Aktualności

wróć
75

Weź udział w projekcie "Lepszy Ty"!

14.09.2021

Celem projektu, realizowanego przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Wałowej 4 w part­ner­stwie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Go­spo­dar­czych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Zamkowa 3A/1 jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 200 osób (110 K, 90 M) tym 12 osób (6 K, 6 M) niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez kompleksowe działania na rzecz integracji osób z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji w okresie 24 miesięcy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022.

 

Adresaci projektu: w wieku 18 do 55 lat, zamieszkujących na terenie powiatu cieszyńskiego, w tym 48 osób zamieszkujących miasto powiatowe - Cieszyn, średnio po 24 osoby z gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich (Wisła, Ustroń, Skoczów, Strumień) oraz średnio po 8 osób z gmin wiejskich (Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice). Będą to osoby wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym wynikającym z przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:

 1. osoby niepełnosprawne z orzeczeniem (12 osób; 6 K, 6 M) - w tym osoby upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim lub upośledzone w stopniu lekkim i zaburzone/chore psychicznie, lub tylko z obniżoną sprawnością intelektualną i zaburzone lub chore psychicznie, w tym osoby posiadające stopień umiarkowany lub znaczny;
 2. bezrobotne zarejestrowane w UP lub osoby bierne zawodowo, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 3. korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej - opuszczające pieczę zastępczą lub zakłady karne
 4. korzystające z PO PŻ - potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji PO na lata 2014-2020.

 

Formy wsparcia dla uczest­ni­ków projektu:

 1. do­radz­two i kon­sul­ta­cje – in­dy­wi­du­a­lne spo­tka­nia każdego uczest­ni­ka projektu z doradcą za­wo­do­wym, pra­cow­ni­kiem so­cjal­nym oraz psy­cho­lo­giem;
 1. doradztwo grupowe - re­ali­za­cja warsz­ta­tów z zakresu :

 

-umie­jęt­no­ści psy­cho­lo­gicz­no­-spo­łecz­ych

- umie­jęt­no­ści in­ter­per­so­nal­nych

- edukacji fi­nan­so­wej

-umie­jęt­no­ści po­ru­sza­nia się po rynku pracy z ele­men­ta­mi ekonomii spo­łecz­nej

( 60 godzin - 9 dni)-plan rozpoczęcia październik 2021 r.

 

 1. szko­le­nia zawodowe - kończące się eg­za­mi­nem i wydaniem cer­ty­fi­ka­tu po­twier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie nowych kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych;

-Prawo jazdy kat. B

-Stylizacja paznokci, kosmetyczny 

-Opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych

-Gastronomiczny

-Sprzątanie

-Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

-Kasjer z obsługą kasy fiskalnej

-Administracyjno-biurowy

 

 1. staże – płatne 5-cio miesięczne - kolejna grupa rozpocznie staż od listopada 2021 r.

Pla­no­wa­ne efekty re­ali­za­cji projektu:

 1. uzy­ska­nie kwa­li­fi­ka­cji przez 120 osób (66 kobiet, 54 mężczyzn);
 2. aktywne po­szu­ki­wa­nie pracy przez 67 osób (37 kobiet, 30 mężczyzn);
 3. podjęcia pracy przez 50 osób (27 kobiet, 23 mężczyzn).

Okres re­ali­za­cji: 01.01.2021 – 31.12.2022

Udział w pro­jek­cie jest BEZPŁATNY, za­in­te­re­so­wa­nych do wzięcia w nim udziału za­pra­sza­my do kontaktu z punktem re­kru­ta­cyj­nym pod nr tel.: 502 778 114.

Wartość projektu:4 464 654,78 zł

Kwota do­fi­nan­so­wa­nia z Unii Eu­ro­pej­skiej: 4 241 422,04 zł.

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM