Aktualności

wróć
Starostwo Powiatowe w Cieszynie poszukuje lekarza-koronera!

Starostwo Powiatowe w Cieszynie poszukuje lekarza-koronera!

23.03.2023

Zamawiający, Powiat Cieszyński, zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usługi stwierdzenia zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Cieszyńskiego".


  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz.1947) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 03.08.1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. z 1961 r. nr 39, poz. 202), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.02.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1085 tj.).

  1. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1) Zamawiający zleci usługę wyłącznie w sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu nie będą zobowiązane inne osoby zgodnie z przepisami prawa, w szczególności wyżej wskazanej ustawy i rozporządzenia.

2) Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie wezwania funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie lub innych upoważnionych instytucji, w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od powiadomienia.

    3. Termin realizacji zamówienia: od 4 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

    4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.  U.  z 2022 r. poz. 633 z późn.zm), które zgodnie z przepisami prawa są uprawnione do wykonania ww. usługi;
  2. lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, niezależnie od rodzaju praktyki lekarskiej (indywidualna, indywidualna specjalistyczna) i zakładu opieki zdrowotnej, w którym pracuje (prywatny, publiczny, niepubliczny).

2) Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców.

3) Wykonawca powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

    5. Kryteria wyboru oferty


1) Jedynym kryterium oceny propozycji ofertowej jest cena jednostkowa zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł).
Cena - 100%

2) Zaproponowana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena podana jest cena ostateczną i nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

   6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, KANCELARIA

  7. Informacje dodatkowe

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom postawionym w zapytaniu ofertowym.

3)  O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

4) Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Katarzyna Stefka Naczelnik Wydziału Rady, Zarządu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, pokój 101, telefon 533 328 874, adres email: k.stefka@powiat.cieszyn.pl


Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - projekt umowy

Szybkie menu

Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy