Aktualności

wróć
1

Uwaga - od 1 stycznia 2024 r. nastąpią zmiany w Prawie o ruchu drogowym!

29.12.2023

Od 1 stycznia 2024 roku, na mocy zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej w skrócie uPrd), które wynikają z treści ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, w życie wchodzą znowelizowane przepisy istotne dla właścicieli pojazdów uprzednio zarejestrowanych w Polce, ale także sprowadzonych z zagranicy.

Zgodnie z nowym art. 73aa uPrd właściciel pojazdu (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami) jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

 1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (gdy pojazd nabyto w drodze spadku, termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia);
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu należy zrealizować w terminie 90 dni od dnia:

 1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Powyższe regulacje nie dotyczą:

 • podmiotu uprawnionego, posiadającego ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, wobec pojazdów, dla których dysponuje on profesjonalnym dowodem rejestracyjnym,
 • przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów i pojazd ten jest pojazdem nowym, tzn. pojazdem fabrycznie nowym, który nie był zarejestrowany.

W razie, gdyby w stosunku do pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu albo zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, właściciel takiego pojazdu nie jest zobowiązany do składania wniosku o jego rejestrację w terminie 30 dni (albo 90 dni – dot. przedsiębiorców zajmujących się handlem pojazdami) od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację został też wyłączony, kiedy właściciel pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia tego pojazdu przed upływem terminów na złożenie wniosku o rejestrację (odpowiednio 30 dni albo 90 dni - przedsiębiorcy prowadzący handel pojazdami).

            W związku z przytaczanymi zmianami legislacyjnymi nabywca pojazdu uprzednio zarejestrowanego w Polsce nie będzie mógł zawiadomić organu o jego nabyciu. Wprowadzono natomiast obowiązek rejestracji takiego pojazdu.

            Terminy, o których mowa wyżej, dotyczą pojazdów używanych, zarejestrowanych uprzednio w Polsce, ale także sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej (np. USA, Kanada, Szwajcaria).

            W razie zbycia pojazdu należy (jak dotychczas) zawiadomić o jego zbyciu. Na mocy art. 78 ust. 2a – 2b uPrd zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się wobec starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. Co warte podkreślenia, w przypadku, gdy pojazd był przedmiotem współwłasności, zawiadomienie o zbyciu pojazdu uznaje się za skuteczne, kiedy zostanie złożone przez jednego z dotychczasowych współwłaścicieli pojazdu. 

           

Zmiany legislacyjne obejmują także kwestię kar administracyjnych z tytułu uchybienia terminów związanych z rejestracją pojazdu czy zawiadomieniem o zbyciu pojazdu (art. 140mb uPrd). Wysokości kar pieniężnych zostały ustawowo określone i nie będą podlegały tzw. ważeniu.

Właściciel pojazdu (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami), który nie złoży wniosku o jego rejestrację w ciągu 30 dni, otrzyma karę pieniężną w wysokości 500 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, kara wynosić będzie 1000 zł.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, który nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni, otrzyma karę pieniężną w wysokości 1000 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, kara dla takich przedsiębiorców będzie wymierzana w kwocie 2000 zł.

Brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie sankcjonowane w formie kary pieniężnej w wysokości 250 zł.

Ustawodawca wskazuje przy tym, że „kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie”.

Zgodnie z brzmieniem art. 140mb ust. 3 uPrd właściciel pojazdu, który złoży niekompletny wniosek o rejestrację pojazdu i który - pomimo wezwania do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez organ terminie - nie dokona stosownego uzupełnienia podania, będzie podlegać odpowiedniej, opisanej powyżej, karze pieniężnej. 

W przypadku, gdy pojazd przed dniem 1 stycznia 2024 r. został:

 1. sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 2. sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. nabyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

do spraw związanych z rejestracją oraz zawiadamianiem o zbyciu albo nabyciu pojazdu stosuje się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu dotychczasowym.

Do postępowań o rejestrację pojazdów, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r., stosuje się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu dotychczasowym.

Do postępowań w sprawach nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r., stosuje się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu dotychczasowym.

Powyższe ustalenia w zakresie tzw. „przepisów przejściowych” wynikają z brzmienia art. 14 - 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

 

 

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy