Aktualności

wróć
komunikar-zarzadu-powoatu-coieszynskiego

Komunikat Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

12.02.2021

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1219 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021–2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ww. dokumentami:

 • w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 33 47 77 426,
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
  w Cieszynie: https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykuly/131/informacje-o-srodowisku

 Uwagi i wnioski można składać od dnia 12.02.2021 r. do dnia 05.03.2021 r.:

 • drogą elektroniczną na adres: ws@powiat.cieszyn.pl;
 • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
  43-400 Cieszyn,
 • ustnie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
  w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 33 47 77 426.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

 

Szybkie menu

Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel