„Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie”

wróć

Projekt „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - WND-RPSL.11.01.04-24-0227/20.

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Wartość projektu – 995 417,50zł, w tym:

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 846 104,87 zł

dofinansowanie z budżetu państwa – 49 770,88 zł

wkład własny Powiatu Cieszyńskiego – 99 541,75 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2021-31.12.2022

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości procesu kształcenia w I LO i II LO w Cieszynie umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.

GRUPA: 466 uczniów i 76 nauczycieli odpowiednio uczących się/pracujących w I LO i II LO w Cieszynie.

ZADANIA:

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

 • zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych, rozszerzających podstawę programową/ kół zainteresowań oraz pozaszkolnych;
 • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych.

EFEKTY: Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia w I LO i II LO w Cieszynie.

Mierzalne wskaźniki projektu:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 76 osób
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 2 szkoły
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 125 osób
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2 szkoły
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 2 szkoły
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 466 osób

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2 szkoły
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 396 osób
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 65 osób
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2 szkoły

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Beneficjent:

Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Tel. (33) 4777213, e-mail: projekt@powiat.cieszyn.pl   https://www.powiat.cieszyn.pl

 

Szkoły objęte projektem:

 

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac J. Słowackiego 2

Tel. (33) 8521139, http://www.osuch.bx.pl

 

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac Wolności 7 b 

Tel. (33) 8521132,  http://www.kopernik.netus.pl

 

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy