Aktualności

wróć
ii-miejsce-na-strone

Sukces Powiatu Cieszyńskiego – 2 miejsce w kraju w Rankingu Gmin i Powiatów

05.02.2021

Przypomnijmy, Powiat Cieszyński zajął drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2020 w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich.

Ranking Związku Powiatów Polskich stwarza możliwość porównania się z powiatami w całej Polsce, wymiany dobrych praktyk, jak również wskazuje pożądane przez mieszkańców kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Z województwa śląskiego, oprócz naszego Powiatu w tej samej kategorii rywalizowały jeszcze trzy inne: wodzisławski (czwarte miejsce), bielski (siódme miejsce) oraz żywiecki (dziesiąte).

Zdobyte, zaszczytne drugie miejsce jest wynikiem prowadzonych przez władze powiatu cieszyńskiego działań proinwestycyjnych oraz prorozwojowych. Z roku na rok podnoszona jest jakość bezpośredniej obsługi klientów. – Bardzo cieszę się, z zajętego miejsca. Porównując wyniki do zeszłego roku, ponownie znaleźliśmy się w ścisłej czołówce, obecnie jesteśmy drugim powiatem w Polsce. Wobec zeszłego roku „podskoczyliśmy” o jedno „oczko”. Co ważne - sukces osiągnęliśmy wspólnie wraz ze wspaniałym zespołem pracowników cieszyńskiego Starostwa oraz podległych jednostek organizacyjnych. Nasz Powiat cały czas się rozwija, wiemy, że przed nami kolejne wyzwania. Na ręce Pawła Lisowskiego, Starosty Słupskiego składam gratulacje i słowa uznania za zajęcie I miejsca w Rankingu, Powiat Słupski jest bowiem naszym partnerskim powiatem, mówi Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż ocenia samorządy pod kątem działania na rzecz mieszkańców. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Jest bezpłatny i dobrowolny. Powiat Cieszyński oceniany był według 63 kryteriów ujętych w 10 grupach tematycznych. Powiat uzyskał 59 345 punktów (punktacja uzupełniona w 86%; 54 uzupełnionych kategorii na 63 możliwych).

Powiat Cieszyński w zdecydowanej większości kategorii zdobył maksymalną liczbę punktów. Docenione zostały działania Zarządu Powiatu w zakresie ilości pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych, za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych, za funkcjonujące strefy przemysłowe/strefy aktywności gospodarczej o powierzchni co najmniej 1 ha, izby gospodarcze/instytucje otoczenia biznesu/agencje wspierające rozwój przedsiębiorczości, za stronę www urzędu spełniającą standardy dostępności WCAG 2.0, za wielkości środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry, za posiadanie w urzędzie rozwiązań ułatwiających kontakt z urzędem osób z dziećmi, za wdrażanie lub współfinansowanie programów związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, za pracownię informatyczną, za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez NGO, za przeprowadzenie programu na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie danej JST, za promocję aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie wprowadziło na czas pandemii także rozwiązania ułatwiające kontakt z urzędem. – Urząd został przystosowany do zmieniających się warunków i obostrzeń.

Inwestycje były realizowane przez Powiat Cieszyński dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych - środki finansowe zostały przeznaczone na remonty i przebudowę niektórych dróg powiatowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków unijnych - wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, do których trafiły zestawy komputerowe.

Powiat Cieszyński świadczył również nieodpłatną pomoc prawną. Władze Powiatu kładą nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez doposażanie pracowni, wprowadzanie innowacyjnych modeli kształcenia, nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami.

Wybrane inwestycje drogowe

W roku 2020 pomimo pandemii Powiat Cieszyński zrealizował wiele ważnych inwestycji m.in. rozbudowa drogi powiatowej ul. Długiej w Hażlachu - wartość zadania wyniosła ok. 3,4 mln zł, z czego 1,76 mln zł tej kwoty brutto stanowi dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  Wkład własny Powiatu Cieszyńskiego do realizacji tego zadania wyniósł 1,64 mln zł, w tym pomoc finansowa Gminy Hażlach jako wkład własny była w wysokości 20%, natomiast pozostała wartość wkładu własnego Powiatu sfinansowana została środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

rozbudowa ul. Czarne w Wiśle, gdzie wartość inwestycji wyniosła ok. 18,2 mln zł, z czego ok. 9,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miasto Wisła zadeklarowało pomoc finansową w łącznej wysokości 2,1 mln zł, a pozostała kwota w wysokości 6,6 mln zł była wkładem własnym z budżetu Powiatu Cieszyńskiego,

rozbudowę drogi powiatowej – ul. Góreckiej w Skoczowie - wartość zadania wyniosła ok. 9,5 mln zł, z czego 6,18 mln zł brutto stanowiło dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostały wkład własny w wysokości 3,32 mln zł został finansowany po połowie przez Powiat Cieszyński Gminę i Skoczów. W powyższej kwocie ujęto również środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości około 500 tys. zł.

Powiat Cieszyński przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Skoczów, zakończył realizację zadania polegającego na budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach. - Wartość zadania wyniosła blisko 7,58 mln zł, z czego 3,79 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej, 25% stanowi pomoc finansowa Gminy Skoczów, pozostała kwota została sfinansowana z budżetu Powiatu. 

Projekt wsparcia dla pieczy zastępczej w walce COVID19

Powiat Cieszyński w minionym roku zrealizował również projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Całość środków pozyskanych w ramach tego projektu to 1 059 505 zł. Z czego wydano na zakup sprzętu i oprogramowania 939 000 zł, na zakup środków ochronnych indywidualnej 49 505 zł oraz na zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i izolatek 71 000 zł.

Wsparcie dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Powiat Cieszyński zakupił dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie aparat PCR przeznaczony do badań pod kątem zakażenia patogenem SARS-CoV-2.

Wsparcie finansowe modernizacji kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc

W 2019 roku władze Samorządu Województwa Śląskiego przyznały Szpitalowi dotację w wysokości 6 mln zł na powyższy cel. Stanowiło to 50% wartości prac. Warunkiem przyznanego wsparcia finansowego było jednak zabezpieczenie przez Powiat Cieszyński jako organu tworzącego, pozostałych 50% kosztów inwestycji, co zostało wykonane. Powiat Cieszyński w latach 2019-2020 przekazał 6 milionów zł na remont tzw. Pawilonu III. Wartość całej inwestycji wniosła ponad 15 milionów zł.

Wybrane inwestycje w powiatowych szkołach

Powiat Cieszyński zrealizował projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowalnych w Cieszynie", koszt robót budowlanych (2019 r. i 2020 r.) wyniósł 660.000 zł brutto.

Powiat Cieszyński zrealizował projekt "Modernizacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie", którego całkowity koszt zadania (2019 r. i 2020 r.) wyniósł 2.400.000 zł brutto.

Wybrane inwestycje w powiatowych domach pomocy społecznej

W roku 2020 wykonano remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i ocieplenia kominów na budynkach mieszkalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu za kwotę ponad 142 000 zł.

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Cieszynie wykonana została instalacja odgromowa za kwotę 19 482zł.

W Domu Dziecka w Cieszynie zostało zaś wymienione ogrodzenie, na wykonanie, którego przeznaczono kwotę 16 900 zł.

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Feniks" przeprowadzono remont łazienek.

 

Szybkie menu

Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy