OTWARTA LICENCJA NA KORZYSTANIE Z LOGO ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

wróć

OTWARTA LICENCJA
NA KORZYSTANIE Z LOGO ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

§ 1


1. Przedmiot Licencji stanowi Logo Śląska Cieszyńskiego, określone w Księdze znaku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej licencji, zwane w dalszej części „Logiem”,
2. Licencjodawca oznacza Powiat Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29,
3. Licencjobiorca oznacza Podmiot uprawniony do bezpłatnego korzystania z Logo, którego działania przyczyniają się do promocji Śląska Cieszyńskiego w zakresie określonym w §2 ust. 2.


§ 2


1. Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do Logo Śląska Cieszyńskiego.
2. Licencjodawca posiada autorskie prawa majątkowe do Dzieła, na następujących polach eksploatacji, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm. – dalej zwaną „Ustawą
o prawie autorskim”),:
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci www (internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego
z użytkowników sieci publicznej;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie
w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie utworu do innego celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenia w Internecie, do wydawnictwa książkowego, przy czym rozpowszechnienie dzieła, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy
w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji);
d) wykorzystywania Dzieła w zakresie działań związanych z realizacją zadań Powiatu,
w szczególności zadań promocyjnych Powiatu samodzielnie lub z innym podmiotami,
w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła;
e) nieograniczonego w czasie korzystania z Dzieła i jego egzemplarzy w kraju oraz poza jego
granicami.
3. Licencjodawca posiada również prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przez Licencjodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim.
W ramach tych uprawnień Licencjodawca w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów dzieła, do dokonywania wszelkich zmian, przeróbek i adaptacji Dzieła, w tym również do łączenia go z innymi dziełami.


§ 3


1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego prawa do korzystania z Logo.
2. Logo ma na celu promocję Śląska Cieszyńskiego oraz jego walorów turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych, edukacyjnych.
3. Wykorzystanie Loga winno być zgodne z koncepcją kreatywną Śląska Cieszyńskiego – „Śląsk Cieszyński bez granic”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej licencji, ale może także występować bez kontekstu wskazanego w koncepcji kreatywnej.
4. Logo stosowane może być jedynie z zachowaniem zasad określonych w księdze znaku wskazanej w §1 ust. 1.
5. Logo może być wykorzystane dla działań zgodnych z przyjętymi normami prawnymi
i społecznymi w celu utrwalania pozytywnego wizerunku Śląska Cieszyńskiego.
6. Licencjobiorca pobierze Logo drogą elektroniczną ze strony internetowej Licencjodawcy.
7. Prawo użytkowania Logo może być cofnięte przez Licencjodawcę bez zachowania terminu wypowiedzenie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej licencji i żądać zaprzestania korzystania z Logo oraz wycofania na własny koszt produktów z Logo.
8. W sytuacji, gdy naruszenie zasad niniejszej licencji rodzi negatywne skutki finansowe dla Licencjodawcy, przysługuje mu prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.


§ 4


1. Umowę licencyjną obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem 3 –miesięcznego okresu wypowiedzenia.


§ 5


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawie autorskim oraz przepisy kodeksu cywilnego.


§ 6


Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd Powszechny właściwy dla Licencjodawcy.


§ 7


Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 8


Umowa obowiązuje po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami umowy i ich zaakceptowaniu.

 

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM