„Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie”

wróć

PROJEKT

Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie”

nr WND-RPSL.11.01.04-24-052F/18-002 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

 

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Cel projektu: Poprawa jakości procesu kształcenia w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie i II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 446 uczniów i 282 uczennic poprzez:

  • organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
  • organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu przyczyniających  się do wzrostu ich kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
  • wzrost kompetencji 87 nauczycieli (72K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów,
  • wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w terminie od IX.2019 do VI.2020.

 Efekty: Nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

 

Wartość projektu – 853.358,75zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego  – 725.354,93

Dofinansowanie z budżetu państwa - 42.667,94zł

Wkład własny Powiatu Cieszyńskiego - 85.335,88zł

 

Czas realizacji projektu – 01.09.2019r. – 30.06.2020r.

 

Beneficjent:

Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Tel. (33) 4777213, e-mail: projekt@powiat.cieszyn.pl https://www.powiat.cieszyn.pl  

 

Szkoły objęte projektem:

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac J. Słowackiego 2

Tel. (33) 8521139, http://www.osuch.bx.pl


II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac Wolności 7 b  

Tel. (33) 8521132,  http://www.kopernik.netus.pl

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz wszelkie informacje w zakresie projektu dostępne w sekretariatach szkół.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel