Sprawy w Starostwie

wróć

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 • zatwierdzanie projektów budowlanych,
 • udzielanie pozwoleń na budowę,
 • udzielanie pozwoleń na rozbiórkę,
 • wydawanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 • nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenie spisu spraw wpływających do wydziału zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 • archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji budowlanej,
 • rejestrowanie dzienników budowy,
 • prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszeń,
 • formułowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego,
 • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
 • rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających spełnienie wymagań, dotyczących samodzielnych lokali,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • wydawanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w oparciu o przepisy ustawy o transporcie kolejowym,
 • współpraca z obsługą prawną Starostwa w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych w zakresie budownictwa.

 

Link do BIP - Wydział Architektury i Budownictwa

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 • podejmowanie czynności związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek oświatowych, których zakładanie i prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy do zadań powiatu,
 • podejmowanie czynności związanych z tworzeniem jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek,
 • przygotowywanie projektów planów sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu oraz projektów zmian tej sieci,
 • podejmowanie czynności nadzorczych nad działalnością szkół i placówek, w szczególności w zakresie spraw finansowych, administracyjnych, przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów oraz podejmowanie czynności zmierzających do powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły i placówki lub z odwoływaniem z tego stanowiska,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z udzieleniem zgody na utworzenie w szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowych stanowisk wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych,
 • przygotowywanie opinii dotyczących powierzania przez dyrektora szkoły lub placówki stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwoływania z tych stanowisk,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z procesem dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora,
 • prowadzenie postępowania i przygotowywanie dokumentów związanych z wydawaniem zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki, o których mowa w pkt. 1, przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także dokumentów dotyczących udzielenia zgody na likwidację takich szkół,
 • podejmowanie czynności zmierzających do przejęcia dokumentacji zlikwidowanej szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
 • podejmowanie czynności zmierzających do przejęcia dokumentacji zlikwidowanej szkoły publicznej prowadzonej przez Powiat, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów oraz podejmowanie czynności zmierzających do likwidacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów oraz podejmowanie czynności związanych z utworzeniem zespołu szkół lub placówek, wyłączeniem z zespołu niektórych szkół lub placówek, włączeniem do zespołu szkół lub placówek oraz z rozwiązaniem zespołu szkół lub placówek,
 • przygotowywanie projektów statutów dla nowoutworzonych szkół i placówek oraz zespołów szkół lub placówek,
 • analiza i przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z prowadzeniem rekrutacji na dany rok szkolny,
 • analizowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do tych arkuszy,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie postępowania i przygotowywanie dokumentów związanych z wydaniem zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz dokumentów związanych z odmową wpisu do tej ewidencji,
 • prowadzenie postępowania i przygotowywanie dokumentów związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 • prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji dotyczącej udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
 • przygotowywanie projektów dokumentów ustalających tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących:
  1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
  2. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwalniania od obowiązku realizowania tych zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole,
  3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których taki wymiar nie został określony w Karcie Nauczyciela,
  4. regulaminu wynagradzania nauczycieli w danym roku kalendarzowym,
  5. określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie bieżącej współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną i właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną, a także z innymi organami i podmiotami mającymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wpływ na działalność szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie współpracy z gminami powiatu cieszyńskiego w szczególności w zakresie kontroli realizacji spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenia rekrutacji, w tym w formie elektronicznej, do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Cieszyński,
 • inicjowanie kursów i szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie postępowania i przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z nadawaniem stopnia nauczyciela mianowanego, w tym w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków nauczycieli wraz z załączoną dokumentacją,
  2. analizowanie złożonych wniosków i dokumentacji pod względem formalnym,
  3. przygotowywanie dokumentów związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
  4. prowadzenie rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu, wydanych przez komisję egzaminacyjną,
  5. przygotowywanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie spraw i przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych podziałem środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i rozliczaniem tego dofinansowania,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z kierowaniem do kształcenia specjalnego oraz podejmowanie czynności zmierzających do kierowania do kształcenia specjalnego,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z przydzielaniem godzin nauczania indywidualnego,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów,
 • podejmowanie czynności nadzorczych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
 • wykonywanie postanowień sądu rodzinnego w sprawie zastosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • ocena merytoryczna ofert składanych przez organizacje pozarządowe, w zakresie edukacji, o udzielenie dofinansowania lub sfinansowania realizacji zadań własnych powiatu,
 • podejmowanie czynności nadzorczych i kontrolnych nad wydatkowaniem środków publicznych przez organizacje pozarządowe przy realizacji, oraz po jej zakończeniu, zadań własnych powiatu,
 • przygotowywanie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stosownych pism, wystąpień i wniosków o opinie, zgodę lub uzgodnienia w sprawach dotyczących edukacji,
 • prowadzenie, w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, stosownych uzgodnień i konsultacji z innymi organami i podmiotami nadzorującymi działalność szkół i placówek oraz współpracujących ze szkołami i placówkami,
 • gromadzenie w formie elektronicznej:
  1. danych zawartych w arkuszach organizacji szkół,
  2. danych Systemu Informacji Oświatowej,
  3. danych wymaganych w trakcie prowadzenia rekrutacji w formie elektronicznej,
 • przygotowywanie stosownych materiałów i dokumentów na posiedzenia Rady Powiatu Cieszyńskiego, Zarządu Powiatu Cieszyńskiego oraz komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego, wynikających z przyjętego planu pracy danego organu, poleceń lub innych aktów i dokumentów,
 • przygotowywanie innych dokumentów, projektów aktów i pism wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa dotyczących edukacji oraz podejmowanie, na podstawie obowiązujących przepisów, innych czynności i działań w sprawach dotyczących edukacji,
 • koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat i współpraca w tym zakresie z obsługą prawną, przygotowywanie odpowiednich dokumentów oraz spraw związanych z przyznawaniem Stypendium Starosty Cieszyńskiego.

 

Link do BIP - Wydział Edukacji

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie planowania budżetu:

 • opracowywanie projektu budżetu Powiatu,
 • opracowywanie układu wykonawczego,
 • aktualizacja planów budżetowych, przygotowywanie zmian,
 • opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków,
 • informowanie jednostek budżetowych i wydziałów o planowanych kwotach na każdym etapie planowania budżetu.

W zakresie rachunkowości:

 • prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu,
 • prowadzenie rachunkowości Starostwa,
 • prowadzenie rachunkowości dochodów Skarbu Państwa,
 • prowadzenie rachunkowości funduszy celowych.

W zakresie sprawozdawczości:

 • sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa,
 • sporządzanie bilansu Starostwa, Skarbu Państwa i funduszy celowych,
 • uzgadnianie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych i łącznych,
 • sporządzanie bilansu zbiorczego i skonsolidowanego Powiatu,
 • sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • sporządzanie sprawozdań o zaległościach jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • rozliczenie dotacji celowych w tym środków z funduszy unijnych,
 • pozostałe sprawozdania wyżej nie wykazane w zakresie finansowym.

W zakresie wykonywania budżetu:

 • opracowywanie materiałów dotyczących wykonania budżetu dla potrzeb Zarządu, Rady oraz jej komisji,
 • analiza bieżącego wykonania budżetu:
 • bieżący monitoring realizacji budżetu w celu wskazywania zagrożeń w realizowaniu budżetu,
 • analiza przepływów pieniężnych w celu zabezpieczenia terminowej realizacji wydatków i możliwości lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych,
 • koordynowanie realizacji planu wydatków.
 • informowanie Zarządu o bieżącej sytuacji budżetu.

W zakresie pozostałych zadań bieżących:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • współpraca z bankami, funduszami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania kredytów, pożyczek, dotacji itp.,
 • obsługa zadłużenia Powiatu,
 • prowadzenie kas Starostwa, Skarbu Państwa i funduszy celowych,
 • prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej,

W zakresie windykacji należności Powiatu, Skarbu Państwa i funduszy celowych:

 • sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień,
 • sporządzanie informacji i zestawień o dłużnikach dla obsługi prawnej w celu wszczęcia postępowań egzekucyjnych,
 • bieżąca współpraca z obsługą prawną oraz komórkami organizacyjnymi Starostwa, szczególnie w zakresie ujawnienia mienia dłużnika,
 • w przypadku dokonania wpłaty przez dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego sporządzanie informacji dla obsługi prawnej w celu ograniczenia egzekucji,
 • przekazywanie wpłat i zaliczek na rzecz Sądu lub Komornika na podstawie poleceń przygotowanych przez obsługę prawną,
 • rozliczanie wpłat wpływających od Komornika,
 • archiwizowanie akt dłużników dotyczących postępowania sądowego i egzekucyjnego, po ich przekazaniu przez obsługę prawną,
 • informowanie zainteresowanych komórek Starostwa o zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Referat Geodezji i Katastru

Do podstawowych zadań Referatu należy:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie teleinformatycznym w zakresie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGB),
 • utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian,
 • aktualizacja baz danych EGB na podstawie decyzji określającej przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego,
 • zawiadomienie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych: organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, jednostki statystyki publicznej, starostów sąsiednich powiatów oraz właściwych podmiotów ewidencyjnych,
 • przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
 • ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnianiem,
 • archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
 • wpisywanie do ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości danych wynikających z otrzymywanych odpisów dotyczących zmian danych ewidencji gruntów i budynków oraz wyciągów z operatów szacunkowych,
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
 • sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 • udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
 • gospodarowanie środkami finansowymi będącymi w dyspozycji wydziału w zakresie gromadzenia, aktualizacji, uzupełniania, udostępniania i zabezpieczania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączania materiałów z zasobu,
 • wykonywanie zadań Starosty wynikających z ustawy o scaleniu i wymianie gruntów,
 • wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego,
 • wprowadzanie do ewidencji gruntów i budynków informacji dotyczących umów dzierżaw zawartych w oparciu o zapisy ustawy o ubezpieczeniu rolników,
 • tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych.

 

Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Do podstawowych zadań Referatu należy:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie teleinformatycznym w zakresie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • zakładanie i aktualizacja powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 • zakładanie i aktualizacja baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500),
 • aktualizacja baz danych GESUT i BDOT500 na podstawie decyzji określającej przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego,
 • zakładanie i aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego w postaci wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych oraz plików komputerowych,
 • udostępnianie materiałów z zasobu w postaci standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj. mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej a także kopii innych materiałów,
 • sporządzanie i wydanie licencji określającej uprawnienia wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
 • przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów niezbędnych do realizacji tych prac,
 • weryfikacja przekazanych zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zbiorów danych będących wynikiem prac geodezyjnych lub materiałów będących przedmiotem realizacji zamówienia publicznego na prace geodezyjne oraz aktualizacja baz danych,
 • uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do pzgik,
 • naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • ocena przydatności użytkowej materiałów zasobu i wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie do archiwum państwowego materiałów wyłączonych z zasobu,
 • prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego w tym tworzenie, utrzymywanie, aktualizowanie i udostępnianie danych,
 • współpraca z gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi organami administracji samorządowej w zakresie uzupełniania i bieżącej aktualizacji prowadzonych baz danych,
 • tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych,
 • tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych w tym usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania oraz usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych,
 • udostępnianie innym organom administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

 

Link do BIP - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
w tym:

 • prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości,
 • obrót nieruchomościami w szczególności w zakresie: sprzedaży, nabywania, zamiany, darowizny, zrzeczenia się, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, a także obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkładów (aportów) niepieniężnych do spółek,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i innych należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
 • ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
 • wnioskowanie oraz opiniowanie podziałów nieruchomości,
 • prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
 • przejmowanie mienia Skarbu Państwa na własność Powiatu,
 • przejmowanie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Powiatu nieruchomości, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
 • uzgadnianie wysokości odszkodowania z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów wydzielonych pod drogi powiatowe,
 • ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody,
 • zwroty nieruchomości,
 • wpisywanie do ksiąg wieczystych przejścia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
 • nieodpłatne przyznanie własności nieruchomości osobie uprawnionej, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,
 • przekazywanie Lasom Państwowym gruntów wchodzącym w skład zasobu, przeznaczonych do zalesienia,
 • przejmowanie gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych w razie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych na cele nieleśne lub nierolne,
 • uczestniczenie w postępowaniach regulacyjnych w sprawach przywracania własności kościołom i gminom wyznaniowym,
 • ustalanie odszkodowań w przypadku dokonywania zmian w pobliżu linii kolejowych,
 • ustalanie i wypłacanie odszkodowań według zasad obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości,
 • ustalanie odszkodowania za nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, które z dniem 1 stycznia 1999r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustalanie odszkodowania za nieruchomości , które z mocy prawa stały się własnością powiatów oraz gmin na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • nabywanie na rzecz Skarbu Państwa za zgodą właściwego urzędu skarbowego własności rzeczy lub praw majątkowych, w zamian za zaległości podatkowe,
 • opiniowanie wniosków komunalizacyjnych,
 • ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalanie w drodze decyzji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
 • orzekanie o nadaniu na własność nieruchomości,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości, w związku z ustawą o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
 • zawieranie umów z dostawcami mediów i regulowanie płatności z tytułu ich dostawy,
 • zawieranie umów związanych z obsługą nieruchomości, w tym zawieranie umów ubezpieczenia,
 • bieżące utrzymywanie budynków i lokali we właściwym stanie technicznym w tym przeprowadzanie napraw i remontów,
 • organizowanie i przeprowadzanie koniecznych przeglądów technicznych budynków oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi,
 • zlecanie uprawnionym podmiotom sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych i lokali mieszkalnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i odprowadzanie podatków od nieruchomości,
 • zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia oraz ich wypowiadanie,
 • naliczanie i aktualizowanie czynszów za najem i dzierżawę,
 • naliczanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów stosownych dokumentów (uchwał Zarządu i Rady Powiatu, zarządzeń Starosty) w sprawie stawek czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości i ich przedstawianie właściwym organom,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie korzystania przez nie z nieruchomości oddanych (przekazanych) w trwały zarząd, w szczególności zawiadamianie właściwych organów o zawieranych przez jednostki umowach najmu, dzierżawy, użyczenia na czas oznaczony do 3 lat oraz występowanie o zgodę właściwych organów, jeżeli umowa najmu, dzierżawy, użyczenia jest zawierana przez jednostkę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
 • wystawianie faktur za należności związane z obrotem nieruchomościami,
 • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
 • powierzenia zarządzania nieruchomościami licencjonowanym zarządcom,
 • zarządzanie nieruchomością wspólnot mieszkaniowych oraz dokonywanie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, których członkami jest Skarb Państwa albo Powiat,
 • sporządzanie informacji i opracowywanie niezbędnych danych na temat zarządzanych nieruchomości,
 • występowanie do wójta, burmistrza z wnioskami o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z terenu administrowanych nieruchomości, po uzyskaniu zgody odpowiednio Zarządu Powiatu lub Starosty,
 • wyrażanie zgody w imieniu właściciela, na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 • wyrażanie zgody na zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym ustanawianie służebności przesyłu w celu zakładania, przeprowadzania na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów, urządzeń technicznych służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, urządzeń łączności publicznej, sygnalizacji oraz innych podziemnych i naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także wykonywania ich remontu,
 • wyrażanie zgody na przybliżanie się do granicy nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa i Powiatu,
 • wydawanie zaświadczeń o zaspokojeniu wierzytelności Skarbu Państwa i Powiatu, wpisanych w księdze wieczystej,
 • przejmowanie na własność Skarbu Państwa mienia w trybie ustawy z dnia 20.08.1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997r., poz. 121, nr 770 z późn. zm.).

 

Link do BIP - Wydział Nieruchomości

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie prowadzenia zadań inwestycyjnych Starostwa:

Przygotowanie inwestycji:

 • opracowanie programu inwestycji (określenie zakresu potrzeb),
 • zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym dotyczącym terenu, na którym zlokalizowano inwestycję,
 • przygotowanie założeń i wytycznych projektowych oraz uzgadnianie zakresu dokumentacji projektowej,
 • uczestniczenie w bieżących ustaleniach projektowych oraz współpraca
  z projektantami w zakresie przygotowywanych przez nich dokumentacji,
 • przygotowanie i przeprowadzenie przetargów,
 • przygotowanie i przeprowadzenie zamówień podprogowych,
 • przygotowywanie treści umów lub zleceń na:

- wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych,

- realizację inwestycji,

- świadczenie usług nadzoru.

Realizacja inwestycji:

 • prowadzenie nadzoru budowlanego lub zlecanie nadzoru,
 • ewidencjonowanie i rejestrowanie ponoszonych nakładów odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Wydział,
 • uczestniczenie z ramienia Inwestora w naradach na budowach, kontrolach realizacji, wizjach lokalnych,
 • przeprowadzenie odbiorów częściowych realizacji inwestycji,
 • przeprowadzenie końcowego odbioru robót przy udziale użytkownika potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót,
 • informowanie Zarządu o bieżących problemach w realizacji oraz rozbieżnościach finansowych.

Rozliczenie inwestycji:

 • wg poszczególnych źródeł finansowania przy współudziale Wydziału Finansowego,
 • współuczestniczenie w komisji przekazania inwestycji do użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego końcowego,
 • przedkładanie okresowych sprawozdań Komisjom i Zarządowi o stanie realizacji inwestycji.

Okres gwarancji i rękojmi:

 • przyjmowanie zgłoszeń od administratorów obiektów o występujących usterkach lub awariach na zakończonych zadaniach w okresie trwania gwarancji,
 • wyznaczanie terminów usunięcia usterki lub awarii oraz przeprowadzanie przeglądów kontrolnych po terminie wskazanym na ich usunięcie,
 • ustalanie terminów przeglądów oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych z Wykonawcą robót i administratorem obiektu potwierdzonych protokołem przeglądu,
 • sporządzanie protokołów z usunięcia usterki lub awarii.

W zakresie nadzoru i kontroli inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu:

 • udzielanie pomocy w zakresie przygotowania inwestycji w przypadku, gdy jednostki nie dysponują właściwie przygotowaną kadrą, po uzyskaniu zgody Zarządu,
 • nadzór nad właściwym przebiegiem realizacji inwestycji, w przypadku jak w pkt. 1,
 • kontrola rozliczenia inwestycji (poszczególnych etapów) oraz zatwierdzanie tych rozliczeń poprzez parafowanie protokołów odbioru inwestycji oraz wystawianych OT i PT w przypadku jak w pkt. 1.

Referat Rejestracji Pojazdów

Do podstawowych zadań Referatu należy:

 • rejestracja, czasowa rejestracja, wyrejestrowywanie pojazdów,
 • wydawanie decyzji w sprawie odmowy rejestracji pojazdów,
 • wydawanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu,
 • prowadzenie akt ewidencyjnych indywidualnie dla każdego pojazdu,
 • rejestrowanie zbycia pojazdów,
 • określanie terminów badania technicznego pojazdów,
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
 • prowadzenie depozytu, ewidencjonowanie i wydawanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych zatrzymanych przez uprawnione do tego organy,
 • rejestrowanie zastrzeżeń i zastawów sądowych, celnych, skarbowych i innych uprawnionych organów,
 • współpraca z policją, prokuraturą, strażą graniczną, urzędem celnym i innymi uprawnionymi organami w zakresie poszukiwania i identyfikacji pojazdów,
 • weryfikacja dokumentów rejestracyjnych dla potrzeb innych organów rejestrujących i organów wymienionych w punkcie 10,
 • rejestrowanie zmian konstrukcyjnych i rodzaju pojazdu,
 • przekazywanie i aktualizacja danych o pojazdach do Centralnej Ewidencji Pojazdów,
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • wydawanie i cofanie uprawnień do kontroli pojazdów diagnoście,
 • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 • czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu.

Link do BIP - Rejestracja Pojazdów

 

Referat Praw Jazdy

Do podstawowych zadań Referatu należy:

 • wydawanie i wymiana uprawnień do kierowania pojazdami,
 • zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie zawiadomień o utracie lub zniszczeniu prawa jazdy, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych,
 • wydawanie wtórników prawa jazdy,
 • realizacja zawiadomień uprawnionych organów o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka karnego - zakazu prowadzenia pojazdów,
 • prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz osób bez uprawnień,
 • przekazywanie i aktualizacja danych o kierowcach do Centralnej Ewidencji Kierowców,
 • wydawanie zaświadczeń lub skierowań dla kierowców, na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • kierowanie kierowców na kontrolne badania lekarskie,
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń do prowadzenia kursów dla instruktorów nauki jazdy,
 • wpisywanie i skreślanie instruktorów nauki jazdy z ewidencji instruktorów,
 • wydawanie i przedłużanie terminu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców,
 • kierowanie instruktorów na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Link do BIP - Prawa Jazdy

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie kultury i sztuki:

 • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 • prowadzenie prac związanych z tworzeniem i przekształceniem instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w tym nadzór nad:
  1. działalnością podstawową (powiększanie oraz opracowywanie zbiorów, konserwację eksponatów itp.),
  2. popularyzacją kultury i sztuki poprzez wystawy stałe i czasowe oraz prelekcje
   i lekcje muzealne,
  3. działalnością naukowo-badawczą,
  4. działalnością administracyjno-gospodarczą,
 • nadzór nad zadaniami biblioteki powiatowej przejętymi na podstawie porozumienia przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie, w tym:
  1. działalnością podstawową (rozwój czytelnictwa, zakupy zbiorów),
  2. popularyzacją czytelnictwa na obszarze powiatu cieszyńskiego poprzez konkursy czytelnicze, prelekcje, szkolenia,
  3. sprawami finansowymi,
 • popularyzacja i promocja imprez kulturalnych i pomoc w ich realizacji,
 • podejmowanie działań wspierających rozwój twórczości artystycznej i amatorskiego ruchu artystycznego,
 • prowadzenie spraw związanych z dziedzictwem kulturowym i rozwojem kultury,
 • koordynowanie spraw związanych z wykonywaniem zadań powiatu przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury i sztuki, w tym nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem przyznanych środków,
 • współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków,
 • współdziałanie przy opracowaniu planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 • organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk
  o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego.

W zakresie kultury fizycznej i sportu:

 • upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i sportu w powiecie, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi poprzez finansowe wspieranie,
 • organizacja i współpraca przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
 • koordynowanie spraw związanych z wykonywaniem zadań powiatu przez organizacje pozarządowe z zakresu sportu, w tym nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem przyznanych środków,
 • współpraca z zespołami o charakterze inicjatywnym i doradczym, powołanymi przez władze Powiatu Cieszyńskiego i działającymi w sferze sportu.

W zakresie upowszechniania turystyki:

 • inicjowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki i rozwoju informacji turystycznej,
 • współpraca transgraniczna w zakresie turystyki,
 • współdziałanie ze stowarzyszeniami turystycznymi i innymi instytucjami w zakresie rozwoju produktu turystycznego,
 • współpraca ze stowarzyszeniami i gminami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w górach i na wodzie,
 • współpraca z organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju turystyki oraz gminami w zakresie zagospodarowania turystycznego,
 • współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, zajmującymi się badaniami zjawisk zachodzących w turystyce,
 • planowanie i obsługa finansowa zadań w zakresie upowszechniania turystyki,
 • koordynowanie spraw związanych z wykonywaniem zadań powiatu przez organizacje pozarządowe z zakresu turystyki, w tym nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem przyznanych środków.

W zakresie promocji turystki i jednostki samorządu terytorialnego:

 • inicjowanie działań w zakresie promocji regionu, jego walorów,
 • inicjowanie i rozwijanie przedsięwzięć transgranicznych ze szczególnym uwzględnieniem promocji regionu jako całości,
 • działanie na rzecz promocji powiatu za granicą w zakresie kultury, sportu i turystyki,
 • przygotowywanie wydawnictw i innych materiałów promocyjnych,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych na miejscu i dystrybucja okazjonalna (poza imprezami targowymi),
 • udział w krajowych i zagranicznych Targach Turystycznych w celu aktywnej promocji powiatu, poprzez dystrybucję markowych materiałów promocyjnych, szczególnie dotyczących markowych produktów i innych ofert turystycznych,
 • planowanie i obsługa finansowa zadań w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie współpracy transgranicznej:

 • inicjowanie i rozwijanie przedsięwzięć transgranicznych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki,
 • współdziałanie w koordynowaniu w oparciu o podpisane umowy współpracy z samorządami przygranicznymi Czech i Słowacji w dziedzinach kultury, sportu i turystyki,
 • działanie na rzecz promocji powiatu w zakresie kultury, sportu i turystyki na sąsiadującym z powiatem cieszyńskim obszarze przygranicznym, położonym w Republikach Czeskiej i Słowackiej,
 • udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych instytucjom i organizacjom z terenu powiatu cieszyńskiego.

W zakresie organizacji pozarządowych:

 • prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich jednostek terenowych, dla których Starosta Cieszyński jest organem nadzorującym,
 • prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 • gromadzenie danych dotyczących organizacji pozarządowych,
 • współpraca z sektorem pozarządowym i tworzenie warunków sprzyjających skuteczności działań organizacji pozarządowych np. poprzez konsultacje i szkolenia,
 • koordynowanie działań związanych z procedurą dofinansowania zadań własnych powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • koordynowanie spraw związanych z wykonywaniem zadań powiatu przez organizacje pozarządowe z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem przyznanych środków,
 • nadzór w imieniu Starosty Cieszyńskiego nad działalnością stowarzyszeń i ich jednostkami terenowymi, a także fundacjami działającymi na terenie powiatu cieszyńskiego,
 • przygotowanie planów współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • bieżąca współpraca z zespołami o charakterze inicjatywnym i doradczym, powołanymi przez władze Powiatu Cieszyńskiego, o których mowa w ustawie
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie organizacyjnym:

 • opracowywanie projektów zmian Statutu Starostwa, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, a także innych regulaminów i procedur niezbędnych do pracy Starostwa,
 • prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Starosty, rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw  w imieniu Starosty i Zarządu,
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Umów,
 • wystawianie faktur i refaktur związanych z zadaniami Starostwa i Wydziału,
 • prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń oraz obsługa tablic informacyjnych Starostwa,
 • prowadzenie ewidencji porozumień w sprawie wykonywania i powierzenia zadań publicznych, oraz czynności związanych z ich publikacją w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,
 • prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu socjalnym,
 • prowadzenie rejestru korzystania z Sali Sesyjnej Starostwa,
 • obsługa kancelaryjna Starostwa, w tym w zakresie sprawnego przepływu korespondencji zgodnie z obowiązującym w Starostwie Systemem Obiegu Dokumentów,
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
 • prowadzenie zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną na terenie Powiatu,
 • sporządzanie danych do planu finansowego Wydziału oraz realizację wydatków, a w szczególności w zakresie: nieodpłatnej pomocy prawnej, umów cywilno-prawnych, obsługi prawnej Starostwa,
 • w ramach Wydziału funkcjonuje zespół zadaniowy zwany Urzędem Rejestracji odpowiedzialny za wspieranie usług certyfikacyjnych Centrum Certyfikacji „Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej”.

W zakresie administracyjno-gospodarczym:

 • techniczne i gospodarcze zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania siedzib Starostwa, w tym zabezpieczenie infrastruktury technicznej związanej z tymi budynkami,
  a w szczególności:
 1. sieci wodociągowej,
 2. sieci elektrycznej,
 3. w zakresie przyłączy telekomunikacyjnych (internetowe, telefoniczne),
 4. w zakresie łączności komórkowej,
 5. w zakresie łączności alarmowej,
 • prowadzenie konserwacji, serwisów i bieżących remontów w budynkach Starostwa oraz dbanie o wykonywanie określonych prawem niezbędnych przeglądów,
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń i wyposażenia Starostwa,
 • prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej i magazynowej, a w szczególności materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki higieniczne,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu, wyposażenia i środków trwałych w tym dbanie o aktualność kartotek w biurach Starostwa oraz prowadzenie spraw związanych
  z likwidacją sprzętu, wyposażenia i środków trwałych,
 • gospodarowania taborem samochodowym Starostwa,
 • prowadzenie, nadzorowanie, koordynowanie realizacji zadań i usług związanych z utrzymaniem czystości i ochroną mienia w obiektach Starostwa,
 • prowadzenie spraw związanych z pieczęciami, gospodarowaniem drukami i formularzami oraz tablicami urzędowymi,
 • prowadzenie spraw zawiązanych z zamawianiem prenumeraty czasopism oraz wydawnictw specjalistycznych,
 • inicjowanie oraz wdrażanie działań usprawniających formy i metody pracy oraz funkcjonowanie Starostwa,
 • dbanie o przestrzeganie w Starostwie przepisów i zasad dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym podnoszenie poziomu bezpieczeństwa www zakresie,
 • opracowywanie i realizacja planu finansowego Starostwa dotyczącego zadań Wydziału oraz sporządzanie sprawozdań związanych z jego realizacją.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie rozwoju Powiatu:

 • podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości,
 • podejmowanie działań stymulujących rozwój i aktywność inwestycyjno-gospodarczą,
 • dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych,
 • gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego, społecznego i przestrzennego rozwoju Powiatu,
 • opracowywanie ocen i prognoz społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju Powiatu,
 • proponowanie rozwiązań organizacyjnych, procedur działań oraz systemów kontroli mających na celu zapewnienie optymalnych warunków realizacji strategii rozwoju Powiatu,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania projektów będących elementami realizowanej strategii rozwoju Powiatu,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie nadzorowania realizacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań na temat stanu realizacji strategii i rozwoju, przedstawianie zagrożeń w ich realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji,
 • przedstawianie planu realizacji projektów na rok przyszły i lata następne celem zapewnienia środków na ich realizację w budżecie Powiatu,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i podmiotami zewnętrznymi w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych.
 • promocja gospodarcza powiatu w kraju i za granicą, celem pozyskiwania inwestorów,
 • współpraca w dziedzinie promocji gospodarczej z samorządami terytorialnymi, instytucjami rozwoju regionalnego i lokalnego oraz środowiskami biznesowymi
 • gromadzenie i udzielanie informacji, na podstawie prowadzonej bazy danych, dotyczących:
 1. możliwości i potrzeb inwestycyjnych gmin,
 2. potencjalnych inwestorów,
 3. bieżących oraz planowanych inwestycji w powiecie i regionie,
 4. danych społeczno-gospodarczych o powiecie,
 5. inwestorów obecnych w powiecie,
 6. dostępnych programów współpracy gospodarczej,
 7. firm z regionu i powiatu.

W zakresie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej:

 • inicjowanie, organizowanie i koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych powiatu ze strukturami Unii Europejskiej,
 • współpraca z krajowymi i regionalnymi ośrodkami na rzecz integracji europejskiej,
 • podejmowanie zadań mających na celu przygotowanie informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych,
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw w szczególności:
  1. koordynowanie działań zmierzających do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
  2. działania na rzecz promocji powiatu za granicą,
 • udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych podmiotom gospodarczym, instytucjom i organizacjom z terenu powiatu cieszyńskiego

W zakresie funduszy europejskich:

 • kształtowanie założeń i kierunków rozwoju powiatu poprzez inicjowanie, prowadzenie i weryfikację prac koncepcyjno – programowych z uwzględnieniem założeń polityki Unii Europejskiej oraz funduszy strukturalnych,
 • identyfikacja programów Unii Europejskiej oraz inicjowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności:
 1. gromadzenie informacji o podstawach prawnych oraz zasadach funkcjonowania programów Unii Europejskiej,
 2. dostarczanie informacji nt. funduszy strukturalnych,
 3. identyfikacja projektów do finansowania w ramach programu regionalnego oraz sektorowych programów operacyjnych,
 4. prowadzenie bazy danych nt. potencjalnych projektów kwalifikujących się do współfinansowania z funduszy strukturalnych,
 5. obsługa potencjalnych beneficjentów, informowanie o warunkach udziału
  i otrzymania dofinansowania z programów Unii Europejskiej,
 6. obsługa merytoryczna programów stypendialnych z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • koordynacja przygotowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dokonywanie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie,
 • monitorowanie wdrażania projektów współfinansowanych przez środki unijne

Do podstawowych zadań Biura należy:

 • przygotowanie, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniosku Starosty do Wojewody w sprawie przyznania pomocy finansowej dla repatriantów, wypłata świadczenia oraz złożenie sprawozdania,
 • sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy wyrażoną ustnie wobec Starosty lub Sekretarza Powiatu,
 • wypłata świadczenia posiadaczom Karty Polaka na podstawie decyzji Wojewody w sprawie przyznania im pomocy finansowej oraz złożenie sprawozdania,
 • organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie z zagranicy zwłok i szczątków,
 • organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
 • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych,
 • organizowanie akcji kurierskiej,
 • organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej,
 • współdziałanie z szefami OC w zakresie tworzenia, szkolenia i działania formacji OC szczebla powiatowego,
 • wykonywanie zadań obronnych, w tym ich uruchamianie oraz rozwijanie struktur i systemów tworzonych na potrzeby ich realizacji,
 • koordynacja działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym:
  • zbieranie i katalogowanie informacji w zakresie występujących zagrożeń na terenie powiatu,
  • opracowanie procedur postępowania na wypadek możliwych zagrożeń,
  • zapewnienie prawnych, organizacyjnych i materialno-technicznych warunków ochrony ludności w gminach we współdziałaniu z organami systemu obronnego województwa,
  • określanie zadań i szczegółowego trybu prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz współdziałanie z nim na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,
 • zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • zarządzanie magazynem przeciwpowodziowym.

Link do BIP - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie ochrony środowiska:

 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • przeprowadzanie postępowań kompensacyjnych,
 • przeprowadzanie analizy pozwoleń zintegrowanych,
 • przyjmowanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 • nakładanie, w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia oraz przedkładania pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
 • prowadzenie działań administracyjnych wynikających z potrzeb ochrony przed hałasem oraz wydawanie decyzji nakładających obowiązki w tym zakresie,
 • nakładanie w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacja tych obiektów, wykraczających poza obowiązki, o których mowa w innych przepisach, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku emitowanych w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska,
 • ustalanie w drodze decyzji, na żądanie poszkodowanego, wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
 • przedstawienie Zarządowi informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego  celem przedłożenia Radzie,
 • przedstawienie Zarządowi informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
 • koordynowanie tworzenia i realizacji programu ochrony środowiska oraz raportów z tego programu,
 • analizowanie i przedkładanie Zarządowi gminnych programów ochrony środowiska, celem ich zaopiniowania,
 • przedkładanie Zarządowi raportów z wykonania gminnych programów ochrony środowiska,
 • opiniowanie projektów uchwał Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie programu ochrony powietrza oraz wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
 • sporządzanie sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza,
 • wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzących instalacje do wykonania i przedkładania przeglądów ekologicznych,
 • wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
 • występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostały naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska,
 • nakładanie, w drodze decyzji, na podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 • nadzór i kontrola nad wydatkowaniem środków finansowych na realizację zadań własnych powiatu, przyznanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, działającym w zakresie ochrony środowiska,
 • ustalanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wypełnianie obowiązku sprawozdawczości statystycznej dotyczącej gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • wydawanie decyzji w zakresie emisji gazów cieplarnianych prowadzącym instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych,
 • przeprowadzanie analizy zezwolenia w zakresie emisji gazów cieplarnianych,
 • wydawanie opinii do wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy ekologicznych,
 • wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia zintegrowanego,
 • identyfikacja i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach merytorycznych przypisanych wydziałowi potwierdzających określone fakty lub stan prawny,

W zakresie gospodarki wodnej:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych i związków wałowych, w tym zatwierdzanie ich statutów oraz:
  1. stwierdzanie nieważności uchwał organów spółki wodnej i związku wałowego, rozwiązywanie, w drodze decyzji, zarządu spółki wodnej i związku wałowego 
  2. oraz wyznaczanie osoby pełniącej jego obowiązki,
  3. ustanawianie, w drodze decyzji, zarządu komisarycznego spółki wodnej i związku wałowego,
 • ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń w związku z odnoszeniem korzyści z urządzeń spółki wodnej i związku wałowego,
 • wypełnianie obowiązku sprawozdawczości statystycznej dotyczącej stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych.

W zakresie rolnictwa:

 • wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
 • wydawanie decyzji na zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, lub założenie na nich trwałych użytków zielonych, w celu ochrony gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi,
 • prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów,
 • prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronnie gruntów rolnych i leśnych,
 • wydawanie kart wędkarskich do amatorskiego połowu ryb wędką oraz kart łowiectwa podwodnego do amatorskiego połowu ryb kuszą,
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru sprzętu pływającego prowadzonego odrębnie dla sprzętu: posiadanego przez uprawnionego do rybactwa i służącego do amatorskiego połowu ryb,
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej niezaliczonej do wód śródlądowych żeglownych,
 • uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 • wydawanie oraz przedłużanie okresu ważności legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej na wniosek Komendanta Powiatowego SSR,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu:
 1. obszaru gruntów wyłączonych z produkcji,
 2. ustalonych należności oraz opłat rocznych,
 3. wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,
 4. wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
 5. istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów.

W zakresie leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i ochrony zwierząt:

 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wypełnianie obowiązku sprawozdawczości statystycznej dotyczącej lasów,
 • zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu,
 • zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji uwzględniających bądź nieuwzględniających uwagi i zastrzeżenia właścicieli lasów do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
 • zatwierdzanie i nadzorowanie wykonywania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz aneksów do uproszczonego planu urządzenia lasu,
 • wydawanie decyzji zezwalających na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • współpraca z organami właściwymi w sprawach karnych w przypadku pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów, zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z przebudową lub odnowieniem drzewostanu lasów, w których wystąpiły szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów,
 • pozyskiwanie środków na wypłatę ekwiwalentów dla rolników prowadzących gospodarkę leśną na podstawie decyzji Starosty wydanych w latach 2002-2003,
 • ocena udatności upraw leśnych,
 • uznawanie lasów za ochronne lub pozbawianie ich tego charakteru,
 • wydawanie decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny,
 • opiniowanie rocznych planów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
 • wydawanie zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie torów kolejowych,
 • wydzierżawianie oraz naliczanie czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne,
 • koordynowanie spraw z gospodarki łowieckiej w obwodach łowieckich,
 • wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
 • przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania lub o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania i nieodpłatne poświadczenie własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia,
 • prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew, w tym naliczanie opłat za ich usunięcie,
 • wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych w odniesieniu do drzew i krzewów,
 • kontrola żywotności nasadzeń zastępczych,
 • umarzanie lub pobieranie opłat za usuniecie drzew,
 • popularyzacja zasad i celów ochrony przyrody,
 • wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej.

W zakresie gospodarki odpadami:

 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla wytwórców odpadów prowadzących instalację,
 • orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i/lub przetwarzania odpadów,
 • orzekanie o wygaśnięciu lub cofnięciu decyzji zezwalających na zbieranie odpadów i/lub przetwarzanie odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów,
 • nakładanie drogą decyzji obowiązku właściwego gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowiska,
 • gospodarowanie odpadami w przypadkach przewidzianych ustawą o odpadach,
 • w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów – informowanie na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o:
 1. zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności,
 2. przestrzeganiu przez prowadzącego odzysk odpadów warunków posiadanego

W ramach Wydziału działa Geolog Powiatowy wykonujący zadania z zakresu administracji geologicznej, w tym:

 • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie metodą odkrywkową kopalin pospolitych ze złóż o powierzchni do 2 ha i wielkości wydobycia do 20 000 m3 rocznie bez użycia środków strzałowych,
 • wykonywanie nadzoru i kontroli, w zakresie udzielonych koncesji,
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych w zakresie:
  1. ustalania zasobów ujęć wód podziemnych i odwodnień budowlanych o wydajności poniżej 50 m3 / h,
  2. określania warunków hydrogeologicznych oraz warunków geologiczno-inżynierskich,
  3. badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • przyjmowanie zgłoszeń projektów geologicznych i dokumentacji geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • gromadzenie, archiwizowanie danych geologicznych,
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym naliczeniem przez przedsiębiorcę opłaty eksploatacyjnej, terminowości i prawidłowości wnoszenia tej opłaty,
 • udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa,
 • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udokumentowanych zasobów złóż podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych.

 

Link do BIP - Wydział Środowiska

Do podstawowych zadań Biura należy prowadzenie spraw właściwych dla Powiatowego Rzecznika konsumentów w zakresie ochrony konsumenta określonych przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innymi przepisami, w szczególności:

 • zapewnianie konsumentom z terenu Powiatu bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumenckiej,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów na wniosek konsumentów.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 • realizowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji zdrowia,
 • opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i uzyskaniu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • przekazywanie informacji o realizowanych na terenie powiatu działaniach zdrowotnych,
 • inicjowanie, koordynowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, prowadzonych na terenie powiatu - realizacja "Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim”,
 • pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia przez organizowanie: szkoleń, debat, akcji i kampanii profilaktycznych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, olimpiad i konkursów itp.,
 • prowadzenie dokumentacji, nadzór i kontrola nad wydatkowaniem środków finansowych na realizację zadań własnych powiatu, przyznanych organizacjom pozarządowym działającym w obszarze promocji zdrowia,
 • opracowywanie, gromadzenie i przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych,
 • upowszechnianie i wypożyczanie materiałów edukacyjno – profilaktycznych, w tym :filmów, publikacji, opracowań i broszur,
 • reprezentowanie merytorycznego stanowiska w sprawie profilaktyki i promocji zdrowia w kontaktach zewnętrznych,
 • podejmowanie innych działań, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 • obsługa kancelaryjno - biurowa Rady i jej Komisji, w tym:
 1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji,
 2. przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
 3. opracowanie materiałów z obrad Rady i Komisji Rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,
 4. sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady,
 5. prowadzenie rejestrów: projektów uchwał i uchwał Rady, wniosków Komisji Rady, interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
 6. doręczenie ww. dokumentów osobom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.
 • obsługa kancelaryjna korespondencji kierowanej do Rady,
 • prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem petycji, skarg i wniosków kierowanych do Rady,
 • prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych w zakresie określonym ustawą o samorządzie powiatowym,
 • opracowywanie projektów zmian Statutu Powiatu w części dotyczącej Rady oraz projektów innych uchwał dotyczących działalności Rady,
 • przekazywanie podjętych uchwał Rady do Wojewody, w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem w zakresie zgodności z prawem,
 • przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji,
 • zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentów związanych z działalnością Rady, których obowiązek publikacji wynika z ustaw i Statutu Powiatu,
 • planowanie i wykonywanie budżetu w części dotyczącej Rady Powiatu w tym naliczanie diet radnym,
 • współpraca z Biurem Zarządu w sprawach dotyczących:
 1. materiałów na sesje i komisje Rady,
 2. interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
 3. wniosków komisji.
 • obsługa radnych w zakresie sprawowania mandatu,
 • podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem współpracy oraz wymiana doświadczeń z innymi Radami.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 • przyjmowanie skarg i wniosków, opracowywanie odpowiedzi i przedkładanie ich do zatwierdzenia Staroście,
 • obsługa Starosty w czasie przyjmowania skarg i wniosków,
 • sprawowanie kontroli działań komórek organizacyjnych w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 • opracowywanie planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia przez Zarząd,
 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Zarząd oraz podmiotach dotowanych przez Powiat,
 • opracowywanie wystąpień pokontrolnych,
 • opracowywanie na polecenie Starosty informacji o realizacji zadań i przedstawianie ich Zarządowi,
 • przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie materiałów kontroli zewnętrznych oraz monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne Starostwa,
 • przedstawiania Staroście oceny realizacji zaleceń pokontrolnych w komórkach organizacyjnych Starostwa i proponowanie odpowiednich działań naprawczych,
 • dostarczenie materiałów kontroli zewnętrznej do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • rozpatrywanie petycji kierowanych do Starosty i ich publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 • prowadzenie spraw w zakresie postępowań o zamówienie publiczne Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w oparciu o plan zamówień publicznych w tym:
 1. kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 2. udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowaniu materiałów stanowiących podstawę do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane, usługi i dostawy. Koordynowanie przepływu informacji do wydziałów w zakresie kierunków wykładni przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. prowadzenie dokumentacji przetargowej wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych zarządzeń,
 4. występowanie w imieniu Zamawiającego w procesie odwoławczym po uprzednim otrzymaniu upoważnienia do reprezentacji,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 6. udział w pracach Komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sporządzanie planu zamówień publicznych oraz jego publikacja na stronie Zamawiającego,
 • sporządzanie oraz przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
 • prowadzenie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie określonym przez Zarząd,
 • prowadzenie rejestru zamówień.

Biuro realizuje i koordynuje działania z zakresu informatyzacji i cyfryzacji w Starostwie poprzez:

 • utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Starostwa,
 • zapewnianie bezpieczeństwa systemu informatycznego i poufności danych,
 • zapewnianie działań służących rozwojowi e-administracji,
 • administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi,
 • prowadzenie ewidencji posiadanych zasobów informatycznych oraz gromadzenie towarzyszących im materiałów (oprogramowanie, licencje, sterowniki, instrukcje, elementy zabezpieczające),
 • zapewnienie napraw, konserwacji i modernizacji zasobów informatycznych Starostwa
 • planowanie i wdrażanie zabezpieczeń systemu informatycznego przed zagrożeniami płynącymi z połączenia z siecią Internet,
 • planowanie i realizację zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań informatycznych, podzespołów komputerowych,
 • dbałość o spójność systemu informatycznego Starostwa poprzez nadzór nad wdrożeniami nowego oprogramowania, współpracę przy tworzeniu nowych aplikacji 
  z ich wykonawcami oraz ulepszanie i wprowadzanie uzupełnień do użytkowanych programów,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań rynkowych i dostosowywanie zasobów informatycznych Starostwa do wymagań stawianych przez odpowiednie przepisy prawa,
 • wspomaganie pracowników we właściwym użytkowaniu zasobów informatycznych Starostwa,
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zapisów procedur dotyczących pracy w systemie informatycznym Starostwa,
 • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz serwisem informacyjnym Powiatu w zakresie wdrażania, usprawniania, modernizacji i rozbudowy bądź przebudowy,
 • zapewnienie funkcjonowania poczty elektronicznej,
 • współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Starostwa z wykorzystaniem technologii informatycznych,
 • administrowanie systemami monitoringu,
 • administrowanie wewnętrznymi centralami telefonicznymi oraz wewnętrzną infrastrukturą teletechniczną,
 • inicjowanie oraz wdrażanie działań, w zakresie systemu informatycznego, usprawniających formy i metody pracy oraz funkcjonowanie Starostwa,
 • opracowywanie i realizacja planu finansowego dotyczącego zadań Biura oraz sporządzanie sprawozdań związanych z jego realizacją.

W ramach Biura funkcjonuje, stanowisko ds. kontaktu z mediami podporządkowane merytorycznie Staroście, do zadań którego należy:

 • współpraca z mediami,
 • organizowanie konferencji prasowych Starosty,
 • współredagowanie wkładki powiatowej w lokalnej prasie,
 • redagowanie aktualności na stronie internetowej Powiatu,
 • prowadzenie fanpage Powiatu na portalu społecznościowym Facebook,
 • monitoring mediów w tym stron internetowych urzędów administracji samorządowej,
 • redagowanie sprostowań,
 • przygotowywanie bieżących serwisów prasowych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa przy udzielaniu informacji publicznych mających charakter prasowy/medialny,
 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej,
 • redagowanie listów gratulacyjnych, przemówień i opracowań na polecenie Starosty.

Do podstawowych zadań Audytora wewnętrznego należy:

 • przygotowywanie poprzedzonego analizą ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego wykonania,
 • przeprowadzanie zadań audytowych objętych planem audytu poprzez  niezależne badanie systemu kontroli zarządczej oraz  formułowanie  obiektywnych i niezależnych ocen na temat adekwatności, efektywności i skuteczności tego  systemu,
 • przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu  poza rocznym planem audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających dla oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzenia  audytu wewnętrznego,
 • wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków  mających  na celu  usprawnienie  funkcjonowania Starostwa i powiatowych  jednostek organizacyjnych.

Audyt w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu przeprowadzany jest na podstawie upoważnienia Starosty

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 • monitorowanie przestrzegania zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych procedur z zakresu ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • informowanie Starosty, podmiotów przetwarzających oraz pracowników Starostwa, o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w pkt 1 oraz doradzanie w tej sprawie,
 • udzielanie, na żądanie Starosty, zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia,
 • prowadzenie, w imieniu Starosty jako administratora, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Starosty,
 • dokumentowanie, w imieniu Starosty jako administratora, wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych,
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych,
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 • prowadzenie sekretariatu: Starosty, Wicestarosty oraz Członków Zarządu,
 • organizacyjne zabezpieczenie i obsługa posiedzeń Zarządu,
 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Zarządu,
 • opracowywanie aktów prawnych Zarządu na polecenie Zarządu,
 • organizowanie i nadzorowanie toku realizacji podjętych przez Zarząd uchwał, decyzji i innych postanowień,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu oraz wyciągów z protokołów,
 • przechowywanie oryginałów protokołów, uchwał, wyciągów i innych dokumentów związanych z pracą Zarządu oraz sekretariatu,
 • prowadzenie rejestrów uchwał podjętych przez Zarząd,
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej uchwał podjętych przez Zarząd,
 • doręczanie rozstrzygnięć elektronicznie, bądź na piśmie osobom zobowiązanym do realizacji poleceń Zarządu oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
 • współpraca z Biurem Rady w zakresie przygotowywania materiałów na sesje Rady oraz materiałów na posiedzenia Komisji Rady,
 • współpraca z Biurem Rady w sprawach dotyczących interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz wniosków i opinii Komisji,
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
 • prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych obsługi prawnej Starostwa,

Do podstawowych zadań Biura należy:

 • kształtowanie struktury zasobów ludzkich w Starostwie,
 • planowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • określanie wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na poszczególne stanowiska,
 • identyfikowanie potrzeb kadrowych oraz sporządzanie planów zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • zapewnienie profesjonalnej kadry Starostwa poprzez tworzenie przejrzystych reguł otwartego naboru, służby przygotowawczej, podnoszenia kwalifikacji pracowników, okresowych ocen pracowniczych, systemu motywacyjnego pracowników,
 • organizowanie służby przygotowawczej oraz egzaminów dla pracowników kończących służbę przygotowawczą,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę,
 • przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym przygotowywanie dokumentacji w zakresie organizacji i przeprowadzenia tego naboru,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie nagród oraz awansów pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • monitorowanie dyscypliny pracy,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych ewidencji,
 • organizowanie i monitorowanie terminów badań wstępnych, kontrolnych i okresowych dla pracowników;
 • organizowanie praktyk szkolnych i studenckich oraz staży,
 • planowanie, organizację i realizację szkoleń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji związanych ze sprawami kadrowymi,
 • nadzorowanie stanu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
 • współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie,
 • współdziałanie z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • opracowywanie i aktualizację wewnętrznych regulaminów, a w szczególności: regulaminu pracy, regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, regulaminu wynagradzania, regulaminu ocen pracowników,
 • przygotowywanie zakresów czynności dla naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa,
 • przekazywanie informacji do planu budżetu Wydziału Organizacyjnego w zakresie: szkoleń, badań pracowników, dofinansowania do okularów, wypłat ekwiwalentu za odzież ochronną oraz za pranie,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników,
 • naliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • naliczanie i dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników z tytułu zobowiązań publicznoprawnych i innych obciążeń (podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pożyczki i inne składki, itp.),
 • sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego w zakresie określonym ustawą o samorządzie powiatowym.

W ramach Biura prowadzone są zadania z zakresu archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego.

Do podstawowych zadań biura należy:

 • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy,
 • wydawanie, zmiana zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym,
 • wydawanie wypisów z licencji, zezwoleń i zaświadczeń,
 • dokonywanie analiz sytuacji komunikacyjnej na terenie powiatu cieszyńskiego, przewoźników ubiegających się o wydanie nowego zezwolenia lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km oraz prowadzenie ewidencji linii komunikacyjnych,
 • uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych ponadpowiatowych,
 • kontrola podmiotów wykonujących transport drogowy lub prowadzących przewozy na potrzeby własne,
 • koordynowanie spraw związanych z realizacją powiatowego transportu zbiorowego zgodnie z prawem przewozowym i ustawą o transporcie drogowym,
 • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych w tym:
 1. w zakresie rozpatrywania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu drogowego,
 2. przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
 3. nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacja ruchu,
 4. analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
 • wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny w tym na organizację zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez,
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych dla kat. II i III,
 • wyznaczanie jednostek usuwających pojazdy z drogi oraz parkingów strzeżonych dla pojazdów usuwanych z drogi,
 • prowadzenie spraw dotyczących przejmowania na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych z parkingów o których mowa w punkcie 17,
 • w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej - współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego w zakresie wymagania od przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadań przewozowych,
 • tworzenie, zmiany i realizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Cieszyńskiego,
 • organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu,
 • zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na obszarze powiatu.

Link do BIP - Biuro Transportu i Organizacji Ruchu

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • Pełnomocnik realizuje zadania w zakresie zdrowia, do których należą:
 1. ustalanie rozkładu godzin pracy aptek oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego,
 2. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem lub zmianami statutu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem konkursu na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 4. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem rady społecznej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej,
 5. współpraca w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu cieszyńskiego,
 6. informowanie o uprawnieniach i prawach pacjenta,
 7. informowanie o zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych,
 8. przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem inicjatyw o nadanie tytułów, odznaczeń i orderów dla osób zasłużonych dla ochrony zdrowia.
Cieszyńskie Travel