Aktualności

wróć
kopia-kopia-zarzadzenie

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2022-2024

02.08.2022

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.), art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) i art. 13 pkt 3 i art. 14 ustawy z  dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2022-2024.

 

 1. Przedmiot konkursu ofert:

Samorządowy program polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2022-2024 o charakterze edukacyjno - szkoleniowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, obejmujący cykl szkoleń oraz olimpiadę wiedzy i umiejętności w wyżej wymienionym zakresie dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Cieszyńskiego.

 

 1. Merytoryczne kryteria oceny stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej:
 1. Oferent legitymuje się fachowymi kwalifikacjami do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Oferent dysponuje niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń sprzętem (m. in. fantom do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wersji: osoba dorosła/ junior/małe dziecko, AED, materiały sanitarno-pozoracyjne etc.).
 3. Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konkursów wiedzy i umiejętności dla młodzieży.

 

III. Formalne kryteria oceny:

 1. złożenie oferty w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie, w zamkniętej, opisanej kopercie,
 2. złożenie oferty zgodnej z przedmiotem konkursu,
 3. złożenie oferty na właściwym druku,
 4. podpisanie oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
 5. załączenie aktualnego wyciągu lub odpisu potwierdzającego wpis do ewidencji lub Krajowego rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.

 

 1. Okres realizacji programu:

W terminie od września 2022 roku do grudnia 2024 roku.

Szczegółowe warunki konkursu, zawierające formularz oferty znajdują się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie na stronie: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Tablica Ogłoszeń”,

-  na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29,

-  na stronie Powiatu Cieszyńskiego w „Szybkim menu” w kategorii „Promocja Zdrowia” w aktualnościach.

Informacje - kontakt: Promocji Zdrowia, pokój 216, tel. 33 47 77 216, kom. 534 967 028.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (szkolenia + olimpiada):

W roku 2022 – 5 255 zł

W roku 2023 – 5 255 zł

W roku 2024 – 5 255 zł

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs ofert – program polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2022-2024 na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, w terminie od dnia 01.08.2022r. do dnia 12.08.2022 r. do godziny 15.30. W przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia konkursu może zostać przez Organizatora przesunięty. Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu ofert pisemnie w terminie do 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 

 1. Termin związania ofertą:

Nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert.

 

 1. Uwagi:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania finansowania.

W kwestiach nieuregulowanych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), Rozdział 4. Programy zdrowotne, programy polityki zdrowotnej i programy pilotażowe, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kopie dokumentów składanych przez oferenta muszą posiadać adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz pieczątkę, datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

Szybkie menu

Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy