Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

wróć

Powiat Cieszyński rozpoczyna rzeczową realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu.”

Wykonawcą robót jest firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich a Nadzór Inwestorski sprawować będzie firma R.H.KONtrakt mgr. inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzyświeciu.                                                             

W dniu 19.05.2022 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy ww. zadania.

Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada 2022 r.

Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.


Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 2. b) wycinkę drzew i krzewów;
 3. c) roboty ziemne;
 4. d) wymianę warstw konstrukcyjnych jezdni, skrzyżowań, zatok autobusowych;
 5. e) budowę chodnika o szerokości wynoszącej 2,0-2,30m,
 6. f) wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m,
 1. g) przebudowę istniejących zjazdów i dojść do przyległych posesji,
 2. h) budowę dwóch zatok autobusowych,
 3. i) budowę wyspy przejezdnej,
 4. j) ułożenie elementów drogowych;
 5. k) zabezpieczenie i umocnienie skarp i rowów;
 6. l) przebudowę rowów;
 7. m) budowę sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, przepustów ze ściankami

        czołowymi;

 1. n) zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej;
 2. o) wymianę sieci gazowej w śladzie przebudowywanej jezdni;
 3. p) regulację i wymianę włazów urządzeń obcych;
 4. q) przebudowę słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią,
 5. r) rozbiórkę słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią w ramach

       przebudowy;

 1. s) przebudowę słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią;
 2. t) rozbiórkę słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią w ramach przebudowy;
 3. u) przebudowę linii kablowej teletechnicznej;
 4. v) rozbiórkę sieci kablowej teletechnicznej w ramach przebudowy;
 5. w) wykonanie nasadzeń;
 6. x) elementy bezpieczeństwa ruchu;
 7. y) docelową organizację ruchu;
 8. z) roboty wykończeniowe (zakup i montaż dwóch wiat autobusowych, humusowanie, plantowanie, wykonanie trawników).

Wartość zadania wynosi ok. 7,23 mln zł, z czego 3,7 mln zł brutto stanowić będzie dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022 w zakresie kosztów kwalifikowalnych.

W kwestii organizacji robót informujemy, że w związku z realizacją ww. zadania, na czas prowadzenia robót ruch samochodowy poprowadzony będzie wahadłowo zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją przedmiotowego zadania będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Gminy w Brennej.

 

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”

Dofinansowanie: 1.502.005,31 zł

Całkowita Wartość: 3.569.525,96 zł

Opis zadania:

Zadanie remontowe składa się z 3 części tj.:

 • Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej remontu drogi obejmuje m.in.:
 1. remont drogi powiatowej po istniejącym śladzie na odcinku od km 0+020,50 do km 0+357,05 oraz od km 0+469,90 do km 0+635,48 wraz z jej przebudową na pozostałym odcinku (zmiana przebiegu w planie i łuków na skrzyżowaniu z placem Stary Targ), poprzez wykonanie dla całego odcinka drogi nowej konstrukcji jezdni na długości 0,635km i szerokości 6,0 m, dostosowując go do docelowego ruchu KR3;
 2. wykonanie przekroju ulicznego drogi z zachowaniem istniejących spadków porzecznych
  i podłużnych, poprzez zabudowę krawężników betonowych drogowych i najazdowych wraz
  z odcinkową zabudową ścieku z kostki betonowej brukowej;
 3. remont nawierzchni skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową: plac Stary Targ,
  Stalmacha (boczna), ul. Potok, ul. Ceglana, ul. Wiślicka;
 4. remont chodnika dla pieszych po istniejącym śladzie o szer. od 1,25m do 2,30m (w świetle);
 5. budowę chodnika dla pieszych na odcinku od km 0+257,80 do km 0+279,70 o szer. od 1,7m do 2m (w świetle);
 6. przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych o szer. od 1,7m do 2m (w świetle);
 7. przebudowę poboczy o szerokości od 0,75m do 1m (wraz z krawężnikiem);
 8. przebudowę, budowę oraz remont zjazdów do posesji;
 9. przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki);
 10. budowę przyłączy kanalizacji deszczowej;
 11. wycinkę drzewa kolidującego z inwestycją;
 12. przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej ORANGE;
 13. wymiana sieci gazowej w jezdni;
 14. zabezpieczenie sieci obcych: teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami osłonowymi;
 15. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD: tj. wykonanie na wysięgniku nad przejściem dla pieszych znaku aktywnego D-6 z pulsatorem oraz oświetleniem przejścia dla pieszych wraz z detektorem ruchu;
 16. roboty wykończeniowe.
  • Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej przebudowy i budowy sieci wodociągowej własności WZC Ustroń w ramach remontu drogi obejmuje m.in.:
 17. zmianę przebiegu istniejącej trasy sieci wodociągowej;
 18. włączenie przebudowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej;
 19. przebudowę istniejącej sieci wodociągowej poprzez zmianę rur stalowych na rury
  z tworzywa sztucznego;
 20. zabudowę hydrantów podziemnych i naziemnych oraz zasuw wodociągowych;
 21. wykonanie oznakowania trasy sieci wodociągowej oraz lokalizacji wodociągów i zasuw wodociągowych.
  • Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej własności SKO-EKO Skoczów w ramach remontu drogi obejmuje m.in.:
 22. przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej
  dł. ok. 177mb wraz z zabudową studni kanalizacyjnych;
 23. przebudowę istniejącej kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka kanalizacji deszczowej wyłączonej z eksploatacji poprzez wykopanie oraz częściowe zamulenie.

 

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): do 29 listopada 2021r.

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach
   od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią”

Dofinansowanie: 951 690,47 zł

Całkowita Wartość: 1 736 914,13 zł

Opis zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. wykonanie wymiany warstw asfaltowych oraz miejscowych poszerzeń i wymiany konstrukcji dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR4, nośności 100kN,
 2. poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m (na początku oraz na końcu opracowania wykonanie odcinków przejściowych zmiany szerokości jezdni o długości 6,0m i 4,0 m),
 3. wykonanie obustronnych chodników o szerokości 2,0 m,
 4. wykonanie odcinkowych poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową
  z grysem o szerokości 1m,
 5. budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z wylotami do rowów przydrożnych,
 6. budowa kanału technologicznego długości 293,0 m;
 7. zabudowę prefabrykatu oporowego typu „L”, na długości 48 m,
 8. umocnienie rowów przydrożnych w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej,
 9. budowę dwóch normatywnych zatok autobusowych wraz z wiatami,
 10. wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączem,
 11. przebudowę zjazdów do posesji,
 12. przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skotnią,
 13. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ramach Docelowej Organizacji Ruchu,
 14. zabezpieczenie urządzeń obcych (sieć elektroenergetyczna, gazowa),
 15. wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem,
 16. roboty wykończeniowe.

 

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): do 26 listopada 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach
   od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią”

Dofinansowanie: 951 690,47 zł

Całkowita Wartość: 1 736 914,13 zł

Opis zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. wykonanie wymiany warstw asfaltowych oraz miejscowych poszerzeń i wymiany konstrukcji dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR4, nośności 100kN,
 2. poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m (na początku oraz na końcu opracowania wykonanie odcinków przejściowych zmiany szerokości jezdni o długości 6,0m i 4,0 m),
 3. wykonanie obustronnych chodników o szerokości 2,0 m,
 4. wykonanie odcinkowych poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową
  z grysem o szerokości 1m,
 5. budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z wylotami do rowów przydrożnych,
 6. budowa kanału technologicznego długości 293,0 m;
 7. zabudowę prefabrykatu oporowego typu „L”, na długości 48 m,
 8. umocnienie rowów przydrożnych w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej,
 9. budowę dwóch normatywnych zatok autobusowych wraz z wiatami,
 10. wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączem,
 11. przebudowę zjazdów do posesji,
 12. przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skotnią,
 13. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ramach Docelowej Organizacji Ruchu,
 14. zabezpieczenie urządzeń obcych (sieć elektroenergetyczna, gazowa),
 15. wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem,
 16. roboty wykończeniowe.

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): do 26 listopada 2021 r.

 

Nazwa Programu: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Nazwa zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Zamek 132 na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu w celu utworzenia ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

W związku z aktualizacją uzgodnienia inwestycyjnego zmianie uległ całkowity koszt zadania, który wynosi:

2.455.720,00 zł

Zakres prac został poszerzony o roboty budowlane i instalacyjne dodatkowe: likwidację balkonów i wykonanie tzw. balkonów francuskich (balustrady płytkie), wykonanie kotłowni gazowej, wymianę zewnętrznego odcinka instalacji wodociągowej” 

Kwota dotacji: 1.513.068,00 zł

Całkowity koszt zadania: 1.891.336,00 zł

Opis zadania:

Powiat Cieszyński, na mocy umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, otrzyma z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na związane z utworzeniem ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórzu.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie w budynku pomieszczeń do spania, pomieszczeń do pobytu dziennego z aneksami kuchennymi, łazienek, ogólnodostępnej kuchni, pomieszczenia do prania i suszenia, a także wydzielenie pomieszczeń dla personelu socjalno-psychologicznego. Planuje się, aby budynek był dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Zakres prac obejmuje:

 1. roboty budowlano-instalacyjne: przebudowa klatki schodowej, roboty konstrukcyjno - budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w budynku, docieplenie i wymiana pokrycia stropodachu, remont elewacji budynku, stan wykończeniowy, instalacje wew. obiektu, zagospodarowanie terenu;
 2. koszty towarzyszące: nadzory inwestorskie branżowe, odbiory,
 3. wyposażenie budynku w urządzenia i przedmioty niezbędne do prowadzenia domu, w tym m.in.: wyposażenie pomieszczeń (do spania, pobytu dziennego, kuchni, łazienek, do prania i suszenia, pomieszczeń dla personelu itd.), zakup przedmiotów codziennego użytku, zakup sprzętu RTV i AGD, zakup pralki i suszarki przemysłowej, zakup sprzętu informatycznego.

 

Powiat Cieszyński, na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki, otrzyma z budżetu państwa dotację celową na realizację w latach 2022 – 2026 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”. Porozumienie obejmuje swoim zakresem dwa zadania:

1.5. Pomoc uczennicom w ciąży – w celu zapewnienia możliwości kontynuowania nauki planowane jest utworzenie i utrzymanie dla uczennic w ciąży dwóch miejsc w internacie Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie. W dwóch odrębnych pokojach zostaną zapewnione maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Wartość realizacji zadania w latach 2022 – 2026 wynosi 13 200zł;

- 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - zadanie będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ZPSWR w Cieszynie, który w powiecie cieszyńskim pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego. Zadanie polega na prowadzeniu przez specjalistów zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowaniu spotkań i konsultacji dla rodziców / opiekunów. Działania te mają na celu zapewnienie dziecku i jego rodzinie aktywnej, wieloprofilowej pomocy, fachowej informacji i wsparcia w procesach rehabilitacji i rewalidacji od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Wartość realizacji zadania w latach 2022 – 2026 wynosi 3 013 428zł.

 

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z innymi uczelniami realizuje projekt badawczy, w którym testowany jest model wsparcia udzielanego na poziomie lokalnym dzieciom, uczniom i ich rodzinom we współpracy różnych sektorów: edukacji, zdrowia, pomocy rodzinie i zabezpieczenia społecznego. Powiat Cieszyński przystąpił do tego programu i na mocy porozumienia z Uniwersytetem Śląskim realizuje zadanie: „Projekt innowacyjno–wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”.

            Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie badań dzieci i młodzieży z wykorzystaniem opracowanych przez uczelnie narzędzi, by na podstawie ich wyników opracować działania wspierające i sprawdzić skuteczność udzielonego wsparcia. Instytucją Koordynującą realizującą badania jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce. Badania i opracowanie modelowych ścieżek wsparcia przebiega w kilku etapach:

 1. badania skriningowe dzieci w różnych przedziałach wiekowych od 6 miesiąca życia do 6 lat oraz badania przesiewowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 2. badania mniejszej grupy uczniów ze stwierdzonymi trudnościami,
 3. opracowanie i wdrażanie ścieżek wsparcia wybranych rodzin / uczniów.

Ponadto projekt zakłada opracowanie bazy zasobów w powiecie w zakresie instytucji i form wsparcia z różnych sektorów – edukacji, zdrowia i pomocy społecznej oraz wypracowanie zasad współpracy i koordynacji między nimi w udzielaniu pomocy dzieciom, uczniom i ich rodzinom.

Projekt finansowany jest z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 199 875 zł, a na dodatkowe badania Uniwersytet Śląski przeznaczy środki w wysokości 38 412zł.

Powiat Cieszyński informuje, że w lutym 2023 r. planowane jest rozpoczęcie robót remontowych na zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej 2631 S Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie)”, które otrzymało dofinansowanie z państwowych funduszy celowych.

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dofinansowanie: 865.669,75 zł

Całkowita Wartość: 1.862.300,93 zł

Opis zadania:

Remontowany zostanie odcinek drogi powiatowej 2631 S – ul. Wyzwolenia w Zbytkowie o długości ok. 0,8km od skrzyżowania z drogą krajową DK 81 do skrzyżowania z ul. Starowiejską i ul. Kojzara.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie dwóch nowych warstw nawierzchni jezdni, remont istniejącej kanalizacji deszczowej (wymiana kanału, studni i wpustów ulicznych), wymianę nawierzchni chodnika oraz remont poboczy i rowów.

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): 38 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. od 6.12.2022 r.

 

Szybkie menu

Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy