Konsultacje społeczne planowanego projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego”

wróć

Konsultacje społeczne planowanego projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego”

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców na temat założeń do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego”, przygotowywanego do konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez działania

termomodernizacyjne, wymianę źródła ciepła, przebudowę systemów wentylacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (system pomp ciepła). W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zaplanowane działania będą przyczyniały się do ochrony środowiska naturalnego. Zasada ta będzie realizowana poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Planowany zakres projektu:

W ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego” przygotowuje się termomodernizację następujących obiektów:

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach (3 budynki warsztatowo–dydaktyczne/szkoleniowe) – kompleksowa termomodernizacja 3 budynków

poprzez: poprawę izolacyjności przegród budowlanych (ocieplenie ścian, ścian fundamentowych, stropodachów, dachów), wymianę okien na okna PVC, drzwi i bram na wyroby o lepszej izolacyjności, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED, przebudowa systemu wentylacji, wymiana źródła ciepła (węglowego) wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródło wykorzystujące paliwo gazowe oraz budowa głębinowych pomp ciepła (instalacja elektryczna dla pomp ciepła), w tym przebudowa kotłowni – przystosowanie do zamontowania nowego kotła oraz armatury dla pomp ciepła, prace odtworzeniowe (instalacja odgromowa, wymiana rynien i rur spustowych, odtworzenie opasek wokół budynków, odtworzenie drenażu opaskowego, wykonanie nowej kolorystyki ścian – po wykonaniu ocieplenia ścian budynków).

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla 3 budynków projektuje się remont istniejącego źródła ciepła polegający na wymianie kotłów stałopalnych o mocy 120, 100, 35 kW na kocioł gazowy o mocy do 45kW – źródło rezerwowe/awaryjne. Głównym źródłem ciepła będzie pompa ciepła 3 – sprężarkowa o równym podziale mocy grzewczej (zgodnie z przeprowadzonym audytem). Planuje się budowę pomp ciepła i chłodu z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła o mocy grzewczej 161,7 kW – 16 odwiertów o głębokości 170 m obsługujących pompy ciepła, wykonanie studni zbiorowej i rurociągów poziomych, prace ziemne i prace związane z odtworzeniem nawierzchni. Układ pompy ciepła i kotła gazowego skonfigurowany zostanie w taki sposób, by pompy ciepła zapewniały ok. 80% zapotrzebowania obiektów na ciepło.

- I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – etap II - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną dla uzyskania odpowiedniego współczynnika przenikalności, wymiana stolarki okiennej od podwórza (ściana NW i SE) na okna zespolone PVC wraz z wymianą parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych i pracami odtworzeniowymi tynków.

- II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych wraz z pracami odtworzeniowymi tynków i profili pierwotnych (stare skrzynkowe na zespolone drewniane), ocieplenie ściany od podwórza wełną min. oraz stropu auli wełną mineralną; modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrznych pomp ciepła w sali gimnastycznej o mocy 15 kW.

- Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie - ocieplenie ścian od podwórza (SW i NW) styropianem dla uzyskania odpowiedniego współczynnika przenikalności, ocieplenie ścian zewnętrznych frontowych NE i SE tynkiem pokrytym farbą termoceramiczną, wymiana stolarki okiennej okien jednoszybowych na okna zespolone PVC i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.o., prace odtworzeniowe – wymiana rynien i rur, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, obróbki malarskie, nowa kolorystyka, instalacja odgromowa.

- Zespół Szkół Technicznych im. G.Langera w Cieszynie – hala sportowa:

docieplenie - ścian zewnętrznych wełną mineralną, docieplenie ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS, docieplenie - stropodach hala: płyty z wełny mineralnej, docieplenie - stropodach zaplecze - wełna mineralna w postaci granulatu lub płyt

- odtworzenie instalacji odgromienia i odtworzenie rynien i rur spustowych

- demontaż starych okien i montaż nowych wraz z odtworzeniem ubytków tynków wokół otworów okiennych oraz prace wykończeniowe;

- wymiana drzwi do pom. technicznego i wymiana drzwi wejściowe aluminiowe,

- wymiana oświetlenia na ledowe wraz z niezbędną instalacją elektryczną i pracami wykończeniowymi - na sali gimnastycznej, w szatniach,  korytarzach, holu, pokoju naucz., magazynach, toaletach i  pom. technicznym:

-wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła poprzez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacją c.o i c.w.u.

- wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła poprzez zastosowanie powietrznej pompy ciepła.

-  wykonanie instalacji fotowoltaicznej - na dachu hali sportowej o mocy 25 kW i montaż konstrukcji wsporczych dla paneli FV.

- Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu:

- wymiana zewnętrznych drzwi i okien z pracami odtworzeniowymi (w tym: parapety, niezbędne tynki)

- ocieplenie stropu i ocieplenie dachu, ocieplenie ściany wewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami odtworzeniowymi (w tym: rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa)

- ocieplenie ścian w gruncie oraz niezbędne do wykonania termomodernizacji - wykonanie izolacji poziomej i pionowej, docieplenie cokołu styropianem, docieplenie ościeży

- ocieplenie posadzki, podłogi wyniesionej, podłogi na gruncie

- wykonanie tynków/elewacji wraz z odtworzeniem instalacji odgromowych dla budynku

- wymiana oświetlenia na ledowe wraz z niezbędna instalacją elektryczną

- budowa powietrznych pomp ciepła wraz z instalacją c.o i niezbędną instalacją elektryczną - - wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (wodna pompa cieplna)

- wykonanie powietrznej pompy ciepła (system grzewczy) i wymiana instalacji c.o.

- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji i pompy ciepła

- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoły wraz z odtworzeniem instalacji odgromowej na dachu.

Realizacja całego projektu pozwoli na ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10, co przy tak dużych budynkach wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w powiecie cieszyńskim.

Planowany okres realizacji: 2017-2021 rok

Planowany budżet projektu: 13 320 368,80 zł

Szacowane wnioskowane dofinansowanie: 10 630 661,50 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działań przewidzianych w ramach projektu znajdują się w projektach budowlanych oraz audytach energetycznych, z którymi można się zapoznać po wcześniejszym umówieniu w: Wydziale Inwestycji (pokój 214) / Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich (pokój 302) Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przy ul. Bobreckiej 29.

Sposób zgłaszania uwag i propozycji oraz termin ich zgłaszania:

Uwagi i propozycje można zgłaszać na adres: wr@powiat.cieszyn.p lub pisemnie w Kancelarii Ogólnej, adresując na Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich w terminie: 9 - 23 stycznia 2017 r.

 

Raport z konsultacji społecznych projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego”

W dniu 9 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego (www.powiat.cieszyn.pl) została zamieszczona informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie planowanego projektu dotyczącego kompleksowej termomodernizacji wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego”.

Konsultacje odbyły się w dniach 9 – 23. 01.2017 r. i dotyczyły przygotowania i realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego” przygotowywanego do konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

W wyznaczonym terminie wszyscy mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego mogli zgłaszać uwagi dotyczące zakresu projektu, jego przygotowania oraz samej planowanej rzeczowej realizacji zadania.

W terminie prowadzonych konsultacji społecznych, czyli do dnia 23 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Cieszynie nie wpłynęły uwagi ani propozycje do konsultowanego z mieszkańcami projektu.

 

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy