OTWARTA LICENCJA NA KORZYSTANIE Z LOGO ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

wróć

OTWARTA LICENCJA
NA KORZYSTANIE Z LOGO ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

§ 1


1. Przedmiot Licencji stanowi Logo Śląska Cieszyńskiego, określone w Księdze znaku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej licencji, zwane w dalszej części „Logiem”,
2. Licencjodawca oznacza Powiat Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29,
3. Licencjobiorca oznacza Podmiot uprawniony do bezpłatnego korzystania z Logo, którego działania przyczyniają się do promocji Śląska Cieszyńskiego w zakresie określonym w §2 ust. 2.


§ 2


1. Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do Logo Śląska Cieszyńskiego.
2. Licencjodawca posiada autorskie prawa majątkowe do Dzieła, na następujących polach eksploatacji, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm. – dalej zwaną „Ustawą
o prawie autorskim”),:
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci www (internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego
z użytkowników sieci publicznej;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie
w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie utworu do innego celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenia w Internecie, do wydawnictwa książkowego, przy czym rozpowszechnienie dzieła, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy
w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji);
d) wykorzystywania Dzieła w zakresie działań związanych z realizacją zadań Powiatu,
w szczególności zadań promocyjnych Powiatu samodzielnie lub z innym podmiotami,
w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła;
e) nieograniczonego w czasie korzystania z Dzieła i jego egzemplarzy w kraju oraz poza jego
granicami.
3. Licencjodawca posiada również prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przez Licencjodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim.
W ramach tych uprawnień Licencjodawca w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów dzieła, do dokonywania wszelkich zmian, przeróbek i adaptacji Dzieła, w tym również do łączenia go z innymi dziełami.


§ 3


1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego prawa do korzystania z Logo.
2. Logo ma na celu promocję Śląska Cieszyńskiego oraz jego walorów turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych, edukacyjnych.
3. Wykorzystanie Loga winno być zgodne z koncepcją kreatywną Śląska Cieszyńskiego – „Śląsk Cieszyński bez granic”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej licencji, ale może także występować bez kontekstu wskazanego w koncepcji kreatywnej.
4. Logo stosowane może być jedynie z zachowaniem zasad określonych w księdze znaku wskazanej w §1 ust. 1.
5. Logo może być wykorzystane dla działań zgodnych z przyjętymi normami prawnymi
i społecznymi w celu utrwalania pozytywnego wizerunku Śląska Cieszyńskiego.
6. Licencjobiorca pobierze Logo drogą elektroniczną ze strony internetowej Licencjodawcy.
7. Prawo użytkowania Logo może być cofnięte przez Licencjodawcę bez zachowania terminu wypowiedzenie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej licencji i żądać zaprzestania korzystania z Logo oraz wycofania na własny koszt produktów z Logo.
8. W sytuacji, gdy naruszenie zasad niniejszej licencji rodzi negatywne skutki finansowe dla Licencjodawcy, przysługuje mu prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.


§ 4


1. Umowę licencyjną obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem 3 –miesięcznego okresu wypowiedzenia.


§ 5


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawie autorskim oraz przepisy kodeksu cywilnego.


§ 6


Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd Powszechny właściwy dla Licencjodawcy.


§ 7


Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 8


Umowa obowiązuje po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami umowy i ich zaakceptowaniu.

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel