Aktualności

wróć
Jak-uzyskac-orzeczenie-potwierdzajace-niepelnosprawnosc-lub-stopien-niepelnosprawnosci-informacja-dla-ukrainskich-obywateli

Jak uzyskać orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności? Informacja dla ukraińskich obywateli -Як отримати довідку, яка підтверджує статус особи з інвалідністю або ступінь інвалідності? Інформація для громадян України

14.04.2022

Rzeczpospolita Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów, również w prawie wspólnotowym brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania” orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność.

Aktualnie nie jest planowane opracowanie i wdrożenie do stosowania przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności odrębnych, od dotychczas obowiązujących zasad orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w stosunku do osób z Ukrainy, które przebywają w Polsce w związku z trwającymi tam działaniami wojennymi.

Zespoły orzekające o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności osobom posiadającym obce obywatelstwo w oparciu o te same przepisy prawa, co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.

Wniosek o wydanie orzeczenia należy złożyć we właściwym wg miejsca stałego pobytu Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem jego złożenia oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. W przypadku, gdy ukraińskie orzeczenie załączone zostanie do akt sprawy stanowić będzie dla składu orzekającego w danej sprawie jedynie materiał dowodowy, tak jak inna dokumentacja załączona do wniosku o wydanie orzeczenia. Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Przy orzekaniu o niepełnosprawności bierze się pod uwagę ocenę aktualnego stanu zdrowia, potwierdzoną wynikami aktualnych badań diagnostycznych.

W przypadku braku możliwości dostarczenia wymaganej dokumentacji we wskazanym przez organ terminie, wnioskodawca może wystąpić do organu orzeczniczego o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji. Skorzystanie z tego prawa umożliwia stronie postępowania zgromadzenie żądanych przez organ dokumentów bez rygoru pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Як отримати довідку, яка підтверджує статус особи з інвалідністю або ступінь інвалідності?  Інформація для громадян України

Республіка Польща не є учасником міжнародної угоди, що дозволяє взаємне визнання документів, що підтверджують статус особи з інвалідністю з інших країн, також у законодавстві немає правового регулювання щодо взаємного «перекладу» довідок про інвалідність.

Наразі не планується розробляти та впроваджувати для використання нові правила органами оцінки інвалідності окремо від раніше застосовуваних правил засвідчення інвалідності та ступеня інвалідності щодо громадян України, які перебувають у Польщі у зв’язку з триваючими бойовими діями.

 Органи з розгляду інвалідності видають довідки про інвалідність та ступінь інвалідності особам з іноземним громадянством на основі тих самих законодавчих положень, що й особам з польським громадянством.

Заяву про надання посвідчення особи з інвалідністю необхідно подати до Районного органу з розгляду питань інвалідності (Powiatowy Zespoł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), компетентної за місцем тимчасового проживання.

До заяви додається медична документація, у тому числі медична довідка, видана не раніше ніж за 30 днів до дати її подання, та інші документи, які можуть вплинути на визначення ступеня інвалідності. 

Якщо до матеріалів справи долучено українське рішення, воно буде лише доказом для комісії у цій справі, як і інші документи, що додаються до заяви про надання посвідчення . 

Якщо поданої разом із заявою медичної документації недостатньо для видачі посвідчення особи з  інвалідністю або визначення ступеня інвалідності, голова повітової комісії письмово повідомляє заявника або законного представника дитини про необхідність її доповнення та встановлює строк для подання відсутньої документації з вказівкою про те, що невиконання її у зазначений термін призведе до залишення заяви без розгляду.

При визначенні інвалідності оцінюється поточний стан здоров’я, що підтверджується результатами поточних діагностичних досліджень.

У разі неможливості надати необхідну документацію протягом строку, визначеного органом, заявник може звернутися до комісії органу з проханням зупинити розгляд справи для заповнення необхідної документації.  

Це звернення дає можливість заявнику зібрати документи, запитані комісією органу, не залишаючи заяву без розгляду.

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy