„Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”

wróć

 

 

 

 

Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”

 

Projekt dotyczy dostosowania poziomu kształcenia w wybranych zawodach do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez nabycie przez uczniów/absolwentów określonych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą na sprawne wejście na rynek pracy. Podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmocnienie ich zdolności zatrudnienia zostanie osiągnięte poprzez realizację dwóch form wsparcia: specjalistycznych kursów/szkoleń i staży/praktyk zawodowych oraz zakup uzupełniającego wyposażenia pracowni zawodowych w 8 szkołach/placówkach objętych projektem. Celem jest więc zwiększenie szans na zatrudnienie i ułatwienie absolwentom odnalezienie się na zmieniającym się rynku pracy.

Dodatkowymi szkoleniami/kursami zostanie objętych 308 uczniów z 8 szkół/placówek kształcących w ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy zawodach, w tym 92 osób weźmie udział w stażach/praktykach zawodowych u pracodawców.

Projekt realizowany będzie w okresie 10.2019 - 09.2021.

Szkoły biorące udział w projekcie:

- Zespół Szkół Ekonomoczno - Gastronomicznych w Cieszynie

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

- Zespół Szkół Technicznych  w Ustroniu

- Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

- Zespół Szkół Im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

- Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie

- Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących w Skoczowie

 

Całkowita wartość projektu 2 666 507,30 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  Społecznego 2 266 531,20 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa 266 650,73 zł

Wkład własny Powiatu Cieszyńskiego 133 325,37 zł

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego

Aktualności
Dokumenty do pobrania
Zapytania ofertowe
Galeria

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel