerokości 6,0 m, dostosowując go do docelowego ruchu KR3;
 2. wykonanie przekroju ulicznego drogi z zachowaniem istniejących spadków porzecznych
  i podłużnych, poprzez zabudowę krawężników betonowych drogowych i najazdowych wraz
  z odcinkową zabudową ścieku z kostki betonowej brukowej;
 3. remont nawierzchni skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową: plac Stary Targ,
  Stalmacha (boczna), ul. Potok, ul. Ceglana, ul. Wiślicka;
 4. remont chodnika dla pieszych po istniejącym śladzie o szer. od 1,25m do 2,30m (w świetle);
 5. budowę chodnika dla pieszych na odcinku od km 0+257,80 do km 0+279,70 o szer. od 1,7m do 2m (w świetle);
 6. przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych o szer. od 1,7m do 2m (w świetle);
 7. przebudowę poboczy o szerokości od 0,75m do 1m (wraz z krawężnikiem);
 8. przebudowę, budowę oraz remont zjazdów do posesji;
 9. przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki);
 10. budowę przyłączy kanalizacji deszczowej;
 11. wycinkę drzewa kolidującego z inwestycją;
 12. przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej ORANGE;
 13. wymiana sieci gazowej w jezdni;
 14. zabezpieczenie sieci obcych: teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami osłonowymi;
 15. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD: tj. wykonanie na wysięgniku nad przejściem dla pieszych znaku aktywnego D-6 z pulsatorem oraz oświetleniem przejścia dla pieszych wraz z detektorem ruchu;
 16. roboty wykończeniowe.
  • Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej przebudowy i budowy sieci wodociągowej własności WZC Ustroń w ramach remontu drogi obejmuje m.in.:
 17. zmianę przebiegu istniejącej trasy sieci wodociągowej;
 18. włączenie przebudowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej;
 19. przebudowę istniejącej sieci wodociągowej poprzez zmianę rur stalowych na rury
  z tworzywa sztucznego;
 20. zabudowę hydrantów podziemnych i naziemnych oraz zasuw wodociągowych;
 21. wykonanie oznakowania trasy sieci wodociągowej oraz lokalizacji wodociągów i zasuw wodociągowych.
  • Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej własności SKO-EKO Skoczów w ramach remontu drogi obejmuje m.in.:
 22. przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej
  dł. ok. 177mb wraz z zabudową studni kanalizacyjnych;
 23. przebudowę istniejącej kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka kanalizacji deszczowej wyłączonej z eksploatacji poprzez wykopanie oraz częściowe zamulenie.

 

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): do 29 listopada 2021r.

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach
   od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią”

Dofinansowanie: 951 690,47 zł

Całkowita Wartość: 1 736 914,13 zł

Opis zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. wykonanie wymiany warstw asfaltowych oraz miejscowych poszerzeń i wymiany konstrukcji dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR4, nośności 100kN,
 2. poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m (na początku oraz na końcu opracowania wykonanie odcinków przejściowych zmiany szerokości jezdni o długości 6,0m i 4,0 m),
 3. wykonanie obustronnych chodników o szerokości 2,0 m,
 4. wykonanie odcinkowych poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową
  z grysem o szerokości 1m,
 5. budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z wylotami do rowów przydrożnych,
 6. budowa kanału technologicznego długości 293,0 m;
 7. zabudowę prefabrykatu oporowego typu „L”, na długości 48 m,
 8. umocnienie rowów przydrożnych w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej,
 9. budowę dwóch normatywnych zatok autobusowych wraz z wiatami,
 10. wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączem,
 11. przebudowę zjazdów do posesji,
 12. przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skotnią,
 13. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ramach Docelowej Organizacji Ruchu,
 14. zabezpieczenie urządzeń obcych (sieć elektroenergetyczna, gazowa),
 15. wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem,
 16. roboty wykończeniowe.

 

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): do 26 listopada 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach
   od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią”

Dofinansowanie: 951 690,47 zł

Całkowita Wartość: 1 736 914,13 zł

Opis zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. wykonanie wymiany warstw asfaltowych oraz miejscowych poszerzeń i wymiany konstrukcji dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR4, nośności 100kN,
 2. poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m (na początku oraz na końcu opracowania wykonanie odcinków przejściowych zmiany szerokości jezdni o długości 6,0m i 4,0 m),
 3. wykonanie obustronnych chodników o szerokości 2,0 m,
 4. wykonanie odcinkowych poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową
  z grysem o szerokości 1m,
 5. budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z wylotami do rowów przydrożnych,
 6. budowa kanału technologicznego długości 293,0 m;
 7. zabudowę prefabrykatu oporowego typu „L”, na długości 48 m,
 8. umocnienie rowów przydrożnych w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej,
 9. budowę dwóch normatywnych zatok autobusowych wraz z wiatami,
 10. wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączem,
 11. przebudowę zjazdów do posesji,
 12. przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skotnią,
 13. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ramach Docelowej Organizacji Ruchu,
 14. zabezpieczenie urządzeń obcych (sieć elektroenergetyczna, gazowa),
 15. wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem,
 16. roboty wykończeniowe.

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): do 26 listopada 2021 r.

 

Nazwa Programu: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Nazwa zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Zamek 132 na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu w celu utworzenia ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

W związku z aktualizacją uzgodnienia inwestycyjnego zmianie uległ całkowity koszt zadania, który wynosi:

2.455.720,00 zł

Zakres prac został poszerzony o roboty budowlane i instalacyjne dodatkowe: likwidację balkonów i wykonanie tzw. balkonów francuskich (balustrady płytkie), wykonanie kotłowni gazowej, wymianę zewnętrznego odcinka instalacji wodociągowej” 

Kwota dotacji: 1.513.068,00 zł

Całkowity koszt zadania: 1.891.336,00 zł

Opis zadania:

Powiat Cieszyński, na mocy umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, otrzyma z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na związane z utworzeniem ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórzu.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie w budynku pomieszczeń do spania, pomieszczeń do pobytu dziennego z aneksami kuchennymi, łazienek, ogólnodostępnej kuchni, pomieszczenia do prania i suszenia, a także wydzielenie pomieszczeń dla personelu socjalno-psychologicznego. Planuje się, aby budynek był dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Zakres prac obejmuje:

 1. roboty budowlano-instalacyjne: przebudowa klatki schodowej, roboty konstrukcyjno - budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w budynku, docieplenie i wymiana pokrycia stropodachu, remont elewacji budynku, stan wykończeniowy, instalacje wew. obiektu, zagospodarowanie terenu;
 2. koszty towarzyszące: nadzory inwestorskie branżowe, odbiory,
 3. wyposażenie budynku w urządzenia i przedmioty niezbędne do prowadzenia domu, w tym m.in.: wyposażenie pomieszczeń (do spania, pobytu dziennego, kuchni, łazienek, do prania i suszenia, pomieszczeń dla personelu itd.), zakup przedmiotów codziennego użytku, zakup sprzętu RTV i AGD, zakup pralki i suszarki przemysłowej, zakup sprzętu informatycznego.

 

Powiat Cieszyński, na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki, otrzyma z budżetu państwa dotację celową na realizację w latach 2022 – 2026 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”. Porozumienie obejmuje swoim zakresem dwa zadania:

1.5. Pomoc uczennicom w ciąży – w celu zapewnienia możliwości kontynuowania nauki planowane jest utworzenie i utrzymanie dla uczennic w ciąży dwóch miejsc w internacie Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie. W dwóch odrębnych pokojach zostaną zapewnione maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Wartość realizacji zadania w latach 2022 – 2026 wynosi 13 200zł;

- 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - zadanie będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ZPSWR w Cieszynie, który w powiecie cieszyńskim pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego. Zadanie polega na prowadzeniu przez specjalistów zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowaniu spotkań i konsultacji dla rodziców / opiekunów. Działania te mają na celu zapewnienie dziecku i jego rodzinie aktywnej, wieloprofilowej pomocy, fachowej informacji i wsparcia w procesach rehabilitacji i rewalidacji od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Wartość realizacji zadania w latach 2022 – 2026 wynosi 3 013 428zł.

 

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z innymi uczelniami realizuje projekt badawczy, w którym testowany jest model wsparcia udzielanego na poziomie lokalnym dzieciom, uczniom i ich rodzinom we współpracy różnych sektorów: edukacji, zdrowia, pomocy rodzinie i zabezpieczenia społecznego. Powiat Cieszyński przystąpił do tego programu i na mocy porozumienia z Uniwersytetem Śląskim realizuje zadanie: „Projekt innowacyjno–wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”.

            Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie badań dzieci i młodzieży z wykorzystaniem opracowanych przez uczelnie narzędzi, by na podstawie ich wyników opracować działania wspierające i sprawdzić skuteczność udzielonego wsparcia. Instytucją Koordynującą realizującą badania jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce. Badania i opracowanie modelowych ścieżek wsparcia przebiega w kilku etapach:

 1. badania skriningowe dzieci w różnych przedziałach wiekowych od 6 miesiąca życia do 6 lat oraz badania przesiewowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 2. badania mniejszej grupy uczniów ze stwierdzonymi trudnościami,
 3. opracowanie i wdrażanie ścieżek wsparcia wybranych rodzin / uczniów.

Ponadto projekt zakłada opracowanie bazy zasobów w powiecie w zakresie instytucji i form wsparcia z różnych sektorów – edukacji, zdrowia i pomocy społecznej oraz wypracowanie zasad współpracy i koordynacji między nimi w udzielaniu pomocy dzieciom, uczniom i ich rodzinom.

Projekt finansowany jest z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 199 875 zł, a na dodatkowe badania Uniwersytet Śląski przeznaczy środki w wysokości 38 412zł.

Powiat Cieszyński informuje, że w lutym 2023 r. planowane jest rozpoczęcie robót remontowych na zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej 2631 S Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie)”, które otrzymało dofinansowanie z państwowych funduszy celowych.

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dofinansowanie: 865.669,75 zł

Całkowita Wartość: 1.862.300,93 zł

Opis zadania:

Remontowany zostanie odcinek drogi powiatowej 2631 S – ul. Wyzwolenia w Zbytkowie o długości ok. 0,8km od skrzyżowania z drogą krajową DK 81 do skrzyżowania z ul. Starowiejską i ul. Kojzara.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie dwóch nowych warstw nawierzchni jezdni, remont istniejącej kanalizacji deszczowej (wymiana kanału, studni i wpustów ulicznych), wymianę nawierzchni chodnika oraz remont poboczy i rowów.

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): 38 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. od 6.12.2022 r.

 

Powiat Cieszyński informuje, że rozpoczyna rzeczową realizację zadania pn.: Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów, które otrzymało dofinansowanie
z państwowych funduszy celowych.

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dofinansowanie: 5.766.771,23 zł

Całkowita Wartość: 10.678.615,33 zł

Opis zadania:

Rozbudowane zostaną dwa odcinki dróg powiatowych w miejscowości Pogwizdów:
ul Katowickiej i ul. Cieszyńskiej wraz z ich skrzyżowaniem.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wykonanie jezdni wraz z jej konstrukcją 6,0m (2x3,0m) z poszerzeniami na łukach,  przebudowę zjazdów na posesje, przebudowę poboczy o szer. 1,0m, budowę kanału technologicznego, budowę chodników dla pieszych o szer. 2,0m,budowę zatok autobusowych – 3 szt., przebudowę oświetlenia ulicznego  wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych, budowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi), przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna i elektroenergetyczna), wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia.

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): 38 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. od 14.06.2024r.

 

 
 
 
DOFINANSOWANIE: 209 440,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 938 892,83 zł
DATA PODPISANIA UMOWY: grudzień 2023

Krótki opis zadania:

Przekazano środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie do działań przewidzianych rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., w zakresie pokrycia wydatków kwalifikowanych dotyczących dofinansowania wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

MODERNIZACJA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2675S UL. CZARNE W WIŚLE

 

DOFINANSOWANIE: 842.924,35 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 887.288,79 zł.

 

Zakres zadania obejmuje m.in.:

 • Roboty rozbiórkowe krawężników, części kap chodnikowych wraz z gzymsami oraz nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach;
 • Oczyszczenie poprzez piaskowanie powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic w miejscach przeznaczonych do wykonania napraw PCC,
 • Wykonanie powierzchniowych napraw zaprawami typu PCC powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic, skrzydeł obiektu,
 • Remont kap chodnikowych i gzymsów (fragmentaryczne skucie i wykonanie nowej zabudowy chodnika wraz z krawężnikami),
 • Wymianę istniejącej balustrady na barieroporęcz,
 • Remont istniejącej izolacji płyty pomostowej,
 • Remont nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach do obiektu,
 • Wykonanie dylatacji bitumicznej,
 • Remont istniejących umocnień skarp potoku,
 • Wymianę istniejących mocowań gazociągu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

ROZBUDOWA DP 2693S UL. PRZEPILIŃSKIEGO W CIESZYNIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. STAWOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. HELMUTA KAJZARA

DOFINANSOWANIE: 3.673.917,60 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 6.714.474,02 zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej klasy L nr 2693S - ulicy Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku o długości ok. 881 m, od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Helmuta Kajzara.

 

Zakres zadania obejmuje m.in.:

1) rozbiórkę istniejącej jezdni wraz z chodnikami, zjazdami na posesje,

2) rozbiórkę elementów kanalizacji deszczowej,

3) rozbiórkę fragmentu sieci teletechnicznej przeznaczonego do przebudowy,

4) rozbiórkę fragmentów ogrodzenia na działkach przeznaczonych do podziału,

5) wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,5 m (+ poszerzenia na łukach)

    na całym odcinku,

6) wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2 m

    (2,23 m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na całym odcinku objętym opracowaniem,

7) wykonanie poboczy z kostki granitowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni o zmiennej

     szerokość od 0,75 m do 2,5 m,

8) wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,

9) rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,

10) przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej — sieci teletechnicznej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera

 

Wartość zadania wynosi 7,85 mln zł,

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4,61 mln zł,

Wartość dofinansowania Gminy Cieszyn 1,62 mln zł.

Wkład własny Powiatu: 1,62 mln zł.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. rozbiórkę istniejących ogrodzeń zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego,
 2. rozbiórkę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
 3. rozbudowę jezdni ul. Hallera/ul. Słowicza (droga główna) o długości 758,70m,
 4. rozbudowa jezdni ul. Hallera (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 48,10m,
 5. rozbudowę jezdni ul. Jastrzębiej (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 26,29m,
 6. budowę drogi dla pieszych i rowerów, podzielonej na odcinki pieszo-rowerowe, piesze i rowerowe, wzdłuż całego zakresu objętego inwestycją,
 7. budowę doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączami,
 8. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 9. budowę kanału technologicznego,
 10. odtworzenie ogrodzeń, wykonanie odwodnieni liniowych, balustrad, palisad,
 11. remont istniejącego rowu ziemnego,
 12. przebudowę zjazdów, poboczy, przepustów w ciągu rowu ziemnego,
 13. przebudowę napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej,
 14. przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej (słup oprawa oraz linia)
 15. przebudowę sieci gazowej,
 16. przebudowę sieci wodociągowej wraz z hydrantem,
 17. przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
 18. zabezpieczenie infrastruktury technicznej,
 19. wycinkę kolidujących drzew.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 2627S WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO I BUDOWĄ NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ PIOTRÓWKĄ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

 

DOFINANSOWANIE: 4.446.326,71 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4.680.343,91 zł.

 

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 310,63 m, w zakres której wchodzi:

2)  rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Piotrówka,

2)  wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0m,

3)  wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m,

4)  wykonanie poboczy o szerokości 1,0m,

5)  wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,

6)  budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,

7)  przebudowa  sieci oświetlenia ulicznego,

8)  przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej.

Szybkie menu

Biuro Rzeczy Znalezionych Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory E-SESJA transmisje z sesji E-urząd ePUAP Geodezja Powiat Cieszyński Geoportal E-Usługi Herb Powiatu Cieszyńskiego Inspektor Ochrony Danych Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Inwestycje w powiecie cieszyńskim Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Jak zastrzec dokumenty? Kompetencje Wydziałów Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Patronaty Starosty Cieszyńskiego Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Promocja zdrowia Starostowie Cieszyńscy Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim Turystyka Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Zarządzanie kryzysowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy