Aktualności

wróć
stypendia-macierzowe-na-rok-szkolny-2020-2021

Stypendia Macierzowe na rok szkolny 2020/2021

01.07.2020

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej informuje uczniów klas maturalnych (w roku szk. 2020/2021) oraz tegorocznych absolwentów o otwarciu kolejnej edycji składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych, artystycznych i pomostowych oraz nagrody specjalnej na rok szkolny 2020/2021.

Macierz Ziemi Cieszyńskiej, będąca organizacją lokalną, będzie uczestniczyć w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie nas do tego programu pozwala nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta z 1800 zł do 5000 zł na rok, ale ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium na drugim roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, do ubiegania się o stypendium pomostowe uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  2. posiadają rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu;
  3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, (wymagane potwierdzenie zameldowaniem przez okres nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl);
  4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

 W przypadku, gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nieobjętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych. Stypendia te, fundowane w całości przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości 1800 zł na rok dla studentów I roku oraz 900 zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści (studenci I roku uczelni artystycznych) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700 zł na rok.

W związku z takim układem proponowanych stypendiów prosimy o składanie wniosków, w terminie do 24 września, przez:

  1. tegorocznych maturzystów, którzy spełnią wszystkie kryteria regulaminowe Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) i złożą wnioski on-line;
  2. tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP;
  3. przyszłorocznych maturzystów (spełniający warunki regulaminowe + wysoka średnia ocen + niski dochód);
  4. tegorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne;
  5. uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się ubiegać o uzyskanie nagrody specjalnej.

 Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków  o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej są zamieszczone (do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń” dla studentów w roku akademickim 2020/21, zamieszczony jest na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line będą dostępne na stronie Fundacji od 12 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. godz. 16.00. Do 24 września 2020r. / ostateczny termin / należy przesłać na adres Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (43- 400 Cieszyn, ul. Stalmacha 14) wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami. Jednocześnie, z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z epidemią, zachęcamy do systematycznego śledzenia strony internetowej Fundacji, z którą kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: fep@fep.lodz.pl lub telefon 42 6325991.

                                                                                              

                                                                                                      Prezes ZG MZC 

                                                                                               Przewodnicząca RFSŚC

                                                                                                       Marta Kawulok

 

Szybkie menu

Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel